На головну

Практикум

  1. Лабораторные работы (лабораторный практикум)
  2. Лабораторный практикум
  3. Лабораторный практикум
  4. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
  5. Лабораторный практикум
  6. Лабораторный практикум по теоретическим основам электротехники
  7. Оформительский практикум

ЗМІСТ

Змістовий модуль 1. Управління на засадах маркетингу. Організація маркетингової діяльності

Змістовий модуль 2. Маркетингове планування

Змістовий модуль 3. Контролінг маркетингової діяльності підприємства

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи

Орієнтовний перелік питань для контролю рівня засвоєння програми дисципліни

Предметом навчальної дисципліни «Маркетинговий менеджмент» є процеси, методи та інструментарій управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Мета дисципліни - навчити студентів за допомогою конкретного інструментарію розв'язувати проблеми, що виникають при управлінні маркетинговою діяльністю підприємства, реалізовувати основні завдання, пов'язані з розвитком підприємства, яке орієнтоване на потреби і запити споживачів цільових ринків; сформувати у студентів систему знань, вмінь і компетенцій з управління процесами маркетингової діяльності підприємства та з визначення маркетингових стратегій на корпоративному, функціональному та інструментальному рівнях; розвити у студентів здатність до творчого пошуку напрямів та резервів удосконалення процесів управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Завдання навчальної дисципліни полягає у формуванні таких знань, умінь та навичок:

· ознайомлення студентів з поняттями, категоріями, системами та процесами маркетингового менеджменту;

· відпрацювання практичних навичок розв'язування маркетингових завдань та виконання відповідних функцій;

· побудова організаційної структури відділу маркетингу на підприємстві;

· розробка типового положення про службу маркетингу;

· визначення функціональних обов'язків та повноважень співробітників служби маркетингу;

· налагодження ефективної маркетингової інформаційної системи підприємства;

· проведення процесу бенчмаркінгу на підприємстві;

· застосування різних моделей стратегічного планування залежно від ринкових позицій підприємства;

· визначення місії та цілей підприємства;

· розробка стратегічних, тактичних і оперативних планів маркетингу;

· проведення контролю та контролінгу маркетингової діяльності;

· проведення маркетингового аудиту.

Поглиблюючи знання з дисциплін «Маркетинг» і «Менеджмент», дисципліна «Маркетинговий менеджмент» посідає одне із чільних місць у структурно-логічній схемі підготовки фахівців з маркетингу. Вона вивчається після освоєння основних базових дисциплін: мікро- та макроекономіка, фінанси, бухгалтерський облік та аудит, економіка підприємства, статистика, маркетингові дослідження, маркетингова товарна політика, маркетингова цінова політика, промисловий маркетинг, маркетингова політика комунікацій тощо.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

· основні функції, завдання і концепції маркетингового менеджменту;

· основні етапи процесу маркетингового менеджменту;

· основні принципи організації маркетингових структур на підприємстві;

· основні етапи проведення бенчмаркінгу;

· основні системи маркетингового планування;

· системи маркетингових стратегій на корпоративному, функціональному та інструментальних рівнях;

· критерії ефективності форм контролю;

· алгоритм аналізу маркетингової діяльності підприємства;

· сутність та зміст маркетингового аудиту.

вміти:

· провести аналіз ринкових можливостей компанії та вибір цільових ринків;

· побудувати організаційну структуру відділу маркетингу на підприємстві;

· розробити типове положення про службу маркетингу, визначати функціональні обов'язки працівників служби маркетингу;

· розробити стратегію діяльності підприємства; визначити місію підприємства та встановити цілі;

· розробити маркетинговий план (стратегічний, тактичний, оперативний);

· провести конкурентний аналіз підприємства (бенчмаркінг);

· розробити заходи по проведенню маркетингового контролю (поточного, стратегічного);

· здійснювати маркетинг - контролінг на підприємстві та маркетинговий аудит.


ТИПОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

«МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Управління на засадах маркетингу. Організація маркетингової діяльності

ТЕМА 1. Сутність маркетингового менеджменту

Сутність маркетингового менеджменту. Основні завдання та функції маркетингового менеджменту. Значення маркетингу в системі управління підприємством. Компетенції маркетингу. Професії в галузі маркетингу. Еволюція концепцій маркетингу. Маркетинг взаємодії - сучасна концепція підприємництва. Концепція холістичного маркетингу. Глобальний маркетинг.Заключний контроль. | ТЕМА 2. Процес маркетингового менеджменту

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ | А. Конан Дойль | Оперативний Поточна (оперативна) | Директор- розпорядник | Росийского представительства | Частка ринку (Чр) | На проведення маркетингового аудиту | Етап 2. | Замовник Виконавець | Р. Манн, Е. Майер |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати