На головну

Аналітична довідка про використання та розробки цифрових освітніх ресурсів, методів фіксації і оцінювання навчальних досягнень засобами ІКТ

  1. III. Матеріали для підготовки та проведення заняття (текст до завдання 1.5; інформаційна довідка про методи, що реалізуються на занятті)
  2. III. Особливості обчислення заробітної плати викладачів освітніх організацій, що реалізують освітні програми середньої професійної освіти.
  3. V. Перелік навчальних видань
  4. XX. Організація і супровід процесів інтеграції (інклюзії) в дошкільних освітніх установах.
  5. XXI. Організація і супровід процесів інтеграції (інклюзії) в шкільних освітніх установах.
  6. XXIII. Організація і супровід процесів інтеграції (інклюзії) в середньоспеціальних і вищих навчальних закладах.

В національної освітньої ініціативи «Наша нова школа» наголошується на необхідності зміни методів і технологій навчання на всіх щаблях, підвищення значущості тих з них, які формують практичні навички отримання та аналізу інформації, самонавчання, стимулюють самостійну роботу учнів, формують досвід вибору і діяльності. Таким чином, виникла необхідність в новій моделі навчання, побудованої на основі використання сучасних інформаційних технологій, що реалізує принципи особистісно-орієнтованої освіти. Інформаційні технології, що розглядаються як один з компонентів цілісної системи навчання, не тільки полегшують доступ до знань, відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб'єктів навчання, коли учень - активний і рівноправний учасник освітньої діяльності. Впровадження нових інформаційних технологій дозволяє активізувати навчальний процес, реалізувати ідеї розвиваючого навчання, підвищити темп уроку, збільшити обсяг самостійної роботи учнів.

Завдання, які стоять перед учителем-географії при застосуванні інформаційних технологій, багато в чому відрізняються від цілей і завдань інших вчителів-предметників, так як проходить робота з текстом, з картами. Вчителю географії необхідно сформувати міцні картографічні вміння та навички, збагатити словниковий запас учнів, навчити їх володіти нормами географічного мови, дати дітям знання термінів, причинно-наслідкових зв'язків.

Інформаційно-комунікаційні технології педагог застосовує в урочної та позаурочної діяльності на всіх етапах навчання: при поясненні нового матеріалу, закріпленні; повторенні, контролі ЗУНов, на факультативних заняттях, у позакласній роботі та дослідницької діяльності. Організовуючи урок з використанням ІКТ, планує як фронтальну, так і самостійну роботу, поєднує роботу на комп'ютері з обговоренням і спілкуванням.

1. Комп'ютерні тести.Вчителю завжди доводиться орієнтувати свою діяльність на результат: в якій формі випускники оцінюватимуть свої знання, вміння та навички учнів художника. (Тести електронних підручників, Інтернет мережі, авторські створені в програмі MyTest).

2. Використання електронних словників та енциклопедій, Інтернет-ресурсів. У процесі навчання географії вчитель і учень традиційно зверталися і звертаються до різних джерел інформації: енциклопедій, словників, довідників, атласами тощо Основним її джерелом перестає бути традиційна бібліотека, їй на зміну прийшли електронні словники, енциклопедії, бази даних, представлені у великому обсязі не тільки на електронних носіях, а й в Інтернеті. Статистичний матеріал підручника швидко застаріває тому доводиться використовувати Інтернет.

3. Створення мультимедійних презентацій. Створення мультимедійних презентацій як педагогом, так і учнями, виконання творчих і науково-дослідних робіт, а також проектна діяльність учнів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій сприяють навчанню співпраці, груповій роботі, формуванню і розвитку аналітичних навичок учнів, підвищенню інформаційної грамотності.

- Проведення презентацій на уроці при поясненні нового матеріалу; презентація за результатами виконання індивідуальних і групових проектів; спільне вивчення джерел і матеріалів уроку.

4. Творчі завдання.Виконання творчих завдань (есе з фотографіями, ілюстраціями, оформлення інтерв'ю, буклетів, схем, таблиць), науково-дослідних робіт до захисту на науково-практичних конференціях школярів.

5.Дидактичні матеріали. Представлені в комп'ютерному варіанті, вони вирішують кілька завдань:

- Підвищують продуктивність праці вчителя і учнів на уроці;

- Збільшують обсяг використання наочності на уроці;

- Економлять час учителя при підготовці до уроку.

6. Проекти. Метод проектів дозволяє формувати дослідницькі навички учнів, активізувати їх діяльність, використовувати отримані ними знання на практиці.

Використання ЕОР дає скорочення часових витрат в порівнянні з усним викладом, забезпечує диференційований підхід до навчання.

Роль вчителя - грамотно підготувати учнів до роботи з ЕОР: ставити навчальну мету, пропонувати учням план здійснення навчальної діяльності, відслідковувати результати роботи, організовувати спільні обговорення, дискусії.

При підготовці до уроку чітко планувати види та способи використання ЕОР, час на роботу з ЕОР, варіанти взаємодії з учнями, способи ведення обліку та аналізу результатів роботи учнів. http://fcior.edu.ru, http://school-collection.edu.ru. Процеси інформатизації сучасного суспільства і тісно пов'язані з ними процеси інформатизації всіх форм освітньої діяльності характеризуються процесами вдосконалення і масового поширення сучасних цифрових і електронних освітніх ресурсів (ЦОР і ЕОР).

 Методичні прийоми активізації пізнавальної діяльності через ігри. | Використання нових цифрових освітніх ресурсів

Якість знань з географії на прикладі одного класу | Муніципальний етап. | Республіканський етап. | російський етап | Дипломи, грамоти, сертифікати, що підтверджують досягнення учнів в проектно-дослідницької діяльності. | Російський етап. | стадія Виклику | стадія Роздуми | лист самооцінки | організаційний момент |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати