Головна

I. Загальні вимоги

  1. Common Facilities - спільні кошти
  2. I розділ. Загальні характеристики організації
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення
  6. I. Загальні положення
  7. I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Курсова робота є індивідуальним, завершеною працею, що відображає інтереси студента, його знання, навички та вміння. Основною метою виконання курсової роботи є розвиток мислення, творчих здібностей студента, прищеплення йому первинних навичок самостійної роботи, пов'язаної з пошуком, систематизацією і узагальненням існуючих правових документів, а також наявної наукової та навчальної літератури, формування умінь аналізувати і критично оцінювати досліджуваний науковий і практичний матеріал .

Курсова робота повинна бути підготовлена ??студентом самостійно, Повинна носити творчий характер, Відображати стан наукових досліджень з обраної теми, містити аналіз діючих нормативних правових актів, практики їх застосування, а також, при необхідності, актуальні статистичні дані. Робота повинна мати аналітичний, а не описовий характер, містити науково-дослідні елементи.

Загальними вимогами до курсового проекту є: Чіткість і логічна послідовність викладу матеріалу, доказовість і достовірність фактів, переконливість аргументації, стислість і ясність формулювань, що виключають неоднозначність тлумачення, конкретність викладу основних результатів і висновків, їх наукова і / або практична значущість, обгрунтованість особистих припущень і рекомендацій автора. Робота повинна демонструвати вміння студента користуватися раціональними прийомами пошуку, відбору, обробки та систематизації інформації, здатності працювати з нормативно-правовими актами.

Студенту необхідно не тільки всебічно вивчити обрану тему, її теоретичні, юридичні та практичні аспекти, а й важливо врахувати наявність в сучасній вітчизняній науці різних шкіл, по-різному трактують окремі питання, дати їм відповідну оцінку. У курсової роботі повинен бути дано аналіз сучасного стану досліджуваного питання.

Курсова робота повинна бути бездоганно грамотна. Наявність в ній граматичних, стилістичних та орфографічних помилок різко знижує її цінність, навіть якщо робота носить новаторський характер.

Студентам надається право вибору теми курсової роботив межах тематики, яка визначається відповідною кафедрою. Поряд з цим, студент може обрати і іншу тему для написання курсової роботи, яка в такому випадку повинна бути узгоджена з науковим керівником. У разі якщо студент у встановлені терміни не обрав тему курсової роботи, кафедра має право визначити її на власний розсуд.

Роботу над курсовим проектом необхідно починати з складання плану дослідження, визначення ключових проблем, що підлягають вивченню. Такий підхід багато в чому полегшує визначення структури майбутньої роботи, яка повинна бути збалансованою і мати внутрішню єдність.

Наступним важливим етапом є підбір і вивчення літератури з досліджуваної теми. У числі доктринальних джерел слід звернути увагу на наявні підручники, навчальні посібники, монографії, статті в періодичних виданнях, довідники. При цьому слід звертати увагу на сучасність джерела. При написанні роботи повинні використовуватися в тому числі сучасні джерела (опубліковані і видані не пізніше 2 років до моменту написання курсової роботи). Не менш важливим є аналіз існуючих нормативно-правових актів: міжнародних договорів, угод, конвенцій, документів, прийнятих в рамках міжурядових організацій і на міжнародних конференціях, національного законодавства держав.

При вивченні літератури і законодавства слід звернути увагу на зміни і доповнення, внесені до відповідних нормативно-правові актиз моменту видання джерела до часу закінчення роботи над курсовою роботою. У зв'язку з цим необхідно користуватися офіційними виданнями (Відомості Верховної РФ, Парламентська газета, Російська газета та ін.).Неприпустимо використання застарілого та недіючого на момент написання курсової роботи законодавства.

Для успішного захисту курсової роботи обов'язковим є використання матеріалів практики. Виняток можуть становити лише теоретичні та історико-правові теми.

Під юридичною практикою слід розуміти діяльність різних гілок влади, установ, організацій, підприємств, посадових осіб по реалізації права.

Вид і характер юридичної практики залежить від предмета дослідження і тих питань, які становлять його зміст, обсяг матеріалу визначається з урахуванням завдань, поставлених в роботі.

Практичний матеріал студент може отримати з офіційних джерел (Бюлетень Верховного Суду РФ, Вісник Арбітражного Суду РФ, Бюлетень Європейського Суду з прав людини), з офіційних сайтів Верховного Суду РФ, Арбітражного Суду РФ, Федеральної адвокатської палати РФ, Генеральної прокуратури РФ, Міністерства внутрішніх справ РФ, Міністерства юстиції РФ і ін., довідково-правової системи Консультант Плюс, Гарант, в архівних матеріалах та ін.

Збір матеріалів практики шляхом особистого спостереження є можливим для студента в період проходження практики в правоохоронних органах, органах прокуратури та суду.

Вивчаючи матеріали практики (як опублікованій, так і неопублікованої), необхідно виявити, наскільки послідовно і одноманітно вирішуються ті чи інші питання правозастосовними органами, яке обгрунтування дається певному варіанту рішення, чим зумовлені зміни практики застосування одного і того ж закону, встановити наявні суперечності у вирішенні аналогічних питань і визначити їх природу. Для ілюстрації того чи іншого обставини важливо відібрати характерні приклади.

Відсутність в роботі прикладів із судової практики з правових дисциплін кримінально-правового напрямку не дозволяє оцінити курсову роботу студента на оцінку «відмінно».

Студенту також рекомендується ознайомитися зі статистичної та іншої звітністю, Різними документами, довідками, оглядами, доповідями. Певну допомогу студенту при вивченні практики може надати література, спеціально присвячена цим питанням [2].

На основі узагальнення отриманих з різних джерел даних (особливо статистичних) студентом можуть бути складені відповідні таблиці, діаграми, графіки і т.п.

У процесі підготовки курсової роботи студент має право звертатися до свого рецензента за допомогою в розробці структури роботи та визначенні послідовності її написання, підборі основний літературу та інших питань.

II. Структура і зміст курсової роботи

Курсова робота повинна включати:

1. титульний лист

2. зміст

3. введення

4. основну частину, що складається з декількох розділів (параграфів)

5. висновок

6. бібліографія (список використаних джерел)

При необхідності курсова робота може включати додатки, Куди, як правило, поміщається допоміжний матеріал, необхідний для забезпечення повноти сприйняття роботи (схеми, таблиці, ілюстрації, діаграми, графіки і т.п.).

Зміст (зміст) наводиться спочатку роботи і включає в себе найменування структурних частин курсової роботи із зазначенням їх початкових сторінок.

Вступ є вступною частиною курсової роботи, з якої починається виклад матеріалу. Його обсяг не повинен перевищувати 2-3 сторінок. У вступі слід позначити:

1. актуальність обраної теми,

2. вказати на ступінь її розробленості в працях вітчизняних і зарубіжних фахівців (т.зв. огляд літератури),

3. сформулювати мету і завдання майбутнього дослідження,

4. відобразити об'єкт і предмет дослідження,

5. визначити коло проблем, які потребують вивчення.

під актуальністю теми дослідження прийнято розуміти ступінь її важливості в певний момент часу і в певних умовах для вирішення конкретної проблеми.

Від обґрунтування актуальності логічно перейти до формулювання мети, Проведеного дослідження і завдань, Які необхідно вирішити відповідно до поставленої мети. Мета курсової роботи, як правило, визначається її назвою (темою) і складається в дослідженні приватних питань в рамках вже апробованих концепцій і методик. Завдання дослідження формулюються у формі перерахування (вивчити ..., досліджувати ..., проаналізувати ..., оцінити ..., охарактеризувати ..., обґрунтувати ..., визначити ...). Формулювання завдань зазвичай відображають назву розділів і підрозділів курсової роботи. Вони повинні бути точними і короткими.

Об'єкт дослідження представляє область наукової роботи, в межах якої виявлено та існує досліджувана проблема. Наприклад, тема курсової роботи «Перегляд судових рішень, що вступили в законну силу, з огляду на фундаментальних порушень кримінально-процесуального закону», об'єктом є «сукупність суспільних відносин, що виникають у сфері кримінального судочинства між учасниками процесу в зв'язку з перевіркою вступили в законну силу судових рішень з огляду на фундаментальних порушень кримінально-процесуального закону ».

Предмет дослідження конкретнішим, ніж об'єкт. Саме на предмет дослідження орієнтується курсова робота, внаслідок чого він безпосередньо відбивається в темі курсової роботи. Завдяки його формулювання в роботі із загальної системи, що представляє об'єкт дослідження, виділяється частина системи або процес, що протікає в системі, що є безпосереднім предметом дослідження. Наприклад, предмет дослідження за вищевказаною темі курсової роботи складають кримінально-процесуальні норми, що регулюють порядок перевірки правосудності судових рішень, що вступили в законну силу, з огляду на фундаментальних порушень кримінально-процесуального закону.

Головна частина- Це своєрідне «ядро» дослідження, його «експериментальний майданчик». Саме в основній частині роботи повинні бути детально висвітлені основні питання досліджуваної теми, включаючи критичний аналіз існуючих нормативних та доктринальних джерел, всебічно і глибоко проаналізовані всі підлягають вивченню проблеми, тобто послідовно і з вичерпною повнотою розкрита заявлена ??тема. Слід мати на увазі, що треба не тільки висвітлити проблеми обраної теми і можливі (або вже наявні) їх рішення, але зіставити їх, дати свою інтерпретацію, висловити свою точку зору, запропонувати своє рішення.

Основну частину курсової роботи складають глави, в свою чергу розділені на параграфи (розділи, пункти), які дозволяють чітко позначити питання, досліджувані в рамках кожного розділу. Слід зазначити, що для курсової роботи допускається спрощений план (без поділу на параграфи). Зміст глав і їх структура обумовлюються темою і аналізованих матеріалом. Кожна глава має висвітлювати самостійний розділ поставленої проблеми, параграф - окрему частину цього питання. Залежно від теми дослідження в роботі може бути глава, присвячена історії питання. Всі глави курсової роботи повинні бути порівняні один з одним за своїм обсягом. Сама робота повинна будуватися так, щоб перехід від одного розділу до іншого був необхідним, щоб попереднє вело до подальшого.

В ув'язненні підводяться підсумки, резюмується, наскільки вдалося виконати задумане, заявлене у вступі, а також висновки, зроблені автором. Основні результати і висновки, що підводять підсумок виконану роботу, слід формулювати стисло, лаконічно і аргументовано, уникаючи великої кількості загальних слів і бездоказових тверджень. Висновок, як правило, не повинно перевищувати 3-4 сторінок.

Завершує курсову роботу Список використаної літератури. Список використаних джерел складається з двох частин: нормативних документів і доктринальної літератури (підручники, навчальні посібники, монографії, статті в періодичних виданнях, довідники, збірники, дисертації та автореферати дисертацій і т.п.). Всі джерела нумеруються в суцільному порядку, а доктринальні - розташовуються в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або назв самих джерел. При оформленні списку відомості про джерела наводяться відповідно до правил бібліографічного опису (більш докладно про це див. П. 3 розділу IV цих рекомендацій).

 Теми курсових робіт. | III. Написання курсової роботи

IV. Оформлення курсової роботи | Неприпустимо, щоб назва однієї з глав повторювало назву роботи. | Захист курсової роботи. | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати