На головну

У точці заходу кривої попиту і кривої пропозиції обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції.

  1. Complex Subject в визначальних придаткових пропозиціях
  2. Exercise II. Складіть пропозиції з двох підходять за змістом частин.
  3. Exercise III. Складіть пропозиції з двох підходять за змістом частин.
  4. Exercise IV. Переведіть такі пропозиції на російську мову, звертаючи увагу на модальнідієслова.
  5. Exercise VI. Переведіть такі пропозиції, звертаючи увагу на пройдені граматичні конструкції.
  6. I. Перепишіть наступні пропозиції, визначте в кожному з них видо-часову форму і стан дієслова-присудка. Переведіть пропозиції на російську мову.
  7. I. Перепишіть наступні пропозиції, визначте в кожному з них видо-часову форму і стан дієслова-присудка. Переведіть пропозиції на російську мову.

Ціна рівноваги - це ціна, при якій врівноважуються попит і пропозицію. Однак стан рівноваги нестійкий і порушується під впливом різних факторів, що впливають як на попит, так і на пропозицію.

При розгляді закономірностей зміни попиту необхідно розрізняти: зміна попиту і зміна обсягу попиту, який змінюється лише при зміні ціни даного товару. Функція попиту змінюється під впливом різних інших факторів (крім ціни).

При вивченні закономірностей зміни пропозиції необхідно знати, що обсяг пропозиції товару змінюється при зміні ціни товару, а функція пропозиції змінюється при зміні різних інших факторів (крім ціни).

Формування економічних результатів діяльності підприємства неможливо без визначення еластичності ринкового попиту. Еластичність попиту - це ступінь його чутливості до різних факторів, наприклад, до ринкової ціни і доходів споживачів. У зв'язку з цим необхідно визначати еластичність попиту за ціною і за доходами.

Залежно від ступеня еластичності попиту за ціною розрізняють: абсолютно еластичний попит, абсолютно нееластичний попит, попит з одиничною еластичністю, еластичний попит, нееластичний попит і інверсний попит.

Вивчення ступеня еластичності попиту за ціною дозволяє підприємствам приймати правильні рішення про зміну цін. Так, у разі нееластичного і інверсного попиту продавцеві вигідно підвищувати ціну товару, оскільки його виручка буде зростати, а в разі еластичного попиту - слід знижувати ціну для збільшення виручки.

Прогнозування попиту може здійснюватися різними методами в залежності від стану інформаційної бази. Розрізняють дві групи методів прогнозування: 1) фактографічні методи, засновані на статистичній інформації (екстраполяції, кореляційного аналізу, нормативний, балансовий, метод вибірки, індексний та ін.); 2) евристичні (експертні) методи, засновані на думці експертів (метод «мозкового штурму», метод «Дельфі», метод побудови «дерева цілей» і ін.)

Таким чином, кожному підприємству необхідно ретельно вивчати, аналізувати і прогнозувати попит і пропозицію на конкретному ринку для досягнення головної мети - отримання бажаного прибутку.Завдання для самостійної роботи | Тест № 10

Вступ | Тема 2. Торговельне підприємство в системі ринкових відносин | підприємств | Тест № 12 | теоретичні положення | Тест № 13 | Завдання для самостійної роботи | тест №7 | теоретичні положення | тест №15 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати