загрузка...
загрузка...
На головну

ПИТАННЯ 1. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ПРОГНОЗНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

  1. B. МІЖНАРОДНА КОНСУЛЬТАТИВНА ГРУПА З ПИТАНЬ ПОШУКУ І ПОРЯТУНКУ (ІНСАРАГ)
  2. B3.8 Контактна особа ІНСАРАГ з оперативних питань
  3. Fixed assets turnover - Коефіцієнт оборотності основних засобів, раз
  4. I. Лабораторні методи дослідження
  5. I. Приблизний перелік питань рубіжного контролю.
  6. II. Наука як процес пізнання. Форми і методи наукового пізнання. Структура естественнoнаучного пізнання
  7. II. Приблизний перелік питань до заліку (іспиту) по всьому курсу.

ТЕМА ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНІВ.

ЗМІСТ

UМЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ПРОГНОЗНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

VПРОЦЕСС БЮДЖЕТУВАННЯ І РОЛЬ СИСТЕМИ БЮДЖЕТІВ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ І складання обгрунтованих БІЗНЕС-ПЛАНІВ.

WСМЕТНОЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОСНОВА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ.

X Кошторис ОБСЯГУ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ ТА АНАЛІЗ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ.

ПИТАННЯ 1. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ПРОГНОЗНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

Фінансовий план - найважливіший елемент бізнес-плану, він забезпечує взаємоув'язки показників розвитку організації з наявними ресурсами. До числа основних фінансових показників в системі бізнес-плану відносять: виручку від продажів, прибуток, рентабельність продажів, рентабельність виробництва, капиталоотдача, капіталомісткість. Розрахунок основних фінансових показників здійснюється в розділі «Фінансовий план», при цьому основними методами складання фінансового плану є:

- Метод відсотка від реалізації;

- Бюджетне планування або складання системи взаємопов'язаних кошторисів.

Метод відсотка від реалізації полягає в тому, що на основі запланованого зростання обсягу продажів, вираженого у відсотках, визначаються майбутні витрати, активи і зобов'язання, які залежать від обсягу продажів, а також величина нерозподіленого (чистої) прибутку планового періоду. Для збалансованості величини активів і пасивів, визначають суму відсутніх джерел фінансування (зобов'язань) і розрахунковим шляхом визначають конкретні способи покриття потреби в додатковому фінансуванні. У висновку становлять плановий звіт про прибутки і збитки та прогнозний баланс підприємства.

Другий метод складання фінансового плану - метод бюджетного фінансування. В системі бізнес-плану розраховують 5 основних кошторисів:

1. Кошторис обсягу продажів.

2. Баланс грошових надходжень і витрат.

3. Кошторис доходів і витрат, т. Е плановий звіт прибутків і збитків.

4. Прогнозний бухгалтерський баланс.

5. Розрахунок беззбитковості продажів в цілому по всьому об'єму і в розрізі окремих видів найбільш значущих товарів.

При складанні бізнес-плану потрібно, щоб всі фінансові показники були збалансовані, т. Е взаємопов'язані між собою. Існує кілька методів збалансованості показників. Одним з них є метод «CVP» - витрати, обсяг, прибуток; за допомогою якого проводиться розрахунок точок беззбитковості виробництва і продажів і визначається поріг рентабельності.

Важливу роль в плануванні складають різні прогнози, розрахунки і орієнтири. З безлічі підходів до прогнозування найбільшого поширення на практиці отримали три, в основі яких: методи експертних оцінок, методи обробки просторових, тимчасових і просторово-часових сукупностей, методи ситуаційного аналізу та прогнозування.

Методи експертних оцінок.Це найбільш прості і досить популярні методи. В якості найпростішого прикладу застосування подібних методів служить спосіб встановлення деяких прогнозів і планів на інтуїтивному рівні. У сучасній інтерпретації методи експертного прогнозування можуть передбачати багатоступінчастий опитування експертів по спеціальних схемах і обробку отриманих результатів за допомогою наукового інструментарію економічної статистики.

Метод обробки просторових, ремінних і просторово-часових сукупностей.Вибір того чи іншого методу залежить від безлічі факторів, у тому числі і наявних вихідних даних. Виділяють 3 типові ситуації:

· Наявність тимчасового ряду -зустрічається на практиці найбільш часто, коли фінансовий менеджер чи аналітик має в розпорядженні дані про динаміку показника, на підставі яких потрібно побудувати прийнятний прогноз. Це можна зробити різними способами:

1. простий динамічний аналіз. Він складається з передумови, що прогнозований показательY змінюється прямо або обернено пропорційно з плином часу. Для визначення прогнозних значень показника Y використовується наприклад модель Yt = a = b x t, Де t порядковий номер періоду.

2. аналіз за допомогою авторегресійних залежностей. В основу методу закладена передумова про те, що економічні процеси мають певну специфіку. Вони відрізняються взаємозалежністю і певною інерційністю, т. Е значення практично будь-якого показника в момент часу t залежить певним чином від стану цього показника в попередніх періодах, т. Е значення прогнозованого показника в минулих періодах повинні розглядатися як факторні ознаки. Рівняння авторегрессионной залежності може мати вигляд: Yt = A0 + A1 x Yt-1 + A2 x Yt-2 + ... + Ak x Yt-k

Yt - прогнозоване значення показника Y в момент часу t

Yt-1 - значення показника Y в момент часу t

Ai -i-тий коефіцієнт регресії.

· Наявність просторової сукупності -має місце в разі, якщо з якоїсь причини статистичні дані про показник відсутні або є підстави вважати, що його значення визначається впливом деяких факторів. В цьому випадку може застосовуватися багатофакторний регресійний аналіз, який представляє собою поширення простого динамічного аналізу на багатомірний випадок. В результаті якісного аналізу виділяється k факторів (X1, X2, ..., Xk), Що впливають на зміну прогнозованого показника Y і будується лінійна регресійна залежність: Yt = A0 + A1 x X1 + A2 x X-2 + ... + Ak x Xk

Ai - Коефіцієнти регресії, i = 1,2, ..., k.

· Наявність просторово-часової сукупності - Має місце в тому випадку, коли ряди динаміки недостатні по своїй довжині для побудови статистично значимих прогнозів або аналітик має намір врахувати в прогнозі вплив факторів, що розрізняються за економічною природою і їх динаміці. Вихідними даними служать матриці показників.

Методи ситуаційного аналізу та прогнозування.В основі цих методів лежать моделі, призначені для вивчення функціональних або жорстко детермінованих зв'язків, коли кожному значенню факторної ознаки відповідає цілком визначене невипадкове значення результативної ознаки. Як приклад можна привести залежності, реалізовані в рамках відомої моделі факторного аналізу фірми Дюпон. Використовуючи цю модель і підставляючи в неї прогнозні значення різних факторів, наприклад, виручки від реалізації, оборотності активів, ступеня фінансової залежності та інших, можна розрахувати прогнозне значення одного з основних показників ефективності - коефіцієнта рентабельності власного капіталу.

Методи прогнозування на основі пропорційних залежностей.Основу цього методу складає теза про те, що можна ідентифікувати якийсь показник, який є найбільш важливим з позиції характеристики діяльності підприємства, який завдяки такій властивості міг би бути використаний як базовий для визначення прогнозних значень інших показників в тому сенсі, що вони прив'язуються до базового показника з допомогою найпростіших пропорційних залежностей. В якості базового показника найчастіше використовується або виручка від реалізації, або собівартість реалізованої продукції. Довше визначаються похідні показники, прогнозування яких представляє інтерес. Для кожного похідного показника встановлюється вид залежності від базового показника: P = f (В). Ця залежність може бути як простий, так і складно моделлю. Довше розраховується прогнозний варіант звіту про прибутки і збитки, оскільки в цьому випадку розраховується прибуток, як один з вихідних показників для планування балансу. При прогнозуванні балансу розраховують насамперед очікувані значення його активних статей. Робота з пасивними статтями завершується за допомогою методу балансової ув'язки показників. Результат прогнозування - вибір оптимального варіанту з декількох прогнозованих.

Планова робота не повинна зводитися до банального прагненню розрахувати деякі чітко і однозначно визначаються планові орієнтири, оскільки це недосяжно. Сутність і роль планування набагато ширше, ніж простий розрахунок. Важливий не стільки план сам по собі, скільки сам процес планування, застосовуваний для координації та оптимізації діяльності підприємства.

ПИТАННЯ 2. ПРОЦЕС БЮДЖЕТУВАННЯ І РОЛЬ СИСТЕМИ БЮДЖЕТІВ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ І складання обгрунтованих БІЗНЕС-ПЛАНІВ.

Кількісний план в грошовому вираженні, що показує величину доходів і витрат, а також капітал, який необхідно залучити для досягнення поставленої мети називають бюджетом або кошторисом.

Процес складання, прийняття річного бюджету підприємства і подальший контроль за його використанням називається бюджетуванням, т. Е регламентом управління грошовими коштами, використовуваними в операційній діяльності. У сучасних умовах підприємство не може працювати ефективно, якщо воно не покладається на процес бюджетування, який не збігається з динамікою розвитку підприємства, т. Е з бінес-планом.

Найбільш значущими управлінськими завданнями, які розв'язуються за допомогою бюджетування, є:

· Планування операцій, що забезпечують досягнення цілей підприємства

· Координування різних бізнесів (як видів ХД підприємства) і структурних підрозділів, узгодження інтересів в цілому по організації

· Оперативне відстеження відхилень фактичних результатів діяльності підприємства і його структурних підрозділів від поставлених цілей, виявлення та аналіз причин цих відхилень, своєчасне і мотивоване прийняття рішень про проведення регулюючих заходів.

· Ефективний контроль за витрачанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечення планової дисципліни

Кошторис - форма планового розрахунку, який визначає докладну програму дій на майбутній період; кошторисна планування лежить в основі формування бізнес-плану і включає безпосередньо планування і контроль-спостереження або моніторинг за поточною господарською діяльністю. Бюджет - це кількісний план в загальному бізнес-плані підприємства, підготовлений і прийнять до певного періоду, зазвичай показує плановану величину доходу, яка повинна бути досягнута і витрати, які повинні бути знижені протягом цього періоду, і капітал, який необхідно залучити для досягнення результатів , поставлених в бізнес-плані підприємства.

Бізнес-планування та планування бюджетів є взаємопов'язану систему планування на всіх рівнях ієрархії організації, яка доповнюється системою звітності, що представляє інформацію про економічний розвиток і рівень досягнення поставленої мети. Якщо бізнес-план означає стратегічну перспективу, виражену переважно якісними параметрами, то бюджет - це фінансово-економічна перспектива, виражена переважно кількісними показниками.

Основний бюджет організації являє собою систему взаємопов'язаних бюджетів і описує в структурній формі очікування керівників організації про величину продажів, витрат на прогнозований період. Загальний бюджет організації включає як правило 2 блоки бюджетів:Бюджетно-податкова політика держави. | операційні бюджети
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати