На головну

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

  1. B - право страховика вимагати визнання договору недійсним;
  2. I Нормативні правові акти
  3. I Нормативні правові акти та інші офіційні матеріали
  4. I. Нормативно-правові акти
  5. I. Нормативно-правові матеріали
  6. I. Нормативні правові акти
  7. I.1. Римське право у сучасній правовій культурі

РОСІЙСЬКА АКАДЕМІЯ ПРАВОСУДДЯ

(Г. Краснодар)

Кафедра цивільного права

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Навчально-методичний комплекс

для студентів заочної форми навчання на базі СПО

напрям підготовки 030900.62 Юриспруденція

(Кваліфікація (ступінь) "бакалавр")

 
 
 


Краснодар

Автор:

Дудник Д. В.,кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Північно-Кавказького філії Російської академії правосуддя (м Краснодар)

рецензенти:

Куц А. Н., до. Ю. Н., професор, декан юридичного факультету Північно-Кавказького філії Російської академії правосуддя (м Краснодар)

Коновалов А. І.,к. Ю. М., доцент кафедри цивільного права Північно-Кавказького філії Російської академії правосуддя (м Краснодар)

Навчально-методичний комплекс складений відповідно до вимог Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за напрямом підготовки спеціальність 030900.62 Юриспруденція; кваліфікація бакалавр.

Схвалено на засіданні кафедри цивільного права СКФ ФГБОУ ВПО «РАП» (протокол № 8 від 21 березня 2012 року)

Затверджено Навчально-методичною радою СКФ ФГБОУ ВПО «РАП» 24 квітня 2012 р протокол № 9

© Північно-Кавказький філія ФГБОУ ВПО

«Російська академія правосуддя», 2012.

© Дудник Д. В., 2012.

 
ЗМІСТ

 1. Введення
 2. Обсяг дисципліни і види навчальної роботи
 3. Тематичний план
 4. Програма курсу
 5. Плани семінарських занять
 6. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни та по організації самостійної роботи студентів під керівництвом викладача
 7. Приклади контрольних завдань.
 8. Література
 9. Питання для підготовки до заліку
   

1. Введення

Екологічне право є однією з базових юридичних дисциплін, що вивчаються студентами юридичного факультету. Обов'язковість викладання даного курсу в вищих навчальних закладах випливає зі статті 71 Федерального закону «Про охорону навколишнього середовища».

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Екологічне право» бакалаври за напрямом підготовки 030900 «Юриспруденція» готуються до наступних видів професійної діяльності:

- Нормотворча;

- Правозастосовна;

- Правоохоронна;

- Експертно-консультаційна;

- Педагогічна.

1. Цілі і завдання курсу - Розвиток у студентів загального і спеціального еколого-правового мислення, закріплення еколого-правових знань для вирішення питань в їх майбутньої практичної діяльності

У процесі вивчення курсу студент отримує уявлення про методологію взаємодії суспільства і природи, людини і навколишнього середовища, про концепцію права громадян на сприятливе стан навколишнього природного середовища і формах її реалізації.

Метою освоєння навчальної дисципліни «Екологічне право» є отримання бакалаврами комплексних знань про основні норми, поняттях і інститутах екологічного права, особливості чинного екологічного законодавства, механізмі еколого-правового регулювання та охорони навколишнього середовища в Російській Федерації і в зарубіжних країнах, а також прищеплення їм навичок використання положень чинних нормативних правових та інструктивно-методичних актів в галузі охорони навколишнього середовища в практичній діяльності.

У процесі вивчення курсу студент отримує уявлення про методологію взаємодії суспільства і природи, людини і навколишнього середовища, про концепцію права громадян на сприятливе стан навколишнього природного середовища і формах її реалізації.

завдання дисципліни

Основними завданнями є:

1. Придбання студентами теоретичних правових знань з охорони навколишнього природного середовища.

2. Освоєння еколого-правового та економічного механізму охорони навколишнього природного середовища.

3. Привитие навичок і умінь щодо застосування зазначених механізмів.

4. Виховання екологічної культури.

 Стаття 72. Відповідальність органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою | Самостійна робота студента
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати