На головну

нормування впливу

  1. А) Нормування праці
  2. АЛКОГОЛЬ, ТЮТЮН ТА ІНШІ ЗАСОБИ ВПЛИВУ НА ГЕНОФОНД І ПСИХІКУ ЛЮДИНИ ЯК ГЛОБАЛЬНЕ ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ
  3. Аналіз внутрішнього середовища системи НП і зовнішніх чинників впливу
  4. Види радіаційного впливу
  5. Види радіаційного впливу на населення в результаті аварійного викиду на ЧАЕС
  6. ВПЛИВ НЕГАТИВНИХ ФАКТОРІВ ТА ЇХ НОРМУВАННЯ

Науково-технічні нормативи впливу на навколишнє середовище розробляються для господарських об'єктів у формі проектів томів гранично допустимих викидів (ГДВ) і скидів (ПДС).

Гранично допустимий викид (ПДВ) - маса речовини в газах, максимально допустима до викиду в атмосферу в одиницю часу; ПДВ встановлюється для кожного джерела забруднення атмосфери (і для кожної домішки, що викидається цим джерелом) таким чином, що викиди шкідливих речовин від даного джерела і від сукупності джерел міста або іншого населеного пункту з урахуванням перспективи розвитку промислових підприємств і розсіювання шкідливих речовин в атмосфері не створюють приземному концентрацію, що перевищує їх ГДКмр основні значення ПДВ - максимальні разові - встановлюються за умови повного навантаження технологічного і газоочисного устаткування ъ їх нормальної роботи і не повинні перевищуватися в будь-який 20-хвилинний період часу.

Поряд з максимальними разовими (контрольними) значеннями ПДВ (г / с), встановлюються похідні від них річні значення ПДВг (т / г), для окремих джерел і підприємства в цілому з урахуванням тимчасової нерівномірності викидів, в тому числі за рахунок планового ремонту технологічного і газоочисного устаткування.

Якщо значення ПДВ з причин об'єктивного характеру не можуть бути досягнуті, для таких підприємств встановлюються значення тимчасово узгоджених викидів шкідливих речовин (ВСВ) і вводиться поетапне зниження показників викидів шкідливих речовин до значень, які забезпечують дотримання ПДВ.

Екологічний моніторинг може вирішувати завдання оцінки відповідності діяльності підприємства встановленим значенням ПДВ або ВСВ шляхом визначення концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі повітря (наприклад, на межі санітарно-захисної зони).

Основним нормативом скидів забруднюючих речовин, встановленим в Російській Федерації, є гранично допустимий скид (ПДС) - маса речовини в стічних водах, максимально допустима до відведення з встановленим режимом у даному пункті водного об'єкта в одиницю часу з метою забезпечення норм якості води в контрольному пункті; ПДС - межа по витраті стічних вод і концентрації містяться в hi домішок - встановлюється з урахуванням гранично допустимих концентращ речовин в місцях водокористування (в залежності від виду водокористування асиміляційної здатності водного об'єкта, перспектив розвитку регіону і оптимального розподілу маси скидаються речовин між водокористувачами, що скидають стічні води .

ПДС встановлюються для кожного джерела забруднення і кожного виду домішки з урахуванням їх комбінованої дії. В основі визначення ПДС (за аналогією з ПДВ) лежить методика розрахунку концентрацій забруднюючих речовин, що створюються джерелом у контрольних пунктах - розрахункових створах - з урахуванням розведення, внеску інших джерел, перспектив розвитку (проектовані джерела) і т. Д.

Загальний принцип встановлення ПДС - величина ПДС повинна гарантувати досягнення встановлених норм якості води (санітарних і рибогосподарських) при найгірших умовах для розведення у водному об'єкті.

При скиданні стічних вод або інших видах господарської діяльності, що впливають на стан водних об'єктів, які використовуються для господарсько-питних і культурно-побутових цілей, норми якості поверхневих вод (або їх природний склад і властивості в разі природного перевищення ці: норм) повинні витримуватися на водотоках , починаючи з створу, розташованого в одному кілометрі вище найближчого за течією пункту водокористування (водозабір для господарсько-питного водопостачання, місця купання, організованого відпочинку, територія населеного пункту і т. п.) аж до самого місця водокористування, а на водоймах - на акваторії в радіусі одного кілометра від пункту водокористування. Найближчі пункт] водокористування визначаються органами санітарно-епідеміологічної служби.

При скиданні стічних вод або інших видах господарської діяльності, що впливають на стан рибогосподарських водотоків і водойм, норми якості поверхневих вод (або їх природний склад і властивості в разі природного перевищення цих норм) повинні дотримуватися протягом всієї ділянки водокористування, починаючи з контрольного створу, який визначається в кожному конкретному випадку органами Госкомекологіі, але далі, ніж 500 м від місця скидання стічних вод або розташування інших джерел забруднення поверхневих вод (місць видобутку корисних копалин, виробництва робіт на водному об'єкті і т. п.)

Для скидів стічних вод в межах населеного пункту відповідно до "Правилами охорони поверхневих вод" ПДС встановлюються, виходячи з віднесення нормативних вимог до самих стічних вод. При цьому слід керуватися тим, що використання водних об'єктів у межах населених місць відноситься до категорії комунально-побутового водокористування.

У разі, якщо значення ПДС з об'єктивних причин не можуть бути досягнуті, для таких підприємств встановлюються тимчасово узгоджені скиди шкідливих речовин (ВСС) і вводиться поетапне зниження показників скидів шкідливих речовин до значень, які забезпечують дотримання ПДС.

Лімітування розміщення твердих промислових відходів (розробка проектів лімітів розміщення) здійснюється на підставі "Тимчасових правил охорони навколишнього середовища від відходів виробництва та споживання в РФ". При цьому під організованим розміщенням відходів розуміються регламентовані і здійснюються відповідно до встановлених норм і правил процеси виділення, концентрування, збору, транспортування, накопичення, тимчасового зберігання відходів, що передбачає можливість їх подальшого використання, переробки, або ліквідації, захоронення.Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин в продуктах харчування | Нормування в області радіаційної безпеки

Нормування якості води | Норматив допустимих скидів | Нормування якості ґрунту | Система нормування в галузі радіаційної безпеки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати