Ризик (Risk) - перехід права власності на товар до оптового торговця. Останній приймає на себе всі ризики, пов'язані з можливістю його продажу і зміною продажних цін. 1 сторінка | Ризик (Risk) - перехід права власності на товар до оптового торговця. Останній приймає на себе всі ризики, пов'язані з можливістю його продажу і зміною продажних цін. 2 сторінка | Ризик (Risk) - перехід права власності на товар до оптового торговця. Останній приймає на себе всі ризики, пов'язані з можливістю його продажу і зміною продажних цін. 3 сторінка | Ризик (Risk) - перехід права власності на товар до оптового торговця. Останній приймає на себе всі ризики, пов'язані з можливістю його продажу і зміною продажних цін. 4 сторінка | Ризик (Risk) - перехід права власності на товар до оптового торговця. Останній приймає на себе всі ризики, пов'язані з можливістю його продажу і зміною продажних цін. 5 сторінка |

загрузка...
загрузка...
На головну

Ризик (Risk) - перехід права власності на товар до оптового торговця. Останній приймає на себе всі ризики, пов'язані з можливістю його продажу і зміною продажних цін. 7 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

Знижки з ціни для винагороди дилерів (Promotional allowances)- Метод стимулювання продавців за участь в програмах реклами і збуту (до 4-5%).

Знижки сезонні (Seasonal discounts)- Знижки для покупців, що здійснюють позасезонні покупки (до 50-70%).

Знижки спеціальні (Special discounts)- Знижки надаються споживачам з метою збереження хороших з німіотношеній, в яких зацікавлені виробники / продавці (до 5%).

Знижки функціональні (Functional discounts or trade discount)- Зниження ціни для організацій, що входять в систему руху товару, що виконують певні функції з продажу товару, його зберігання та ін. (До 5-7%).

Знижки цільові (Target discounts)- Метод стимулювання продажів, за допомогою послідовного зниження цін до запланованого (цільового) рівня, при якому прогнозується максимальний обсяг продажів.

Складування (Warehousing)- Зберігання товарів на складі.

Швидкість забування (Forgetting rate)- Швидкість, з якою покупці забувають марку, якщо не бачать її рекламу.

Слоган (Slogan)- Гасло, заклик, девіз, який використовується у вигляді заголовка рекламного тексту в формі короткої, динамічною, емоційно зарядженої фрази. Як правило, він висловлює основні ідеї рекламного звернення та складається не більше ніж з 6-8 слів.

Служба маркетингу (Marketing service)- Спеціалізована служба, яка забезпечує реалізацію маркетингової діяльності в тісній взаємодії з іншими функціональними підрозділами компанії.

Служба збуту за територіальним принципом (Territorial sales organization)- Організація служби збуту, при якій кожен торговий агент закріплюється за певним географічним регіоном, де він представляє свою компанію.

Служба збуту, орієнтована на споживачів (Customer-oriented sales structure) -організація служби збуту, при якій кожен торговий агент спеціалізується на продажу тільки для певної категорії клієнтів (сегмента) або тільки для однієї конкретної галузі.

Служба збуту, товарно-орієнтована структура (Product-oriented sales structure) -організація служби збуту, при якій кожен торговий агент спеціалізується на продажу тільки деяких з вироблених його компанією видів продукції або асортиментних груп.

Служба синдикативних досліджень (Syndicated services)- Організація ... таких компаній, як A.C.Nielsen і Romir-Monitoring, які забезпечують поділ витрат на проведення великого маркетингового дослідження між фірмами-клієнтами.

Випадковий набір номера (Random-digit dialing)- Процедура, що передбачає вибір всіх 10 цифр телефонного номера випадковим чином, без використання довідників.

Зміна поколінь (Generational change)- Культурні зміни в суспільстві, які передбачають поступове витіснення представниками молодого покоління існуючих цінностей.

Змішання економіка (mixed economy) - Економіка, в якій частина товарів і послуг виробляється державою, а інша частина - приватними підприємцями. Займає проміжне положення між командної і чистої конкуренцією. в реальному житті більшість національних господарств є змішаними економіками.

Події (Events)- Певні дати, ювілеї, виставки, торгові ярмарки, спорт, мистецькі події. Події вимагає спеціальних маркетингових рішень.

Повідомлення, оголошення (Message) - Первинний елемент процесу передачі (communication) інформації від комунікатора (communicator) до одержувача (receiver). Повідомлення є основою будь-якої реклами.

Заможні люди (Upscale)- Індивідууми, як правило, мають великі доходи, високий рівень освіти і професійний статус.

Соціалізація (Socialization) - Процес засвоєння індивідом культури і чільних її цінностей і символів.

Соціальна мобільність (Social mobility)- Перехід індивіда з одного соціального класу в інший.

Соціальний клас (Social class)- Стабільні великі групи людей в рамках суспільства, що мають приблизна рівність в рівні доходів, роду занять і способу життя, які мають схожі ціннісні уявлення, інтереси і поведінку.

Соціальний образ (Social image)- Відчуття індивідом своєї належності до тієї чи іншої споживчої групі.

Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю (піармени, рілейтер, піарник) (public relations practitioner)- Вивчає громадську думку, відносини і очікування з боку громадськості до організації і розробляє рекомендації необхідних заходів для формування по відношенні до неї позитивної думки.

Спічрайтер (англ. Speechwriter)- Фахівець зі складання текстів промов для керівників компанії.

Спонсорство (Sponsorship)- Фінансова підтримка компанією якої-небудь події або заходи в обмін на співпрацю або участь в спонсируемом заході.

Довідник (directory)- Видання, що містить короткі відомості з якої-небудь галузі знань, напряму діяльності. Можуть підрозділятися по галузях промисловості, категоріям товарів або цільових ринків.

Попит (Demand)- Потреба споживачів у певних товарах / послугах, виражена в бажанні, здатності і можливості їх придбати.

Попит виборчий (селективний) (Selective demand)- Попит, який пред'являється споживачами на конкретну марку в межах товарної категорії. Цей вид попиту вимагає спеціальних програм і зусиль маркетингу.

Попит негативний (Negative demand)- Мінімальна ступінь попиту або його відсутність на даному ринку на даний товар. Це стан попиту може свідчити про незадовільну рекламі, низьку якість товару або завершення його життєвого циклу.

Попит незадовільний (надлишковий) (Excess demand)- Ситуація, коли обсяг попиту перевищує обсяг пропозиції.

Попит нееластичний (Inelastic demand)- Попит, при якому зміна ціни помітно не впливає на обсяг продажів. нееластичний попит демонструють товари першої необхідності або предмети розкоші мають невелике число альтернатив.

Попит первинний (Primary demand)- Попит на всю товарну категорію, а не на окрему марку товару. Цей вид попиту не вимагає спеціальних програм і зусиль маркетингу.

Попит потенційний (Potential demand)- Попит, що характеризує наявність купівельної спроможності у певної частини потенційних споживачів.

Попит ринковий сукупний, оцінка (Total market demand evaluation) - Оцінка попиту на ринку, що має, наприклад, такий варіант: Q = nqp, де Q - сукупний ринковий попит (руб., Дол.); n - число покупців на ринку; q - кількість покупок, зроблених середнім покупцем за рік; p - середня ціна одиниці товару.

Попит ринковий, сукупний (Total market demand)- Загальна кількість товарів або послуг даного виду, яка може бути придбана певною групою споживачів в певному географічному регіоні, в певному місці і за певний час.

Попит прихований (Latent demand)- Стан ринку, на якому є споживачі, незадоволені існуючими товарами або послугами.

Попит поточний (Current demand)- Попит, наявний на конкретному ринку на конкретні категорії товарів і послуг.

Попит надмірний (Overfull demand)- Підвищений попит на товари і послуги компанії, що перевищує її можливості і призводить до дефіциту товарів і зростання цін. Це стан попиту вимагає від продавців насичення ринку необхідними товарами і послугами.

Попит еластичний (Elastic demand)- Попит, при якому навіть невелика зміна ціни помітно впливає на обсяг продажів. Зазвичай він спостерігається для товарів широкого споживання серед малозабезпеченого і середнього класу.

Попит ефективний (Effective demand)- Попит на товари і послуги, який підкріплений грошима споживачів, для того щоб перетворитися в реальні покупки.

Попит, його величина (Demand size)- Кількість даного товару або послуги, яку покупець бажає і може купити за договірною ціною протягом певного періоду часу.

Попит, крива (Demand curve)- Графік, який представляє максимальну кількість продукту, яку споживачі куплять при різних рівнях цін.

Попит, стан (Demand states)- Різні рівні споживчого інтересу до придбання продукції.

Середовище (Environment)- Сукупність зовнішніх умов, факторів і об'єктів.

Середа демографічна (Demographic environment)- Набір параметрів, таких як: населення і його чисельність, щільність розміщення, вік, співвідношення статей, рас, роду занять.

Середа культурна (Cultural environment)- Набір соціальних факторів, таких як: соціальні інститути, ідеї, цінності, інші сили, що сприяють формуванню і сприйняттю цінностей, смаків, правил і норм поведінки споживачів різних груп суспільства.

Середа макро (Macro environment)- Основні зовнішні фактори, що впливають на мікросередовище в цілому. До них відносять демографічні, економічні, екологічні, науково-технічні, політичні та культурні.

Середа маркетингова (Marketing environment)- Фактори, сукупність діючих за межами компанії суб'єктів та сил, які впливають на розвиток і підтримку вигідних взаємовідносин з цільовими клієнтами.

Серед наукових-технічна (Technological environment)- Фактори або сили, що сприяють створенню нових технологій, завдяки яким виникають нові товари і маркетингові можливості (в т. Ч. Загрози).

Серед політичних (Political environment)- Сукупність законів, державних установ і структур, які впливають і обмежують ринкову діяльність компаній і окремих осіб в даному суспільстві і в даний момент.

Серед природних (Natural environment)- Фактори, що впливають на розвиток бізнесу, скорочення запасів природних ресурсів, подорожчання енергії, зростання забруднення навколишнього середовища, зміна ролі держави в захисті природи.

Серед економічних (Economic environment)- Сукупність вимірюваних факторів, що впливають на купівельну спроможність споживачів і структуру споживання. Включає такі параметри як: розподіл доходів, рівень цін, заощаджень, заборгованостей, доступність кредиту.

Засоби масової інформації (ЗМІ), комплекс (Multimedia)- Сукупність каналів неособистої комунікації, використовуваних компаніями з метою впливу на масову аудиторію споживачів. Включає в себе: друк (газети, журнали, пряма поштова реклама); радіо і телебачення; зовнішні засоби реклами (щити, вивіски, банери, плакати), інтернет.

Засоби стимулювання активності споживачів в місцях продажу товару (РОР - Point-of-purchase stimuli)- Рекламні матеріали, які розміщуються в місцях продажу товарів в універмагах і інших торгових точках для того, щоб впливати на рішення споживачів в момент придбання ними товарів.

Статистика (Statistics)- Кількісне уявлення соціальних фактів в числовому вигляді. Базується на тому, що, якщо група досить велика, то її поведінка характеризується періодичністю і повторюваністю на відміну від поведінки індивіда.

Статус (Status)- Положення, займане споживачем в соціальних відносинах, яке визначає його споживчу поведінку.

Статус, ієрархія (Status hierarchy) - Формування рейтингу положення споживачів в суспільстві в залежності від доступу цих споживачів до таких ресурсів, як гроші, освіту і предмети розкоші.

Стереотип (Stereotyping)- Спрощення, ігнорування відмінностей між окремими сегментами споживачів. Цільова аудиторія в цьому випадку розглядається як однорідного об'єкта.

Стиль життя (Lifestyle)- Відображає спосіб життя індивіда, його інтереси і думки, то, як він витрачає власні час і гроші.

Стиль споживання (Consumption style)- Є показником того, як люди живуть, витрачають час і гроші.

Стимулювання оплати (Telecollections)- Форма телефонного маркетингу, нагадування про оплату за допомогою телефону. Головне тут дотримання етикету, такту.

Стимулювання збуту (Sales promotion)- Маркетингові зусилля, безпосередньо спрямовані на активізацію придбання товару споживачами.

Вартість додана (Value added)- Вартість, додана товару при його проходженні по ланцюжку від місця його первинного придбання, виробництва, розподілу до роздрібного продажу.

Стратегічна бізнес-одиниця (СБО) (SBU - Strategic Business Unit) - підрозділ компанії, її асортимент продукції або окремий вид продукції, з яким пов'язані завдання і цілі, відмінні від завдань і цілей інших підрозділів компанії. СБО повинна просувати на ринок і продавати свою продукцію незалежно від решти продукції цієї компанії.

Стратегічна концепція маркетингу (Strategic marketing concept)- Концепція маркетингу, яка передбачає в якості пріоритету потреби покупців і одночасно наявність конкуренції на відміну від концепції маркетингу, орієнтованої на споживачів.

Стратегічні альянси (Strategic alliances)- Угоди про співпрацю між двома або кількома незалежними фірмами для досягнення загальних цілей.

Стратегічні моделі М. Портера - (Strategies by Porter)- Маркетингові стратегії, побудовані на аналізі ринку і виборі стратегічної переваги компанії на основі унікальності характеристики продукції або її ціни.

Лідерство по М. Портеру (Leadership)- Стратегія по розширенню частки ринку, де компанія займає домінуюче становище володіючи особливими товарами, відмінними від конкурентів.Ризик (Risk) - перехід права власності на товар до оптового торговця. Останній приймає на себе всі ризики, пов'язані з можливістю його продажу і зміною продажних цін. 6 сторінка | Ринкова ніша по М. Портеру (Niche) - концентрація зусиль з розвитку найбільш стабільного, з точки зору цін і відсутності на ньому конкурентів, сегмента ринку.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати