Головна

ДІЙ СТОРІН УГОДИ

  1. A. Препаруваті каріозну порожніну з піднебінної Сторони
  2. Arms wide of head (Руки в сторони)
  3. I. 1. Типи організації взаємодій економічних агентів
  4. I. 2. Фірма як суб'єкт ринкових взаємодій
  5. I. 3. Галузь як суб'єкт ринкових взаємодій
  6. I.2.1. 1. Модель переваг несхильність до ризику боку
  7. II. Обоюдосторонній характер проблеми

2.1. З метою розвитку соціального партнерства сторони домовилися:

2.1.1. Створити на рівноправній і постійній основі галузеву районну комісію з регулювання соціально-трудових відносин (далі - комісія) для ведення колективних переговорів, підготовки проектів угод і їх укладення, внесення змін і доповнень до них, розробки і затвердження щорічних планів заходів з виконання Угоди, а також для здійснення поточного контролю за ходом виконання Угоди (не рідше одного разу на рік) і обговорення підсумків на спільному засіданні колегії управління освіти і президії райкому профспілки.

Комісія має право вирішувати розбіжності і спірні питання щодо тлумачення та виконання положень Угоди.

Склад комісії визначається сторонами. Термін повноважень комісії 3 роки.

2.1.2. Проводити взаємні консультації (переговори) з питань розробки та реалізації програм з розвитку освіти в області, їх соціально-економічного аспекту, регулювання трудових та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин, забезпечення гарантій соціально-трудових прав працівників установ та іншим соціально значущих питань.

2.1.3. Обмінюватися в установленому порядку інформацією про прийняті рішення, які зачіпають соціально-трудові, економічні права і професійних інтересів.

2.2. управління:

2.2.1. Звертає на райком профспілки проекти нормативних правових актів, розроблених і внесених ним на розгляд органів муніципальної влади району, з питань створення, реорганізації і ліквідації підвідомчих освітніх закладів, а також оплати, режиму робочого часу, охорони праці та соціальних пільг працівників.

2.2.2. Надає райкому профспілки щодо його запитам інформацію про чисельність, склад працівників галузі, системі оплати праці, розмір середньої заробітної плати та інших показниках по окремим категоріям працівників, обсязі заборгованості з виплати заробітної плати, показниках з умов і охорони праці, плануванні та проведенні заходів з масового скорочення чисельності (штатів) працівників, прийнятих державними органами рішеннях щодо фінансування окремих напрямків розвитку освіти і іншу необхідну інформацію.

Керівникам освітніх установ району рекомендується здійснювати аналогічний порядок по відношенню до комітетів профспілки.

2.3. Райком профспілки, профкоми:

2.3.1. Забезпечують представництво і захист соціально-трудових прав та інтересів працівників галузі.

2.3.2. Надають членам Профспілки і профспілкових організацій допомогу в питаннях застосування трудового законодавства, розробки локальних нормативних актів, що містять норми трудового права, укладення колективних договорів, а також вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів.

2.3.3. Сприяють підвищенню рівня життя членів Профспілки.

2.3.4. Використовують можливості переговорного процесу з метою врахування інтересів сторін і запобігання соціальної напруги в колективах установ.

2.3.5. Сприяють запобігання в установах колективних трудових спорів при виконанні зобов'язань, включених в цю угоду і колективні договори.

2.3.6. Звертаються до державних, муніципальних органів законодавчої та виконавчої влади з пропозиціями про прийняття нормативних правових актів з питань захисту економічних, соціально-трудових, професійних прав та інтересів працівників.

2.3.7. Проводять експертизу проектів законів, нормативних правових актів, що приймаються в муніципалітетах, які зачіпають права і інтереси працівників, аналізують практику застосування трудового законодавства, законодавства в галузі освіти.

2.3.8. Здійснюють контроль за дотриманням роботодавцями трудового законодавства та інших нормативних актів, що містять норми трудового права, здійснюють захист трудових, соціально-економічних і професійних прав і інтересів членів профспілки, в т.ч. і в судових інстанціях, у прокуратурі надаючи безкоштовну юридичну допомогу членам профспілки.

2.3.9. Провадять незалежну експертизу умов праці та забезпечення безпеки життя і здоров'я працівників установ.

2.3.10. Вносять пропозиції про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання договорів і угод, систематичне порушення трудового законодавства, невиконання заходів з охорони праці, зневажливе ставлення до питань організації праці і побуту працівників галузі.

2.3.11. Здійснюють систематичний аналіз, узагальнення досвіду укладених колективних договорів освітніх установ, а також контроль за станом і ефективністю договірного регулювання соціально-трудових відносин.

Ведуть реєстрацію колективних договорів навчальних закладів району.

2.3.12. Хід виконання Угоди, проміжні і підсумкові результати виконання цієї Угоди, колективних договорів освітніх установ регулярно висвітлюють в засобах масової інформації, в тому числі в газетах «Єдність», «Мій профспілка».I. Загальні положення | III. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ | V. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА НОРМИ ПРАЦІ | VI. Робочий час І ЧАС ВІДПОЧИНКУ | VII. УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ | ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ЗАКРІПЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КАДРІВ | IX. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ, КОМПЕНСАЦІЇ | І ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ | На 2014-2017годи. | організаційні заходи | Заходи щодо забезпечення засобами індивідуального захисту. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати