На головну

Методичні вказівки для виконання практичних завдань

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  3. I. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
  4. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  5. II етап - вирішення практичних завдань
  6. II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  7. II. Методичні рекомендації з підготовки та проведення занять

Фінансовий результат - це узагальнюючий показник аналізу та оцінки ефективності діяльності підприємницької організації. Їхньою метою діяльності є отримання прибутку для її капіталізації, розвитку бізнесу, збагачення власників, акціонерів та працівників. В умовах ринкової економіки отримання прибутку є безпосередньою метою господарства. Прибуток створює певні гарантії для подальшого існування і розвитку підприємства.

До фінансових результатів належать такі показники: валовий прибуток, прибуток від продажів, прибуток до оподаткування, прибуток від звичайної діяльності, чистий прибуток.

Аналіз прибутку по підприємству в цілому досліджує формування, розподілу і використання прибутку на підприємстві без виділення окремих його структурних підрозділів. Предметом аналізу прибутку за окремими операціями, які здійснюються підприємством, може бути прибуток по окремих комерційних справах підприємства; окремими операціями, пов'язаними з короткостроковими або довгостроковими фінансовими вкладеннями; окремим завершеним проектам і ін.

Факторний аналіз дозволяє визначити вплив окремих факторів (причин) на результативний показник за допомогою різних прийомів дослідження. В ході аналізу розраховуються темпи зростання окремих груп фінансових результатів, які порівнюються між собою, а також з базовою моделлю, яка відображає певні закономірності їх росту. Це дозволяє виявити вплив основних груп чинників на формування відповідних показників прибутку.

1) ?ВП = ВП1 - ВП0, де

?ВП - Зміна валового прибутку;

ВП0, ВП1 - Валовий прибуток на початок і кінець року.

2) ?ВП(Vp) = ВП0 ? (КСК -1), Де

?ВП(Vp) - Зміна валового прибутку за рахунок обсягу реалізації, од .;

КСК - Сккоректірованний показник.

КСК =  , де

Vp1 - Обсяг реалізації на кінець року;

Ц0 - Ціна на початок року;

В0 - Виручка на початок року.

3) ?ВП(З / С) = З / с1 - С / р0, де

?ВП(З / С) - Зміна валового прибутку за рахунок собівартості;

с / з0, З / с1 - Собівартість реалізованої продукції за 2003, 2005 роки.

4) ?ВП(Ц) = (Ц1 -ц0) ? Vp1, де

?ВП(Ц) - Зміна валового прибутку за рахунок ціни;

ц0, ц1 - Середня ціна на початок і кінець року.

5) ?ВП(Т / с) = ВПСК - ВП0 ? КСК, де

?ВП(Т / с) - Зміна валового прибутку за рахунок товарної структури.

ВПСК = Vp1 ? Ц0 - С / р0

6) загальна сума відхилень = ?ВП(Vp) + ?ВП(Ц) + ?ВП(Т / с) - ?ВП(З / С)

1)? Ппр = Ппр1 - Ппр0, де

? Ппр - Зміна прибутку від продажів;

Ппр0, Ппр1 - Прибуток від продажів на початок і кінець року.

2)? Ппр (В) =

Р0 =  ? 100%, де

? Ппр (В) - Зміна прибутку від продажів за рахунок виручки;

Р0 - Рентабельність на початок року.

3)? Ппр (С / з) =

с / з1 =  ? 100%

с / з0 =  ? 100%, де

? Ппр (С / з) - Зміна прибутку від продажів за рахунок рівня витрат;

с / з0, З / с1 - Рівень витрат на початок і кінець року.

4)? Ппр (КР) =

КР1 =  ? 100%

КР0 =  ? 100%, де

? Ппр (КР) - Зміна прибутку від продажів за рахунок рівня комерційних витрат;

КР0, КР1 - Рівень комерційних витрат за 2003,2005 роки.

5) Загальна сума відхилень =? Ппр (В) -? Ппр (С / з) +? Ппр (КР)

1) ? ПП = ПП1 - ПП0, де

? ПП - зміна чистого прибутку;

ПП0, ПП1 - Зміна чистого прибутку за 2003, 2005 роки.

2) ? ПП(В) =  , де

? ПП(В) - Зміна чистого прибутку за рахунок виручки.

3) ? ПП(С / з) =  , де

? ПП(С / з) - Зміна чистого прибутку за рахунок рівня витрат.

4) ? ПП(КР) =  , де

? ПП(КР) - Зміна чистого прибутку за рахунок рівня комерційних витрат.

5) ? ПП(ВР) =  , де

? ПП(ВР) - Зміна чистого прибутку за рахунок рівня позареалізаційних витрат.

6) ? ПП(ВПЗ) =  , де

? ПП(ВПЗ) - Зміна чистого прибутку за рахунок рівня відкладених податкових зобов'язань;

ВОНО0, ВОНО1 - Рівень відкладених податкових зобов'язань за 2003,2005 роки.

7) ? ПП(ТНС) =  , де

? ПП(ТНС) - Зміна чистого прибутку за рахунок рівня поточного податку на прибуток;

тпн0, тпн1 - Поточний податок на прибуток за 2003,2005 роки.

8) Загальна сума відхилень = ? ПП(В) - ? ПП(С / з) + ? ПП(КР) -

- ? ПП(ВР) - ? ПП(ВПЗ) + ? ПП(ТНС)

Аналіз формування фінансових результатів доповнюється оцінкою показників рентабельності.

Аналіз рентабельності продажів припускає, перш за все, визначення величини цього показника, уточнення його складових. Рентабельність продажів показує прибутковість реалізації, тобто на скільки рублів потрібно реалізувати продукції, щоб отримати 1 рубль прибутку. Безпосередньо пов'язаний з динамікою ціни реалізації продукції, рівнем витрат на виробництво.

Rп =  ? 100%, де

Rп - рентабельність продажів.

Факторний аналіз прибутку від продажів:

1) ? Rп = Rп1 - Rп0 , де

? Rп - Зміна рентабельності продажів;

Rп0 , Rп1 - Рентабельність від продажів за 2003, 2005 роки.

2) ?Rп (В) = R1 - RСК, де

?Rп (В) - Зміна рентабельності продажів за рахунок виручки.

RСК =  ? 100%

3) ?Rп (С / з) = RСК - R0, де

?Rп (С / з) - Зміна рентабельності продажів за рахунок собівартості.

В обліково-аналітичної практиці рентабельність реалізованої продукції передбачає собою відношення прибутку від реалізації (продукції, робіт, послуг до собівартості реалізованої продукції.).

Rр.п =  ? 100%, де

Rр.п - Рентабельність реалізованої продукції;

Ср.п - Собівартість реалізованої продукції.

Коефіцієнт рентабельності реалізованої продукції показує, скільки може отримати підприємство валового і чистого прибутку на 1000 руб. реалізованої продукції.

Факторний аналіз рентабельності реалізованої продукції:

1) ? Rр.п = Rр.п1 - Rр.п0 , де

? Rр.п - Зміна рентабельності реалізованої продукції;

Rр.п0, Rр.п1 - Рентабельність реалізованої продукції за 2003-2005 роки.

2) ? Rр.п (В) = Rр.п1 - Rр.п (Ск), де

? Rр.п (В) - Зміна рентабельності реалізованої продукції за рахунок виручки.

Rр.п (Ск) =  ? 100%

1) RОК =  ? 100%, де

RОК - Рентабельність оборотного капіталу;

ОК - оборотний капітал.

2) RОФ =  ? 100%, де

RОФ - Рентабельність основних фондів;

ОФ - основні фонди.

3) RК =  ? 100%, де

RК - Рентабельність капіталу;

ІБ - підсумок балансу.

1) RСК =  ? 100%, де

RСК - Рентабельність власного капіталу;

СК - власний капітал.

2) RЗК =  ? 100%, де

RЗК - Рентабельність позикового капіталу;

ЗК - позиковий капітал.

3) RК =  , де

RК - Рентабельність капіталу.

Тема 2: «Проведення фінансового аналізу на підприємстві»Завдання 4. Провести факторний аналіз прибутку від реалізації продукції і рентабельності продажів. Зробити висновки. | Завдання 1

Завдання 3. Провести факторний аналіз валового прибутку. Розрахунки оформити у вигляді таблиці. Зробити висновки. | Завдання 4. | Завдання 1 | завдання 4 | завдання 6 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати