На головну

Безробіття та його основні поняття як соціально-економічного явища.

  1. Актуарні розрахунки: завдання і основні функції
  2. Альтерглобалізм як соціально-політичний феномен сучасного етапу глобального розвитку: поняття, ідеї та цінності
  3. Безробіття і його види
  4. Вибір позиції ствольного, основні правила роботи зі стволом.
  5. Види обов'язкового страхування та основні вимоги до їх здійснення
  6. ВИНИКНЕННЯ ПОНЯТТЯ

Безробіття- соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили економічно активного населення не зайняті у суспільному виробництві.

Згідно із Законом України "Про зайнятість населення" безробітний - особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи;

Відкрите Б означає існування явно незайнятого населення.

Приховане Бутворюють працівники, які числяться як працюючі, але перебувають у неоплачуваних відпустках й працюють лише інколи. Зумовлене неповним завантаженням потужностей підприємств, зменшенням обсягів виробництва.

Добровільне Б виникає тоді, коли працівник звільняється за власним бажанням оскільки він не задоволений рівнем оплати праці, умовами роботи, психологічним кліматом в колективі або з інших причин всупереч бажанню адміністрації.

Вимушене Б виникає тоді, коли працівник не бажає звільнятися, а адміністрація скорочує персонал. Характерне, як правило, для перiодiв спаду в економiцi.

ФрикційнеБ пов'язане з з плинністю робочої сили і перемiщенням осiб з однієї роботи на іншу, а також із однієї місцевості в іншу. Вважається неминучим та певною мірою бажаним, оскільки частина осіб, тимчасово втративши роботу, переходять з гіршої роботи на більш оплачувану та продуктивну.

Структурне Б викликане структурними зрушеннями в економіці, закриттям застарілих підприємств і виробництв. Попит на деякi професiї зменшується або взагалi зникає, а на iншi професiї, яких ранiше не було, зростає. Iншими словами, структура робочих мiсць i професiйна структура працiвникiв не збігаються. Виникає категорiя працiвникiв, у яких навички та практичний досвiд застарiли й нiкому не потрiбні. Саме цим структурне Б вiдрiзняється вiд фрикцiйного, при якому безробiтнi мають навички, якi вони можуть продати. «Структурнi» ж безробiтнi не можуть знайти роботу без вiдповiдної перепiдготовки i навiть змiни мiсця проживання. Фрикцiйне є короткочасним, а структурне - тривалим, тому i вважається бiльш важким.

Сезонне Б стосуєтьсятих видів виробництва, які мають сезонний характер і в яких протягом року відбуваються різкі коливання попиту на працю (сільське господарство, будівництво тощо).

Інституціональне Б -породжене недостатньою ефективністю організації ринку праці та його правового забезпечення: неповною інформацією про вакантні робочі місця; недосконалою податковою системою (високі ставки оподаткування) і т.д.

Застійне безробіття - понад 12 місяців - є особливо небезпечним, якщо триває достатньо довгий час. За результатами досліджень, після річної вимушеної перерви в роботі людина практично не може адаптуватися до нормальної трудової діяльності, навіть якщо вдається знайти робоче місце. Застійне безробіття охоплює найстійкіший контингент безробітних: бідних, бродяг, безпритульних та ін.

Хронічне безробіттяпов'язане з відставанням інвестицій від темпів зростання чисельності найманих працівників, а воно, у свою чергу, пов'язане з технологічним безробіттям, що залежить від переходу до нової техніки і технології, з механізацією та автоматизацією виробництва.

Циклічне -безробіття, пов'язане з циклом ділової кон'юнктури.Поняття, види, форми зайнятості населення. | Основні методи державного регулювання зайнятості.

Сутність та структура економічно активного населення. | Відтворення трудового потенціалу суспільства. | Сегментація ринку праці. | Персонал організації та його структура. | Кадрова політика та управління персоналом. | Умови праці та фактори, що їх визначають. | Виробнича операція як головний об'єкт нормування праці, її характерні ознаки. | Структура нормованого та ненормованого робочого часу. | Класифікація методів вивчення затрат робочого часу. | Фотографія робочого часу: цілі проведення, види, зміст. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати