На головну

Відтворення трудового потенціалу суспільства.

  1. II. Анализ по факторам трудового характера.
  2. Аналіз трудового потенціалу підприємства
  3. Глава 1. Понятие работника как субъекта трудового права
  4. Гражданин (работник) как субъект трудового права
  5. Дополнительные основания прекращения трудового договора с некоторыми категориями работников при определенных условиях.

Трудовий потенціал" - це розвинута в суспільстві сукупність демографічних, соціальних та духовних характеристик і якостей працеактивного населення, що реалізовані або можуть бути реалізовані в умовах досягнутого рівня розвитку продуктивних сил, науково-технічного прогресу та системи відносин праці.

Відтворення трудових ресурсів - це постійне відновлення його чисельності і структури як шляхом природної зміни поколінь, так і шляхом переходу одних структурних частин в інші.

Процес відтворення трудових ресурсів поділяється на окремі фази:

Фаза формування та відшкодування - природне відтворення, тобто народження людей, та досягнення ними працездатного віку; відновлення здатності до праці в існуючих працівників; одержання освіти, спеціальності й певної трудової кваліфікації.

Фаза розподілу й перерозподілу трудових ресурсів характеризується розподілом їх за видами робіт, родом діяльності, а також по організаціях, підприємствах, районах, регіонах країни.

Фаза використання - це безпосередньо процес праці.

У процесах відтворення населення розрізняють види руху, типи і режими.

Види руху: природний (процеси народження та смерті людей); механічний (міграція); соціальний (зміна освітньої, професійної, національної та інших структур населення); економічний (зміна трудової активності населення).

Типи відтворення населення:

· традиційний тип (екстенсивний) характеризується високою нерегульованою народжуваністю і високою смертністю (з причин нерозвиненості медицини, низького рівня життя, війн, епідемій); загальні темпи зростання чисельності населення невисокі, в структурі переважає частка молодих людей;

· сучасний тип (інтенсивний) обумовлений соціально-економічним розвитком, зростанням рівня життя, досягненнями медицини, емансипацією і залученням в економічну діяльність жінок та іншими причинами, в результаті яких різко зменшився рівень народжуваності, значно збільшилася середня тривалість життя, знизився рівень смертності, зросла частка людей старшого віку в структурі населення.

На підставі абсолютного розміру природного приросту виділяють три режими відтворення населення:

· розширене відтворення характеризується переважанням народжуваності над смертністю та, відповідно, природним приростом населення. Такий режим відтворення ще називають примітивним;

· просте (стаціонарне) відтворення означає постійну кількість населення в результаті приблизно однакової народжуваності і смертності;

· звужене відтворення, або депопуляція - це перевищення показників смертності над показниками народжуваності, в результаті чого відбувається абсолютне зменшення кількості населення.Сутність та структура економічно активного населення. | Сегментація ринку праці.

Поняття, види, форми зайнятості населення. | Безробіття та його основні поняття як соціально-економічного явища. | Основні методи державного регулювання зайнятості. | Персонал організації та його структура. | Кадрова політика та управління персоналом. | Умови праці та фактори, що їх визначають. | Виробнича операція як головний об'єкт нормування праці, її характерні ознаки. | Структура нормованого та ненормованого робочого часу. | Класифікація методів вивчення затрат робочого часу. | Фотографія робочого часу: цілі проведення, види, зміст. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати