На головну

Стаття 4. Приймання ВИКОНАНИХ РОБІТ

  1. a] сума, на яку вартість денного виробітку робочого перевищує денну заробітну плату.
  2. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  6. I. Особливості оплати праці та окремих категорій педагогічних працівників.
  7. I. Цілі і завдання курсової роботи.

4.1. Щомісяця до 3 числа наступного за звітним місяцем Підрядник представляє Замовнику Акти здачі-приймання виконаних робіт за встановленою формою і довідки про вартість виконаних робіт і витрат за формою № КС-3, вартість робіт визначається з урахуванням змісту додатків до цього контракту і на підставі всіх документів , що підтверджують фактичне виконання робіт.

Замовник протягом 3-х робочих днів розглядає і підписує подані документи або направляє Підряднику обґрунтовану відмову.

4.2. Замовник спільно з представниками Підрядника здійснює приймання виконаних робіт шляхом комісійного обстеження обслуговуються Підрядником Об'єктів. Результати контролю якості та обсягів робіт оформляються спільним актом.

4.3. Контроль якості робіт включає в себе, в тому числі контроль дотримання своєчасності (термінів) виконання робіт, передбачених контрактом.

4.4. Контроль якості і приймання робіт виробляються шляхом візуального обстеження титульних об'єктів, а в разі необхідності, за допомогою інструментального контролю, обсяги виконуваних робіт Підрядником проводяться згідно до цього контракту.

4.5. У разі виникнення розбіжностей в оцінці якості виконання робіт Замовник має право залучити відповідних фахівців (експертів) для оформлення висновку. Висновок зазначених осіб за участю представника Замовника оформляється актом, який направляється Підряднику і є обов'язковим для виконання.

4.6. Роботи, виконані зі зміною або відхиленням від умов контракту, не оформлені у встановленому порядку, не оплачуються.

4.7. Замовник здійснює приймання робіт протягом 3-х робочих днів на підставі актів здачі-приймання виконаних робіт, підписаних уповноваженою особою Замовника.

4.8. Якість робіт, приховуваних подальшими роботами, має перевірятися і прийматися Замовником після їх виконання до закриття їх іншими роботами з оформленням відповідних актів.

Підрядник зобов'язаний письмово повідомити Замовника про необхідність проведення проміжного приймання підлягають закриттю робіт, але не пізніше, ніж за одну добу до початку проведення цієї приймання. Якщо протягом зазначеного строку Замовник не з'явився для проведення проміжного приймання підлягають закриттю робіт, то Підрядник має право скласти односторонній акт і вважати роботи прийнятими. Однак при складанні одностороннього акту Підрядник несе повну відповідальність за якість виконаних робіт.

Якщо Замовник не був поінформований або був поінформований із запізненням про закриття робіт, то Підрядник повинен за свій рахунок відкрити будь-яку частину прихованих робіт за вказівкою Замовника, а потім відновити її.

4.9. Замовник, який знайшов після приймання роботи відступу в ній від Контракту або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі приймання (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані підрядником, зобов'язаний сповістити про це Підрядника в розумний строк після їх виявленню. В цьому випадку Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути виявлені недоліки в погоджений Сторонами термін.

У разі якщо Підрядник не виконав у встановлений термін обов'язок щодо усунення недоліків Замовник має право усунути недоліки власними силами та / або із залученням третіх осіб з віднесенням всіх необхідних і розумних витрат на Підрядника.Стаття 2. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ | Стаття 5. інспектування

Найменування і опис об'єкта закупівлі | Початкова (максимальна) ціна контракту, порядок її формування, обґрунтування початкової (максимальної) ціни контракту | Вимоги до учасників закупівлі | В аукціоні та інструкцію щодо її заповнення | Забезпечення заявки і виконання муніципального контракту | Роз'яснення положень документації | Можливість замовника змінити умови контракту | Частина II. Інформаційна карта аукціону | На виконання робіт з утримання та прибирання територій об'єктів благоустрою в місті Бійську в 2015 році | Стаття 6. Права та обов'язки сторін |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати