На головну

Для студентів спеціальності

  1. I. Навчально-педагогічна практика студентів 3 курсу (2 тижні)
  2. II. Організація самостійної роботи студентів
  3. II. Керівництво НДР студентів магістратури.
  4. IV. Контроль і оцінка роботи студентів. Підведення підсумків педагогічної практики.
  5. IV. Соціальна підтримка з коштів Фонду соціального захисту студентів і аспірантів (ФСЗСіА)
  6. Lt; шифр спеціальності>. <№ заліковки>. <№ за списком> .81-01
  7. Quot; Експресивно-емоційні конфлікти в управлінні людськими ресурсами за курсом "Управління персоналом" для студентів 3 курсу денного відділення

Методичні вказівки з підготовки до захисту

Випускних кваліфікаційних робіт

для студентів спеціальності

100106 «Організація обслуговування в громадському харчуванні»

Дмитров - 2013


автори: Бородін Д. В., Подколзина А. І. - викладачі Філії ДИНО Університету «Дубна»

рецензент

Методичні вказівки з підготовки до захисту випускних кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 100106 «Організація обслуговування в громадському харчуванні» розглянуті і затверджені на спільному засіданні П (Ц) К «Економіки і менеджменту» протокол № _5___ від «__29___» января_2013 р


зміст

 ВСТУП 4
 Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 5
 1.1. Мета і завдання дипломного проектування 5
 1.2. Вибір теми дипломної роботи і її твердження 5
 1.3. Структура та зміст дипломної роботи 6
 1.4. Основні етапи і терміни виконання дипломної роботи 11
 Розділ 2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 12
 2.1. Мова і стиль наукової роботи 12
 2.2. Оформлення роботи 12
 2.2.1. Загальні вимоги до тексту 13
 2.2.2. Нумерація сторінок 13
 2.2.3. Нумерація розділів, підрозділів дипломної роботи 13
 2.2.4. Ілюстрації (малюнки) 13
 2.2.5. формули 14
 2.2.6. таблиці 14
 2.2.7. Список використаних джерел 15
 2.2.8. додатки 16
 2.2.9. Правила оформлення посилань на використані джерела інформації 16
 Розділ 3. КЕРІВНИЦТВО ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТОЮ 17
 Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 17
 4.1. Зовнішнє рецензування дипломної роботи 17
 4.2. Перелік документів для допуску дипломної роботи до захисту 18
 4.3. Процедура захисту дипломних робіт 18
 4.4. Критерії оцінки випускної кваліфікаційної роботи 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вступ

Методичні вказівки підготовлені відповідно до Закону Російської Федерації «Про освіту» та вимог «Державного освітнього стандарту середньої професійної освіти» за спеціальністю 100106 «Організація обслуговування в громадському харчуванні».

Робота над дипломною роботою завершує підготовку фахівців і грає важливу роль у формуванні їх як менеджерів, здатних самостійно вирішувати практичні завдання. У процесі виконання випускної кваліфікаційної роботи студент повинен показати вміння:

· Визначати актуальність даної теми;

· Правильно формулювати цілі і завдання, їх реалізують;

· Вірно визначати предмет і об'єкт вивчення;

· Проводити аналіз об'єкта і предмета вивчення; виявляти недоліки, чинники, умови та причини, що зумовлюють їх;

· Формулювати проблеми і визначати передумови їх вирішення;

· Виявляти резерви підвищення ефективності функціонування підприємства, окремих підгалузей і галузі в цілому;

· Обґрунтовувати вибір шляхів розвитку підприємств.

У дипломній роботі проявляються:

· Рівень фундаментальної та спеціальної підготовки студента;

· Здатність до аналізу і узагальнення стану економічної, соціальної і науково-технічної сфер діяльності підприємства;

· Навички у вирішенні актуальних практичних завдань.

Все це вимагає певних знань чинних законодавчих, нормативних, методичних та різного роду інструктивних матеріалів, найважливіших наукових джерел, економіко-математичних методів, комп'ютерної техніки і технології і, звичайно, вміння знаходити, відбирати і правильно використовувати необхідну вихідну інформацію.

Студент, який виконує кваліфікаційну роботу, повинен пам'ятати, що стиль викладу, сувора послідовність, фразеологія, граматичні особливості є складовою частиною письмової наукової мови, що характеризує загальну культуру автора. Безсумнівно, сюди також відноситься вміння автора давати посилання на джерела літератури, в яких запозичені відповідні матеріали або окремі результати. Це характеризує ерудицію, ширину і глибину знань і ступінь знайомства з тієї проблематикою, в сфері якої автор виконує дипломну роботу.
ситуація 20 | Мета і завдання дипломної роботи

Вибір теми дипломної роботи та її затвердження | Загальна характеристика підприємства. | Сервісна діяльність підприємства | Оцінка і аналіз предмета дослідження (по темі дипломної роботи). | Мова і стиль наукової роботи | Налаштування стилів заголовків дипломної роботи | ілюстрації | таблиці | Список використаних джерел | додатки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати