Тема 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту | Тема 2. Методичні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту | Тема 3. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку | Тема 4: Розробка інвестиційної стратегії підприємства | Тема 5. Управління інвестиційним проектом | Тема 6. Ефективність інвестиційних проектів | Тема 7. Політика управління фінансовими інвестиціями підприємства | Тема 8. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів інвестування | Тема 9. Інвестиційні ресурси підприємства | Тема 10. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства |

загрузка...
загрузка...
На головну

Заняття 1

  1. IV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ
  2. Заняття 1.
  3. Заняття 10
  4. Заняття 11
  5. Заняття 2
  6. Заняття 3

Тема. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту

План

1. Економічна сутність інвестицій.

2. Основні фактори, що пов'язані з інвестиційною діяльністю - фактор часу та фактор ризику.

3. Класифікація інвестицій, характеристика їх видів відповідно до класифікаційних ознак.

4. Валові та чисті інвестиції.

5. Інвестиційна діяльність підприємства.

6. Форми та моделі здійснення інвестиційної діяльності.

7. Інвестиційний процес та його складові.

8. Суб'єкти інвестиційної діяльності.

9. Державне регулювання інвестиційної діяльності, методи та форми її здійснення.

10. Поняття інвестиційного менеджменту.

11. Принципи та функції здійснення інвестиційного менеджменту, їх характеристика.

Література [1; 16; 20; 21; 23]

Теми доповідей (рефератів):

1. Основні форми державного регулювання інвестиційної діяльності.

2. Основні функції інвестиційного менеджменту.

3. Види фінансових активів: звичайні акції, казначейські векселі, довгострокові облігації, похідні фінансові інструменти.

Запитання і завдання:

1. У чому полягає суть інвестицій?

2. Яка роль інвестицій на макро-і мікрорівні?

3. У якій формі здійснюється інвестування господарюючими суб'єктами?

4. Хто здійснює інвестиційні вкладення в умовах ринкової економіки і як залежно від цього класифікуються інвестиції?

5. Які групи інвестицій виділяються з позицій характеру участі в інвестуванні?

6. Які критерії виділяються при класифікації інвестицій?

7. На які цілі підприємства можуть витрачати свої інвестиції?

8. Дайте характеристику суб'єктам та об'єктам інвестування.

9. Охарактеризуйте класифікацію інвесторів за різними ознаками?

10. У чому полягає державне регулювання інвестиційної діяльності?

11. Які форми і методи використовує держава при регулюванні інвестиційної діяльності?

12. Розкрийте сутність інвестиційного менеджменту.

13. Що є метою інвестиційного менеджменту?

14. Які функції і завдання інвестиційного менеджменту?

15. Які законодавчі акти регулюють інвестиційні процеси в Україні?

16. Форми іноземних інвестицій.

Основні терміни та поняття: інвестиції, капітал, реальні та фінансові інвестиції, прямі та непрямі інвестиції, відсоткова ставка, інвестиційний попит та пропозиція, доходність інвестицій, номінальний та реальний валютні курси, арбітраж, портфельні інвестиції, інвестиційний менеджмент, інвестиційний клімат, іноземні інвестиції.

Тестування:

1. Інвестиції - це: а) купівля нерухомості та товарів тривалого користування; б) операції, пов'язані з вкладенням коштів у реалізацію проектів, які будуть забезпечувати отримання вигод протягом періоду, що перевищує один рік; в) купівля обладнання і машин з терміном служби до одного року; г) вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. 2. Портфельні інвестиції здійснюються: а) у сфері капітального будівництва; б) в сфері обігу фінансового капіталу; г) в інноваційній сфері.
3. Вкладення, що здійснюються з наміром отримання доходів за ними протягом терміну, що не перевищує рік, це: а) довгострокові фінансові вкладення; б) короткострокові фінансові вкладення. 4. Капітальні вкладення включають в себе: а) інвестиції в реновацію виробничих потужностей; б) інвестиції у приріст (нарощування) виробничих потужностей; в) інвестиції у приріст оборотних коштів.
5. Інвестиції у нефінансові активи - це: а) інвестиції в основний капітал; б) інвестиції в нематеріальні активи; в) вкладення в цінні папери інших юридичних осіб, в облігації місцевих та державних позик; г) вкладення у капітальний ремонт основних фондів; д) інвестиції на придбання земельних ділянок. 6. Прямі інвестиції - це: а) купівля акцій у розмірі більше 10% акціонерного капіталу підприємства; б) купівля акцій у розмірі менше 10% акціонерного капіталу підприємства; в) торгові кредити.
7. Портфельні інвестиції - це: а) купівля акцій у розмірі більше 10% акціонерного капіталу підприємства; б) купівля акцій у розмірі менше 10% акціонерного капіталу підприємства; в) торгові кредити. 8. Чи є у суб'єктів інвестиційної діяльності суперечливі мотиви: а) є; б) немає.
9. Функції інвестиційного менеджменту: а) дослідження зовнішнього інвестиційного середовища та прогнозування кон'юнктури ринку; б) розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності фірми; в) пошук та оцінка ефективності окремих реальних інвестиційних проектів. 10. Чи може в ринковій економіці державне регулювання здійснюватись на плановій основі? а) ні, в ринковій економіці відсутній плановий характер діяльності; б) планове регулювання може здійснюватися тільки у відношенні конкретного інвестиційного проекту; в) так, але тільки щодо іноземних інвестицій; г) так.
11. Чи справедливе твердження, що інвестиційний менеджмент є частиною загального менеджменту? а) це справедливо для інвестування у фінансові, а не реальні активи; б) ні; в) так, якщо інвестування здійснюється на тривалий період; г) на питання не можна дати однозначну відповідь. 12. Чи можна придбання картини художника Рафаеля вважати інвестиціями? а) так, але тільки в тому випадку, якщо картина купується на аукціонних торгах; б) це не може в принципі розглядатися як інвестування; г) якщо купівля картини відбувається з метою подальшого її продажу за вищою ціною.

Практичні вправиз теми «Концепція оцінки вартості грошей у часі»:

При розрахунку суми простого відсотку в процесі нарощення вартості (компаундингу) використовується:

I = P * n * і,

I - сума відсотків за обумовлений період у цілому; P - початкова сума (вартість) грошових коштів; n - кількість інтервалів, по яких здійснюється розрахунок відсоткових платежів у загальному обумовленому періоді часу; і - відсоткова ставка, що використовується, виражена десятковим дробом.

У цьому випадку майбутня вартість вкладу (S) з урахуванням нарахованої суми % розраховується за формулою:

S = P + I = P * (1 + n * i)

Множник (1 + n * i) називається множником (або коефіцієнтом) нарощення суми простих %. Його значення завжди повинно бути більше одиниці.

Приклад 1: Необхідно визначити суму простого відсотку за рік за таких умов: початкова сума вкладу - 1000 грн.; % ставка, що виплачується щоквартально - 20;

Розв'язок:сума % : І = 1000 х 4 х 0,2 = 800 грн. Майбутня вартість вкладу: S = 1000 + 800 = 1800 грн.

При розрахунку суми простого відсотку в процесі дисконтування вартостівикористовується така формула:

,

де D - сума дисконту (розрахована за простими відсотками) за обумовлений період часу в цілому; S - вартість грошових коштів; n - кількість інтервалів, за якими здійснюється розрахунок відсоткових платежів у загальному обумовленому періоді часу; і - дисконтна ставка, що використовується, виражена десятковим дробом.

У цьому випадку теперішня вартість грошових коштів (P) з урахуванням розрахованої суми дисконту визначається: за такими формулами:

Множник називається дисконтним множником (коефіцієнтом) суми простих відсотків, значення якого завжди повинно бути менше одиниці.

Приклад 2: необхідно визначити суму дисконту за простими відсотками за рік за таких умов: кінцева сума вкладу визначена у розмірі 1000 грн.; дисконтна ставка становить 20% на квартал.

Розв'язок: Сума дисконту: D = 1000 -1000*(1/(1+4*0,2)) = 444 грн. Відповідно теперішня вартість вкладу, необхідного для отриманнячерез рік 1000 грн. повинна становити:Р = 1000 - 444 = 556 грн.

При розрахунку майбутньої вартості грошових коштів у процесі їх нарощення за складними відсотками використовується така формула:

Sc = P * (1 + i) n

де Sc - майбутня вартість грошових коштів (вкладу) при його нарощені за складними відсотками; P - початкова сума вкладу; і - відсоткова ставка, що використовується, виражена десятковим дробом; n - кількість інтервалів, за якими здійснюється кожний відсотковий платіж у загальному обумовленому періоді часу.

Відповідно сума відсотку (Іс) у цьому випадку визначається за формулою:

Іс = Sc - P

Приклад 3: Необхідно визначити майбутню вартість вкладу та суму складного відсотка за період інвестування за таких умовах: початкова ставка вкладу - 1000 грн.; відсоткова ставка, що використовується при розрахунку суми складного відсотка, встановлена у розмірі 20% за квартал; загальний період інвестування - один рік.

Розв'язок: Майбутня вартість вкладу: Sc = 1000 х (1 + 0,2)4 = 2073, 6 грн. Сума відсотків: Іс = 2073,6 - 1000 = 1074 грн.

При розрахунку теперішньої вартості грошових коштів у процесі дисконтування за складними відсотками використовується така формула:

Pc - початкова сума вкладу; S - майбутня вартість вкладу при його нарощенні, обумовлена умовами інвестування; і - дисконтна ставка, що використовується, виражена десятковим дробом; n - кількість інтервалів, за якими здійснюється кожний відсотковий платіж у загальному обумовленому періоді часу.

Відповідно сума дисконту (Dc) у цьому випадку визначається за формулою: Dc = S - Pc.

Приклад 4:необхідно визначити теперішню вартість грошових коштів та суму дисконту за складним відсотками за рік за таких умов: майбутня вартість грошових коштів визначена у розмірі 1000 грн.; ставка складного відсотка, що використовується для дисконтування становить 20% за квартал.

Розв'язок: Теперішня вартість:Pc =1000/(1+4)4= 482,3 грн. Сума дисконту: Dc =1000 - 482,3 = 517,7 грн.

При оцінці вартості грошей у часі за складними відсотками треба враховувати, що на результат оцінки впливає не тільки ставка відсотку, що використовується, а й число інтервалів виплат протягом одного й того самого загального платіжного періоду. Іноді вигідніше інвестувати гроші під меншу ставку відсотку, але з більшим числом інтервалів протягом передбаченого періоду платежу.

Вправи для самостійного вирішення:

1. Містер А поклав у банк на 12 місяців 20 тис. грн. під 40% річних. Яку суму отримав містер А через 12 місяців?

Відповідь: 28 тис. грн.

2. Вклад 20 тис. грн. покладений в банк з 15 вересня по 31 грудня під 80% річних. Знайти капітал на момент отримання вкладу.

Відповідь: 24,6 тис. грн.

3. Скільки грошей інвестор отримає як дохід, якщо він вклав 10 тис. грн. на 5 місяців під 100% річних?

Відповідь: 4,1 тис. грн.

4. Яку суму отримає вкладник через 3 місяці, якщо він вклав в банк 10 тис. грн. під 150% річних?

Відповідь: 13,75 тис. грн.

5. Інвестор поклав в банк на півроку 20 тис. грн. Скільки він отримає грошей через 5 місяців, якщо процентна ставка 90% річних?

Відповідь: 27,5 тис. грн.

6. Вкладник поклав до банку «А» 2 тис. грн. з 20 квітня по 15 жовтня під 120%. 15 жовтня він зняв гроші і відніс їх в Банк «В» під 150% річних до кінця року. Який капітал матиме вкладник на 31 грудня?

Відповідь: 2506 в банку «А» й на кінець року в цілому 3288 грн.

7. Інвестор поклав в банк 20 тис. грн. Через 3 місяці він отримав 22,5 тис. грн. Яка річна процентна ставка в цьому банку?

Відповідь: 50%

8. У банк вкладено 10000$ на 8 років під 12% річних. Знайти кінцевий капітал, якщо капіталізація щоквартальна.

Відповідь: 14257,61$

9. У банк вкладено 100000 грн. під 10% річних. Знайти капітал через 5 років, якщо розрахунковий період 6 місяців.

Відповідь: 16288,95 грн.

10. У банк вкладено 30000$ під 12% річних. Знайти капітал через 10 років, якщо капіталізація піврічна.

Відповідь: 96412,1$

 Тема 11. Оперативне управління інвестиційним портфелем | Заняття 2
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати