Головна

Екологічна функція держави і права.

  1. I.2.1) Поняття права.
  2. I.2.3) Система римського права.
  3. I.3.2) Історичне сприйняття римського права.
  4. I.5.1) Передумови загальної кодифікації права.
  5. IV.2.1) Поняття і класифікація позовів приватного права.
  6. IV.4.5) Презумпції і фікції преторського права.
  7. VI.3.4) Прийняття спадщини; особливі спадкові права.

Екологічна функція держави визнана теоретиками держави і права як одна з основних і самостійних функцій сучасної російської держави. У літературі з теорії держави і права вона іноді називається функцією з охорони природи (охорони навколишнього середовища, охорони навколишнього природного середовища). Екологічна функція держави включає в свій зміст діяльність за розпорядженням в інтересах суспільства природними ресурсами, що є у власності держави, а також діяльність, спрямовану на забезпечення раціонального використання природних ресурсів з метою попередження їх виснаження, на охорону навколишнього середовища від деградації її стану, дотримання, охорону і захист екологічних прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб. За ступенем ефективності реалізації цієї функції можна судити про справжнє ставлення держави до забезпечення раціонального природокористування, охорони навколишнього середовища, людині.

Вивчення розвитку правового регулювання природокористування і охорони навколишнього середовища в історичному аспекті показує, що екологічна функція не є функцією лише сучасної держави. Аж до XX століття функція охорони природи була другорядною і несамостійної функцією.
 Екологічна функція держави реалізується в різних формах. Під формами розуміються методи або способи її здійснення. Виконуючи екологічну функцію, держава використовує правові та організаційні методи. До правових методів відноситься прийняття законів та інших нормативних правових актів з природокористування і охорони навколишнього середовища, правозастосовна та правоохоронна діяльність. Під правозастосовчої діяльністю розуміється діяльність спеціально уповноважених державних органів щодо реалізації екологічних норм права. Правоохоронної є діяльність спеціально уповноважених органів з охорони права шляхом застосування юридичних заходів впливу відповідно до закону. Таким чином, названі правові форми здійснення екологічної функції російської держави реалізуються переважно в рамках спеціалізованих гілок влади - законодавчої, виконавчої і судової.Форми взаємодії суспільства і природи. | Концепція сталого розвитку.

Склад і об'єкти екологічних правовідносин. | Методи еколого-правового регулювання. | Поняття екологічного права як галузі права. | Система екологічного права. | Джерела екологічного права. | Екологічне право як наука і навчальна дисципліна. | Історія правового регулювання суспільних відносин у сфері взаємодії суспільства і природи. | Поняття і види екологічних прав громадян. | Система державного екологічного управління. | Функції державного управління охороною навколишнього середовища та природокористуванням. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати