Головна

Перевірка обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України та / або перебувають під митним контролем.

  1. B - Відшкодування доведеться вимагати через суд;
  2. Cookies та проблеми, які вони викликають
  3. Fixed assets turnover - Коефіцієнт оборотності основних засобів, раз
  4. I. Деякі відомості про радіоактивність
  5. I. Засоби, що діють на холінергічні синапси
  6. II. Законодавчі акти України
  7. II. Неторгові операції комерційного банку

Перевірка обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України та / або перебувають під митним контролем, - це проведення митними органами дій щодо встановлення відповідності документації про зазначені товари і транспортні засоби вимогам, встановленим митним законодавством.

Перевірка обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які перебувають під митним контролем, здійснюється щодо:

1) підприємств, які здійснюють види діяльності такі види діяльності як: митна брокерська діяльність; відкриття та експлуатація магазину безмитної торгівлі; відкриття та експлуатація митного складу; відкриття та експлуатація вільної митної зони комерційного або сервісного типу; відкриття та експлуатація складу тимчасового зберігання; відкриття та експлуатація вантажного митного комплексу.

2) підприємств, до яких застосовуються спеціальні спрощення відповідно МКУ;

3) підприємств, які здійснюють операції з товарами, поміщеними під митний режим, що передбачає ведення обліку таких товарів.

За результатами перевірки обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які перебувають під митним контролем, посадовими особами митного органу складається акт, один примірник якого надається керівнику підприємства, яке перевірялося.

Документальні перевірки дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, в тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати митних платежів.

Документальна перевірка - це сукупність заходів, за допомогою яких митні органи переконуються в правильності заповнення митних декларацій, декларацій митної вартості та в достовірності зазначених у них даних, законності ввезення (пересилання) товарів на митну територію України або на територію вільної митної зони, вивезення (пересилання ) товарів за межі митної території України або за межі території вільної митної зони, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати митних платежів.

Митні органи мають право здійснювати митний контроль шляхом проведення документальних виїзних (планових або позапланових) та документальних невиїзних перевірок дотримання законодавства України з питань митної справи щодо:

1) правильності визначення бази оподаткування, своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати митних платежів;

2) обґрунтованості та законності надання (отримання) пільг і звільнення від оподаткування;

3) правильності класифікації згідно з УКТ ЗЕД товарів, за якими проведено митне оформлення;

4) відповідності фактичного використання переміщених через митний кордон України товарів заявленій меті такого переміщення та / або відповідності фінансових і бухгалтерських документів, звітів, договорів (контрактів), калькуляцій, інших документів підприємства, що перевіряється, інформації, зазначеної у митній декларації, декларації митної вартості, за яким проведено митне оформлення товарів у відповідному митному режимі;

5) законності переміщення товарів через митний кордон України, в тому числі ввезення товарів на територію вільної митної зони або їх вивезення з цієї території.

Отже ми з'ясували, що перевірки можуть бути виїзними і не виїзними, плановими і позаплановими.

Плановою вважається така перевірка, яка передбачена графіком роботи митного органу. Така перевірка не може проводити частіше ніж раз на рік для одного підприємства, а якщо воно отримало статус уповноваженого економічного оператора, то частіше ніж раз в 30 місяців. Про проведення такої перевірки митниця зобов'язана в письмовій формі повідомити керівника підприємства не пізніше ніж за 10 днів до її початку.

Позапланова перевірка проводиться за наявності певних причин. Наприклад, якщо ДМСУ була проведена перевірка документальної перевірки і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з'ясування під час перевірки питань, які повинні бути з'ясовані в ході перевірки для винесення об'єктивного висновку щодо дотримання підприємством вимог законодавства з питань митної справи. Або, виявлено факти або отримано інформацію про те, що підприємство порушує митне законодавство. Якщо підприємство вчасно не подало митну декларацію, якщо розпочато процедуру визнання підприємства банкрутом. Якщо підприємство не згодне з результатами попередньої планової перевірки.

Тривалість виїзної перевірки не повинна перевищувати 30 днів.

Результати перевірки оформляються актом (довідкою) та є підставою для самостійного визначення митним органом суми податкового зобов'язання підприємства по сплаті митних платежів, застосування заходів, передбачених законами України.

У разі виявлення митним органом при проведенні перевірки ознак порушень митних правил або контрабанди посадові особи митного органу приймають передбачені законом заходи.

Ще існує таке поняття, як зустрічна звірка, Яку можуть проводити посадові особи митних органів під час проведення документальних виїзних перевірок підприємств з метою з'ясування питань перевірки.

Підставою для проведення зустрічної звірки є потреба у перевірці відомостей, отриманих від особи, прямо або побічно залученого в операції з товарами, переміщеними через митний кордон України, в тому числі ввезеними на територію вільної митної зони або вивезеними з цієї території, від будь-якого іншого особи, може володіти документами та даними, необхідними для прийняття рішення за результатами перевірки, якщо така особа не надасть пояснень та необхідних документальних підтверджень на письмовий запит митного органу протягом трьох робочих днів з дати отримання запиту.

Під час зустрічної звірки перевіряються дотримання вимог законодавства при здійсненні зовнішньоторговельних операцій, інформація, що міститься в митній декларації, декларації митної вартості, а також вид і обсяг операцій з товарами і здійснених розрахунків за них для з'ясування їх реальності та достовірності.

Результати зустрічної звірки можуть бути використані виключно для підтвердження або спростування інформації, що міститься в митній декларації, декларації митної вартості, а також доданих до них комерційних та інших документах.

За результатами зустрічної звірки складається довідка, яка в десятиденний термін після завершення звірки надається для підписання керівнику підприємства, на якому проводилася звірка.

У свою чергу документально не виїзні перевірки здійснюються з метою встановлення даних про своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати митних платежів при переміщенні товарів через митний кордон України підприємствами, а також при переміщенні товарів через митний кордон України громадянами з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств.

Документально не виїзна перевірка проводиться у випадках:

1) виявлення ознак, що свідчать про можливе порушення митного законодавства України .;

2) надходження від уповноважених органів іноземних держав документально підтвердженої інформації про непідтвердження автентичності поданих митному органу документів щодо товарів, митне оформлення яких завершено, недостовірність відомостей, що містяться в них, а також запитів про надання інформації про зовнішньоекономічні операції, які здійснювалися за участю суб'єктів ЗЕД - резидентів України.

Документально не виїзна перевірка проводиться на підставі наказу митного органу. Проводиться вона посадовими особами митного органу в приміщенні цього органу, підприємство, що перевіряється в особі керівника або просто громадянин про це обов'язково письмово повідомляються, проте їх присутність на перевірці не є обов'язковим.

Терміни перевірки встановлюються митницею та також не можуть перевищувати 30 днів.

 Облік товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. | Здійснення митного контролю деяких видів товарів у першочерговому порядку

Завершення митного режиму транзиту | Завершення митного режиму тимчасового ввезення | Умови поміщення товарів у митний режим митного складу | Умови поміщення товарів у митний режим вільної митної зони | Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів і їх митний статус | Митний контроль за переміщенням товарів між митницями. | Форми митного контролю | Перевірка документів і відомостей, що подаються митним органам при переміщенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України. | Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів. | Особистий огляд. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати