На головну

Принципи охорони навколишнього середовища, їх відображення в праві.

  1. I. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СИФИЛИСОМ
  2. II. Принципи та етапи впровадження процесного підходу до управління організацією
  3. III.3.1) Мета покарання і загальні принципи відповідальності.
  4. IV. Мета і принципи реалізації Стратегії
  5. VI. Симетрія. Принципи симетрії. Просторово-часова симетрія. закони збереження
  6. VIII ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАХОДІ уражених З РАДІАЦІЙНОЇ ПАТОЛОГІЄЮ

Стаття 3. Основні принципи охорони навколишнього середовища ФЗ «Про ООС».

Господарська та інша діяльність органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, що надає вплив на навколишнє середовище, повинна здійснюватися на основі наступних принципів:

- Дотримання права людини на сприятливе навколишнє середовище;

- Забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини;

- Науково обгрунтоване поєднання екологічних, економічних і соціальних інтересів людини, суспільства і держави з метою забезпечення сталого розвитку та сприятливого навколишнього середовища;

- Охорона, відтворення та раціональне використання природних ресурсів як необхідні умови забезпечення сприятливого навколишнього середовища та екологічної безпеки;

- Відповідальність органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування за забезпечення сприятливого навколишнього середовища та екологічної безпеки на відповідних територіях;

- Платність природокористування і відшкодування шкоди навколишньому середовищу;

- Незалежність державного екологічного нагляду;

- Презумпція екологічної небезпеки запланованої господарської та іншої діяльності;

- Обов'язковість оцінки впливу на навколишнє середовище при прийнятті рішень про здійснення господарської та іншої діяльності;

- Обов'язковість проведення відповідно до законодавства Російської Федерації перевірки проектів та іншої документації, що обгрунтовують господарську та іншу діяльність, яка може мати негативний вплив на навколишнє середовище, створити загрозу життю, здоров'ю та майну громадян, на відповідність вимогам технічних регламентів в області охорони навколишнього середовища;

- Облік природних і соціально-економічних особливостей територій при плануванні і здійсненні господарської та іншої діяльності;

- Пріоритет збереження природних екологічних систем, природних ландшафтів і природних комплексів;

- Допустимість впливу господарської та іншої діяльності на природне середовище виходячи з вимог в області охорони навколишнього середовища;

- Забезпечення зниження негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище відповідно до нормативів в області охорони навколишнього середовища, якого можна досягти на основі використання найкращих існуючих технологій з урахуванням економічних і соціальних факторів;

- Обов'язковість участі в діяльності з охорони навколишнього середовища органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, громадських та інших некомерційних об'єднань, юридичних і фізичних осіб;

- Збереження біологічного різноманіття;

- Забезпечення інтегрованого та індивідуального підходів до встановлення вимог в області охорони навколишнього середовища до суб'єктів господарської та іншої діяльності, що здійснюють таку діяльність або планувальним здійснення такої діяльності;

- Заборона господарської та іншої діяльності, наслідки впливу якої непередбачувані для навколишнього середовища, а також реалізації проектів, які можуть привести до деградації природних екологічних систем, зміни та (або) знищення генетичного фонду рослин, тварин та інших організмів, виснаження природних ресурсів і іншим негативним змін навколишнього середовища;

- Дотримання права кожного на отримання достовірної інформації про стан навколишнього середовища, а також участь громадян у прийнятті рішень, що стосуються їх прав на сприятливе навколишнє середовище, відповідно до законодавства;

- Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони навколишнього середовища;

- Організація та розвиток системи екологічної освіти, виховання та формування екологічної культури;

- Участь громадян, громадських та інших некомерційних об'єднань у вирішенні завдань охорони навколишнього середовища;

- Міжнародне співробітництво Російської Федерації в області охорони навколишнього середовища.

20. Ідеологічний механізм охорони навколишнього середовища: поняття, структура.

Ідеологічний механізм охорони навколишнього середовища - система екологічних заходів впливу на поведінку людей з метою забезпечення якості навколишнього природного середовища, сталого використання природних ресурсів, екологічної безпеки людини.

Змістовну сторону цього процесу становлять:

- Екологічне виховання;

- Екологічна освіта;

- Екологічна просвіта;

- Професійна екологічна підготовка керівних працівників і фахівців.

екологічне виховання

У ст. 1 проекту федерального закону «Про державне регулювання освіти в області екології» 65 під екологічною культурою розуміється «успадковані досвід життєдіяльності людини в його взаємодії з навколишнім природним середовищем, що сприяє здоровому способу життя, сталого соціально-економічного розвитку, екологічної безпеки країни і кожної людини».

Таким чином, кажучи про рівень екологічної культури того чи іншого суб'єкта або какихто груп людей або навіть населення країни в цілому, потрібно пов'язувати його зі здатністю в рамках насамперед сім'ї як основного осередку суспільства, а також

в більш численних спільнотах людей усвідомити необхідність дбайливого ставлення до навколишнього середовища та природних ресурсів, а також згубність протиправної поведінки в екологічній сфері, що веде до негативних для навколишнього середовища і людини наслідків, і передати його більш молодому поколінню, яке в свою чергу також продовжить позитивну традицію . Іншими словами, мова йде про формування екологічного світогляду, яке у людей від покоління до покоління може передаватися тільки на прикладі належної поведінки старших.

екологічна освіта

Згідно ст. 71 Федерального закону «Про охорону навколишнього середовища» система загального і комплексного екологічного освіти включає в себе дошкільна і загальну освіту, середню, професійну та вищу професійну освіту.

Таким чином, має реалізовуватися принцип безперервності екологічної освіти, коли з досить раннього віку протягом тривалого періоду молоді люди отримують необхідний обсяг екологічних знань, який, за задумом законодавця, здатний докорінно змінити їх екологічний світогляд, сформувавши екологічну культуру.

Стаття 72 названого закону встановлює, що в дошкільних освітніх установи, загальноосвітніх установах і навчальних закладах додаткової освіти незалежно від їх профілю і організаційно-правової форми здійснюється викладання основ екологічних знань. Для забезпечення цього процесу розроблені і постійно удосконалюються екологообразовательние програми відповідного педагогічного рівня, а також здійснюється підготовка педагоговекологов, число яких поки явно недостатньо для забезпечення всеосяжність процесу.

Нарешті, закон закріплює вимогу про забезпечення викладання навчальних дисциплін з охорони навколишнього середовища, екологічної безпеки та раціонального природокористування у всіх освітніх установах, що здійснюють професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з урахуванням профілю відповідної установи. Як приклад можна привести включену в державний освітній стандарт для вищих навчальних закладів дисципліну «Основи екології», а також обов'язковий для всіх майбутніх юристів предмет «Екологічне право».

екологічна освіта

Екологічна освіта несе в собі елементи і виховання, і освіти, але в той же час є самостійною ланкою в системі формування екологічної культури.

Воно згідно ст. 74 Федерального закону «Про охорону навколишнього середовища» здійснюється за допомогою поширення екологічних знань про екологічну безпеку, інформації про стан навколишнього середовища та використання природних ресурсів, в тому числі органами державної Російської Федерації, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, засобами масової інформації, музеями, бібліотеками, закладами культури, природоохоронними установами, організаціями спорту і туризму, іншими юридичними особами.

Просвітницький аспект насамперед завдяки можливостям засобів масової інформації дозволяє охоплювати досить широкі верстви населення, в тому числі і тих, кого власне виховувати і утворювати вже пізно, а тому при грамотній і цілеспрямованій політиці може сприяти значному поліпшенню екологічної культури населення.

Професійна екологічна підготовка керівних працівників і фахівців

До теперішнього часу рівень індустріального розвитку суспільства досяг такої планки, що будь-яке відхилення від встановленої схеми при прийнятті тих чи інших рішень може обернутися часом необоротними наслідками для здоров'я людини, навколишнього середовища і природних об'єктів. Це висуває на порядок денний необхідність оволодіння керівниками та спеціалістами господарюючих та інших суб'єктів тим мінімумом екологічних знань, який дозволяв би забезпечити у виробничій та інших сферах (транспорт, зв'язок і т. Д.) Необхідний рівень екологічної безпеки.

У зв'язку з цим ст. 72 Федерального закону «Про охорону навколишнього середовища» закріплює обов'язковість наявності підготовки в галузі охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки у будь-якого керівника і фахівця, що відповідають за прийняття рішень при здійсненні господарської та іншої діяльності, яка справляє чи може справити негативний вплив на навколишнє середовище.

Для реалізації цього завдання при навчальних закладах, що мають екологічний ухил, організовуються, як правило, короткострокові або середньострокові курси підготовки або підвищення кваліфікації фахівців, після закінчення яких відповідні особи отримують свідоцтва про отримання необхідної підготовки в даній сфері.

 Завдання і функції органів місцевого самоврядування в сфері взаємодії суспільства і природи. | Законодавство про охорону навколишнього середовища в системі законодавства РФ.

Склад і об'єкти екологічних правовідносин. | Методи еколого-правового регулювання. | Поняття екологічного права як галузі права. | Система екологічного права. | Джерела екологічного права. | Екологічне право як наука і навчальна дисципліна. | Історія правового регулювання суспільних відносин у сфері взаємодії суспільства і природи. | Поняття і види екологічних прав громадян. | Система державного екологічного управління. | Функції державного управління охороною навколишнього середовища та природокористуванням. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати