На головну

Соціально-трудові відносини: сутність, види, типи.

  1. Види, будова ручного немеханізованого пожежного інструменту. Вимоги правил безпеки праці до ручного немеханізованого інструменту.
  2. Види, склад і призначення страхових резервів
  3. Загальний і професійний розвиток персоналу. Кар'єра: сутність, види, етапи
  4. Компетентність працівника: сутність, види
  5. Оцінювання персоналу в сучасній організації: сутність, задачі, зміст і методологія
  6. Поняття про основні життєві функції організму. Непритомність, колапс, шок. Основні види, причини та прояви. Термінальні стани.
  7. Поняття, види, форми зайнятості населення.

Соціально-трудові відносини - це відносини між робітником, роботодавцем та державою в ході використання праці та її результатів, спрямовані на задоволення соціальних потреб кожного з учасників цих відносин.

Суб'єкт соціально-трудових відносин - це юридична або фізична особа, яка володіє первинними або делегованими первинними носіями правами в соціально-трудових відносинах. Суб'єктами соціально-трудових відносин є індивіди або соціальні групи. І сторонами, і суб'єктами СТВ називають найманих працівників, роботодавців і державу. Відмінність між цими поняттями полягає в тому, що сторони соціально-трудових відносин є носіями первинного права у цих відносинах, а суб'єкти можуть володіти як первинними, так і делегованими первинними носіями правами.

В практиці виділяють види соціально-трудових відносин за окремими ознаками:

· за змістом діяльності - виробничо-функціональні; професійно-кваліфікаційні; соціально-психологічні; суспільно-організаційні; за суб'єктом - міжорганізаційні (організація - організація); внутрішньоорганізаційні (організація - особистість); внутрішньовиробничі (особистість - особистість); за обсягом керівних повноважень: відношення по горизонталі; відношення по вертикалі; за характером розподілу прибутків: у відповідності з трудовим внеском; не відповідно до трудового внеску; за ступенем регламентованості - формальні (офіційно оформлені); неформальні (офіційно не оформлені); за способом спілкування - безособові; міжособові.

Предмети соціально-трудових відносин обумовлені такими основними блоками проблеми: зайнятість, організація та ефективність праці - необхідність забезпечення економічного зростання, винагорода за працю, соціальний захист працівників.

Тип соціально-трудових відносин визначається їхнім характером, а саме тим, яким конкретно чином приймаються рішення в соціально-трудовій сфері. Типи СТВ: конфлікт (проявляється у вигляді трудових спорів, страйків та ін., тобто найбільш негативно впливає на весь трудовий процес); Соціальне партнерство шляхом узгодження взаємних пріоритетів з соціально-трудових питань для забезпечення конструктивної взаємодії; Патерналізм - це жорстка регламентація поведінки суб'єктів СТВ, умов та особливостей їх взаємних пріоритетів з боку держави чи керівництва організацією; Конкуренція відбивається в суперництві суб'єктів СТВ за можливості та ліпші умови реалізації особистих інтересів в соціально-трудовій сфері; Солідарність зводиться до того, що згуртованість дозволяє виявляти й оцінювати однакові інтереси, типові для тієї або іншої групи населення, подібні спільні риси, а також подібний соціальний або економічний ризик для спільного захисту інтересів; Субсидіарність -розподіл відповідальності, прав і обов'язків су'єктів СТВ і передачу їх на той рівень, з якого вони можуть виконуватися найбільш ефективно; Дискримінація - це довільне, необґрунтоване, засноване на свавіллі незаконне обмеження прав суб'єктів СТВ, що перепиняє доступ їм до рівних можливостей на ринку праці. Дискримінації можуть зазнати різні категорії працівників. Виділяють дискримінацію за статтю, національністю, расою, віком і т.п.Аналіз робочої сили | Сутність та механізм реалізації соціального партнерства.

Загальна характеристика норм праці, що застосовуються на підприємствах. | Класифікація методів нормування праці. | Сутність і методи виміру продуктивності праці | Витрати на персонал підприємства та їх структура. | Сутність заробітної плати, її структура та функції у ринковій економіці. | Види заробітної плати. | Доплати та надбавки до заробітної плати: сутність і класифікація. | Зміст, призначення та елементи тарифної системи. | Форми і системи заробітної плати. | Нові підходи до побудови тарифної системи. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати