Головна

Розрахунок витрати пари в відборах

  1. II етап Розрахунок фінансових результатів
  2. V Операції по міжнародних розрахунках. пов'язані з експортом і імпортом товарів і послуг
  3. А. Розрахункова глибина поширення хмари на відкритій місцевості
  4. Акредитивна форма розрахунків.
  5. Актуарні розрахунки в страхуванні.
  6. алгоритм розрахунку

Розраховується відносний витрата пара на підігрівачі та інші елементи теплової схеми, тобто частка ai пари у відборі по відношенню до загальної кількості пара, циркулюючому в системі турбоагрегату (прийнятому рівним 1, з урахуванням втрат - 1,02). Втрати теплоти і конденсату приймаються рівними 2%.

Рівняння теплового балансу підігрівача з номером i має вигляд

 , (6)

де ai - Частка пропуску пара в i-й підігрівач;

aДРi - Частка дренажу на виході з i-го підігрівача, приймаємо рівній частці пара на вході в цей підігрівач, тобто aДРI = aI;

aПВi - Частка живильної води в i-м підігрівачі, з урахуванням особливостей теплової схеми (рис 1) і прийнятого відсотка втрат маємо:

aПВ1 = aПВ2 = aПВ3 = 1,02;

aПВ4 = aПВ5 = aПВ6 = aПВ7 = aПВ1 - a1 - a2 - a3 - aД ;

aПВ8 = aПВ9 = aПВ4 - a4 - a5 - a6 - a7 - a8 ;

hПi , hДРi , hПВi - Ентальпії пари, дренажу і живильної води відповідно.

У лівій частині рівності (6) - прибуткова частина теплового балансу, що включає теплоту, що виділилася при конденсації пари i-го відбору турбіни, і теплоту, віддану дренажем (i - 1) -го підігрівача, тобто підігрівача з більш високими параметрами теплоносіїв. параметр hПД - ККД підігрівача, приймається рівним 0,98 для всіх підігрівачів.

Права частина рівності (6) - прибуткова частина теплового балансу, характеризує ступінь нагріву живильної води в (i - 1) -м підігрівачі.

Безпосередньо з рівності (6) отримуємо

.

Підігрівниками високого тиску вважаються підігрівачі після ТПН, тобто мають високий тиск по воді. Підігрівачі низького тиску розташовані до ТПН.

Саме для нашої теплової схеми отримуємо:

Для підігрівачів високого тиску ПД1, ПД2 і ПД3:

 , Звідки знаходимо a1;

Для вирішення останнього рівняння щодо a3 необхідно знати hПВ_ТПН - Ентальпію живильної води після живильного насоса, яку знаходимо за формулою

hПВ_ТПН = hД + DhТПН ,

де hД - Ентальпія живильної води на виході з деаератора, визначається по температурі і тиску в деаератори за таблицями [4];

DhТПН - Приріст ентальпії після насоса, визначається так:

DhТПН =  , (7)

vД - Питомий об'єм води на виході з деаератора, визначається по температурі і тиску води за допомогою таблиць [4], м3/ Кг;

DРТПН - Приріст тиску води після живильного насоса, визначається як різниця тисків після насоса і після деаератора, па;

hТПН - ККД турбоживильних насоса, приймається рівним 0,82.

Увага! Слідкуйте за дотриманням розмірностей. Підставивши значення в формулу (7) в зазначених системних одиницях, отримаємо значення DhТПН в Дж.

Знаючи тиск і ентальпію живильної води після ТПН, за таблицями [4] визначаємо tТПН - Температуру живильної води після ТПН.

Рівняння деаератора:

 . (8)

Оскільки для даної схеми

aПВ4 = aПВ1 - a1 - a2 - a3 - aД , (9)

підставляємо вираз (9) в рівняння (8)

У лівій частині рівняння (8) відображені частки і ентальпії пари (з третього відбору), дренажу і живильної води, що надходять на вхід деаератора, в правій частині - вихід деаератора. ККД деаератора hД вважаємо рівним 0,98, як і для підігрівачів. З рівняння (8) з урахуванням (9) знаходимо aД . Відзначимо, що цей параметр входить в рівняння (8) двічі.

визначивши значення aД , знаходимо aПВ4 згідно (9).

Для підігрівачів низького тиску ПД4 - ПД9 маємо:

 , Звідки знаходимо a4;

 Між 7 і 8 підігрівниками знаходиться точка змішання, в якій дренаж з 8-го підігрівача з'єднується з живильною водою (конденсатом) після цього ж підігрівача. Відбувається це після насоса змішувача. В результаті змінюється як кількість конденсату в лінії, так і його ентальпія. Параметри конденсату до і після точки змішання відображені на рис. 3. Щоб врахувати зміни параметрів після точки змішання, необхідно вирішити систему рівнянь:

; aПВ8 = aПВ4 - a4 - a5 - a6 - a7 - a8 ;

;

.

У цій системі, що складається з чотирьох лінійних рівнянь, чотири невідомих параметра: a7 , a8 , aПВ8 и hПВСм . Тому вона завжди має рішення, і до того ж єдине. Для спрощеного розрахунку можна покласти hПВСм = hПВ8 + (3 ? 5) , кДж / кг.

І наостанок,

 , Звідки знаходимо a9.

параметр hПВЕ є ентальпію конденсату за ежекторами. Вважаємо його рівним 127,5 кДж / кг.

Частка пари, що йде на ТПН, дорівнює

,

де aПВ8 = 1,02 - загальна кількість живильної води;

vД - Питомий об'єм води на виході з деаератора, визначається по температурі і тиску води за допомогою таблиць [4], м3/ кг;

DРТПН - Приріст тиску води після живильного насоса, визначається як різниця тисків після насоса і після деаератора, па;

hТПН = 0,82 - ККД турбоживильних насоса;

hМТП = 0,98 - ККД турбопрівода механічний;

НТПН = hП3 - hП6 - Теплоперепад, спрацьовує в турбіні живильного насоса, Дж / кг.

 Розрахунок температур і тисків пара, води і дренажу | Розрахунок пропуску пара по відсіках турбіни

Змінні режими ТЕС | Постановка задачі | Дані, необхідні для розрахунку | Визначення параметрів пара в регенеративних відборах для конденсаційних турбін | Визначення параметрів пара в регенеративних відборах для турбін з протитиском і регульованими відборами пара | Подальший порядок розрахунку | Властивості води та пара в стані насичення | Визначення параметрів пари у відборах | Визначення техніко-економічних показників | оформлення результатів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати