На головну

Тема 9. Розробка маркетингових програм

  1. CPC-программы
  2. G9.1 Программа обучения специалистов оперативного реагирования (First Responders)
  3. I. Программирование линейных алгоритмов.
  4. II. Программа по юридической психологии
  5. II. Программирование ветвящихся алгоритмов.
  6. II. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  7. II. Рабочая учебная программа

1. Методи розробки і реалізації маркетингових програм.

2. Розробка маркетингових програм.

Тема 10. Контроль маркетингової діяльності підприємства

1. Контроль і аналіз маркетингової діяльності.

2. Контролінг маркетингової діяльності.

3. Аудит маркетингової діяльності.

4. Розробка плану організації контролю та аудиту маркетингової діяльності.


Питання для обговорення та завдання для виконання

1. Тестові завдання для контролю та самоперевірки

(правильних відповідей може бути декілька)

1. Процес визначення, оцінки та інформування про ідентичність або відхилення дійсних значень від заданих називається:

а) аналізом;

б) аудитом;

в) контролем;

г) контролінгом.

2. Цілеспрямоване управлінське консультування щодо розробки адекватної маркетингової стратегії підприємства та виявлення втрачених вигод в результаті недостатнього використання комплексу маркетингу - це:

а) маркетинговий аудит;

б) маркетинговий контроль;

в) маркетинговий контролінг;

г) маркетинговий аналіз.

3. Етапи процесу маркетингового контролю:

а) визначення можливих відхилень фактичних показників від планових;

б) обґрунтування планових показників, які мають підлягати контролю;

в) збір даних фактичних результатів функціонування;

г) адаптація системи управління маркетингом до можливих змін факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.

3. Для вимірювання успіхів організації в досягненні нею короткотермінових цілей, пов'язаних із отриманням прибутку використовують:

а) контроль ефективності;

б) контроль рентабельності;

в) контроль маркетингових планів;

г) контроль маркетингового середовища.

4. Для вимірювання ефективності організації в управлінні збутовим персоналом, каналами розподілення, маркетинговими комунікаціями і продуктами використовують:

а) контроль маркетингу на рівні підприємства;

б) стратегічний контроль;

в) контроль ефективності;

г) зовнішній контроль.

5. Відомі такі типи маркетингового контролю:

а) стратегічний, внутрішній, оперативний;

б) тактичний, оперативний, стратегічний;

в) внутрішній, зовнішній, контроль рентабельності;

г) стратегічний, контроль виконання річних планів, контроль рентабельності.

6. Стратегічний контроль передбачає:

а) перегляд стратегічних цілей підприємства;

б) періодичний перегляд всіх цілей та планів підприємства, його стратегічного підходу до ринку;

в) перегляд стратегій підприємства;

г) перегляд стратегічних планів підприємства.

7. Для вимірювання успіхів організації в досягненні нею короткотермінових цілей, пов'язаних із отриманням прибутку використовують:

а) контроль реалізації річного плану;

б) контроль рентабельності;

в) стратегічний контроль;

г) контроль ефективності.

8. Мета контролю річних планів полягає в:

а) оцінці і підвищенні ефективності маркетингової діяльності;

б) визначенні джерел витрат і доходів підприємства;

в) перевірці досягнення запланованих результатів;

г) оцінці і підвищенні ефективності рекламної діяльності.

9. Метою контролю ефективності є:

а) оцінка і ефективність витрачання коштів,

б) перевірка досягнення запланованих результатів;

в) оцінка і підвищення ефективності рекламної діяльності;

г) оцінка і підвищення ефективності маркетингової діяльності.

10. Оцінка і здійснення коригуючих дій з метою забезпечення прибутковості різних продуктів, територій, груп споживачів, каналів розподілення, діяльності на різних ринках - це:

а) контроль прибутковості;

б) контроль ефективності;

в) стратегічний контроль;

г) контроль річних планів.

11. Методи стратегічного та оперативного аналізу, що використовуються в процесі здійснення маркетингового контролю:

а) ABC-аналіз;

б) SWOT-аналіз

в) GAP-аналіз;

г) лінійне програмування.

12. Під маркетинговий контроль підпадають такі характеристики діяльності підприємства:

а) план витрат;

б) розподіл товару;

в) діяльність служби маркетингу;

г) товарообіг.

13. Такі показники, як ROI (доходність інвестицій), ROE (доходність акціонерного капіталу), ROA (доходність активів), чиста і валова маржа використовуються для:

а) контролю за реалізацією річного плану;

б) контролю рентабельності;

в) контролю ефективності;

г) стратегічного контролю.

14. Головне призначення контролінгу:

а) необхідність внесення змін в схему ринкової діяльності підприємства з метою досягнення поставлених цілей;

б) забезпечення менеджменту результатами стратегічної й тактичної оцінки стану і динаміки навколишнього середовища, діяльності підприємства на ринку з метою досягнення поставлених цілей;

в) аналіз відхилень показників діяльності підприємства для визначення способів досягнення поставлених цілей;

г) забезпечення необхідного рівня прибутку і рентабельності підприємства.

15. Структура системи контролінгу:

а) планування, інформація, контроль, менеджмент;

б) інформація, аналіз, планування, контроль;

в) прогнозування, планування , менеджмент, контроль;

г) менеджмент, аналіз, інформація, планування.

16. Функції контролінгу:

а) облік, аудит, планування, інформаційне забезпечення, спеціальні функції;

б) планування, прогнозування, контроль, аудит, спеціальні функції;

в) облік, планування, контроль і регулювання, інформаційне забезпечення, спеціальні функції;

г) облік, планування, регулювання, інформаційне забезпечення, спеціальні функції.

17. Концепція ефективного управління та забезпечення тривалого функціонування підприємства в умовах конкуренції - це:

а) планування;

б) контроль;

в) менеджмент;

г) контролінг.

19. Види контролінгу:

а) зовнішній.

б) тактичний;

в) організаційний;

г) стратегічний.

20. Дослідження ринку, планування, організація, мотивація, реалізація і контроль - це:

а) елементи контролінгу в багатоступеневій системі планування та контролю;

б) завдання маркетингового менеджменту;

в) функції маркетингового менеджменту;

г) етапи процесу маркетингового менеджменту.

21. Основне завдання стратегічного маркетинг-контролінгу:

а) аналіз стратегічних рішень, що здійснюються в процесі маркетингової діяльності, координація стратегічних планів;

б) методична, інформаційна та інструментальна підтримка діяльності маркетологів-менеджерів для досягнення запланованого рівня прибутку і рентабельності;

в) порівняння планових і фактичних величин для вимірювання і оцінки ступеню досягнення цілей;

г) обґрунтування доцільності злиття з іншими підприємства або відкриття (закриття) філій.

22. Мета аналізу результатів маркетингової діяльності підприємства полягає у:

а) виявленні показників прибутковості;

б) визначенні ефективності збутової діяльності;

в) дослідженні ефективності стратегічних рішень;

г) визначенні ефективності роботи щодо досягнення маркетингових цілей.

23. До аналізу маркетингової діяльності підприємства відноситься:

а) оцінка економічного потенціалу;

б) рівень технологічного розвитку;

в) визначення можливих модифікацій продукту;

г) виявлення цінових факторів підвищення конкурентоспроможності продукції.

24. Основні характеристики маркетингового аудиту:

а) адекватність маркетингової інформації, стратегічна орієнтація, маркетингова інтеграція;

б) системність, всеосяжність, незалежність, періодичність;

в) спрямованість на споживача, оперативність, ефективність;

г) ефективність, плановість, системність, адекватність.

25. Системність аудиту полягає у:

а) проведенні аудиту незалежно від виникнення потреб в системі маркетингу;

б) передчасному плануванні та розробці програми проведення маркетингового аудиту;

в) можливості використання різних методів;

г) впорядкуванні внутрішнього та зовнішнього середовища маркетингу, функцій маркетингу, розробці плану заходів коротко - та довготермінового регулювання маркетингової діяльності;

26. Об'єктами маркетингового аудиту можуть бути:

а) внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства;

б) результати маркетингової діяльності;

в) управлінські ризики;

г) зовнішні професійні зв'язки.

27. Функціональний маркетинговий аудит:

а) проводиться функціональною групою;

б) проводиться спеціальною групою;

в) проводиться спеціалізованою аудиторською підприємство або підрозділом;

г) охоплює діяльність за функціями.

28. Аудит маркетингових стратегій передбачає:

а) визначення ефективності систем маркетингового планування і контролю підприємства;

б) визначення маркетингових посередників, покупців, конкурентів;

в) визначення місії, цілей, задач і стратегій підприємства;

г) визначення рентабельності та економічної ефективності підприємства.

29. Етапи попереднього планування маркетингового аудиту:

а) збір загальних відомостей про маркетингову систему підприємства;

б) визначення причин проведення аудиту;

в) прийняття рішення щодо проведення аудиту;

г) визначення термінів та графіку проведення аудиту.

30. Маркетинговий аудит, контроль за здійсненням проектів бюджету, ситуаційний аналіз є характеристиками контролю:

а) стратегічного маркетингового плану;

б) тактичного маркетингового плану;

в) оперативного маркетингового плану;

г) інтегрованого маркетингового плану.

2. Практичні завдання для самостійної роботиЗавдання 20 | Завдання 13

На проведення маркетингового аудиту | Етап 2. | Замовник Виконавець | Р. Манн, Е. Майер | Заключний контроль. | Практикум | ТЕМА 2. Процес маркетингового менеджменту | ТЕМА 9. Розробка маркетингових програм | Завдання 1 | Завдання 25 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати