На головну

Місце навчальної дисципліни в структурі ООП

  1. I місце
  2. I. МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРІ ОСНОВНИЙ ОСВІТНЬОЇ
  3. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ
  4. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
  5. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  6. II. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  7. II. Особливості обчислення місячної заробітної плати вчителів у залежності від обсягу навчального навантаження.

Дисципліна «Екологічне право» відноситься до професійного циклу ООП Навчальна дисципліна «Екологічне право» знаходиться в логічній і змістовно методичної зв'язку з іншими дисциплінами ООП. Російське екологічне право, будучи самостійною інтегрованої галуззю права, представлено системою правових норм, що регулюють суспільні відносини у галузі використання і охорони навколишнього середовища і її окремих компонентів. Проте, комплексність даної галузі права обумовлює необхідність звернення за її вивченні до норм конституційного, цивільного, адміністративного, трудового, фінансового, земельного, міжнародного приватного та інших галузей права. «Вхідними» знаннями, вміннями і готовністю того, хто навчається, необхідними при освоєнні дисципліни «Екологічне право» і набутими в результаті освоєння попередніх дисциплін є: володіння юридичною термінологією, поняттями і категоріями конституційного, цивільного, земельного, підприємницького і адміністративного права, вміння аналізувати правові норми і практику їх реалізації, володіння методами і способами отримання інформації, здатність юридично правильно кваліфікувати факти й обставини, давати кваліфіковані юридичні висновки, вміння використовувати основні положення і методи соціальних, гуманітарних та економічних наук при вирішенні професійних завдань в сфері екологічного права, усвідомлення соціальної значущості своєї майбутньої професії, володіння достатнім рівнем професійної правосвідомості. Для успішного засвоєння навчальної дисципліни від тих, яких навчають потрібна наявність певного рівня знань з питань цивільного, підприємницького, адміністративного, конституційного, міжнародного та земельного права. Разом з тим в силу специфічності відносин, вивчення яких передбачається в рамках навчальної дисципліни, її засвоєння представляється також можливим паралельно з вивченням названих вище дисциплін.

Плановані результати освоєння навчальної дисципліни:

Бакалавр за напрямом підготовки 030900 Юриспруденція за результатами вивчення навчальної дисципліни «Екологічне право» повинен володіти такими загальнокультурних компетенціями (ОК):

- Усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, мати достатній рівень професійної правосвідомості (ОК-1);

- Мати здатність сумлінно виконувати професійні обов'язки, дотримуватися принципів етики юриста (ОК-2);

- Володіти культурою мислення, мати здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення (ОК-3);

- Мати здатність логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову (ОК-4);

- Володіти культурою поведінки, готовністю до кооперації з колегами, роботі в колективі (ОК-5);

- Мати нетерпиме ставлення до корупційного поведінки, шанобливо ставиться до права і закону (ОК-6);

- Прагнути до саморозвитку, підвищення своєї кваліфікації і майстерності (ОК-7);

- Мати здатність використовувати основні положення і методи соціальних, гуманітарних та економічних наук при вирішенні соціальних і професійних завдань (ОК-8);

- Мати здатність аналізувати соціально значущі проблеми та процеси (ОК-9);

- Володіти необхідними навичками професійного спілкування іноземною мовою (ОК-13);

Бакалавр за напрямом підготовки 030900 Юриспруденція за результатами вивчення навчальної дисципліни «Екологічне право» повинен володіти такими професійними компетенціями (ПК):

у нормотворчій діяльності:

- Мати здатність брати участь в розробці нормативно-правових актів в галузі охорони навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки та раціонального природокористування (ПК-1);

у правозастосовчій діяльності:

- Мати здатність здійснювати професійну діяльність на основі розвиненого екологічної правосвідомості, правового мислення і правової культури (ПК-2);

- Мати здатність забезпечувати дотримання екологічного законодавства суб'єктами права (ПК-3);

- Мати здатність приймати рішення і здійснювати юридичні дії в точній відповідності з законом (ПК-4);

- Мати здатність застосовувати нормативно-правові акти, реалізовувати норми матеріального та процесуального права в сфері охорони навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки та раціонального природокористування (ПК-5);

- Мати здатність юридично правильно кваліфікувати факти й обставини (ПК-6);

- Володіти навичками підготовки юридичних документів (ПК-7); у правоохоронній діяльності:

- Мати здатність поважати честь і гідність особи, дотримуватися і захищати екологічні права і свободи людини і громадянина (ПК-9);

- Мати здатність виявляти, припиняти, розкривати і розслідувати екологічні злочини та інші правопорушення (ПК-10);

- Мати здатність здійснювати попередження екологічних правопорушень, виявляти та усувати причини та умови, що сприяють їх вчиненню (ПК-11);

- Мати здатність виявляти, оцінювати корупційної поведінки в галузі охорони навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки та природокористування і сприяти його припиненню (ПК-12);

- Мати здатність правильно і повно відображати результати професійної діяльності в галузі охорони навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки та раціонального природокористування в юридичній та іншій документації (ПК-13);

в експертно-консультаційної діяльності:

- Бути готовим брати участь у проведенні юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів в галузі охорони навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки та раціонального природокористування, в тому числі з метою виявлення в них положень, що сприяють створенню умов для прояву корупції (ПК-14);

- Мати здатність тлумачити різні правові акти в галузі охорони навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки та раціонального природокористування (ПК-15);

володіти здатністю давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації в конкретних видах юридичної діяльності в галузі охорони навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки та раціонального природокористування (ПК-16).\
Компетенційні вимоги до результатів навчання. | Для студентів заочної форми навчання

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО | програма курсу | Довкілля. | ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА | Список додаткових нормативних правових актів і літератури | Список основних нормативних правових актів і літератури | Список додаткових нормативних правових актів і літератури | освітні технології | Самостійна робота студента | Перша частина контрольних завдань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати