На головну

Виконання роботи

  1. E. роботи на наконечниках з таким же маркуванням.
  2. Алгоритм виконання роботи
  3. Алгоритм виконання роботи
  4. Алгоритм виконання роботи
  5. Алгоритм виконання роботи
  6. Алгоритм виконання роботи
  7. Алгоритм виконання роботи

1. Вивчити призначення комплексу та його основні технічні характеристики.

2. Вивчити побудову, принципи роботи та схему з'єднань вимірювального тракту вимірювача.

3. Зібрати за допомогою кваліфікованого персоналу сxему вимірювань, показану на рис. 6. Антена SA-1включається на вхід ANT2.1 вимірювача.

 
 

 


Рис. 6

1 - генератор сигналів Г3-118 (SML 02);

2 - вольтметр компенсаційний В3-63;

3 - частотомір електронно-рахунковий Ч3-63.

4 - комплекс АКОР-3ПК.

4. Включити АКОР-3ПК за допомогою кваліфікованого персоналу лабораторії. Послідовність включення системи «Акор-3ПК» така. Спочатку збирається схема експерименту. Далі першим включається центральний блок комплексу Акор-3ПК вимикачем Power. Потім включається ПЕОМ кнопкою включення живлення. Після завантаження операційної системи до проведення вимірювань основний блок вимірника і Notebook повинні бути включені не менше 10 хвилин.

5. Запустити програму. Програма «Система АКОР-м» працює під управлінням операційної системи Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server або Windows Vista. Запуск програми проводиться за за допомогою ярлика на Робочому столі (Рис. 7).

 

Рис. 7

 

При запуску програма проводить тестування підключеного устаткування. Якщо знайдена несправність, виводяться відповідні повідомлення. При появі повідомлення «Комплекс АКОР-3ПК готовий до роботи», поряд із значком програми в області повідомлень, можна приступати до роботи з програмою.

6. Провести аналіз та вимірювання сигналів в діапазоні частот від 10 кГц до 1000МГц. Головне вікно програми служить для переглядання сигналів, їх спектрів, панорами, виклику всіх допоміжних вікон, вікна комплекса. Загальний вид Головного вікна приведений на Рис. 8.

 

 

Рис. 8

 

У верхній частині вікна знаходиться Головне меню програми. Нижче - Панель інструментів. Вікно Сигнал на частоті - служить для відображення сигналу на поточній частоті, його амплітуди, фази, девіації. У вікні Спектр на частоті відображено спектральне представлення сигналу з точністю, що задається. Спектр 4 Мгц відображається в реальному часі у вікні Панорама (4 Мгц). Горизонтальна вісь графіка є частотою в Мгц. Вертикальна вісь графіка представляє амплітуду сигналу і має градуювання в одиницях АЦП або дБ. Поточна частота знаходиться в центрі Панорами.

7. Встановити точну частоту сигналу яка видається генератором. Для цього в Панелі управління занести очікувану частоту, яка виміряна зовнішнім частотоміром. Далі Користуючись віконечками «+» або «-» уточнити частоту сигналу, контролюючи Спектр сигналу на частоті та Сигнал на частоті. Величина кроку підгонки частоти встановлюється у віконці справа від віконця частоти.

8. Знайдену таким чином частоту порівняти з еталоном, що видається генератором. Обчислити величину похибки вимірювання частоти і занести її в протокол. Зробити висновок щодо справності обладнання АКОР-3ПК.

9. Підготувати процес вимірювання рівня сигналу при відстані 1 м між передавальною та приймальною антеною.

Вікно «Вимірювання рівня сигналу» викликається з головного меню програми [Команди - Вимірювання рівня сигналу] або клавішею F6. Вид вікна показаний на рис. 6.

Комплекс дозволяє вимірювати наступні величини:

- Напруга на вході.

- Електрична складова поля.

- . Магнітна складова поля

- Наведення в лінії

Параметри вимірювання задаються на вкладці «Сигнал» рис. 6.

 

 

Рис. 6 - Вікно «Вимірювання рівня сигналу»

 

Значення параметрів:

Частота сигналу, Мгц - в цьому полі необхідно задати значення частоти вимірюваного сигналу. Завдання частоти проводиться в мегагерцах, з точністю до 1 Гц.

Кнопка «Поточна частота» -дозволяє ввести в полі «Частота сигналу» значення поточної частоти настройки комплексу.

«Вид сигналу» - дозволяє обрати вид вимірюваного сигналу - Синусоїдальний, Модульований, Шуми, Імпульсний.

«Вимірюване значення» - елементи даного списку визначаються обраним видом сигналу.

 

Вид сигналу Вимірюване значення
Синусоїдальний Ефективне значення Амплітуда
Модульований Максимальне значення Середнє значення Смуга сигналу (усереднена)
Шуми Середньоквадратичне значення
Імпульсний Квазіпікове значення

«Мінімальна частота імпульсів, Гц» - значення в цьому полі доступне при виборі Виду сигналу «Модульований» або «Імпульсний».

Значення в даному полі визначає параметри сигналів мають неперіодичну (як правило, імпульсну) природу. Величина даного параметра впливає на якийсь час (обернено пропорційно до частоти), протягом якого сигнал береться для вимірювання.

Зовнішній аттенюатор, дБ - дане поле дозволяє задати значення зовнішнього аттенюатора, розміщеного на антенному вході та використовувався для вимірювання. Величина аттенюатора буде автоматично додана до результату вимірювання.

Рівень шумів % - це поле доступно при виборі Імпульсний сигнал - квазіпікове значення.

Автоматично приймати частоту -установка даного прапорця включає режим автоматичного коригування частоти вимірюваного сигналу за наслідками попереднього вимірювання. Частота коригується таким чином, що наступне вимірювання буде проведено на частоті максимального рівня сигналу в заданій смузі. Даний прапорець слід використовувати, якщо точна частота сигналу невідома, а сигнал має виражений максимум або близький до синусоїдального.

Смуга вимірювання, кГц - в даному полі задається ширина смуги сигналу, в межах якої проводиться вимірювання.

10. Виконати процес вимірювання. Антена має бути переключене на вхід ANT1. Процес вимірювання починається при натисненні на кнопку «Провести вимірювання». Хід вимірювання відображається в інформаційній панелі в нижній частині вікна «Вимірювання рівня сигналу». Процес вимірювання можна перервати натисненням на кнопку «Перервати» або клавішею Esc. Для типових вимірювань тривалість одного вимірювання 0,1 ... 1 секунда. При вимірюванні у вузькій смузі (менше 100 Гц) або при величині параметра «Мінімальна тривалість імпульсів» менше 1 Гц, процес вимірювання може тривати більше 1 секунди.

11. Проаналізувати результат вимірювання. По завершенню вимірювання відкривається вкладка «Спектр сигналу», в якій представлений вид сигналу у вимірюваній смузі. Результат вимірювання виводиться в нижній частині вікна (рис. 7).

 

 

Рис. 7 Результат проведеного вимірювання

 

Примітка. При виборі «Вимірюваного значення» - як «квазіпікового значення», буде відкрита вкладка «Стан квазіпікового детектора».

Під панеллю із спектром сигналу, знаходяться інформаційні панелі, що відображають особливості і результати проведеного вимірювання.

Можливі інформаційні повідомлення:

«Рівень НОРМАЛЬНИЙ» -вимірюване значення знаходиться в межах гарантованого динамічного діапазону вимірника.

«Рівень МІНІМАЛЬНИЙ» -дуже слабкий сигнал, зміряне значення може бути неточним.

«Рівень МАКСИМАЛЬНИЙ» -дуже сильний сигнал, рекомендується вживання зовнішнього аттенюатора.

КСВ. Зеленим кольором - аттенюатор при вимірюваннях був включений. Червоним кольором - аттенюатор при вимірюваннях був вимкнений.

Інформаційна панель «Рівень сигналу» повідомляє про зміряний рівень. Вид панелі і одиниці вимірювання залежать від вибраного способу вимірювань.

 

12. Знайти ширину спектру сигналу. Це робиться експериментально. Знаходять, яка мінімальна смуга пропускання вимірювального засобу починає зменшувати значення (амплітуду) сигналів, і встановити значення смуги дещо вищий. Встановлюйте смугу пропускання вимірювача згідно табл. 1 і вимірюйте амплітуду сигналу. Результат заносьте у таблицю

Табл. 1 - Знаходження ширини спектру сигналу

 

Ширина смуги пропускання вимірювача, кГц Амплітуда сигналу, мкВ/м
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Проаналізуйте дані табл. 1, знайдену ширину спектру сигналу занести у протокол.

11. Знайти залежність Е - напруженості електричного поля від r - відстані між передавальною та приймальною антенами. Повторіть вимірювання рівня сигналу при відстані між передавальною та приймальною антеною у 1, 2, 3, та 5 метрів. Результати вимірювань внести до таблиці 2. Побудувати графік залежності в декартовій системі координат. Виміряти рівень шуму при виключеному генераторі, та вказати його на графіку. Зробити висновки.

 

Табл. 3 - Результати вимірювань напруженості електромагнітного поля відносно відстані між антенами

 

r, м Е, мкВ/м Е, дБ/м
0,5    
1,0    
2,0    
3,0    

14. Дослідіть залежність між одиницями вимірювання в мкВ/м та в дБ/м. Напишіть формулу цієї залежності. Дайте визначення, що таке децибел. Зробіть висновки.

15. Проведіть автоматичне вимірювання ширини спектру сигналу. Для цього з головного меню програми [Команди - Вимірювання ширини спектру сигналу] викликається вікно «Вимірювання ширини спектру сигналу». Далі слідуйте вказівкам у вікні цієї програми.

16. Ознайомитись з особливостями вимірювання квазипікового значення. При виборі параметрів вкладки «Сигнал»:

«Вид сигналу - Імпульсний», «Вимірювана величина - квазіпікове значення» виконується вимірювання квазіпікового значення сигналу. За наслідками такого вимірювання відкривається вкладка «квазіпіковий детектор», в якій зображений графік заряду-розряду математичної моделі квазіпікового детектора, що використовується у вимірювачі (рис. 8).

 

 

Рис. 8 - Стан квазіпікового детектора за результатами вимірювання.

 

17. Проведіть вимірювання сигналів в НЧ діапазоні (від 10Гц до 30 кГц). Для цього комплекс необхідно перевести в НЧ режим.

17.1. Переведення комплексу в НЧ режим. Це можна зробити, обравши в меню [Команди - НЧ Режим], або натискуючи комбінацію клавіш Ctrl+Shift+F9. Після закінчення робіт в НЧ режимі слід перевести комплекс у звичний режим роботи, знов вибравши ту ж команду в меню.

17.2. Проведіть вимірювання в НЧ режимі. Запуск вимірника в НЧ режимі здійснюється аналогічно загальному режиму роботи. Проте, вікно вимірника в НЧ режимі має ряд особливостей (див. рис. 9).

 

 

Рис. 9 - Вікно вимірювача в НЧ режимі

 

Значення частоти в полі «частота сигналу» задається в герцах. Комплект датчиків, обраних на вкладці «Вимірювана величина» відрізняється від набору антен ВЧ комплекту. Ви можете обрати наступні вимірювані величини:

- Напруга на вході (аналогічно загальному режиму)

- Параметри вкладки «Сигнал» специфічні для НЧ режиму:

Активний режим НЧ модуля - задає примусове включення активного режиму (з посиленням) НЧ адаптера перед початком вимірювань.

Авторівень LFA2 - даний параметр дозволяє вибрати автоматичну установку активного/пасивного режиму роботи НЧ адаптера залежно від рівня вимірюваного сигналу у вибраній смузі. Рекомендується завжди встановлювати даний прапорець.

Поле Смуга Вимірювання - максимальна смуга вимірювання залежить від обраної частоти. Підстроювання величини смуги вимірювання проводиться автоматично. Наприклад, якщо ви вимірюєте сигнал на частоті 1000 Гц, смуга вимірювання не може перевищувати 2 кГц.

Всі інші дії в процесі вимірювання аналогічні загальному режиму роботи комплексу.

 

 

5 Зміст звіту

 

1. Вивчити методику проведення вимірювань.

2. Письмово відповісти на контрольні питання.

3. Наведіть досліджувану схему для вимірювання частоти сигналу та напруженості електричного поля.

4. Підготувати таблиці для проведення вимірювань.

5. виконати лабораторне завдання.

6. Зробити висновки.

 

6 Контрольні питання

 

1. За яких робіт та які фізичні параметри вимірюються в сфері технічного захисту інформації.

2. Як забезпечується точність вимірювання та гарантії довіри до вимірювань?

3. Як оцінюється похибка вимірювання частоти?

4. Як оцінюється похибка вимірювання напруги.

5. Наведіть схему з'єднань для проведення вимірювань і розрахунків похибки вимірювань частоти та напруги.

6. Назвіть норму похибки вимірювання частоти комплексу.

7. Назвіть норму похибки вимірювання величини напруги.

8. Які види сигналів може вимірювати комплекс?

9. Які параметри може вимірювати комплекс для кожного з видів сигналу:

- Синусоїдальний.

- Модульований.

- Шуми.

- Імпульсний.

10. Для якого сигналу вимірюється квазипікове значення напруги?

11. Поясніть особливості вимірювання квазіпікового значення.

12. Що називають квазипіковим значенням рівня сигналу?

13. Як перевести вимірювач у НЧ-режим.

14. Які особливості вимірювань у НЧ-режимі?

 Мета роботи | Задание № 2. Заполнение титульного листа книги
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати