На головну

глосарій

  1. глосарій
  2. глосарій
  3. ГЛОСАРІЙ
  4. глосарій
  5. глосарій
  6. глосарій
  7. глосарій

Абонемент - Право користування чим-небудь на певний термін, а також документ, що засвідчує це право. Абонементи можуть бути платними і безкоштовними. Зазвичай плата за абонемент проводиться попередньо. Інвентаризація абонементів, що знаходяться в касі підприємства, проводиться не рідше одного разу на місяць. Порядок зберігання і використання абонемента встановлюється підприємством. Облік абонементів ведеться в порядку, встановленому для бланків суворої звітності. Для цього призначений позабалансовий рахунок "Бланки суворої звітності". Надійшли абонементи записуються за дебетом рахунка без кореспонденції з іншими рахунками. Аналітичний облік за рахунком "Бланки суворої звітності" ведеться по кожному виду абонементів, номінальної вартості і місця зберігання.

АВАНС КОМПАНІЯМ-ФІЛІАЛІВ - Позика, надана материнською компанією дочірньої компанії: часто цей рахунок об'єднується з рахунком "Інвестиції в дочірню компанію" в "Інвестиції і аванси дочірньої компанії" і показується в балансі материнської компанії в якості довгострокових активів.

АВЕРАЖ - Середня кількість товару.

авізував- Повідомляти контрагента про здійснені операції по його рахунку, посилати авізо.

АВІЗО - Офіційне повідомлення про зміни в стані взаємних розрахунків, переказ грошей, посилці товарів і т. П., Що направляється одним контрагентом іншому.

АКРЕДИТИВ, безвідкличний підтверджений - Акредитив, при якому покупець доручає своєму банку підтвердити акредитив через банк продавця. Іншими словами, банк продавця гарантує виконання умов платежу.

АКРЕДИТИВ, безстрокова - Безстрокове зобов'язання банку проводити за дорученням клієнта і за його рахунок платежі певній особі в межах сум і на умовах, зазначених у дорученнях.

АКРЕДИТИВ, БЛАНКОВИЙ - Акредитив, в якому не зазначена сума.

АКТ ПЕРЕВІРКИ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ - Документ, в якому викладаються факти виявлених порушень законодавства про податки та інші платежі до бюджету, у веденні обліку доходів, витрат, грошових розрахунків, звітів, декларацій, а також факти порушення порядку подання документів податковим органам. При встановленні приховування або заниження доходів до актів перевірки додаються вилучені у підприємств і організацій документи, що свідчать про ці факти, або їх копії.

АКТ ревізії - Офіційний документ, яким оформлюються результати обстеження господарсько-фінансової діяльності об'єднання, підприємства, організації, установи органом, який проводить ревізію. До акта ревізії додаються проміжні акти, відомості, списки, пояснення, копії справжніх документів і т. Д.

АКЦЕПТ - 1. згоду на укладення договору відповідно до пропозиції (офертою) іншої сторони; 2. в міжнародному праві це одностороння заява про пов'язаності умовами договору; 3. прийняття платником (трасатом) за переказним векселем (тратте) зобов'язання оплатити вексель при настанні вказаного в ньому терміну. Такий А. оформляється у вигляді відповідного напису акцептанта на лицьовій стороні векселя; 4. згоду банку гарантувати сплату суми, зазначеної в переказному векселі; 5. згоду платника на оплату грошових і товарних документів. А. застосовується при розрахунках за товари, послуги та виконані роботи, при яких платіж проводиться за згодою (акцепту) платника за розрахунковими документами, виписаними постачальником.

АМОРТИЗАЦІЯ - 1. перенесення вартості поступово зношуються основних фондів на вартість продукції, що виробляється: 2. цільове накопичення коштів та їх подальше застосування для відшкодування зношених основних фондів. У країнах з розвиненою ринковою економікою держава, визначаючи порядок амортизаційних відрахувань, дозволяє підприємцю через прискорену амортизацію зменшити суму прибутку, що підлягає оподаткуванню, і стимулює тим самим швидке впровадження нової техніки і технології; 3. поступове погашення боргу ліпом або організацією шляхом періодичних внесків або викупу зобов'язань: 4. визнання боргового зобов'язання недійсним внаслідок його втрати, крадіжки і т. Д.

АНАЛІЗ - Розбір, міркування, розкладання на складові частини.

АНАЛІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ - Оцінка постачальників за такими показниками, як якість, обслуговування і ціни.

ОРЕНДА - Майновий найм, договір за яким орендодавець надає орендареві майно у тимчасове користування за певну винагороду - орендну плату. Основні засоби, здані в оренду, числяться на балансі орендодавця, і по ним проводиться нарахування амортизації в загальному порядку, але з виділенням цих коштів в відокремлену групу на субрахунку "Основні засоби в оренду". У орендаря орендовані засоби відображаються на позабалансовому рахунку "Орендовані основні засоби". Аналітичний облік на рахунку "Орендовані основні засоби" ведеться по об'єктах основних засобів, за їх первісною вартістю (відображеної в договорі), за орендодавцям.

АСОРТИМЕНТ - Склад однорідної продукції за видами, сортами, марками.

БАЛАНС, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ - Документ бухгалтерського обліку, який в узагальненому грошовому вираженні дає уявлення про фінансовий стан справ фірми на певну дату. За своєю будовою Б. б. -двостороння таблиця, де ліва сторона (актив) відображає склад і розміщення господарських засобів, а права - (пасив) відображає джерела утворення господарських засобів і їх цільове призначення.

БЮДЖЕТ ОРГАНІЗАЦІЙ - Документ, що регламентує доходи і витрати організації на певний період.

ВАЛЮТА БАЛАНСУ - Сума (підсумок) за всіма складовими рахунках бухгалтерського балансу. Ця сума повинна бути однакова по активу і по пасиву балансу.

ОКЛАД - Розмір фіксованої заробітної плати за певний період часу, як правило за місяць.

Перация, ТОВАРНІ - Операції, пов'язані із зберіганням товарів і їх рухом. Облік товарних операцій забезпечує збір та систематизацію інформації про товарні залишки на початок і кінець звітного періоду, їх надходження та витрачання. Облік товарних операцій здійснюється на підставі супровідних документів, прикладених до товарного звіту.

ОПИС - Список враховуються предметів.

ЗАЛИШОК РАХУНКУ - Різниця між сумами, записаними на двох сторонах рахунку, залишок може бути або дебетовим, або кредитовим.

ПАСИВ - 1. частина бухгалтерського балансу, що відображає джерела утворення коштів підприємства або установи та їхні функції (власні резерви, позики інших установ); 2. перевищення закордонних витрат країни (наприклад, в результаті ввезення товарів) над надходженнями з-за кордону; дефіцит платіжного балансу.

МИТО - Вид податку на споживання, що стягується з тих фізичних і юридичних осіб, які вступають в специфічні відносини з державою або між собою (наприклад, укладення договорів про оренду, передача цінних паперів, угоди про опіку).

САЛЬДО - Різниця між грошовими надходженнями і витратами за певний проміжок часу; в міжнародних торгових і платіжних розрахунках - різниця між вартістю експорту та імпорту країни (сальдо торгового балансу) або між її закордонними платежами і надходженнями (сальдо платіжного балансу). Позитивне, активне сальдо означає перевищення надходжень над витратами, а негативне - навпаки.

ТОВАР - Матеріальне виріб, пропоноване ринку з метою його придбання, використання або споживання.

ТОВАРООБОРОТ - 1. процес обігу товарів; 2. показник і сам процес звернення (реалізація та відновлення запасів) товарів в господарюючого суб'єкта, що займається роздрібною, оптовою торгівлею. Т. може враховуватися по регіону, галузі, народному господарству. Розрізняються валовий Т. - сума всіх продажів при багатоланкові русі товару, чистий Т. - звільнений від повторного рахунку, оптовий Т. - продаж товарів на оптовому ринку, роздрібний Т. - продаж товарів населенню.

ТОВАРООБОРОТ, ГУРТОВИЙ - Продаж товарів однією організацією (підприємцем) іншої організації (підприємцю) для подальшого перепродажу або споживання (господарського, але не особистого). Продаж за безготівковим розрахунком непродовольчих товарів юридичним особам, їх відокремленим підрозділам для власних потреб включається в оптовий товарооборот.

ТОВАРООБОРОТ, роздрібний - Продаж споживчих товарів населенню за готівку незалежно від каналів їх реалізації, а саме: юридичними особами, які здійснюють роздрібну торгівлю і громадське харчування, для яких торгова діяльність є основною; юридичними особами, які здійснюють торгівлю, але для яких торгова діяльність не є основною; фізичними особами, які здійснюють продаж товарів на речових, змішаних та продовольчих ринках.

ТОВАРООБОРОТ, СКЛАДСЬКОЇ - Вид оптового товарообігу, при якому оптова база завозить на свої склади, здійснює тут обробку і комплектування партій товарів і зі складів відпускає товари в роздрібну торгову мережу.

ТОВАРООБОРОТ, ТРАНЗИТНИЙ - Вид оптового товарообігу, при якому оптове підприємство здійснює продаж товарів, відвантажуючи їх з виробничих підприємств або від постачальників безпосередньо отримувачем товарів, минаючи свої склади.

УБУТОК - Зменшення чого-небудь в кількості, величиною, рівні; убившее кількість.

ЗБИТКИ - 1. в господарській практиці це виражені в грошовій формі втрати, зменшення матеріальних і грошових ресурсів в результаті перевищення витрат над доходами: 2. в бухгалтерському обліку ведеться рахунок "Прибутки та збитки", на якому відображаються доходи і втрати від реалізації продукції, сплачені штрафи , пені, неустойки та ін .; 3. в цивільному праві - виражений в грошовій формі шкода, яку заподіяно одній особі протиправними діями іншої.

ФІНАНСУВАННЯ - Рахунок бухгалтерського обліку, призначений для обліку фінансування установ і організацій, що перебувають на бюджеті і ведуть облік. Рахунок використовують головні розпорядники асигнувань. Рахунок підрозділяється на субрахунка: "Фінансування з бюджету на видатки установи та інші заходи"; "Фінансування з бюджету капітальних вкладень"; "Фінансування за рахунок інших бюджетів"; "Фінансування з Пенсійного фонду витрат на виплату пенсій та допомог"; "Фінансування за рахунок бюджетів національно-державних і адміністративно-територіальних утворень на виплату допомоги і доплат до пенсій"; "Кошти батьків на утримання дитячого закладу"; "Фінансування з Фонду соціального страхування на виплату допомоги"; "Інші кошти на утримання установи".

ЧЕК - Вид цінного паперу, грошовий документ суворо встановленої форми, що містить нічим не обумовлений наказ власника рахунку (чекодавця) в кредитній установі про виплату певній особі або пред'явнику Ч. зазначеної в ньому суми. Ч. зазвичай дійсний протягом певного терміну (наприклад 10 днів).

 КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОБОТИ НАВЧАЮТЬСЯ | Методичні вказівки до вивчення дисципліни

Самостійна робота 2 | Самостійна робота 3 | Самостійна робота 4 | Самостійна робота 5 | Самостійна робота 6 | Самостійна робота 7 | Самостійна робота 8 | Самостійна робота 9 | Самостійна робота 10 | Самостійна робота 11 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати