Головна

Визначення первинних і хвильових властивостей ВЛ.

  1. II. Прикметник як ліве визначення іменника (ол).
  2. III. визначення категорій
  3. III. визначення категорій
  4. III. визначення категорій
  5. III. визначення категорій
  6. III. визначення категорій
  7. III. визначення категорій

При поширенні електромагнітної хвилі по одному з проводів трифазної лінії на інших проводах за рахунок електромагнітного зв'язку також виникають хвилі. Хвильові рівняння трехпроводной електромагнітно пов'язаної системи записуються у вигляді:

 (1)

де

 - Власні і взаємні коефіцієнти електростатичного індукції,

 - Коефіцієнт взаємної індукції між петлями kтий провід-земля і mтий провід-земля,

Mkk= Lkk коефіцієнт самоіндукції петлі kтий провід-земля, які визначаються з виразів:

 (2)

де

hk , Dkm и dkm - Геометричні розміри взаємного розташування проводів в поперечному перерізі ВЛ (рис.1),

rэk - Еквівалентний радіус розщепленого на n складових дроти, який визначається за формулою:

 (3)

де

rпр - Радіус становить дроти,

a - Відстань між складовими розщепленого дроти (30 ... 40 см),

n - Кількість складових в розщепленому дроті, що дорівнює 2 і 3, відповідно для ПЛ напругою 330 і 500 кВ.

У вираженні (2) середню висоту hк підвісу k дроти на опорі визначають з урахуванням стріли провисання проводу, довжини ізоляційної підвіски і арматури:

hк = hоп - 0,666fст.пр - NHСтор - lарм ,

де

hоп - Висота підвісу k дроти на траверсі опори;

fст.пр - Стріла провисання проводу в прольоті (для ПЛ напругою 110 і 220 кВ становить 5 ... 6 м, для ПЛ напругою 330 і 500 кВ - 7 ... 8 м);

N - Кількість ізоляторів в ізоляційної підвісці ВЛ (вибирається згідно табл.4);

H - Будівельна висота ізолятора (вибирається в залежності від типу ізолятора згідно табл.4);

lарм - Довжина зчіпний арматури (для ПЛ напругою 110 і 220 кВ становить 15 ... 20 см, для ПЛ напругою 330 і 500 кВ - 20 ... 25 см)

Мал.1. До визначення первинних параметрів трехпроводной ВЛ

Коефіцієнти електростатичного індукції b визначаються з рішення системи рівнянь Максвелла

U = a ? Q(4)

де

Uи Q - Відповідно, матриці-стовпці напруг і зарядів на проводах;

a - Квадратна матриця потенційних коефіцієнтів, які визначаються як

 (5)

Рішення матричного рівняння (4) щодо зарядів дозволяє отримати матрицю b:

Q = a-1? U= b ? U. (6)

Для вирішення практичних завдань часто необхідно визначити первинні і хвильові параметри ідеально транспонованою трифазної лінії, тобто лінії з умовно однаковим розташуванням проводів відносно один одного і землі. В цьому випадку будуть виконуватися умови:

 (7)

де

 - Середньогеометричними висота підвісу проводів над землею,

 - Середньогеометричні відстані між проводом і дзеркальними (щодо площині землі) зображеннями проводів інших фаз,

 - Середньогеометричні відстань між проводами фаз.

Для визначення первинних ємнісних параметрів ПЛ по прямій і нульової послідовності фаз запишемо рівняння, що зв'язують миттєві значення напруг з миттєвими значеннями зарядів на фазах (розташування векторів зарядів для прямої і нульової послідовностей фаз наведено на рис.2.)

.

qc1
       
 
   
 


 -0,5qa qa1 qa0

qb0

qc0

а) б)

qb1

Мал. 2. До визначення параметрів ПЛ для прямої (а) і нульовий (б)

послідовностей фаз

Таким чином, для ідеально транспонованою ВЛ ємність по прямій послідовності фаз буде дорівнює

 . (8)

Аналогічно отримаємо ємність нульової послідовності:

,

 (9)

Для визначення індуктивних параметрів ПЛ по прямій і нульової послідовності фаз запишемо рівняння, що зв'язують миттєві значення потокозчеплення з миттєвими значеннями струмів в фазах:

Таким чином, для ідеально транспонованою ВЛ індуктивність по прямій послідовності фаз буде дорівнює

 . (10)

Аналогічно отримаємо індуктивність за нульовою послідовності фаз:

 . (11)

Лінії електропередачі номінальною напругою 110 кВ і вище з метою симетрування параметрів виконуються з транспозицією проводів. Для таких ліній фазні і міжфазні індуктивні і ємнісні параметри визначаються за виразами (2) - (5) як для НЕ транспонованою лінії. При цьому параметри ПЛ по прямій і нульової послідовності фаз, можна отримати через усереднені параметри

, ,

наступним чином: індуктивності - за виразами (10) і (11), а ємності по прямій і нульової послідовності фаз, як

и .

 ПРОГРАМА РОБОТИ | Визначення первинних і хвильових властивостей кабелів.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати