На головну

Стаття 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  1. A. Препаруваті каріозну порожніну з піднебінної Сторони
  2. Arms wide of head (Руки в сторони)
  3. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  4. I.2.1. 1. Модель переваг несхильність до ризику боку
  5. II. Обоюдосторонній характер проблеми
  6. II. Порядок виконання курсової роботи

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиполненіеобязательств за Контрактом відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.

8.2. Розбіжності і суперечки, пов'язані з виконанням умов цього Контракту, сторони прагнуть вирішити шляхом переговорів.

У разі недосягнення згоди розбіжності і спори вирішуються в Арбітражному суді Алтайського краю в установленому законом порядку.

8.3. У разі прострочення виконання Підрядником, зобов'язань (в тому числі гарантійного зобов'язання), передбачених контрактом, а також в інших випадках невиконання або неналежного виконання Підрядником зобов'язань, передбачених контрактом, замовник направляє Підряднику вимога про сплату неустойок (штрафів, пені).

8.4. У разі прострочення виконання Підрядником зобов'язання, передбаченого Контрактом, пеня нараховується за кожен день прострочення виконання Підрядником відповідного зобов'язання, передбаченого контрактом, і встановлюється в розмірі не менше однієї трьохсот діючої на дату сплати пені ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації від ціни контракту, зменшеної на суму , пропорційну обсягу зобов'язань, передбачених контрактом і фактично виконаних Виконавцем, і визначається за формулою:

П = (Ц - В) x З,

де:

П - пені;

Ц - ціна Контракту;

В - вартість фактично виконаного в встановлений термін Підрядником зобов'язання за Контрактом, яка визначається на підставі документа про приймання результатів надання послуг в тому числі окремих етапів виконання контракту;

С - розмір ставки.

Розмір ставки визначається за формулою:

С = CЦБ х ДП,

де:

- Розмір ставки рефінансування, встановленої Центральним банком Російської Федерації на дату сплати пені, що визначається з урахуванням коефіцієнта К;

ДП - кількість днів прострочення.

Коефіцієнт К визначається за формулою:

К = ДП / ДК х 100%,

де:

ДП - кількість днів прострочення;

ДК - термін виконання зобов'язання за Контрактом (кількість днів).

При К, що дорівнює 0 - 50 відсоткам, розмір ставки визначається за кожен день прострочення і приймається рівним 0,01 ставки рефінансування, встановленої Центральним банком Російської Федерації на дату сплати пені.

При К, що дорівнює 50 - 100 відсотків, розмір ставки визначається за кожен день прострочення і приймається рівним 0,02 ставки рефінансування, встановленої Центральним банком Російської Федерації на дату сплати пені.

При К, що дорівнює 100 відсоткам і більш, розмір ставки визначається за кожен день прострочення і приймається рівним 0,03 ставки рефінансування, встановленої Центральним банком Російської Федерації на дату сплати пені.

8.5. За невиконання або неналежне виконання Підрядником зобов'язань, передбачених Контрактом, нараховується штраф. Розмір штрафу встановлюється Контрактом у вигляді фіксованої суми, визначеної в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України від 25 листопада 2013 р № 1063, в розмірі ___% від ціни Контракту і складає ______ (_____________________) __ коп.

8.6. У разі прострочення виконання Заказчікомобязательств, передбачених Контрактом, а також в інших випадках невиконання або неналежного виконання замовником зобов'язань, передбачених Контрактом, Підрядник має право вимагати сплати неустойки (штрафів, пені). Пеня нараховується за кожний день прострочення виконання зобов'язання, передбаченого Контрактом, починаючи з дня, наступного після дня закінчення встановленого Контрактом терміну виконання зобов'язання. Така пеня встановлюється Контрактом в розмірі 1/300 діючої на дату сплати пені ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації від не сплачена в строк суми.

8.7. За неналежне виконання Замовником зобов'язань за Контрактом, за винятком прострочення виконання зобов'язань, розмір штрафу встановлюється у вигляді фіксованої суми, визначеної в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України від 25 листопада 2013 р № 1063, в розмір, і становить _______ (_________________) руб. - __% від ціни Контракту.

8.8. Закінчення строку дії цього Контракту не звільняє сторони від відповідальності за порушення умов в період його дії.

8.9. Підрядник несе майнову відповідальність у обсязі заподіяної шкоди третім особам у разі, якщо буде встановлено, що причиною виникнення збитків стало неякісне виконання робіт за цим Договором.

8.10. У випадках, коли робота виконана Підрядником з відступами від контракту, що погіршили результат роботи, або з іншими недоліками, які роблять результат робіт не придатним для використання об'єктів за встановленими призначень, Замовник має право за своїм вибором вимагати від Підрядника:

безоплатного усунення недоліків в розумний строк;

відповідного зменшення встановленої за роботу ціни;

відшкодування своїх витрат на усунення недоліків.

Підрядник має право замість усунення недоліків, за які він відповідає, має право безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням Замовнику завданих простроченням виконання збитків.

Якщо відступи у роботі від умов контракту або інші недоліки результату роботи у встановлений Замовником розумний строк не були усунуті, або є суттєвими і невід'ємними, Замовник має право відмовитися від виконання договори та зажадати від Підрядника відшкодування завданих збитків.

8.11. Якщо Підрядник не виконав передбачені контрактом роботи, або не виконав вимоги Замовника по усуненню недоліків робіт у встановлений термін, Замовник має право виконати роботи, які не виконані Підрядником, своїми силами і / або силами інших осіб, з віднесенням на Підрядника всіх необхідних і розумних витрат на виконання робіт.Стаття 7. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ВИКОНАНОЮ РОБОТИ | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

В аукціоні та інструкцію щодо її заповнення | Забезпечення заявки і виконання муніципального контракту | Роз'яснення положень документації | Можливість замовника змінити умови контракту | Частина II. Інформаційна карта аукціону | На виконання робіт з утримання та прибирання територій об'єктів благоустрою в місті Бійську в 2015 році | Стаття 2. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ | Стаття 4. Приймання ВИКОНАНИХ РОБІТ | Стаття 5. інспектування | Стаття 6. Права та обов'язки сторін |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати