На головну

Інформаційне забезпечення

  1. III. Навчально-матеріальне забезпечення
  2. III. Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни
  3. V. Методичне забезпечення навчального процесу
  4. V. Оціночні кошти для поточного контролю успішності, проміжної атестації за підсумками освоєння дисципліни і навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів
  5. VI. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни (модуля)
  6. VI. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни (модуля)
  7. XI. Фінансова забезпеченість

Інформація, що вводиться в систему АІС, є необхідним елементом всієї системи, без якої неможливо математичне, технічне, організаційно-правове її функціонування. Вона є основою сучасних автоматизованих інформаційних систем.

Для створення ІС необхідно:

? чітке розуміння цілей, завдань, функцій всієї системи управління організацією;

? виявлення руху інформації від моменту виникнення і до її використання на різних рівнях управління, представленої для аналізу у вигляді схем інформаційних потоків;

? вдосконалення системи документообігу;

? наявність і використання системи класифікації та кодування;

? володіння методологією створення концептуальних інформаційно-логічних моделей, що відбивають взаємозв'язок інформації;

? створення масивів інформації на машинних носіях, що вимагає наявності сучасного технічного забезпечення.

Схеми інформаційних потоків відбивають маршрути руху інформації і її обсяги, місця виникнення первинної інформації та використання результатної інформації. За рахунок аналізу структури подібних схем можна виробити заходи щодо вдосконалення всієї системи управління. Наприклад: найпростіша схема потоків даних відображає всі етапи проходження службової записки або записи в базі даних про прийом на роботу співробітника - від моменту її створення до виходу наказу про його зарахування на роботу. Побудова схем інформаційних потоків, що дозволяють виявити обсяги інформації і провести її детальний аналіз. В результаті забезпечується виключення дублюючої і невикористаної інформації, класифікація та раціональне подання інформації.

При цьому детально повинні розглядатися питання взаємозв'язку руху інформації за рівнями управління. До кожного виконавця повинна надходити тільки та інформація, яка використовується.

Інформаційне забезпечення АІС являє собою сукупність даних, мовних засобів опису даних: методів організації, зберігання, накопичення і доступу до інформаційних масивів, що забезпечують видачу всієї інформації, необхідної в процесі функціонування АІС.

Процеси, що забезпечують роботу інформаційної системи будь-якого призначення, умовно можна представити у вигляді схеми (Малюнок 3), що складається з блоків:

? введення інформації з зовнішніх чи внутрішніх джерел;

? обробка вхідної інформації і представлення її в зручному вигляді;

? висновок інформації для представлення споживачам або передачі в іншу систему;

Малюнок 3. Процеси в інформаційній системі

Дані систематизують в спеціальні масиви - інформаційну базу системи, до складу якої входять:

? нормативні та довідкові дані, що становлять інформаційний базис системи;

? поточні відомості про стан об'єкта або процесу;

? поточні відомості, що надходять ззовні системи, що вимагають відповідної реакції системи або впливають на алгоритми вироблення рішень;

? накопичуються облікові і архівні відомості, необхідні для планування та розвитку системи.

Вступники в систему поточні відомості часто називають оперативною інформацією. Засоби формалізованого опису даних призначені для ефективного пошуку та ідентифікації необхідних даних в масивах, а також для організації доступу до даних користувачів системи. Ці кошти включають в себе використовувані системи класифікації та кодування об'єктів (елементів даних) і інформаційних мов для опису запитів до інформаційної бази і відповідей системи.

Контролюють вхідні дані і ведення інформаційної бази програмні засоби. Під веденням інформаційної бази (масивів інформації) розуміють забезпечення зберігання, накопичення даних, своєчасного виключення застарілих даних, внесення і контролю змін.

При проектуванні інформаційного забезпечення час представлення інформації іноді стає вирішальним фактором. Існують критичні терміни, після закінчення яких відомості повністю втрачають будь-яку цінність.

Основне призначення підсистеми інформаційного забезпечення полягає в створенні динамічної інформаційної моделі об'єкта, що відбиває його стан в поточний або попередній момент часу, і в своєчасному формуванні й видачі достовірної інформації.

ІВ автоматізірованнойінформаціонной системи є засобом для вирішення наступних завдань:

? однозначного і економічного подання інформації в системі (на основі кодування об'єктів);

? організації процедур аналізу і обробки інформації з урахуванням характеру зв'язків між об'єктами (на основі классіфікацііоб'ектов);

? організації взаємодії користувачів з системою (на основі екранних форм вводу-виводу даних);

? забезпечення ефективного використання інформації в контурі управління діяльністю об'єкта автоматизації (на основі уніфікованої системи документації).

При організації інформаційного забезпечення використовують:

? системний підхід, який забезпечує створення єдиної інформаційної бази;

? розробку типової схеми обміну даними між різними рівнями системи і всередині кожного рівня;

? організацію єдиної схеми ведення і зберігання інформації;

? забезпечення вирішуваних завдань вихідними даними.
Забезпечити підсистеми | Вимоги до інформаційного забезпечення

реферат | Визначення, позначення і скорочення | Автоматизована інформаційна система |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати