На головну

Вимоги до змісту звіту з лабораторної роботи

  1. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  2. II. вимоги до оформлення контрольної роботи
  3. II. Вимоги до оформлення. Порядок написання і захисту.
  4. II. Вимоги до порядку надання адміністративної послуги
  5. II. Вимоги до студентів при проходженні практики
  6. III. Вимоги до рівня підготовки учнів

Звіт з лабораторної роботи повинен складатися з наступних розділів (обов'язкових елементів):

1. Титульний лист

2. Зміст

3. Мета лабораторної роботи

4. Вихідні дані і постановка задачі

5. Хід роботи

6. Висновки по лабораторній роботі.

7. Література

Важливе значення має також правильне оформлення звіту. Звіт повинен бути оформлений відповідно до державних стандартів (ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення») і враховувати сучасні вимоги до бібліографічного опису документів.

На титульному аркуші вказується: міністерство, назва вузу, кафедри, номер і назва лабораторної роботи, група, прізвище та ініціали, рік виконання звіту (приклад заповнення титульного аркуша представлений в додатку А).

На наступному листі наводиться зміст звіту із зазначенням сторінок відповідних розділів.

Нижче наведені окремі витяги з ДСТУ 3008-95, застосовні для оформлення звіту.

Звіт оформляється на аркушах формату А4 (210.297 мм), текст друкується тільки на одному боці аркуша (друга сторона листа чиста). Розміри полів на сторінці: верхнє, ліве, нижнє - не менше 20 мм (краще 25 мм), праве - не менше 10 мм (краще 15 мм). Сторінки нумеруються арабськими цифрами (2,3,4, ..). Номери сторінок вказуються у правому верхньому кутку. Перша сторінка вважається, але номер на ній не ставиться.

Для всього звіту - шрифт Times New Roman, 12, інтервал між рядками - полуторний. Використовувати напівжирний шрифт, курсив і підкреслення не бажано, але дозволяється для виділення значущих, на думку автора, елементів тексту. Абзацний відступ - мінімум 1,25 см, при цьому розмір відступу повинен бути однаковим для всієї роботи.

Перенесення в назвах не допускаються.

Робота поділяється на розділи. Кожен розділ починається з нової сторінки і нумерується цифрами 1, 2, 3 ... Після цифри крапка не ставиться. Назва розділу пишеться великими літерами, по центру рядка без абзацного відступу. У розділі можуть бути підрозділи, які також нумеруються. У номері підрозділу - 2 цифри. Перша - номер розділу, друга - номер підрозділу. Ці дві цифри розділяються крапкою. Наприклад, 1.2 - 2-й підрозділ 1-го розділу.

У тексті можуть бути перерахування. Перед перерахуванням - двокрапка. Перед кожною позицією переліку - рядкова (маленька) буква з дужкою або дефіс. Якщо є другий рівень деталізації - то дефіс використовувати не можна. Другий рівень нумерується цифрами з дужкою. В кінці кожної позиції (крім останньої) - крапка з комою, в кінці останньої - точка.

У тексті роботи можуть бути малюнки. На все малюнки повинні бути посилання, які розташовуються перед малюнком. Всі малюнки нумеруються двома цифрами. Перша цифра - номер розділу, потім - точка, потім - порядковий номер малюнка в розділі. Наприклад, малюнок 1.2 - 2-й малюнок 1-го розділу. Цифри і текст на малюнках повинні бути приблизно такого ж розміру, що і текст. Всі рисунки повинні бути підписані. Під малюнком по центру пишеться «Малюнок 1.1 - Назва малюнка». Слово «Малюнок» - повністю. Після назви крапка не ставиться.

Таблиці нумеруються аналогічно малюнків. На всі таблиці повинні бути посилання, які розташовуються перед таблицею. Над таблицею - заголовок, який починається зі слова «Таблиця» із зазначенням номера та назви таблиці. Вирівнювання - по ширині, з абзацним відступом. Сама таблиця вирівнюється по центру. Якщо таблиця маленька, то її заголовок можна вирівняти по центру, без абзацного відступу. Якщо таблиця не вмістилася на одну сторінку, на наступній сторінці - «Продовження таблиці 1.1» (назва таблиці не пишеться) і продовження таблиці.

література

1. Пащенко І. Г. Excel 2007. - М .: Ексмо, 2009. - 496 с.

2. Уокенбах Дж. Microsoft Excel 2010. Біблія користувача. : Пер. з англ. - М .: Вільямс, 2011. - 912 с.

3. Економіка підприємства (в схемах, таблицях, розрахунках): навч. Посібник / ред .: В. К. Скляренко, В. М. Прудніков. - М .: ИНФРА-М, 2002. - 256 с.

4. Економіка підприємства: практикум: навч. Посібник / ред. А. С. Пелих. - Ростов н / Д: Фенікс, 2004. - 384 с.

5. Економіка підприємства: навч. Посібник / ред. В. П. Грузинів. - М .: ЮНИТИ, 1999. - 536 с.

6. Економіка підприємства: підручник / за ред. А. І. Руденко. - Мн .: НТУ-АПИ, 1995. - 475с.

7. Економіка підприємства: підручник / ред. А. Е. Карлик, М. Л. Шухгальтер. - М .: ИНФРА-М, 2002. - 432 с.

8. Економіка підприємства: підручник / ред .: В. Я. Горфинкель, В. А. Швандар. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 720 с.

9. Економіка підприємства: підручник / ред. В. М. Семенов. - М .: Питер, 2007. - 384 с.

10. Економіка підприємства: навчальний посібник / Л. С. Абрамова, А. Г. Баранов, Н. М. Грідіна, А. В. Ряське, І. В. Севріков. - Севастополь: Стрижак-Пресс, 2014 - 192 с.


додаток А

Приклад оформлення титульного аркуша звіту з лабораторної роботи

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Севастопольський національний технічний університет

 Кафедра Економіки підприємства

(Повна назва кафедри)

звітПорядок виконання лабораторної роботи | Короткі теоретичні положення
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати