На головну

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

  1. BENETTON B 1987 році: ЗАГАЛЬНА КАРТИНА
  2. I ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ВИНИКНЕННЯ РАДІАЦІЙНИХ ПОРАЗОК
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Загальна характеристика фірми.
  6. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  7. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ

Павлова Ірина Олександрівна

МЕТОДИКА МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ЙОГО життєвого циклу

Спеціальність 08.00.10 - Фінанси, грошовий обіг і кредит

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Іваново - 2008

Робота виконана в ГОУ ВПО «Нижегородський комерційний інститут»

Науковий керівник: Доктор економічних наук, професор

Едронова Валентина Миколаївна

Офіційні опоненти: Доктор економічних наук, професор

Щукові Валерій Миколайович

Кандидат економічних наук, доцент

Астраханцева Ірина Олександрівна

Провідна установа: ГОУ ВПО Волзька державна

академія водного транспорту

Захист відбудеться 15 березня 2008 року в ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 212.063.04 при Іванівському державному хіміко-технологічному університеті за адресою: 153000, м Іваново, пр. Ф. Енгельса, д. 7, ауд. Г101.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Іванівського державного хіміко-технологічного університету за адресою: 153000, м Іваново, пр. Ф. Енгельса, д. 7.

Автореферат розісланий «15» лютого 2008 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради С. Є. Дубова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження.Досягнення організаціями фінансової стійкості є однією з актуальних проблем російської економіки, в якій в 2006 р більш 40% підприємств були збитковими.

Найбільш поширеною причиною втрати фінансової стійкості є наявність помилок у формуванні стратегії фінансового розвитку підприємства, обумовлених змінами безлічі факторів як зовнішньої, так і внутрішнього середовища.

В умовах ринкової економіки число чинників, що знижують фінансову стійкість підприємства, зростає, тому розробка об'єктивної методики її моніторингу, що дозволяє враховувати найбільш значущі показники діяльності підприємства, набуває все більшої значущості.

Рівень фінансової стійкості підприємства змінюється в залежності від стадії життєвого циклу: в окремі періоди обсяги виробництва і реалізації продукції зростають, в інші падають. Циклічність розвитку характерна для всіх суб'єктів господарювання, отже, всі вони можуть тимчасово втрачати фінансову стійкість. Постає завдання розділити тимчасову втрату фінансової стійкості і дійсно негативні тенденції, здатні привести до кризи.

Таким чином, в даний час актуально проведення наукових досліджень, що дозволяють задати методику моніторингу фінансової стійкості, яка застосовується до всіх стадій життєвого циклу підприємства в ринковому середовищі.

Недостатня розробленість теоретичних, методичних і практичних аспектів моніторингу фінансової стійкості підприємства з урахуванням його життєвого циклу, їх велика практична значимість зумовили актуальність теми дисертації, визначили мету і завдання дослідження.

Вивченість проблеми.Існує дуже багато робіт, присвячених дослідженням сутності фінансової стійкості і методам її моніторингу: І. Анософфа, Ван Хорна Дж. К., Й. Ворст, Л. А. Бернстайна, Ж. Перар, Е. Хелферт, Х. Фрізевінкеля, А. П. Вайта, В. М. Родіонової, І. А. Бланка, В. В. Бочарова, Ю. А. Соколова, О. В. Ефимовой, В. В. Ковальова, В. Є. Леонтьєва, В. Г. Савицької, Г. Б. Поляка, В. Н. Едронова, Е. С. Стоянової, А. Д. Шеремета та ін. Однак в роботах перерахованих авторів поняття фінансової стійкості підприємства розглядається без урахування його життєвого циклу.

Питання організації моніторингу фінансової стійкості знайшли відображення в працях російських вчених В. Б. Тіханіна, Н. Ю. Трясціной, Ф. І. Шамхалова, Е. Г. Шардумовой і ін. В той же час перераховані фахівці пропонують проводити моніторинг фінансової стійкості на основі традиційних методів (коефіцієнтний аналіз та інтегральні показники ймовірності банкрутства).

Питання дослідження життєвого циклу підприємства розглядаються в роботах Б. З. Мільнера, О. В. Головкіна, Дж. К. Лафта, А. Л. Сабініна і ін. У роботах цих фахівців питання життєвого циклу підприємства не пов'язані з його фінансовою стійкістю.

Проблема вибору методики проведення моніторингу фінансової стійкості підприємства та її застосування до визначення стадії розвитку залишається недостатньо дослідженою.

Актуальність проблеми, ступінь її наукової розробки та практичної значущості визначили вибір теми, мету і завдання дисертаційного дослідження.

метоюдисертаційного дослідження є розробка методики моніторингу фінансової стійкості з урахуванням життєвого циклу підприємства, що дозволяє визначати рівень фінансової стійкості на певний момент часу і в динаміці за ряд років, прогнозувати його зміна. Для досягнення поставленої мети потрібно було вирішити такі завдання:

- Дослідження змісту поняття «фінансова стійкість» і факторів, на неї впливають, існуючих підходів до моніторингу фінансової стійкості, а також виявлення проблем, що виникають при його проведенні;

- Розробка схеми моніторингу фінансової стійкості;

- Обгрунтування обмеженості коефіцієнтного аналізу з позицій розробки методики оцінки фінансової стійкості з урахуванням життєвого циклу;

- Виділення факторів, що впливають на величину інтегрального показника, що характеризує фінансову стійкість з урахуванням життєвого циклу підприємства;

- Розробка методики визначення інтегрального показника для моніторингу фінансової стійкості з урахуванням життєвого циклу підприємства на основі виділених факторів і її апробація.

Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є підприємства різних галузей, організаційно-правових форм і масштабів діяльності.

Предмет дослідження. Предметом дослідження дисертаційної роботи є сукупність теоретико-методичних і практичних питань моніторингу фінансової стійкості підприємства.

Теоретичною і методологічною базою дисертаційного дослідженняпослужили праці вітчизняних і зарубіжних вчених з теорії фінансів, фінансового менеджменту та теорії статистики. Використовувалися системний, функціональний, структурно-елементний, інституційний, рівневий і суб'єктивний підходи. При вирішенні поставлених завдань застосовувалися загальні та спеціальні наукові методи: коефіцієнтний фінансовий аналіз, методи розрахунку інтегральних показників, економіко-математичне моделювання, статистичні методи.

інформаційну базу дослідження склали нормативно-правові та законодавчі акти; методичні видання вітчизняних і зарубіжних авторів; інформаційні, аналітичні, статистичні, довідкові матеріали; фінансові звіти організацій виробничої, торгової, сільськогосподарських галузей за кілька років; інтернет ресурси.

Наукова новизнадисертаційного дослідження полягає в розробці методики моніторингу фінансової стійкості підприємства з урахуванням його життєвого циклу на базі інтегрального показника, що дозволяє визначати фінансову стійкість на дату, в динаміці і з прогнозом на наступний період. Основні результати, які визначають наукову новизну роботи, полягають у наступному:

1. Виявлено обмеженість традиційних методів моніторингу фінансової стійкості з позицій обліку життєвого циклу підприємства, а також проблеми організації моніторингу;

2. Вперше запропоновано схему проведення моніторингу фінансової стійкості підприємства, що дозволяє здійснювати аналіз, контроль і прогнозування її рівня на кожній стадії життєвого циклу підприємства;

3. Обґрунтовано обмеженість коефіцієнтного аналізу з позицій моніторингу фінансової стійкості підприємства з урахуванням його життєвого циклу, дослідження стійкості в динаміці і складання прогнозу на наступний період;

4. Виявлено на основі застосування методу кореляційно-регресійного аналізу абсолютні оціночні показники для розрахунку інтегрального показника моніторингу фінансової стійкості;

5. Запропоновано методику розрахунку інтегрального показника моніторингу фінансової стійкості підприємства з урахуванням його життєвого циклу, що дозволяє проводити аналіз на дату і в динаміці за ряд періодів.

Теоретична і практична значущість дисертаційної роботи полягає у можливості застосування розробок і висновків при моніторингу фінансової стійкості підприємства з урахуванням його життєвого циклу, оцінки рівня фінансової стійкості, прогнозування її зміни і варіантів управлінських рішень. Результати дослідження можуть використовуватися в процесі викладання таких дисциплін, як "Фінансовий менеджмент", "Аналіз фінансової звітності", "Фінанси організацій.

Апробація роботи.Основні положення і висновки дисертаційної роботи обговорювалися і отримали схвалення на щорічній Міжнародній конференції ГОУ ВПО «Роль фінансово-кредитної системи в реалізації пріоритетних завдань розвитку» (Санкт-Петербург, СПбГУЕФ, 2008 року), конференціях Нижегородського державного університету ім. Н. І. Лобачевського і Нижегородського комерційного інституту.

Практичні рекомендації щодо розрахунку інтегрального показника для моніторингу фінансової стійкості з урахуванням життєвого циклу підприємства пройшли апробацію в таких організаціях Нижегородської області, як ВАТ "Суроватіхінскій завод радіоапаратури і зв'язку (СЗАС)", ВАТ "Мобільні телесистеми-ПН (МТС-ПН)". Результати дослідження отримали позитивну оцінку при проведенні моніторингу рівня фінансової стійкості і його динаміки в наступних нижегородських організаціях: ТОВ «Поіск-М», ТОВ «Арзамасгазцентр», ТОВ «Синтез РУСМ».

Публікації.Основні положення дисертації знайшли своє відображення в 12 наукових статтях загальним обсягом 4,52 п. Л., в тому числі внесок здобувача - 4,2 п. Л.

Структура і обсяг дисертації.Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, що включає 205 найменувань, і 12 додатків. Робота викладена на 168 сторінках машинописного тексту, містить 44 рисунки, 12 таблиць.

2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено мету, завдання, предмет і об'єкт дослідження, наукова новизна і практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі - "Фінансова стійкість як об'єкт моніторингу" -викладені теоретичні аспекти моніторингу фінансової стійкості підприємства, проведено аналіз існуючих підходів до вирішення питання, виявлені проблеми, що виникають прімоніторінге фінансової стійкості.

У другому розділі - "Організація моніторингу з урахуванням життєвого циклу підприємства" -запропонована схема організації моніторингу фінансової стійкості, вивчені підходи до моніторингу фінансової стійкості на основі коефіцієнтного аналізу, показана обмеженість коефіцієнтного аналізу при моніторингу фінансової стійкості з урахуванням життєвого циклу.

У третьому розділі - "Проведення моніторингу фінансової стійкості на основі інтегрального показника з урахуванням життєвого циклу організації" -на основі кореляційно-регресійного аналізу виявлено абсолютні показники, комплексно характеризують фінансову стійкість, запропонована їх облікова база; розроблена методика розрахунку інтегрального показника, а також розглянуто практику застосування показника в ряді організацій різних галузей і масштабів діяльності.

У висновку сформульовані основні висновки, пропозиції та результати проведеного дослідження.

3. Основні положення ДОСЛІДЖЕННЯ,

Що виносяться на захист

1. Виявлено обмеженість традиційних методів моніторингу фінансової стійкості з позицій обліку життєвого циклу підприємства, а також проблеми організації моніторингу.

У літературі існує багато підходів до моніторингу фінансової стійкості підприємства. Деякі автори визначають фінансову стійкість за допомогою розрахунку низки показників в рамках аналізу фінансового стану підприємства, інші для її оцінки використовують інтегральні показники.

При оцінці фінансової стійкості як частини аналізу фінансового стану підприємства в роботах більшості фахівців, а також в офіційних методиках, фінансова стійкість часто визначається на основі аналізу пасиву балансу, а також забезпеченості активів підприємства власними коштами. В цьому випадку автори для її моніторингу пропонують розраховувати наступні показники: рівні власного і позикового капіталу, співвідношення власного і позикового капіталу, забезпеченість активів власним капіталом, маневреність і ін.

Розуміння фінансової стійкості в рамках фінансового аналізу, на наш погляд, є не зовсім повним, так як він характеризує діяльність підприємства тільки з позицій забезпеченості активів власним капіталом і не дає оцінки загальної стійкості. При моніторингу необхідно враховувати, що фінансова стійкість є комплексним поняттям, на неї впливає величезна кількість факторів, що визначають виручку, витрати, ресурси підприємства, прибуток і т. Д.

В рамках дослідження інтегральних показників моніторингу фінансової стійкості розглядалися показники ймовірності банкрутства, ресурсний, комплексний і «неформальний» підхід. В результаті зроблено висновок, що при їх використанні оцінку фінансової стійкості і її динаміки з урахуванням життєвого циклу підприємства проводити досить складно. Даний підхід передбачає розрахунок деякого значення, за яким визначати рівень фінансової стійкості на даний момент часу і робити порівняння з попередніми значеннями цього показника не має сенсу.

При проведенні моніторингу фінансової стійкості з використанням традиційних методів виникає комплекс проблем. В якості основних проблем є такі такі: відсутність схеми моніторингу фінансової стійкості підприємства з урахуванням його життєвого циклу; недостатність вихідної інформації; відсутність методів, що дозволяють аналізувати динаміку фінансової стійкості і прогнозувати зміну її рівня з урахуванням життєвого циклу.

Вперше запропоновано схему проведення моніторингу фінансової стійкості підприємства, що дозволяє здійснювати аналіз, контроль і прогнозування її рівня на кожній стадії життєвого циклу підприємства.

Організація проведення дослідження фінансової стійкості має на увазі створення ефективної схеми її моніторингу, яка повинна включати комплекс заходів, диференційованих за стадіями життєвого циклу підприємства і пов'язаних з визначенням цілей і завдань проведення моніторингу, зі збором і підготовкою вихідної інформації, аналізом фінансової стійкості з використанням різних методів, здійсненням прогнозування фінансової стійкості, а також контролем отриманих результатів та їх архівуванням для подальших досліджень. Безперервний процес моніторингу фінансової стійкості дає можливість розробити заходи протидії внутрішнім і зовнішнім факторам, здатним привести до втрати стійкості.

Запропонована автором схема моніторингу фінансової стійкості включає в себе п'ять етапів (рис. 1):1. Координація процесів моніторингу фінансової стійкості;

2. Оцінка фінансової стійкості на основі коефіцієнтного аналізу;

3. Аналіз і прогнозування фінансової стійкості на основі інтегрального показника з урахуванням життєвого циклу підприємства;

4. Оцінка можливості забезпечення прогнозного рівня стійкості;

5. Розробка іншого прогнозного рівня стійкості на наступний період.

Запропонована схема моніторингу фінансової стійкості дозволяє своєчасно діагностувати і усувати негативні тенденції в її розвитку на будь-якій стадії життєвого циклу.

3. Обґрунтовано обмеженість коефіцієнтного аналізу з позицій моніторингу фінансової стійкості підприємства з урахуванням його життєвого циклу, дослідження стійкості в динаміці і складання прогнозу на наступний період.

У процесі порівняння методик моніторингу фінансової стійкості на основі коефіцієнтного аналізу були розглянуті підходи різних авторів до цього питання, а також офіційні методики.

За результатами дослідження традиційних підходів для оцінки фінансової стійкості підприємства з урахуванням його життєвого циклу були відібрані коефіцієнти поточної ліквідності, платоспроможності за поточними зобов'язаннями, автономії, забезпеченості активів власними коштами, оборотності активів, рентабельності всіх активів і продажів. Зроблено висновок, що інші коефіцієнти можна не розглядати, тому що вони повторюють тенденцію зміни обраних показників.

На основі вибраних показників проведено моніторинг фінансової стійкості великих російських компаній, таких як ВАТ РАО "ЄЕС Росії", ВАТ "Лукойл", ВАТ "Газпром", ВАТ "Роснефть", ВАТ "Аерофлот", ВАТ "МТС", а також ряду організацій Нижегородської області різних видів діяльності і розмірів: ВАТ "Суроватіхінскій завод радіоапаратури і зв'язку (СЗАС)", ВАТ "Ніжегородпромвентіляція", ВАТ "Волзький підводник", ВАТ Агроплемконезавод "Перевозскій", ВАТ Птахофабрика "Ворсменская", ВАТ "Синтез", ВАТ " Ніжегородсельхозтехніка ", ВАТ" Волзький ювелір ".

Результатом з'явилися показники фінансової стійкості досліджуваних підприємств за ряд років, приклад яких по відкритому акціонерному товариству «Аерофлот» наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Показники фінансової стійкості ВАТ "Аерофлот" за 1999-2006 рр. на основі коефіцієнтного аналізу

 роки  Коефіцієнт поточної ліквідності  Ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями  Коеффіціентавтономіі  Коефіцієнт забезпеченості активів власними коштами  Коефіцієнт оборотності активів  Коефіцієнт рентабельності активів  Коефіцієнт рентабельності продажів
 1,181  5,297  0,245  0,153  1,465  0,14  0,095
 1,386  3,509  0,413  0,278  1,71  0,178  0,104
 2,231  2,479  0,527  0,552  1,628  0,189  0,116
 1,765  2,064  0,439  0,433  2,263  0,481  0,212
 1,819  1,967  0,534  0,45  2,211  0,47  0,212
 2,52  1,66  0,672  0,603  1,997  0,36  0,18
 3,032  1,591  0,633  0,67  1,919  0,278  0,145
 3,221  1,391  0,728  0,69  1,942  0,374  0,193

В результаті проведених досліджень зроблено висновок про те, що коефіцієнтний аналіз є обмеженим з позицій моніторингу фінансової стійкості підприємства з урахуванням його життєвого циклу. При коефіцієнтному аналізі фактичне значення фінансових показників порівнюється з деяким рекомендованим інтервалом їх значень. У той же час підприємство може не потрапити в інтервал не внаслідок нестабільної роботи, а через перебування на певній стадії життєвого циклу. При цьому, як правило, для дослідження використовується вибірка вихідних даних за короткий період часу, а тривалість діяльності підприємства становить кілька десятків років.

Коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості не дає можливість прогнозувати її зміна. В даному випадку можна прогнозувати зміну окремих показників, що характеризують фінансову стійкість. Загальний прогноз отримати не можна, так як всі показники з різних сторін описують фінансову стійкість підприємства. З цієї ж причини коефіцієнтний аналіз не підходить для визначення загальної тенденції зміни фінансової стійкості.

При використанні коефіцієнтного аналізу для моніторингу фінансової стійкості говорити про негативні тенденції в розвитку підприємства можна, якщо кілька років поспіль показники мають повторювану тенденцію.ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ | Виявлено на основі застосування методу кореляційно-регресійного аналізу абсолютні оціночні показники для розрахунку інтегрального показника моніторингу фінансової стійкості.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати