На головну

Міжнародні податкові відносини і проблема подвійного оподаткування

  1. F. МІЖНАРОДНІ ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ
  2. I. Класифікації порушень розвитку. Проблема термінології.
  3. III Міжнародні документи
  4. III Податок з доходів фізичних і податкова база
  5. III. Реабілітація як медико - соціальна проблема.
  6. III. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
  7. IV. Проблема соціальних витрат

Міжнародні податкові відносини ґрунтуються на міжнародному податковому праві. Міжнародне податкове право являє собою сукупність юридичних принципів і норм, що регулюють податкові відносини (міжнародні податкові відносини). Норми міжнародного податкового права містяться в актах податкового законодавства окремих держав, а також в міжнародних договорах. Міжнародний договір з питань оподаткування являє собою угоду між державами або іншими суб'єктами міжнародного права, що встановлює їх взаємні права і обов'язки в сфері міжнародних податкових відносин. Міжнародні договори є основне джерело міжнародного податкового права. У міжнародних податкових відносинах можуть застосовуватися різні найменування: договір, угода, конвенція, пакт, декларація та ін. Міжнародні договори можуть бути багатосторонніми або двосторонніми. Відповідно до ст. 7 НК РФ, якщо міжнародним договором Російської Федерації, що містить положення, що стосуються оподаткування і зборів, встановлено інші правила і норми, ніж передбачені НК РФ і прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами про податки і (або) збори, то застосовуються правила і норми міжнародних договорів Російської Федерації. За змістом міжнародні податкові угоди поділяються на: А) угоди про взаємні податкові пільги (митні конвенції, податкові статті Ломейських конвенцій та ін.); Б) угоди про усунення міжнародного подвійного оподаткування; в) угоди про надання адміністративної і правової допомоги в податкових питаннях (Скандинавська конвенція 1972 р угоди США з Канадою, Великобританією, ФРН). особливу групу складають багатосторонні угоди щодо мит і зборів (Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ).

До міжнародним податковим угодам ставляться також угоди про співробітництво і взаємну допомогу з питань дотримання податкового законодавства. Загальна кількість діючих в сучасних умовах угод з питань оподаткування перевищує три тисячі. До багатостороннім регіональним міжнародним податковим угодам належить Угода країн Бенілюксу, Податкова конвенція країн Андського пакту, директиви Ради ЄС з податкових питань, які мають обов'язкову силу для членів цієї організації. Багатосторонніми були угоди країн - членів Ради Економічної Взаємодопомоги про усунення подвійного оподаткування доходів і майна фізичних та юридичних осіб. Міжнародні угоди Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна можна поділити на три групи. першу групу складають угоди з державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав, укладені після 1991 р У другу групу включаються угоди, підписані з розвиненими і країнами, що розвиваються після прийняття Урядом РФ Постанови від 28 травня 1992 № 352 "Про укладення міжурядових угод про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна". В третю групу виділяються угоди, підписані до зазначеної постанови, а також продовжують діяти угоди, укладені СРСР. Угоди цієї групи характеризуються найбільшим своєрідністю. Їх структура, окремі статті і положення можуть істотно відрізнятися від угод першої і другої груп. Основний документ, який регламентує взаємовідносини держав - учасниць СНД у сфері оподаткування, - Угода від 13 березня 1992 року між урядами держав-учасниць "Про узгоджених принципах податкової політики". Відповідно до цього документа для забезпечення єдиного методологічного підходу до укладення угод про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна глави урядів домовилися використовувати між собою і з третіми країнами Типова угода. Ця домовленість була закріплена в Протоколі від 15 травня 1992 року "Про уніфікацію підходу та укладення Угод про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна". Цей документ був підписаний представниками 11 урядів: Азербайджанської Республіки, Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, Республіки Узбекистан і України. Прийняте Типова угода - додаток до зазначеного Протоколу. До кінця 1999 р Урядом РФ укладені угоди про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна з Урядами: Азербайджанської Республіки, Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Молдова, Республіки Узбекистан і України. Міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування доходів завжди відрізняють прибуток від комерційної діяльності та особливі види доходів, для яких встановлюються спеціальні режими оподаткування. Застосування спеціальних режимів обумовлено особливостями окремих видів діяльності в сфері міжнародних економічних відносин. До видів діяльності, яким притаманна виражена специфіка, відносяться: А) міжнародні пасажирські і вантажні перевезення; б) інвестиційна діяльність; в) міжнародні кредитні відносини; г) операції, пов'язані з отриманням доходів від володіння і реалізації нерухомого та рухомого майна, розташованого на території іноземних держав; д) реалізація авторських прав, патентів і ліцензій; е) окремі види діяльності фізичних осіб, що здійснюються за межами країни постійного місця перебування. Виділення деяких видів діяльності в особливі групи і створення для них спеціальних режимів оподаткування здійснюються з різних причин. для міжнародних перевезень особливий режим вводиться не тільки для того, щоб подвійне і багаторазове оподаткування доходів перевізників не приводило до завищення цін на їх послуги, а й, в значній мірі, в силу того, що національним податковим службам надзвичайно складно було б визначити частку тих доходів перевізника, які пов'язані з джерелами, розташованими на території окремих держав.

Особливі режими для кредитної и інвестиційної діяльності, для доходів від нерухомого майна, авторських прав та ліцензій встановлюються як для стимулювання міжнародної активності в цій сфері, що є по суті і сферою обслуговування міжнародних торгових відносин, так і в силу того, що ці види діяльності в. відповідно до законодавства практично всіх розвинених країн ставляться до так званим "пасивним видам діяльності" і, відповідно до національних законодавств, вже мають особливі режими оподаткування. Застосування до цих видів діяльності універсального пульта дистанційного керування, який використовується щодо прибутку від комерційної діяльності, могло б привести до того, що, з одного боку, збільшилася б собівартість послуг осіб, які здійснюють ці види діяльності, а з іншого боку, національні режими оподаткування доходів від цих видів діяльності не відповідали б режимам, застосовуваним для діяльності іноземних юридичних осіб в тих же сферах. Це призводило б як до дискримінації іноземних кредиторів, інвесторів, власників майнових і немайнових прав у порівнянні з національними учасниками ринку, так і до серйозного ускладнення процедур визначення податкових зобов'язань, застосування різного роду пільг і зажадало б значного збільшення витрат податкових органів з контролю за доходами від таких видів діяльності. Урядом РФ міжнародні угоди про співробітництво і взаємну допомогу з питань дотримання податкового законодавства були укладені з Урядами: Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Грузії, Республіки Казахстан, Республіки Молдова, Киргизької Республіки, Республіки Таджикистан, України, Республіки Узбекистан. Всі зазначені угоди вступили в силу. Відповідно до цих угод для забезпечення належного виконання податкового законодавства договірні сторони зобов'язані надавати одна одній сприяння у запобіганні та припиненні порушення податкового законодавства в наданні інформації про зміни в національних податкових системах, навчанні кадрів та інших областях, що вимагають спільних дій. Структура цієї групи міжнародних угод є типовою, ці угоди належать до розряду міжурядових. Основна задача цих угод - визначення сфери діяльності і найважливіших принципів взаємодії податкових органів договірних держав.

Велику роль у розвитку податкового законодавства відіграють конвенційні норми. Конвенція - одне з найменувань міжнародного договору. Полягає на рівні уряду зі спеціальних питань співробітництва. У фінансово-економічний області регулює справляння податків, зборів, рівень цін, і т. Д.

На зовнішньоекономічні відносини між країнами в рамках всесвітнього господарства істотний вплив чинила і надає Світова організація торгівлі (СОТ). Основна її мета - прискорення процесу лібералізації зовнішньої торгівлі. У цю міжнародну організацію входить 96 держав.

Ослаблення протекціонізму здійснюється поступово, в рамках багатосторонніх переговорів.

У принципах СОТ закріплений світовий економічний порядок, заснований на лібералізмі і спів-честве між державами.

Один з основних принципів - принцип недискримінації. Положення про режим найбільшого сприяння зобов'язує кожну державу поширювати на сукупність постачальників товару пільги, які вона надала б одному з них. При цьому можливі два відступу: установа тарифних переваг на користь країн, що розвиваються і можливість створення митного союзу, якщо при цьому рівень протекціонізму не перевищує його середнього значення, яким раніше користувалися країни, які беруть участь в союзі.

Деякі принципи спрямовані на встановлення справедливих умов конкуренції між виробниками незалежно від їх походження. Це однакові фіскальні правила для товарів національного виробництва або імпортованих; заборона демпінгу і дозвіл антидемпінгових мит в разі недотримання цієї заборони; можливість нейтралізації експортних премій або субсидій та ін.

СОТ предусматри кість усунення кількісних обмежень, т. Е. Контингентирование імпорту. При будь-якому відхиленні від цього повинен дотримуватися принцип недискримінації, і таке відхилення може застосовуватися лише стосовно зазнають гострий дефіцит платіжного балансу або в окремих випадках по відношенню до країнам, що розвиваються.

Однак, якщо одним або кількома товарам занадто загрожує іноземна конкуренція, можливе введення елементів протекціонізму при згоді СОТ.

 Управління податковою системою і податковий контроль в РФ | Загальне поняття фінансових ресурсів

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ОПОДАТКУВАННЯ | Еволюція теорії оподаткування та їх сучасний стан | | Основи побудови податку. | Податкова політика держави. | Податкова система | Характеристика та організаційні засади податкової системи РФ на сучасному етапі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати