На головну

Митні органи України. Завдання митних органів.

  1. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
  2. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  3. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  4. I. Мета і завдання курсових робіт
  5. II. завдання
  6. II. навчальні завдання
  7. II. Цілі, завдання та основні показники для вирішення завдань, опис очікуваних результатів програми і термін її реалізації

Регулювання митної справи здійснюють найвищі органи державної влади і управління України. Основні напрямки митної політики України, структура системи органів державного регулювання митної справи, вартість енергоносіїв і умов пошлинного оподаткування, спеціальні митні зони і митні режими на території України, перерахування товарів, експорт, імпорт та транзит яких через територію України забороняється, визначається Верховною Радою України.

Забезпечення здійснення митної політики України відповідно до законів України; встановлення розмірів митних зборів і плати за митні процедури; координація діяльності державних органів з питань митної справи; проведення переговорів та укладання міжнародних договорів України з митних питань у випадках, передбачених законами України; подача на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо системи митних органів України здійснюються Кабінетом Міністрів України.

Однак, головним суб'єктом проведення в життя митної політики є Державна митна служба України. Це центральний орган державної виконавчої влади, діяльністю якого керує Кабінет Міністрів України через Міністра фінансів України. Служба організовує здійснення митної політики, забезпечує ефективне функціонування митної системи. ДМСУ у своїй діяльності керується Конституцією та іншими законами України. Діє вона на підставі Положення про державну митну службу, затвердженого Указом Президента від 12 травня 2011 року № 582.

Основними завданнями Держмитслужби України є:

1) внесення пропозицій щодо формування державної політики в сфері державної митної справи;

2) реалізація державної політики у сфері державної митної справи;

3) забезпечення захисту економічних інтересів України.

У межах своїх повноважень ДМСУ організовує і контролює виконання актів законодавства України про митну справу. ДМСУ узагальнює практику застосування законодавства з питань, що входять в її компетенцію, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства. ДМСУ має право видавати накази, який підписуються головою.

Держмитслужбу України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра фінансів, та звільняє з посади Президент України.

Голова Держмитслужби України має двох заступників, у тому

числі одного першого. Першого заступника і заступника Голови Держмитслужби України призначає на посаду Президент України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій, внесених Головою Держмитслужби України та погоджених з Міністром.

Першого заступника, заступника Голови Держмитслужби України звільняє з посад Президент України.

Для погодженого вирішення питань, що відносяться до компетенції Держмитслужби України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Держмитслужбі України утворюється колегія у складі Голови Держмитслужби України (голова колегії), першого заступника та заступників Голови, посадових осіб Мінфіну України, визначених посадових осіб Держмитслужби України. У разі потреби до складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів Держмитслужби України, а також в установленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держмитслужби України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держмитслужбі України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про створення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Держмитслужби України.

Гранична чисельність державних службовців та працівників Держмитслужби України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Держмитслужби України затверджується Головою Держмитслужби України за погодженням з Міністром.

До складу Державної митної служби України входять: Центральний апарат ДМСУ, спеціалізовані установи та митниці.

Центральний апарат ДМСУ:
- Голова ДМСУ;
- перший заступник Голови ДМСУ;

- заступники Голови ДМСУ;
- управління ДМСУ:
особистої безпеки та контролю; організації митного контролю; по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;
 митно-тарифні; митних платежів; статистики; аналізу, прогнозування та зв'язків з громадськістю; фінансово-економічна; бухгалтерського обліку та звітності; кадрами; міждержавних зв'язків; правове;
- самостійні відділи: сектор режимно-секретної та мобілізаційної роботи; профспілковий комітет центрального апарату служби; чергова частина.
Спеціалізовані установи (діляться на спеціалізовані митні органи, митні організації, спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа митної служби):
- Рада профспілки працівників митних органів України; господарсько-експлуатаційне митне управління;
 - Постачальницькі митне управління;
 - Автотранспортне митне господарство;
 - Центральна митна лабораторія;
 - Інформаційно-аналітичне управління;
 - Київський центр підвищення кваліфікації;
 - Хмельницький центр підвищення кваліфікації;
 - Академія митної служби;
 - Санаторій "Перлина".
митниці:
- регіональні: Київська; Західна; Карпатська; Подільська; Чорноморська; Кримська; Донбаська; Східна; Північна; Дніпровська;
- прямого підпорядкування: Бориспільська; Севастопольська; Центральна енергетична; Оперативна (в складі Управління особистої безпеки
 і контролю).

Вищеназваним регіональним митницям підпорядковані відповідні митниці та митні пости.


Стаття 544. МКУ закріплює основні завдання митних органів.

Органи державної влади, Президент України в межах своїх повноважень, визначених Конституцією України та законами України, здійснюють керівництво митною справою та контроль за діяльністю митних органів України.

 Принципи здійснення державної митної справи | Взаємодія митних органів з правоохоронними органами

Перші відомості про мито на території сучасної України. | Розвиток митних порядків в Україні в період Запорізької Січі та у гетьманській Україні. | Розвиток митної справи в Україні в період входження українських земель до складу Російської імперії. | Історичні аспекти виникнення митної системи України на в період радянського союзу і сучасному етапі. | Джерела митної справи. | Поняття "митна справа" і "митна політика". | Також, ДМСУ взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади. | Тарифне регулювання в митній справі. | Існують також і різні види нетарифного регулювання в митній справі. | Поняття митної вартості та мита. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати