Головна

Проведення семінарського заняття з навчальної дисципліни

  1. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТЬ (ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ).
  2. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТЬ (ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ).
  3. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТЬ (ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ).
  4. III. Зміст заняття
  5. III. Зміст, організація і методика проведення уроку.
  6. III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
  7. IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.

«Адміністративне право»

Тема « Публічне адміністрування сфер охорони здоров'я,освіти,науки,молоді і спорті,культури та туризму »

Навчальна мета:закріплення теоретичних знань студентів щодо публічного адміністрування сфери охорони здоров'я,освіти,науки,молоді і спорту,культури та туризму ,а також контроль рівня засвоєння ними матеріалу теми.

Виховна мета:націлити студентів на творче і активне усвідомлення мотивів навчання , розвиток пізнавального інтересу до юридичної професії та формування морально-естетичних якостей юриста-професіонала.

Розвивальна мета: розвиток у студентів здібностей до системного аналізу теоретичних положень матеріалу теми ,а також уміння аргументовано і точно викладати своє розуміння стосовно питань , що вивчаються.

Обсяг навчального часу:2 години.

Навчальне обладнання,ТЗН: ноутбук, мультимедійний проектор

Наочні засоби:мультимедійна презентація( слайди).

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки:-

Забезпечуючідисципліни: Теорія держави та права,Конституційне право.

Забезпечувальні дисципліни: Кримінальне право,Цивільне право,Фінансове право,Трудове право,Земельне право,Митне право.

Організаційно заняття складається з доведення до студентів плану проведення семінару,переліку рекомендованої літератури, тем реферативних повідомлень та ін. Для підготовки і проведення заняття студенти використовують бібліотечний фонд, а також навчально-методичні та інші рекомендовані кафедрою джерела і матеріали.

Орієнтовний розрахунок навчального часу складається з:

-перевірки готовності студентів до занять - до 3 хв.;

- вступного слова викладача - до 3 хв.;

- обговорення питань семінару та рефератів - до 70 хв.;

- прикінцевого слова викладача, підбиття підсумків та надання рекомендацій щодо поглиблення знань з даної теми - до 4 хв.

Перевірка готовності студентів до заняття полягає у встановленні кількості відсутніх на занятті та з'ясуванні причин їх відсутності , а також встановлення того, чи всі присутні на семінарі були на лекції і мають конспекти та готові до відповідей на питання семінару.

У вступному слові викладач визначає мету, завдання та порядок проведення заняття і надає студентам коротку установку щодо порядку висвітлення питань семінару та структури їх відповідей .

Під час обговорення питань семінару можуть бути застосовані такі методи перевірки знань студентів:

Опитувальний - метод перевірки знань, при якому суб'єкт перевірки ставить запитання об'єкту (в усній або письмовій формі).

Реферативний - метод перевірки знань, при якому заздалегідь визначені студенти доповідають по контрольній тематиці з наступним обговоренням.

Програмний контроль - метод перевірки знань, при якому зі студентами може проводитися тестування.

Перевірка конспектів лекцій - метод перевірки знань, який полягає у перевірці наявності лекційного матеріалу у зошитах.

Виступам студентів передує вступне слово викладача.

Після кожного виступу студенту можуть бути поставлені додаткові запитання, які не були розкриті під час його виступу. У ході виступу, а також і після нього, ставляться запитання до решти студентів, які повинні постійно слідкувати за виступами своїх колег та вчасно висловлювати власний погляд щодо дискусійних проблем.

. Виступи студентів здійснюються через вільне викладання питання без використання конспектів. Можливість використання додаткового матеріалу може бути надана, якщо це є самостійною додатковою працею щодо обробки першоджерел і допомагає детальніше розкрити зміст питань семінару.

Викладач після кожного виступу підбиває короткий підсумок щодо виступів як основного доповідача, так і інших осіб, які брали участь у обговоренні питання. Загальне резюме робиться наприкінці заняття, де викладач має детальніше зупинитися на проблемних питаннях теми, підбити загальний підсумок заняття і оголосити оцінки, а також доручити студентам, які слабо засвоїли тему, більш ретельно опрацьовувати матеріал в індивідуальному плані, а також дати завдання на наступне заняття і рекомендувати найбільш ефективні методи підготовки до нього.

Запитання до семінару 1 ( 2год.)

1. Поняття «охорона здоров'я» ат державна політика у сфері охорони здоров'я

2. Система суб'єктів публічного адміністрування у сфері охорони здоров'я

3. Центральні органи виконавчої влади у сфері охорони здоро'вя

4. Освіта як об'єкт публічного адміністрування

Запитання до семінару 2 ( 2год.)

1. Суб'єкти публічної адміністрації у сфері освіти

2. Суб'єкти публічного адміністрування у сфері науки

3. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері освіти та науки

4. Суб'єкти публічного адміністрування у сфері молоді та спорту і туризму

Теми рефератів та доповідей:

1. Адміністративно-правове регулювання фармацевтичної галузі в Україні.

2. Регулювання охорони здоров'я на місцевому рівні (державні адміністрації та органи місцевого самоврядування)

.3. Надання адміністративних послуг у сфері охорони здоров'я.

4. Особливості адміністративно-правового регулювання галузі спорту на місцевому рівні (місцеві органи виконавчої влади).

Завдання для самостійного вивчення :

.

1. Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

2. Державна політика у сфері освіти і науки, молоді та спорту.

4.Культура як об'єкта адміністративно-правового регулювання. Суб'єкти адміністративно-правового регулювання цієї сфери.

4. Права та обов'язки суб'єктів туристичної діяльності.

ПЛАНПроведення семінарського заняття з навчальної дисципліни | Проведення семінарського заняття з навчальної дисципліни

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ | ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ | Адреси в глобальній комп'ютерній мережі Internet | МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ РЕФЕРАТІВ | Проведення семінарського заняття з навчальної дисципліни | Проведення семінарського заняття з навчальної дисципліни | Проведення семінарського заняття з навчальної дисципліни | Проведення семінарського заняття з навчальної дисципліни | Проведення семінарського заняття з навчальної дисципліни | Проведення семінарського заняття з навчальної дисципліни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати