Тема 10. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства | Тема 11. Оперативне управління інвестиційним портфелем | Заняття 1 | Заняття 2 | Заняття 3 | Заняття 4 | Заняття 5 | Заняття 6 | Заняття 7 | ПРОЕКТ Б |

загрузка...
загрузка...
На головну

Заняття 9

  1. IV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ
  2. Заняття 1
  3. Заняття 1.
  4. Заняття 10
  5. Заняття 11
  6. Заняття 2
  7. Заняття 3

Тема. Інвестиційні ресурси підприємства

План

1. Сутність інвестиційних ресурсів підприємства.

2. Особливості формування інвестиційних ресурсів.

3. Класифікація інвестиційних ресурсів підприємства.

4. Основні принципи формування інвестиційних ресурсів підприємства.

5. Ринок інвестиційних ресурсів та його структура.

6. Послідовність вивчення інвестиційного ринку.

Література [1; 4; 9; 11; 24]

Теми доповідей (рефератів):

1. Класифікація проектів: заміна обладнання; модернізація, розширення та реорганізація; вихід на нові ринки; дослідження і розробки; довгострокові контракти та інше.

2. Процес прийняття рішення про капіталовкладення.

3. Релевантні витрати і витрати втрачених можливостей.

Запитання і завдання:

1. Дайте визначення інвестиційного ринку.

2. Охарактеризуйте структуру інвестиційного ринку.

3. Особливості функціонування ринку нерухомості та фондового ринку в сучасних умовах?

4. Що являють собою інвестиційні ресурси?

5. Які джерела формування інвестиційних ресурсів Ви знаєте?

6. За якими ознаками класифікують інвестиційні ресурси?

7. Що являє собою кон'юнктура інвестиційного ринку?

8. Охарактеризуйте основні етапи дослідження інвестиційного ринку.

Основні терміни та поняття:інвестиційні ресурси, інвестиційний ринок, ринкова кон'юнктура, підйом кон'юнктури, кон'юнктурний бум, послаблення кон'юнктури, нерухомість, фондовий ринок, фінансові посередники, фондова біржа.

Тестування:

1. Довготермінова форма оренди обладнання, що використовується водночас як один із позикових джерел формування інвестиційних ресурсів називається: а) лізинг; б) хайринг; в) рейтинг; г) ануїтет. 2. Які з нижченаведених джерел формування інвестиційних ресурсів компанії належать до внутрішніх: а) кредити постачальників; б) амортизаційні відрахування; в) акції компанії і облігації; г) позичка банку.
3. Інвестиційні ресурси, які характеризують загальну вартість коштів підприємства, що забезпечують його інвестиційну діяльність і належать йому на правах власності, - це: а) власні інвестиційні ресурси; б) позикові інвестиційні ресурси; в) притягнуті інвестиційні ресурси. 4. Інвестиційні ресурси, які залучає підприємство для фінансування інвестиційної діяльності на зворотній основі, - це: а) власні інвестиційні ресурси; б) позикові інвестиційні ресурси; в) притягнуті інвестиційні ресурси.
5. Інвестиційні ресурси, які залучає підприємство для фінансування інвестиційної діяльності за рахунок емісії акцій, - це: а) власні інвестиційні ресурси; б) позикові інвестиційні ресурси; в) притягнуті інвестиційні ресурси; 6. Інвестиційні ресурси підприємства можуть формуватися: а) у грошовій формі; б) у матеріальній формі; в) у нематеріальній формі; г) усі відповіді правильні.
7. Чи різні за змістом терміни «капітальні вкладення», «інвестиції в реальні активи», «прямі інвестиції»? а) однаковими за змістом є тільки терміни «капітальні вкладення» «інвестиції в реальні активи»; б) так; в) ні; г) однаковими за змістом є тільки терміни «капітальні вкладення» і«прямі інвестиції» 8. Реальні інвестиції, - це: а) вкладення, здійснювані з метою впровадження нововведень у виробництво; б) вкладення капіталу в усіх його формах в об'єкти підприємницького та іншого видів діяльності, у результаті якої утвориться прибуток (доход) або досягається соціальний ефект; в) вкладення капіталу у відтворення основних фондів, в інноваційні нематеріальні активи, у приріст запасів товарно-матеріальних цінностей та інші об'єкти інвестування, пов'язані зі здійсненням операційної діяльності підприємства; г) вкладення капіталу в акції, облігації й інші фінансові інструменти.
9. Фінансові інвестиції, - це: а) вкладення, здійснювані з метою впровадження нововведень у виробництво; б) вкладення капіталу в усіх його формах в об'єкти підприємницького й іншого видів діяльності, у результаті якої утвориться прибуток або досягається соціальний ефект; в) вкладення капіталу у відтворення основних фондів, в інноваційні нематеріальні активи, у приріст запасів товарно-матеріальних цінностей та інші об'єкти інвестування, пов'язані зі здійсненням операційної діяльності підприємства; г) вкладення капіталу в акції, облігації й інші фінансові інструменти.

Практичні вправиз теми: «Методологічні основи визначення ризикованості проектів»:

Для кількісної оцінки рівня ризику використовують: статистичний метод і метод експертних оцінок.

Статистичний метод використовують при наявності значного обсягу статистичної інформації про реалізацію визначених видів ризику і збитках від них у минулі періоди по конкретних напрямках підприємницької діяльності, з метою оцінки імовірності їхнього настання в майбутньому. Ця імовірність і буде ступенем ризику. Він дорівнює величині середнє квадратичного відхилення від очікуваних величин. Головні елементи статистичного методу - математичне чекання, дисперсія, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації.

Математичне чекання ( ) - це сума добутків усіх можливих значень, що може приймати досліджуваний параметр ( ), на імовірність їхнього виникнення (Рі). Математичне чекання приблизне дорівнює середньому арифметичний можливих значень розглянутого параметра.

(1)

Дисперсія - це міра відхилення фактичного значення ознаки Е від її середнього значення. У теорії імовірностей дисперсію визначають як математичне чекання квадрата відхилення:

(2)

Середнє квадратичне відхилення ( ) Показує максимально можливе відхилення параметра від його середнього очікуваного значення і розраховується:

. (3)

Ця величина характеризує ступінь конкретного ризику - чим вона більше, тим ризикованіше обраний шлях.

Коефіцієнт варіації визначається за формулою:

Коефіцієнт варіації = / (4)

Чим менше коефіцієнт варіації, тим більш стабільна прогнозована ситуація і менший рівень ризику.

Приклад 1:Фірма повинна вибрати один із двох напрямків свого розвитку. Перший напрямок вимагає одноразових інвестицій у розмірі 100000 грош. од. З огляду на зміни ринку, можливі чотири варіанти ситуацій. У випадку першого варіанта фірма може дістати прибуток від вкладеного, капіталу в розмірі 40 %; другий і третій варіанти однакові за результатами, а відрізняються тільки деякими специфічними особливостями, пов'язаними з рекламою, - фірма може одержати прибуток від вкладеного капіталу в розмірі 10 %; четвертий - фірма може понести збитки - 20 % вкладеного капіталу.

Другий напрямок розвитку фірми вимагає такого ж обсягу інвестицій, як і перший; при цьому також можуть виникнути чотири варіанти ситуацій: перший - фірма одержує 70 % прибутку від вкладеного капіталу; другий і третій - по 10 %; четвертий - фірма втрачає 50% вкладеного капіталу. Допоможіть фірмі вибрати варіант її розвитку.

Рішення:

За першим напрямком розвитку фірма має імовірність 1 з 4 (чи 0,25), що вона одержить 40 % прибутку; 2 з 4 (чи 0,5) - 10 % прибутку; 1 з 4 (0,25) - утратить 20 %. Таким чином, математичне чекання (середнє значення відсотку прибутку) для цього напрямку розвитку з урахуванням імовірності складе 10 %, тобто:

= 0,25 × 40 + 0,5 × 10 + 0,25 × (-20) = 10 %.

Для другого напрямку розвитку фірми:

= 0,25 × 70 + 0,5 ×10 + 0,25 × (- 50) = 10 %.

Таким чином, математичне чекання для обох напрямків однаково.

В табл. 1 проведемо розрахунки дисперсії, середньоквадратичного відхилення.

Таблиця 1

Розрахунок показників кількісної величини ризику

Можливий відсоток прибутку Середнє значення відсотка прибутку (математичне очікування) Відхилення математичного очікування Квадрат відхилення Імовірність Розрахунок дисперсії
Е Pi ×Pi
Перший напрямок розвитку фірми
+ 40 0,25
+ 10 0,5
- 20 -30 0,25
Дисперсія =450
Другий напрямок розвитку фірми
0,25
0,5
-50 -60 0,25
Дисперсія =1800

З табл.1 видно, що для першого напрямку дисперсія дорівнює 450, середньоквадратичне відхилення , коефіцієнт варіації 21/10=2,1; для другого напрямку дисперсія дорівнює 1800, середньоквадратичне відхилення , коефіцієнт варіації 42/10 = 4,2.

При першому напрямку розвитку ризик складає 21 одиницю, а коефіцієнт варіації - 2,1, при другому напрямку - відповідно 42 і 4,2, що вдвічі більше, ніж для першого напрямку. Виходить, другий напрямок у 2 рази ризикованіше.

Вправи для самостійного вирішення:

1. Грошові потоки за інвестиційним проектом складають у 2006 році 1000 грош. од., у 2007 році - 1500 грош. од., у 2008 році - 1500 грош. од., у 2009 і 2010 роках відповідно 1800 і 700 грош. од. Частка безпечних надходжень за експертними оцінками складає у перший рік - 95%, у другий - 80%, у третій - 70%, четвертий - 60%, у п'ятий -40%. Початкові інвестиції однакові і складають 1600 грош. од. Безпечна дисконтна ставка складає 20%. Визначте доцільність даного проекту.

2. При вкладенні капіталу у проект А із 100 випадків у 26 було отримано прибуток 3000 грош. од., 2580 грош. од - у 48 випадках, 1790 грош. од. у 26 випадках. Визначити середній очікуваний прибуток і рівень ризику проекту.

Методичні рекомендації

Розрахунки треба виконати відповідно табл. 2, а потім провести порівняння одержаних результатів.

Таблиця 2

Розподіл ймовірності очікуваних доходів за проектами

Можливі значення кон'юнктури інвестиційного ринку Інвестиційний проект А
Розрахунковий дохід Значення ймовір ності Сума очікуваних доходів (2 ×3)
Висока      
Середня      
Низька      
У цілому      

 Заняття 8 | Заняття 10
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати