Головна

Навчально-методичні рекомендації з дисципліни «Туристично - рекреаційні ресурси України» / Уклад.: О. А. Марченко- Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2013 р. - 144 с.

  1. Internet- ресурси
  2. Бальнеологічні ресурси
  3. Бальнеологічні ресурси
  4. Біотичні туристичні ресурси
  5. Водні туристичні ресурси
  6. Для самостійного вивчення дисципліни
  7. Електронні ресурси

Навчально-методичні рекомендації укладені у відповідності до вимог навчальної програми з урахуванням кредитно-рейтингової системи навчання. Матеріали містять: зміст навчальної дисципліни «Туристично-рекреаційні ресурси України», лекції з дисципліни, список літератури. Розраховано для студентів спеціальності «фізичне виховання» денної форми навчання V курсу природничо-географічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Рецензенти:

Віктор Олексійович Демченко - доцент кафедри екології та охорони

навколишнього середовища Таврійського державного

агротехнологічного університету, к. Біол. Н.

Володимир Петрович Воровка - доцент кафедри екології та охорони

навколишнього середовища Таврійського державного

агротехнологічного університету, к. Геогр. Н.

Рекомендовані до друку науково-методичною радою Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (протокол № 8 від 27.03. 2013 р.)

ЗМІСТ

Вступ...4

Програма навчальної дисципліни...5

Лекція №1 Науково-методичні засади вивчення туристичних ресурсів...5

Лекція № 2 Характеристика туристичних ресурсів...22

Лекція №3 Інфраструктурні умови використання туристичних ресурсів...120

Література...140

Вступ

Дисципліна "Туристично-рекреаційні ресурси України" є складовою навчального плану підготовки фахівців спеціальності: 7.01020101 Фізичне виховання*.

Туризм - сфера господарського комплексу, що забезпечує десяту частину світового валового продукту. Ця галузь розвивається швидкими темпами і в найближчі роки може стати найбільш важливим сектором підприємницької діяльності.

Прогнози експертів Всесвітньої туристичної організації щодо розвитку туризму у світі повною мірою стосуються й України. Адже вона має надзвичайно вигідне географічне і геополітичне розташування, розвинену транспортну мережу, володіє значними природно-рекреаційними та історико-культурними ресурсами, населена працелюбним і гостинним народом. Забезпечити належну віддачу від цього потужного потенціалу, використати його в інтересах активного відпочинку та оздоровлення можна лише за умови чіткої організації туристичної діяльності, зміцнення існуючої та створення нової матеріально-технічної бази, залучення досвідчених і кваліфікованих кадрів, тобто за умови правильної організації та ефективного управління туризмом.

Туристичний бізнес приваблює підприємців невеликим стартовим капіталом, швидким терміном його окупності, постійним зростанням попиту на туристичні послуги, високим рівнем рентабельності. Знання основ туристичної діяльності має надзвичайно важливе значення при підготовці працівників туристичної сфери, підвищенні професійного рівня, вивченні професійного рівня, вивченні світової економіки та економіки України.

Тому вивчення дисципліни "Туристично-рекреаційні ресурси України" є надзвичайно актуальною на сучасному етапі розвитку туристичної галузі.

Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують фундаментальні знання з теорії та практики організації та функціонування туристичної індустрії, використання туристично-рекреаційних ресурсів, засвоюють основні поняття й концепції туризму та туристичної діяльності, набувають навиків з питань аналізу функціонування туристичних центрів, організації інфраструктурних умов використання туристичних ресурсів.

Програма дисципліни «Туристично-рекреаційні ресурси України» розрахована на 72 навчальні години, з яких 14 годин лекційних, 26 годин практичних занять і 32 годин відводиться на самостійну роботу студентів.

Метою викладання навчальної дисципліни є:

- проаналізувати сучасний стан функціонування туристичної індустрії в Україні;

-розглянути теоретично-методологічні та практичні аспекти формування, функціонування і розвитку туристичного комплексу;

- розкрити особливості розміщення туристично-рекреаційних ресурсів України.

Вивчення дисципліни "Туристично-рекреаційні ресурси України" передбачає вирішення таких завдань:

- дослідження найважливіших закономірностей, чинників, які визначають розвиток і розміщення туристичних ресурсів, використання їх в туристичній індустрії на ринку послуг регіону, держави;

- на основі конструктивно-географічного підходу розкрити особливості раціонального використання природних рекреаційних ресурсів індустрії туризму;

- поглибити, систематизувати теоретичні знання щодо проблем і перспектив розвитку туризму в Україні;
- надбати вміння узагальнювати теоретико-практичні матеріали, аналізувати практичну інформацію, працювати зі спеціальною літературою, довідковими виданнями тощо.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- сутність базових понять і термінів кожної теми змістовних модулів;

- теоретичні і прикладні засади вивчення рекреаційних ресурсів;

- особливості ринку туристичних послуг в Україні;

- інфраструктурні умови використання туристичних ресурсів;

- орієнтуватись і знати основні етапи історії розвитку туризму в Україні, у світі тощо;

- глобальні тенденції розвитку туризму;

- провідні світові науково-освітні школи з туризму;

- основну нормативно-правову базу з питань організації діяльності юридичних і фізичних осіб у сфері туристичної діяльності в Україні;

- класифікацію туристичних ресурсів;
- проблеми і перспективи подальшого розвитку туризму в Україні.

 Сумматор с условными переносами | Програма навчальної дисципліни

Бальнеологічні ресурси | Туристичні ресурси природно-заповідного фонду України | В ЗАПОРІЗЬКІЙ області 2 страница | В ЗАПОРІЗЬКІЙ області 3 страница | В ЗАПОРІЗЬКІЙ області 4 страница |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати