На головну

природних вод

  1. А.4 Джерела природних НС
  2. Вологість природних газів
  3. Впливі природних радіонуклідів
  4. Державний облік та ведення кадастрів природних ресурсів.
  5. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО газопроводу в ОСОБЛИВИХ ПРИРОДНИХ І КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ

Спостереження за хімічним складом природних вод в нашій країні стали виконуватися в системі гідрометслужби СРСР з 1936 р, а, починаючи з 1964 р, мережа приступила до спостережень за станом якості поверхневих вод. Зі створенням єдиної державної служби екологічного моніторингу (ЕГСЕМ) спостереження за якістю поверхневих вод вступили в наступний, якісно новий етап - етап систематичного контролю за забрудненням вод по фізичних, хімічних і гідробіологічними показниками.

Основні завдання виконуються в рамках ЕГСЕМ спостережень якості поверхневих вод такі:

· Систематичне отримання як окремих, так і узагальнених в часі і просторі даних про якість води;

· Забезпечення зацікавлених організацій систематичної інформацією про якість води водойм і водотоків та екстреної інформацією про різкі зміни забруднення води.

Основним принципом організації спостережень є їх комплексність, яка передбачає узгоджену програму робіт по гідрохімії, гідрології та гідробіології, т. Е спостереження за якістю води по фізичних, хімічних, гідробіологічних показників і проведення супутніх мікробіологічних робіт. Необхідною умовою є також синхронність всіх систем спостережень, систематичність і узгодженість термінів проведення спостережень.

Найбільш важливим етапом організації робіт зі спостереження за забрудненням поверхневих вод є вибір місця розташування пункту спостережень. Під пунктом спостережень якості поверхневих вод слід розуміти місце на водоймі або водотоке, в якому проводиться комплекс робіт для отримання даних про якість води. Пункти спостережень організовуються, в першу чергу, на водоймах і водотоках, що мають велике народногосподарське значення, а також схильних до значного забруднення стічними водами підприємств енергетики і промисловості, господарсько-побутовими стоками, а також стоками з сільськогосподарських угідь і тваринницьких комплексів. На водних об'єктах з незначним забрудненням створюються пункти для фонових спостережень за вмістом забруднюючих речовин в природних об'єктах.

Пункти спостережень якості водойм і водотоків поділяються на чотири категорії. Категорії пунктів і їх розташування визначаються в установленому порядку з урахуванням комплексу факторів: народно-господарського значення водного об'єкта, якості води, розміру і об'єму водойми, розміру і водності водотоку, даних про режими (водний, льодовий, термічний), фізико-географічних ознаках. Крім того, при розміщенні пунктів спостережень слід враховувати стан і перспективи використання водойми або водотоку на підставі попередніх обстежень. Попередні обстеження на ділянках водойм і водотоків є важливим етапом в організації пунктів спостережень, так як визначають напрямок подальших робіт в пункті. Цілі попередніх обстежень:

· Визначення стану водного об'єкта, збір і аналіз відомостей про водокористувачів, виявлення джерел забруднення, кількості, складу і режиму скидів стічних вод у водойму або водотік;

· Визначення розташування пунктів спостережень, створів спостережень, вертикалей і горизонтів в них;

· Встановлення характеристик для даного водойми або водотоку забруднюючих речовин і біотопів;

· Складання програми робіт.

На основі наявних матеріалів складають карти-схеми водойми, водотоку або їх частин, де відзначаються джерела забруднення і місця скидання стічних вод. Потім вибирають місце розташування пунктів і створів спостережень і виконують обстеження водойми або водотоку, під час якого досліджуються джерела забруднення (місце, характер, режим скидання стічних вод, їх кількість і склад), а також відбираються проби води для визначення їх гідрохімічних і гідробіологічних показників з метою виявлення характерних для даного пункту забруднюючих речовин.

Кількість і місце розташування пунктів спостереження за якістю вод водотоків і водойм повинні забезпечити отримання інформації, необхідної для виконання завдань, поставлених перед мережею ЕГСЕМ. Пункти спостережень включають один або кілька створів. Під створом пункту спостережень слід розуміти умовне поперечний переріз водойми або водотоку, в якому проводиться комплекс робіт для отримання даних про якість води. Створи спостережень розміщують з урахуванням гідрометеорологічних умов і морфологічних особливостей водойми або водотоку, розташування джерел забруднення, обсягу і складу зворотних вод і інтересів водокористувачів.

При спостереженні якості вод за все водойми встановлюють не менше трьох створів, по можливості рівномірно розподілених по його акваторії з урахуванням берегової лінії. При спостереженні за окремими ділянками водойми створи розташовуються в такий спосіб:

· На водоймах з інтенсивним водообміну один створ вище джерела забруднення і поза зоною його впливу, і не менше двох нижче джерела забруднення або нижче останнього за течією з групи джерел забруднення на відстані 0,5 км від місця скидання стічних вод і безпосередньо за межею зони забруднення ;

· На водоймах з помірним і уповільненим водообміну один створ поза зоною впливу джерела або групи джерел забруднення, другий суміщають з місцем скидання стічних вод, і не менше двох розташовують паралельно другому за обидві його сторони на відстані 0,5 км від місця скидання стічних вод і безпосередньо за межею зони забруднення.

На водотоках, де відсутня організований скид стічних вод, по одному створу встановлюють в гирлах забруднених приток, на незабруднених ділянках водотоків, на предплотіннихділянок ділянках річок, на замикаючих ділянках річок, в місцях перетину державного кордону РФ. Два створу і більш встановлюють на водотоках при наявності організованого скидання стічних вод. Один з них мають у своєму розпорядженні на відстані 1 км вище джерела забруднення і поза зоною його впливу, інші нижче джерела забруднення або останнього за течією з групи джерел забруднення в наступних місцях:

· В місці досить повного (не менше 80%) змішування стічних вод з водами водотоку; при неможливості відбору проб в створі повного змішання допускається відбір проб в створі, розташованому ближче до джерела забруднення;

· В місці, визначеному в установленому порядку, але не далі 0,5 км від скидання стічних вод при відсутності розсіює випуску для об'єктів рибогосподарського водокористування.

При наявності на водотоке декількох рукавів створи розташовують на тих з них, де спостерігаються невеликі витрати води і порушення норм якості води.

Місцезнаходження вертикалей і кількість горизонтів в кожному створі залежать від характеру скидів, особливостей перебігу водотоку, умов рельєфу дна.

Під вертикаллю створу слід розуміти умовну прямовисну лінію від поверхні води (або льоду) до дна водойми або водотоку, на якій виконують роботи для отримання даних про показники якості води. Кількість вертикалей в створі на водоймах визначається шириною зони забруднення з урахуванням умов змішання вод водотоку зі стічними водами, а також з водами притоків. Першу вертикаль розташовують на відстані не більше 0,5 км від берега або від місця скидання стічних вод, останню - безпосередньо за межею зони забруднення. При неоднорідному хімічному складі води в створі встановлюється не менше трьох вертикалей (на стрижні і на відстані 3-5 км від берегів), при однорідному хімічному складі одна вертикаль на стрижні водотоку.

Під горизонтом створу слід розуміти місце на вертикалі (по глибині), на якому виробляють комплекс робіт для отримання даних про показники якості води. Кількість горизонтів на вертикалі залежить від глибини водного об'єкта таким чином:

· При глибині до 5 м - один горизонт (влітку в 30 см від поверхні води, взимку у нижній поверхні льоду);

· При глибині від 5 до 10 м - два горизонти (у поверхні і у дна на відстані 0,5 м від дна);

· При глибині більше 10 м - три горизонти (на поверхні, на половині глибини водного об'єкту і у дна);

· При глибині більше 100 м - шість горизонтів (у поверхні, на глибинах 10, 20, 50, 100 м і у дна). Крім того, встановлюють додаткові горизонти в кожному шарі стрибка щільності.

Склад і обсяг гідрологічних і гідрохімічних робіт в пунктах спостережень повинні відповідати завданням спостережень і задовольняти вимогам зацікавлених народно-господарських органів про інформацію про якість вод водотоків і водойм. Перелік визначених показників якості води водойм і водотоків встановлюють з урахуванням цільового використання стічних вод, складу зворотних вод, вимог споживачів інформації. Все це обумовлює відмінність програм спостережень. Виділяють зазвичай чотири види програм: обов'язкову (ОП) і три скорочених (ПС1, ПС2 і Пс3). Вибір програми і періодичності спостережень залежить від категорії пункту спостережень.

Склад показників гідрологічних спостережень наступний:

· Витрата води, швидкість течії при опорних вимірах витрати на водотоках або рівень води на водоймах (ОП і Пс3);

· Витрата води на водотоках або рівень води на водоймах (ПС1 і ПС2).

Комплекс гідрохімічних спостережень включає визначення наступних показників:

 програма  показники
 ОП  візуальні спостереження
   Температура, кольоровість, прозорість, запах
   Концентрація розчинених у воді газів (кисню, діоксиду вуглецю)
   Концентрація зважених речовин
   Водневий показник рН
   Окислювально-відновний потенціал Eh. Концентрація головних іонів (хлоридних, сульфатних, гідрокарбонатних, кальцію, магнію, натрію, калію, сума іонів)
   Хімічне споживання кисню. Біохімічне споживання кисню за 5 діб (БПК5)
   Концентрація біогенних елементів (амонійних, нітритних і нітратних іонів, фосфатів, заліза загального, кремнію)
   Концентрація широко поширених забруднюючих речовин (нафтопродуктів, синтетичних поверхнево-активних речовин, летких фенолів, пестицидів і з'єднань металів)
 ПС1  візуальні спостереження
   температура
   Концентрація розчиненого кисню
   питома елетропроводность
 ПС2  візуальні спостереження
   температура
   Водневий показник рН
   питома електропровідність
   Концентрація зважених речовин. Хімічне споживання кисню. БПК5
   Концентрація двох-трьох забруднюючих речовин, основних для води в даному пункті
 Пс3  візуальні спостереження
   температура
   Водневий показник рН
   Концентрація зважених речовин. Концентрація розчиненого кисню. Хімічне споживання кисню. БПК5
   Концентрація всіх забруднюючих воду в даному пункті спостережень речовин
 _____________________________ Примітка. При наявності нижче джерела забруднення декількох створів концентрація головних іонів вимірюється тільки в першому після скидання стічних вод створі.

У пунктах спостережень I категорії спостереження проводяться щодня в першому створі після скидання стічних вод. Крім того, в цьому ж створі обов'язковий щоденний відбір проб в обсязі не менше 5 л. Проби зберігаються протягом 5 діб на випадок необхідності проведення гідрохімічного аналізу при надзвичайних обставинах (замор, загибель риби, аварійні скиди забруднюючих речовин). Відбір проб проводиться щодекадно (по ПС2), щомісяця (за Пс3) і в основні фази водного режиму (по ОП). У пунктах II категорії спостереження за гідрологічним і гідрохімічними показниками проводяться щодня (візуальні спостереження), щодекадно (по ПС1), щомісяця (за Пс3) і в основні фази водного режиму (по ОП). У пунктах III категорії спостереження проводяться щомісяця (за Пс3) і в основні фази водного режиму (по ОП). У пунктах IV категорії спостереження за гідрологічним і гідрохімічними показниками здійснюються в основні фази водного режиму (по ОП).

При спостереженнях за обов'язковою програмою для більшості водотоків відбір проб води проводиться сім разів на рік: під час повені (на підйомі, піку і спаді), літньої межені (при найменшій витраті і при проходженні дощового паводка), восени перед людством, під час зимової межені .

Кількість відбираються для аналізу проб води протягом року по обов'язковій програмі залежить від особливостей водного режиму окремих видатків:

· На водотоках з тривалим повінню (більше місяця) - вісім (на підйомі, піку, на початку і наприкінці спаду повені);

· На водотоках, що характеризуються паводковий режимом, - не менше восьми;

· На водотоках з стійкою літня межень і слабо вираженим осіннім підйомом води - п'ять-шість;

· На тимчасових водотоках - більше трьох-чотирьох;

· На водотоках в гірських районах в залежності від типу водотоку - від чотирьох до одинадцяти.

Спостереження за гідрологічним і гідрохімічними показниками на водоймах проводяться взимку при найнижчому рівні і найбільшої товщині льоду, на початку весняного і в період максимального наповнення водойми, при найбільш низькому рівні в літньо-осінній період.

При спостереженнях за забрудненням води водотоків і водойм на підставі відомостей про джерела забруднення та результати аналізу проб води, відібраної під час попередніх досліджень, виявляють характерні для них забруднюючі речовини, і потім включають їх в програму спостережень. Для отримання даних про якість води поза пунктами спостережень проводяться експедиційні обстеження. Як правило, такі обстеження здійснюються для отримання інформації про якість води у разі крайньої потреби і ситуаціях, при обстеженні водних об'єктів для уточнення розташування пунктів і створів контролю та програми робіт. Крім цього, експедиційні роботи проводяться, якщо пункт спостережень не забезпечений спостерігачем.

відбір проб води для хімічного аналізу поверхневих вод проводять в гідрохімічних (гідрологічних) створах на стрижні потоку з горизонту 0,2-0,5 м від поверхні води емальованим відром ємністю 10 л. З батометра або відра водою наповнюють судини для визначення рН, вмісту у воді кисню, діоксиду вуглецю, фіксують розчинений у воді кисень для подальшого хімічного аналізу в лабораторії, а також наповнюють водою склянки з притертими пробками (через сифон, пропустивши перед закриттям склянки не менше трьох обсягів води) для визначення БПК5. Проби для визначення концентрації нафтопродуктів, фенолів, СПАР, важких металів, пестицидів відбирають в окремі пляшки.

Відбір проб води для визначення вмісту пестицидів виробляють з придонного шару пляшковим батометром (на глибині до 3 м) або батометром Молчанова (на глибині більше 3 м) в обсязі 1 л.

У зимовий час при температурі повітря нижче 0 ° С відібрану пробу води відразу ж після вимірювання температури переносять в тепле приміщення, де виробляють аналіз «першого дня».

Обсяг проби води для хімічного аналізу з кожного створу не менше 7-8 л. Для пересилання проб води використовується поліетиленова і скляний посуд. З метою збереження пляшок при транспортуванні необхідно не доливати воду до пробки на 1-2 см.атмосферного повітря | ґрунтового покриву

Пашкевич М. А., Шуйський В. Ф. | Вступ | Поняття екологічного моніторингу | екологічного моніторингу | По класах пріоритетності | Технічні і технологічні проблеми екологічного моніторингу | І правові основи моніторингу | геофізичного моніторингу | Переваги і недоліки підходів до оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) по абіотичних і біотичних показниками | Як складова екологічного моніторингу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати