На головну

Приклади тестів для контролю вихідного рівня знань

  1. Cистема контролю в організації зазвичай складається з
  2. h_sum.dat суму, твір і суму квадратів компонент вихідного файлу.
  3. I. 5. Сформулюйте принцип суперпозиції для вектора. Наведіть приклади.
  4. II ЕТАП. КОНТРОЛЬ вихідного рівня ЗНАНЬ ПО ТЕМІ
  5. II. Приклади бібліографічного опису книг
  6. III. КРИТЕРІЇ ДОПУСКУ ДО ЗДАЧІ підсумкового МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ІСПИТУ).
  7. III. Перелік об'єктів контролю (види знань, умінь, контрольованих завданнями тесту).

Вид 1. Виберіть один найбільш правильну відповідь.

1.1. Абсолютною специфічністю володіє ....

а) протеиназа

б) ліпаза

в) уреаза

г) ?-амілаза

1.2. До коферментам відноситься ....

а) піруват

б) НАД+

в) вітамін В1

г) тирозин

1.3. Ферменти збільшують швидкість реакції, оскільки ....

а) знижують енергію активації

б) підвищують енергію активації

в) змінюють константу рівноваги реакції

г) зменшують зміна вільної енергії реакції

Вид 2.

2.1. Визначте номер кожного класу ферментів відповідно до чинної класифікації.

1) 1 а) трансферази

2) 2 б) ліази

3) 3 в) оксидоредуктаз

4) 4 г) лігази

5) 5 д) гідролази

6) 6 е) ізомерази

2.2. Які коферменти можуть містити представники перерахованих класів ферментів?

1-НАД

2 пиридоксальфосфат а) гідролази

3 ФАД б) трансферази

4 ФМН в) ізомерази

5 тетрагидрофолієвая кислота г) оксидоредуктаз

6 біотин д) ліази

7- коензим А е) лігази

Вид 3. Виберіть правильне поєднання відповідей.

3.1. Фермент від неорганічного каталізатора відрізняє

1) здатність прискорювати реакцію

2) висока специфічність

3) вихід з реакції в незмінному стані

4) термолабильность

5) дія в малих концентраціях

3.2. Вплив рН на хід реакції, що каталізується ферментом, полягає в тому, що ....

1) [Н+] Змінює напрямок реакції

2) [Н+] Визначає ступінь іонізації аміногруп

3) екстремальні значення рН викликають денатурацію ферменту

4) [Н+] Визначає ступінь іонізації карбоксильних груп

5) [Н+] Змінює ступінь іонізації субстрату

Вид 4.Визначте правильність тверджень в реченні і наявність причинного зв'язку між ними.

4.1. Na+ , K+- АТФ-аза відноситься до класу ферментів трансфераз, тому що Na+, K+-АТФ-Аза здійснює перенесення іонів Na і К.

4.2. За хімічною структурою все ферменти без винятку є білками, тому що рибозими - клас биокатализаторов, є за структурою РНК.

 Заняття № 5. Загальні властивості ферментів. | Приклади ситуаційних завдань

Приклади тестів контролю вихідного рівня знань | Фракцій сироватки крові методом електрофорезу на папері. | Порядок виконання роботи | Робота № 2. Очищення білків від низькомолекулярних домішок методом діалізу. | Робота № 3. Очищення від низькомолекулярних домішок методом гельфильтрации на сефадексе (молселекте). | Заняття № 4. Складні білки. Біологічні мембрани. | Методичні вказівки до самопідготовки | Приклади тестів контролю вихідного рівня знань | Робота № 1. Проба Тейхмана. | Робота № 2. Виділення муцину слини і визначення в ньому вуглеводного компонента. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати