На головну

V. Оціночні кошти для поточного контролю успішності, проміжної атестації за підсумками освоєння дисципліни і навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів

  1. G9.4 Оціночні місії з розвитку можливостей ПСО
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРІ ОСНОВНИЙ ОСВІТНЬОЇ
  5. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  6. I. Приблизний перелік питань рубіжного контролю.
  7. I. Засоби, що діють на холінергічні синапси

Оцінити успішність студентів викладач може в ході проведення семінарських занять, рейтингового контролю, а також на підсумковому іспиті з дисципліни.

Проведення семінарських занять засноване на поєднанні як традиційного опитування, так і на застосуванні активних та інтерактивних методик.

Опитування студентів на практичних заняттях має на меті перевірку отриманих ними основних теоретичних знань з досліджуваної теми, володіння юридичними поняттями і категоріями, розуміння сутності проблем правового регулювання, умінь публічного виступу, формулювати власні судження і умовиводи.

Удосконалення знань супроводжується інтенсивним формуванням умінь їх практичного використання, що розвиває суб'єктивну активність, в тому числі навчально-пізнавальну, показує, що більшість проблем має багатозначні рішення.

Важливою складовою семінарських занять є рішення задач (казусів), яке покликане допомогти учнем усвідомити сенс нормативно-правових актів, закріпити теоретичні знання, набути практичних навичок щодо застосування норм зарубіжного законодавства до конкретних ситуацій, виробити самостійність у вирішенні питань, що виникають в ході правозастосовної діяльності. Виконання такого завдання має викликати інтерес у студента, бажання розібратися в проблемі, навчитися складати різноманітні юридичні документи, а в кінцевому підсумку - отримати міцні знання з дисципліни, що вивчається.

Робота щодо вирішення завдань передбачає дотримання ряду методичних правил. Під методикою рішення навчальних завдань розуміється система методичних положень і прийомів розбору конкретної навчальної задачі, яка повинна забезпечити: а) правильне рішення справи по суті; б) юридичну обгрунтованість рішення з посиланням на конкретні правові норми; в) облік сформованої судової практики; г) логічність і послідовність викладу доводів, кожен з яких повинен відштовхуватися від попереднього (базуватися на ньому, бути пов'язаним з ним і т.п.); д) максимально коротку і точне формулювання проміжних висновків і підсумкового рішення. Приступаючи до вирішення завдання, необхідно засвоїти нормативний матеріал і спеціальну літературу, рекомендовану по темі, ознайомитися з опублікованими матеріалами судової практики. Завдання має бути прочитана уважно, необхідно точно визначити, на які конкретні питання має бути дана відповідь.

Рішення задач повинно бути розгорнутим і обгрунтованим, а не зводитися до односкладових відповідей на поставлені запитання.

Поточний контроль включає виконання студентами завдань в рамках проведених на практичних заняттях ділових (рольових) ігор, завдань по систематизації законодавства, складання письмових юридичних консультацій, проектів юридичних документів, інтерактивні виступи, презентації з використанням мультимедійного проектора, виконання творчих завдань, наприклад, складання кросвордів, тестів в рамках досліджуваних тем.

Проведення семінарських занять включає обговорення доповідей, підготовка яких так само відноситься до форм самостійної роботи студентів. Тема доповіді заздалегідь узгоджується з викладачем і повинна відповідати темі, що вивчається. За тривалістю доповідь повинна бути не більше 10 хвилин, потім студенти обговорюють його зміст, задають питання, висловлюють власні судження. При підготовці до доповіді необхідно більш глибоке вивчення теоретичних основ і конституційного законодавства зарубіжних країн, що дозволить визначити прогалини правового регулювання, сформулювати власні висновки. Доцільно структурувати доповідь і письмово зафіксувати його основні тези. Доповідь сприяє виробленню навички з публічного виступу, вмінню обґрунтовувати свою точку зору.

Форми здійснення контролю за поточною роботою:

1. Опитування студентів з питань, винесених на практичне заняття.

2. Перевірка рішення задач, виконаних завдань, їх обговорення.

3. Оцінка виступів з доповідями, презентаціями з конституційного права зарубіжних країн.

3. Перевірка письмових робіт з порівняльного аналізу конституційно-правових інститутів зарубіжних країн.

4. Перевірка виконаних студентами кросвордів за темами курсу.

Допускається виконання та інших творчих завдань за погодженням з викладачем.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА | Контроль за самостійною роботою студентів

Цілі і завдання дисципліни | Місце дисципліни в структурі ООП бакалаврату | Карта компетенцій | освітні технології | форми контролю | Тема 3. Основи правового положення особистості | зарубіжних країн | Органів державної влади зарубіжних країн | Проміжна атестація за підсумками освоєння дисципліни | ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати