На головну

Ризик (Risk) - перехід права власності на товар до оптового торговця. Останній приймає на себе всі ризики, пов'язані з можливістю його продажу і зміною продажних цін. 4 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

Маркова стратегія відродження (Brand relaunch)- Відродження колись популярних марок, реклама яких припинена або вони зняті з виробництва. Ця стратегія також носить назву ребрендинг.

Маркова стратегія зміцнення (Brand strengthening)- Зміцнення позиції марки, спонукаючи споживачів, які знайомі з нею, робити повторні покупки.

Марочне назва (Brand name) -марочне ім'я, частина марки, яку можна вимовити вголос. Букви, слова або їх комбінація.

Марочний імідж (Brand image)- Властивості, з якими покупець пов'язує товари конкретної марки, виражені в його споживчу поведінку і бажаннях, пов'язані також з ціною, якістю і ситуаційним використанням цих товарів.

Матриця «Дженерал електрик» (GE matrix)- Портфельний аналіз стратегічних бізнес-одиниць (СБО), де вибір стратегічних рішень для бізнес-позицій і привабливості галузі залежить від ряду параметрів: частки ринку, величини прибутку, цінового положення якості продукції, ефективності збуту, успіху роботи персоналу, іміджу.

матриця Ансоффа(Ansoff Matrix) - Аналіз розвитку ринку і товару, включаючи обробку старого ринку для наявних товарів з метою стабілізації або розширення частки ринку ,; розвиток ринку - вихід зі старими товарами на нові ринки; розвиток і продаж нових товарів на старих ринках (інновація) і диверсифікація (вихід з ринку).

Матриця БКГ (Бостон Консалтинг Груп) або матриця «частка ринку - зростання ринку» 60-х р (Boston Matrix, Growth-share matrix)-портфельний аналіз продукції компанії. Умовно продукцію компанії поділяють на: «знаківопросов» (Question marks) - продукти початкової фази життєвого циклу; «Зірки» (Stars) - продукти, що знаходяться в фазецікла життя товару; «Дійні корови» (Cash cows) - це продукти, які досягли фази зрілості, мають велику частку ринкаі забезпечують високий прибуток; «Кульгаві качки (собаки)» (Dogs) - продукти, що знаходяться в фазі насичення ісокращенія попиту на продукти.

Матриця Портера (аналіз конкурентних сил)(Porter matrix) - Це модель ринкового аналізу стратегічних можливостей компанії. Включає аналіз п'яти чинників: 1) загроза появи на ринку нових конкурентів; 2) ринкова влада покупців; 3) ринкова влада постачальників; 4) наявність товарів-замінників; 5) суперництво діючих конкурентів. Цей аналіз ринку можна застосувати не тільки до окремим компаніям, але і до цілим галузям ринків.

Медіа-план (Media plan)- Медіапланування, послідовно розроблена схема найкращих способів поширення маркетингових комунікаційних повідомлень цільової аудиторії. З їх допомогою рекламодавець визначає тривалість рекламної кампанії, здійснює цільової відбір рекламних носіїв і забезпечує необхідний рівень рекламного тиску на потенційного споживача.

Менеджер з медіапланування (Media planner)- Фахівець з планування використання засобів поширення реклами в рекламних кампаніях. Його головне завдання - встановлення відповідності між цільовою аудиторією (target audience) кожної кампанії і ЗМІ.

Менеджер з продажу в компанії (Divisional sales manager)- Менеджер, відповідальний за продажі в відділенні компанії. Часто ця посада віце-президента, заступника директора з продажу.

Менеджер по роботі з клієнтами (CSR - Customer service representative)- «Екаунт-менеджер», фахівець в службі маркетингу, відповідальний за роботу з клієнтами. У його завдання входить підтримка хороших відносин між компанією і клієнтами в режимі постійного діалогу.

Менеджер по ЗМІ, керівник групи зі зв'язків з рекламодавцями (Account supervisor)- Фахівець служби маркетингу, що відповідає за загальний контроль зі зв'язків і взаємодії із засобами масової інформації

Менеджер зі стимулювання збуту (Sales promotion managers)- Фахівець, що становить бюджети і оцінює успіх компанії в області стимулювання продажів.

Менеджер, медіа-байєр (Media buyer)- Фахівець, відповідальний за покупку часу і друкованої площі для розміщення рекламних повідомлень в ЗМІ. Може виконувати також обов'язки завідувача рекламним відділом.

Менеджер, відповідальний за торгову марку або бренд-менеджер (Brand manager)- Фахівець компанії, що проводить, який несе персональну відповідальність за координацію продажів, розробку товару конкретної торгової марки, маркетингові комунікації (брендинг), її бюджет і прибуток.

Менеджмент (management) -сукупність принципів, методів, засобів і форм управління організацією з метою досягнення найвищої ефективності її функціонування.

Мерчандайзинг (Merchandising) -вид маркетингу роздрібній торговельній мережі. Включає: оформлення торговельних прилавків, вітрин, розміщення товарів в торговому залі, подання відомостей про товар. Мета - поліпшення організації збуту певних товарів. Цей вид маркетингу використовується більше для залучення покупців в магазин, ніж для просування самого продукту.

Місце або розподіл (Placement)- Місцезнаходження товару або послуги в потрібному місці в потрібний час з метою задоволення потреб споживача.

Метод «хвиля продажів»(Sales wave method) - Попередні ринкові випробування, при яких новий товар доставляють для застосування на будинок споживачам. Споживачі повторно закуповують цей або конкуруючий товар до шести разів за зниженими цінами (шість «хвиль продажів»).

Метод «вихоплення з натовпу»(VoxPop interview) - Вид опитування респондентів, коли інтерв'ю беруться у перехожих в будь-якому людному місці або у відвідувачів великих магазинів.

Метод «щоденника, якого висилають поштою» (Mail diary method)- Метод збору даних постійної панелі покупців. Спеціально відібрані респонденти записують детальну інформацію про покупки певних категорій товарів у спеціально виданий їм щоденник, який вони повертають поштою або Інтернет через регулярні проміжки часу.

Метод «щоденника» (Diary technique)- Метод збору інформації про аудиторії (читачів, глядачів, слухачів). Спеціально відібрані респонденти з числа аудиторії заповнюють щоденники за винагороду. Вони вказують в ньому демографічні дані, життєві і споживчі звички кожного з членів своєї сім'ї.

Метод «колективного блокнота»(Collective notebook) - Метод генерації ідей, який реалізується групою аналітиків, де кожен з них коротко записує в блокнот суть проблеми.

Метод «містерія шопінг» (Mystery shopping) -метод маркетингових досліджень в формі експерименту, який передбачає оцінку якості обслуговування за допомогою фахівців, виступаючих в ролі підставних покупців (замовників, клієнтів і т. п.).

Метод «мозкової атаки» (Brainstorming)- Аналітичний метод пошуку маркетингового рішення, де групи по 5-6 чоловік від 15хв. до однієї години проводять тематичне обговорення даного питання або проблеми. Вітаються оригінальні ідеї і нові підходи. Виступи вислуховуються мовчки і до кінця. Після закінчення аналізуються ідеї і підводяться підсумки обговорення.

Метод «пригадування без підказки» (Unaided recall)- Метод проведення опитувань, при якому респондентів просять згадати об'єкт, що цікавить без сприяння або підказок з боку дослідника.

Метод «пригадування на наступний день» (DAR - Day-After-Recall)- Тестування представників аудиторії, від яких вимагається згадати що-небудь конкретне про рекламний ролик на наступний день після його перегляду.

Метод «пригадування з підказкою» (Aided recall)- Метод проведення опитування, при якому робляться спроби стимулювання пам'яті респондента за допомогою підказок про об'єкт інтересу.

Метод «розрахунок від готівкових коштів»(Affordable method) - Форма формування рекламного бюджету за допомогою виділення компанією такої суми на просування товару, яку вона собі може дозволити.

Метод «розрахунок відсотка від суми продажів»(Sales percentage calculation) - Форма формування рекламного бюджету, розрахована в установленому відсотковому відношенні від поточної або прогнозованої виручки (як правило 2-5-7%).

Метод «сліпе тестування» (Blind use test)- Тестування, в ході якого споживачів просять оцінити різні продукти, що не інформуючи їх про найменуваннях марок.

Метод «сходинок» (Laddering)- Спосіб послідовного розкриття сформованих у свідомості споживача асоціацій між окремими властивостями продукту і загальними наслідками, які наступають в ході їх реалізації.

Метод «фокус-груп»(Focus group) - Метод якісних досліджень, коли невелику групу людей (6-12 чол) просять зосередитися (сфокусуватися) на тому чи іншому питанні і обговорити його з провідним дискусію (модератором) в форматі глибинного інтерв'ю.

Метод «фейс-ту-фейс» (Face to face, лицем до лиця)- Процедура опитування, при якому інтерв'юер ставить запитання і фіксує відповіді респондента безпосередньо в ході прямого спілкування. При цьому анкета тут же заповнюється інтерв'юером.

Метод «хол-тест» (Hall-test) -метод дослідження цільової аудиторії, що передбачає тестування окремих характеристик товарів (і / або рекламних матеріалів) в закритому приміщенні.

Метод «хоум-тест» (Home test) -метод дослідження, при якому респонденту пропонується протестувати будь-якої продукт або декілька продуктів в реальному домашній обстановці. Зазвичай це продукти повсякденного використання: дитяче харчування, шампуні, пральні порошки і ін.

Метод «читацьких звичок» (Reading habit)- Метод вимірювання аудиторії друкованих засобів масової інформації, де респондентам пропонується відповісти на питання, наприклад, скільки номерів видання з останніх чотирьох вони читали.

Метод U & A (Usage and Attitude, звичок і переваг)- Методика опису користувачів і не користувачів певного продукту, а також ставлення до нього. Дослідження проводиться за трьома параметрами: обізнаність (про марку, продукті, рекламі); споживання (частота, обсяг, спосіб споживання); покупка (частота, джерело, ціна, обсяги, моделі купівельної поведінки).

Метод в формі бесіди(Interview) - Метод отримання інформації на основі діалогової комунікації, використовується при індивідуальних опитуваннях, інтерв'ю.

Метод включеного спостереження (Participant observation)- Метод збору інформації, при якому дослідник здійснює спостереження за певним споживчим сегментом, виступаючи, при цьому, його членом.

Метод глибинного інтерв'ювання (In-depth interview) -індивідуальна бесіда інтерв'юера, що проводиться з респондентом за заздалегідь розробленим сценарієм (запитальника), яка передбачає отримання від респондента розгорнутих відповідей на питання, а не заповнення анкети. При цьому, зазвичай використовується магнітофонний запис.

Метод заключного тестування (Posttests)- Метод, де респондентам пропонується заповнити тести, після того як реклама була показана цієї цільової аудиторії, з метою визначення її впливу.

Метод інтерв'ю он-лайн (Online interview) - Один із сучасних методів опитування покупців за допомогою розміщення анкети на сайті компанії або розсилки її по заздалегідь наміченим електронними адресами.

метод інтроспекції(Introspective method) - Метод, який використовується при аналізі та прогнозуванні поведінки ринкових суб'єктів (споживачів, конкурентів). Дослідник намагається поставити себе на місце аналізованого суб'єкта, висуваючи гіпотези про його поведінку, виходячи з власних уявлень.

Метод дослідження в торговому центрі (Mall intercept)- Метод попередньої перевірки, який включає в себе звернення до людей, обраним випадковим чином в торговому центрі, демонструючи їм різні варіанти продукції з метою отримання від них оцінки.

Метод дослідження роздрібної мережі (Store checking) -метод, що передбачає обстеження обраних торгових точок (роздрібних і дрібнооптових) з метою вивчення асортименту і цінових характеристик товарів, що продаються.

Метод дослідження ринку «сліпа» перевірка (blind testing) -метод дослідження ринку, коли споживачам пропонується оцінити продукцію, не розкриваючи її, з метою з'ясування споживчих переваг. Цей метод часто використовується для порівняння нового продукту з уже визнаним, що займає на ринку міцні позиції.

Метод дослідження торгових зон(Retail audit) - Метод порівняльного аналізу частоти відвідування торгової точки покупцями. Джерелами інформації можуть виступати, наприклад, перепис даних продажів торгової точки або зони, підрахунок кількості автомобілів на стоянці перед торговою точкою.

Метод дослідження цін (Pricing research) -метод, спрямований на визначення такого рівня і співвідношення цін, який би дозволяв отримати найбільший прибуток при найменших витратах. Найбільш відомі серед них - «сходи цін» (Price Laddering), «визначення чутливості ціни» (Price Sensitivity Measurement).

Метод кабінетного дослідження (Desk research)- Маркетингове дослідження, проведене на основі вивчення та аналізу вторинних даних - зовнішніх публікацій і матеріалів, включаючи вивчення внутрішніх звітів, службової інформації компанії.

Метод кейсів (Case study)- Докладний опис і аналіз окремої ринкової ситуації. Часто використовується в освітніх цілях, де слухачам пропонується стати співучасниками цієї ситуації і знайти оптимальне рішення виходу.

Метод контент-аналіз (Content analysis method) - Кабінетний метод аналізу змісту комунікації (тесту, повідомлення). Маркетолог-дослідник визначає чіткий ряд категорій, висвітлюють досліджувану проблематику. Потім класифікує зміст цієї комунікації відповідно до цими категоріями.

Метод моделювання ринку (Market-build-up method) -спосіб визначення ринкового потенціалу міста, регіону або країни на основі виявлення всіх потенційних покупців щодо придбання ними товарів виробничого призначення.

Метод опитування (Survey method)- Один з найпоширеніших методів збору даних: особисте інтерв'ю, телефонне інтерв'ю, поштове опитування або будь-яка їх комбінація.

Метод опитування в момент здійснення покупки (PIT - Purchase Interception Technique)- Метод опитування споживачів, що передбачає збір даних за допомогою особистих інтерв'ю. Для цього проводиться спостереження купівельної поведінки в магазині і подальший перехоплення споживачів в момент здійснення покупки.

Метод тестування концепції (Concept test)- Дослідження, при якому концепція продукту оцінюється вибіркою з цільового споживчого сегмента.

Метод тестування продукту (Use test)- Один із способів оцінки продукту, при якому продукт надають користувачам і через певний проміжок часу просять дати відгук про нього.

Метод експеримент (Experimental)- Цілеспрямоване вивчення окремих параметрів товару, ціни, упаковки, дизайну і т. П. З метою вивчення факторів, що впливають на зміну споживчих реакцій і переваг в спеціально організованій групі (без попередньої згоди споживачів).

Метод, «набір за методом« плюс один »(Plus-one dialing)- Метод телефонного опитування, при якому дослідник випадково вибирає телефонні номери з одного або декількох довідників, після чого до чотирьох останніх цифр кожного номера додається одиниця.

Метод, «умовне особисту співбесіду» (Random individual interview) - Процедура випадкового вибору респондентів, з якими домовляються про інтерв'ю по телефону або при відвідуванні їх вдома або на роботі.

Методика CAPI (Computer Assisted Personal Interview) -мультимедійна система персонального інтерв'ювання за допомогою комп'ютера. Респондент знаходиться за комп'ютерним терміналом і відповідає на питання анкети, які відображаються на екрані монітора, за допомогою клавіатури, миші або сенсорного екрану.

Методика VALS 1 -методика психографической сегментації, яка стверджує, що спосіб життя споживачів є відображенням їх внутрішніх цінностей і їх відносин до життя. Дослідження проводяться за зовнішніми та внутрішніми факторами. В результаті споживачі поділяються на 9 типів: «Виживають»; «Терплячі»; «Переконані»; «Подражающие»; «Успішні»; «Індивідуалісти»; «Ризик»; «Соціально стурбовані»; «Інтегровані».

Методика VALS 2 -вдосконалена методика в порівнянні з VALS 1, Підрозділяються споживачів на 3 групи на основі їх орієнтації на: 1) принцип; 2) статус; 3) дія. Споживачів потім поділяють на 8 типів: «Реалізують», «Здійснюють / Виконують», «Успішні», «ризик», «Переконані», «Намагаються», «Практики», «чинити опір».

Методи якісних досліджень (Qualitative marketing research)- Методи маркетингових досліджень, спрямованих на вивчення переконань, мотивацій, думок і відчуттів респондентів, де використовуються невеликі вибірки респондентів. До цих методів належать: глибинне інтерв'ювання, групові обговорення (фокус-групи). При цьому інтерв'юер ставить, як правило, запитання на кшталт: «Чому?», «Яким чином?».

Методи кількісних досліджень (Quantitative methods)- Методи маркетингових досліджень, спрямовані на вивчення думок і оцінок споживачів в ході опитувань. При цьому в анкетах використовуються відкриті і закриті питання. Вони сформульовані так, щоб отримати відповіді на питання: «Хто?», «Що?», «Де?», «Коли?», «Як?» І «Скільки?». До таких методів належать насамперед масові опитування споживачів.

Мікромаркетінг (Micromarketing)- Цілеспрямовані маркетингові зусилля з розробки та виробництва продукції, ринкових стратегій фірми та рекламних кампаній, спрямованих на дуже специфічні географічні, демографічні та психографічні сегменти споживчого ринку.

Мікросередовище компанії (Microenvironment) -чинники, тісно пов'язані з компанією і впливають на її здатність обслуговувати цільових клієнтів. Вона включає: саму компанію, посередників, постачальників, конкурентів, цільових споживачів і контактні аудиторії.

Місія компанія (Corporate mission)- Заяву про те, яким видом (видами) діяльності компанія покликана займатися.

Модель прогнозування (Forecasting model)- Модель, яка використовується для конструювання ринкового попиту на продукцію. Модель прогнозування грунтується на трьох інформаційних базах: 1) що люди говорять; 2) що люди роблять і 3) що люди робили в минулому.

Модератор(Moderator) - Провідний дискусії у фокус-групах. Повинен володіти спеціальними знаннями і методами управління аудиторією.

моніторинг(Monitoring) - Система постійного, регулярного збору та відстеження чітко визначеного обсягу ринкової інформації: цін, запитів, очікувань споживчих сегментів, реклами і т. П.

Мотив (Motive)- Стійке нахил, що спрямовує купівельну поведінку індивіда з досягнення певної мети. Мотиви можуть бути раціональними (утилітарними) або емоційними (гедоністичними).

Мультіатрібутівного модель товару (Multiattribute model product)- Модель, що зв'язує судження споживачів з приводу окремих атрибутів (свойств) товарів, включаючи їх оцінку в цілому (подобається - не подобається). Ця модель заснована на тому, що атрибути товару споживачі розглядають і оцінюють з точки зору їх основних якостей (набір функціональних характеристик) і доданих якостей (властивості товарів, що перевищують якості товарів - конкурентів).

Н

Спостереження (Observation)- Метод збору даних по реєстрації (фіксації) цікавить дослідника поведінки споживача (пряме спостереження, спостереження в штучно створеної ситуації, непряме спостереження, включаючи використання техніки для запису інформації про поведінку покупця).

Спостереження неструктуроване (Nonstructured observation)- Метод проведення спостереження, який передбачає реєстрацію дослідником всіх подій, пов'язаних з об'єктом спостереження, без їх попереднього уточнення.

Спостереження пряме (Direct observation)- Метод спостереження, при якому дослідник безпосередньо спостерігає цікавить особа або поведінку.

Спостереження структуроване (Structured observation) -метод спостереження, при якому дослідник попередньо визначає ряд параметрів досліджуваного явища або поведінки споживача, які є об'єктом його реєстрації.

Новатор (Innovator)- Споживач, який раніше за інших готовий до споживання нових виробів.

Новинка (Innovation).У жорсткому варіанті - унікальний продукт, який не має світових аналогів; в м'якому варіанті - будь-який товар, що випускається даною фірмою менше 4 років.

Новинка, поширення, дифузія (Diffusion of innovation)- Процес збільшення числа покупців нового продукту або нової послуги. Спочатку новий продукт купують тільки ті, хто відчуває до нього довіру або любить ризикувати і пробувати все нове (новатор). Після того як продукт завойовує довіру серед групи любителів всього нового, на ринку з'являється вже за чисельністю група покупців (ранні послідовники).

Норми (Norms)- Думки щодо правил поведінки споживачів, що розділяються всіма членами соціальної групи на основі згоди.

Нужда (Human need)- Відчуття нестачі в чим-небудь або бажання зберегти те, що приносить задоволення. Нужда є основою потреби.

О

Обмін (Exchange)- Угода на основі взаємної вигоди, в результаті якого покупець і продавець обмінюються чимось, що представляє для них цінність (вартість). Як обміну можуть виступати товари та послуги, інформація та навіть зобов'язання.

Обмін як процес (Exchange process)- Динамічний процес, при якому продавець вимагає оплату за те, що він задовольнив потребу покупця в що має для нього цінність (товар / послугу). Для здійснення цього процесу необхідно мінімум три умови: 1) наявність комунікації між покупцем і продавцем; 2) домовленість щодо цінності предмета; 3) передача цінності.

оборот(Turnover) - Збут в вартісному вираженні. На практиці поняття «збут» і «оборот» вживають як ідентичні.

Спосіб життя або стиль життя (Lifestyle)- Усталена форма існування людини в світі, сукупність спільних цінностей і смаків, що демонструються представниками тієї чи іншої групи споживачів. Найбільш яскраве відображення стиль життя знаходить в способах придбання товарів і послуг.

Зразки (Samples)- Засіб стимулювання збуту, окремі товари або їх аналоги, які надаються споживачам безкоштовно.

Зворотній зв'язок (Feedback)- Відповідна реакція аудиторії, отримана спеціальними методами, за характером якої рекламодавець може судити наскільки добре була прийнята його реклама, в яких умовах вона була прийнята, якою є позиція і ставлення споживачів, охоплених рекламою.

Навчання (Learning)- Поведінка при покупці, засноване на минулому досвіді споживача. Покупки, засновані на звичці, зазвичай розглядаються як результат навчання.

Обсяг пропозиції (Quantity supplied)- Кількість будь-яких товарів і послуг, що їх продавці хочуть і мають можливість продати.

Обсяг попиту (Quantity demanded)- Кількість товару, який покупці бажають і мають можливість придбати.

Звичаї (Customs)- Історично сформовані в суспільстві способи купівельної поведінки індивідів, які сприймаються ними як очевидні.

опитувальник(Questionnaire) - Список питань, підготовлених заздалегідь, на які респонденту належить відповісти або затвердження, з якими він повинен погодитися або не погодитися.

Оригінал-макет (camera-ready copy) -видавничий остаточний варіант макета, який повинен повністю відповідати майбутнім екземплярів тиражу друкованого продукту в поліграфічному дизайні.

Орієнтація на конкуренцію (Competition-oriented approach) -здатність передбачати план дій, спрямованих на аналіз дій конкурентів і знаходження в результаті оригінальних рішень, що призводять до успіху. Зазвичай ця орієнтація використовується на стагнуючих і зрілих ринках.

Орієнтація на споживача (Customer orientation)- План розробки компанією продуктів і стратегій, спрямованих на більш повне задоволення потреб споживачів.

Орієнтація на виробництво (Production orientation)- Орієнтація компаній переважно на ефективність виробництва і наявність товару, а не на потреби споживачів.

Орієнтація на збут (Sales orientation)- Орієнтація компаній переважно на збут продукції, яку вони виробляють, а не на потреби споживачів.

Відділ закупівель (Buying center)- Структурний підрозділ, одиниця підприємства, на яку покладено відповідальність за прийняття рішень про закупівлю необхідної продукції.

Відділ маркетингу (marketing department) -відділ будь-якої компанії, що займається адаптацією бізнесу до вимог ринку. До його функцій належать аналіз ринку (сегментація і позиціонування), розробка товару (визначення виду і характеристик), визначення цінової стратегії і політики.

Відділ збуту (sales department) -відділ будь-якої компанії, що займається формуванням збутової політики. До його функцій належать розробка методів заохочення покупок, вплив на структуру, швидкість і обсяги продажів, реалізація своєї продукції з метою отримання великої грошової виручки.

Відгук (CTR - Click Trough Ratio) -параметр оцінки ефективності банерної реклами в Інтернет. Являє собою відсоток, відношення кількості показів банера до переходів по ньому на сайт рекламодавця. Наприклад, якщо банер був показаний 1000 разів і по ньому скоєно 15 переходів на сайт рекламодавця, тоді CTR даного банера = 1,5%

Оцінка (Evaluation)- Стадія в процесі прийняття рішення про покупку. Це оцінка споживачем вартості, якості та його реакції на продукт або послугу.

Оціночні критерії (Evaluative criteria)- Підстави, за якими споживач порівнює різні товари однієї і тієї ж категорії і приймає рішення про вибір однієї з альтернатив.

Помилка втручання (Interference error)- Помилка, що виникає через те, що інтерв'юер не дотримуватися строго встановлених правил при зборі даних.

Не вдалося записати (Recording error)- Помилка, що має місце внаслідок некоректного запису відповідей респондента.

П

Паблік рілейшнз компанії, організації - зв'язки з громадськістю (Public relations)- Розроблений комплекс комунікаційних програм компанії, включаючи: публікації важливих новин в популярних газетах; виступи по TV; лобізм; рекомендації та консультації, інші дії, спрямовані на створення сприятливого репутації та іміджу. В результаті відношення громадськості до даної компанії або організації стає краще, ніж ставлення до конкурентних компаніям і організаціям.

Паблісіті (Publicity) -діяльність з розповсюдження різної інформації про компанії або її продукції в засобах масової інформації з метою залучення уваги громадськості, в тому числі ЗМІ. Часто паблісіті носить епатажний, скандальний характер.

Паблісіті, її інструменти (Publicity tools)- Засоби забезпечення неособистого представлення компанії, ідеї, товару або послуги. Наприклад, статті і згадка в ЗМІ, прес-релізи, прес-конференції, соціальна реклама.

Панель (Panel)- Збір даних в однієї групи респондентів через рівні проміжки часу. Побудова і підтримка панелі потребує великих витрат, тому цим займаються в основному професійні дослідницькі компанії.

Панель дослідницька компанії «Нільсен» (Nielsen research panel)- Вибіркова панель роздрібних продавців, яка дає уявлення про всі роздрібних продавців певних категорій продукції (продовольчі товари, парфумерія і фармацевтика, тютюнові вироби, спиртні напої, електротовари та ін.). «Нільсен» оцінює стан продажів роздрібних магазинів з інтервалом в 2 місяці.Ризик (Risk) - перехід права власності на товар до оптового торговця. Останній приймає на себе всі ризики, пов'язані з можливістю його продажу і зміною продажних цін. 3 сторінка | Ризик (Risk) - перехід права власності на товар до оптового торговця. Останній приймає на себе всі ризики, пов'язані з можливістю його продажу і зміною продажних цін. 5 сторінка

Ризик (Risk) - перехід права власності на товар до оптового торговця. Останній приймає на себе всі ризики, пов'язані з можливістю його продажу і зміною продажних цін. 1 сторінка | Ризик (Risk) - перехід права власності на товар до оптового торговця. Останній приймає на себе всі ризики, пов'язані з можливістю його продажу і зміною продажних цін. 2 сторінка | Ризик (Risk) - перехід права власності на товар до оптового торговця. Останній приймає на себе всі ризики, пов'язані з можливістю його продажу і зміною продажних цін. 6 сторінка | Ризик (Risk) - перехід права власності на товар до оптового торговця. Останній приймає на себе всі ризики, пов'язані з можливістю його продажу і зміною продажних цін. 7 сторінка | Ринкова ніша по М. Портеру (Niche) - концентрація зусиль з розвитку найбільш стабільного, з точки зору цін і відсутності на ньому конкурентів, сегмента ринку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати