Головна

V. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА НОРМИ ПРАЦІ

  1. I. Особливості оплати праці та окремих категорій педагогічних працівників.
  2. VII. УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ
  3. А) Нормування праці
  4. А. доплати у зв'язку з відхиленнями від нормальних умов праці
  5. А. Значення ринку праці
  6. Акти, що містять норми екологічного права можуть видавати

5.1. Сторони виходять з того, що заробітна плата працівнику встановлюється трудовим договором відповідно до діючих у роботодавця системами оплати праці.

Системи оплати праці, включаючи розміри тарифних ставок, окладів (посадових окладів), доплат і надбавок компенсаційного і стимулюючого характеру і системи преміювання, встановлюються колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами відповідно до трудового законодавства і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права , в тому числі:

5.1.1. Оплата праці працівників освітніх установ початкової, основної, середньої загальної освіти здійснюється на підставі закону Бєлгородської області 21 грудня 2006 р № 85 «Про галузевих системах оплати праці працівників бюджетних установ Бєлгородської області», постанов уряду Бєлгородської області від 30 листопада 2006 № 236- пп «Про затвердження методики формування системи оплати праці та стимулювання працівників державних освітніх установ Бєлгородської області і муніципальних освітніх установ, що реалізують програми початкової загальної, основної загальної, середньої (повної) загальної освіти, від 03 вересня 2007 року № 202-пп« Про затвердження методики розрахунку нормативів бюджетного фінансування загальної освіти в державних і муніципальних установах Бєлгородської області ».

5.1.2. Оплата праці працівників, що реалізують основну загальноосвітню програму дошкільної освіти здійснюється відповідно до методики розрахунку оплати праці в освітніх установах, що реалізують основну загальноосвітню програму дошкільної освіти, затвердженої Постановою Глави адмінстрації Вейделевском району № 758 від 15 грудня 2008року.

5.1.3. Оплата праці працівникам муніципальних освітніх установ та інших установ управління освіти адміністрації Вейделевском району проводиться на основі Постанови глави адміністрації Вейделевском району № 144 від 12 березня 2009 року "Про утвержденііПоложенія про оплату праці працівників муніципальних освітніх установ та інших установ управління освіти адміністрації району».

5.1.4. Працівникам освітніх установ, що працюють на території Білгородської області, за винятком працівників організацій, що фінансуються з федерального бюджету, за умови повної зайнятості з урахуванням ситуації, що навантаження на працівника і виконанні якісних показників роботи за критеріями оцінки, встановлюється розмір місячної заробітної плати не менше 8 046 рублів.

5.1.5. Оплата праці працівників, зайнятих на роботах з шкідливими (або) небезпечними й іншими особливими умовами праці, встановлюється в підвищеному розмірі, відповідно до постанов уряду Бєлгородської області від 23 червня 2008 року № 159-пп, від 30 листопада 2006 № 236 -ПП.

Для встановлення грошових компенсацій (доплат) працівникам за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці роботодавцю слід:

- Мати перелік робіт з шкідливими (небезпечними) умовами праці;

- Провести атестацію робочих місць за умовами праці;

- Встановити конкретні розміри грошових компенсацій.

Для того, щоб зазначені грошові компенсації були прийняті в цілях оподаткування, роботодавцю необхідно розробити свій перелік робіт з шкідливими умовами праці на підставі переліку робіт, прийнятого на федеральному рівні. До прийняття нових Переліків важких робіт, робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці роботодавцям слід керуватися розробленими Держкомпраці СРСР і ВЦРПС Типовими переліками професій робітників і робіт, що оплачуються за підвищеними тарифними ставками і окладами, (підвищена оплата праці в даному випадку пов'язується з умовами праці), а також Типовими переліками робіт з важкими і шкідливими, особливо важкими і шкідливими і особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці. Також рекомендується враховувати умови Переліків робіт з небезпечними (особливо небезпечними), шкідливими (особливо шкідливими) і важкими (особливо важкими) умовами праці, на яких встановлюються доплати до 12% або 24%, затвердженими наказом Держосвіти СРСР від 20.08.1990 р № 579 (зі змінами та доповненнями), або аналогічних Переліків, затверджених наказом Міністерства науки, вищої школи і технічної політики РФ від 07.10.1992 р № 611.

Зазначений перелік приймається роботодавцем за результатами проведеної атестації, де вказується перелік робочих місць і видів робіт, яким покладено компенсації.

Конкретні розміри доплат та компенсацій за роботи у шкідливих і небезпечних умовах праці повинні бути зафіксовані в колективному і трудових договорах саме як компенсації.

Роботодавець встановлює доплати (компенсації) працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими (або) небезпечними й іншими особливими умовами праці з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації в порядку, передбаченому ст. 372 Трудового кодексу РФ.

5.2. Управління в межах своєї компетенції вживає необхідних заходів:

5.2.1. Для забезпечення індексації та підвищення оплати праці працівникам галузі відповідно до нормативних правових актів РФ, Бєлгородської області та Вейделевском району.

5.2.2. З виплати заробітної плати працівникам не пізніше 25 числа поточного місяця, 10 числа наступного.

5.2.3. Виплаті заробітної плати за час відпустки не пізніше, ніж за 3 дні до його початку.

5.2.4. З виплати заробітної плати з видачею кожному працівникові розрахункового листка із зазначенням у ньому складових частин належної працівникові заробітної плати, розмірів і підстав вироблених утримань, а також загальної грошової суми, що підлягає видачі на руки.

5.2.5. Для збереження працівникам виплати середньомісячної заробітної плати в разі вимушеного простою з вини роботодавця або з причин, не залежних від роботодавця і працівника.

5.3. Сторони погодилися:

5.3.1. У разі порушення встановленого терміну виплати заробітної плати, оплати відпускних, інших виплат, що належать працівнику, виплачувати грошову компенсацію в розмірі, визначеному ст. 236 Трудового кодексу РФ.

5.3.2. Зберегти середню заробітну плату працівникам:

- За час участі їх у страйку, що проводиться відповідно до трудового законодавства РФ;

- За час припинення роботи через несвоєчасної або неповної виплати заробітної плати в порядку, передбаченому ст. 142 Трудового кодексу.

5.3.3. Рекомендувати роботодавцям та профспілковим органам у освітніх установах своєчасно вносити зміни і доповнення до колективних договорів, в яких передбачати нові Положення про оплату праці, розподілі стимулюючої частини ФОП за результатами праці в зв'язку з введенням НСОТ.

У Положеннях передбачити єдині принципи оплати праці:

- Забезпечення залежності величини заробітної плати від кваліфікації працівників, складності виконуваних робіт, кількості і якості праці;

- Систематизація виплат за виконання роботи в особливих умовах, в умовах, що відхиляються від нормальних;

- Використання матеріальної зацікавленості в підвищенні якості роботи, творчої активності, ініціативи і сумлінного виконання своїх обов'язків;

- Збереження єдиного порядку атестації та кваліфікаційного категорирования працівників, встановленого для відповідних професійно-кваліфікаційних груп;

- Тарифікація робіт і працівників з урахуванням застосування Єдиного кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців, службовців і професій робітників (ЄКР).

А також єдині основні поняття і визначення:

- Базовий посадовий оклад - мінімальний оклад працівника освітнього закладу, який здійснює професійну діяльність по займаній посаді, що входить у відповідну професійно-кваліфікаційну групу, без урахування гарантованих розмірів доплат (надбавок) компенсаційного характеру і стимулюючих виплат;

- Гарантовані доплати - доплати за виконання додаткової роботи, яка не входить в коло основних обов'язків працівника;

- Компенсаційні виплати - виплати, що забезпечують працівникам освітніх установ, зайнятим на важких роботах, роботах зі шкідливими, небезпечними і іншими особливими умовами праці, в умовах праці, що відхиляються від нормальних, оплату праці в підвищеному розмірі;

- Базова частина фонду оплати праці освітнього закладу забезпечує гарантовану заробітну плату працівників і складається з базових окладів, компенсаційних виплат, гарантованих надбавок і доплат;

- Стимулюючі виплати - виплати, передбачені Положеннями про розподіл стимулюючої частини фонду оплати праці для працівників освітніх установ, з метою підвищення мотивації якісної праці і заохочення за результати праці;

- Професійно-кваліфікаційні групи - групи посад керівників, фахівців, службовців, робітників, сформовані з урахуванням сфери діяльності, на основі вимог до кваліфікації (рівня професійної освіти, професійної підготовки), необхідної для здійснення відповідної професійної діяльності.

5.3.5. У разі зменшення у вчителів загальноосвітніх установ протягом навчального року навчального навантаження з незалежних від них причин (за винятком випадків ліквідації установи) в порівнянні з навчальним навантаженням, встановленої на початок навчального року, трудові відносини із зазначеними працівниками за їх згодою тривають, і за ними зберігаються до кінця навчального року заробітна плата в порядку, передбаченому постановою Уряду РФ від 3 квітня 2003 № 191 «Про тривалість робочого часу (нормі годин педагогічної роботи за ставку заробітної плати) педагогічних працівників загальноосвітніх установ».

5.3.6. Застосовувати погодинну оплату за години, дані в порядку заміщення не більше двох місяців відсутніх через хворобу або у разі наявності вакансії. У випадках, коли заміщення триває понад 2-х місяців, оплату за нього проводити з дня початку заміщення за всі години фактичної педагогічної роботи шляхом внесення змін до тарифікацію навчального навантаження.

5.3.7. Обчислення заробітної плати за індивідуальне навчання вдома на підставі медичного висновку дітей, що мають обмежені можливості здоров'я, здійснювати відповідно до постанов уряду Бєлгородської області від 23 червня 2008 року № 159-пп, від 30 листопада 2006 № 236-пп, з урахуванням Рекомендацій щодо умов оплати праці працівників освітніх установ, розроблених Міністерством освіти і науки РФ і Профспілкою працівників народної освіти і науки РФ (додаток до листа від 26 жовтня 2004 № 947/96).

 УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ | VI. Робочий час І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

I. Загальні положення | ДІЙ СТОРІН УГОДИ | III. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ | VII. УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ | ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ЗАКРІПЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КАДРІВ | IX. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ, КОМПЕНСАЦІЇ | І ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ | На 2014-2017годи. | організаційні заходи | Заходи щодо забезпечення засобами індивідуального захисту. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати