Головна

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

  1. Анотація дисципліни
  2. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  3. Біологічні дисципліни
  4. Вибіркової навчальної дисципліни
  5. Вступ. Роль і місце дисципліни в підготовці фахівців
  6. ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  7. До вивчення дисципліни

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра загальноправових дисциплін

Методичні рекомендації для студентів щодо вивчення дисципліни

« АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»

Укладач: Сергєєв І. С.

Київ - 2014

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Адміністративне право є базовою навчальною дисципліною, яка обов'язково входить до планів і програм підготовки юристів. У її межах представлений складний комплекс теоретичних положень, правових інститутів і нормативного матеріалу щодо регламентації відносин адміністративних зобов'язань у виконавчо-розпорядчій діяльності публічної адміністрації.

Останні роки адміністративне право перебуває у стані системної трансформації, параметри якої визначені Концепцією адміністративної реформи в Україні. Відповідно до її положень формується нова ідеологія взаємовідносин між державою і громадянином. Докорінних змін зазнає адміністративно-правова доктрина. Оновлюється адміністративне законодавство. У практичну площину переведені теоретичні доробки щодо адміністративної юстиції. В результаті адміністративне право перетворилося з права державного управління на галузь, яка нормативно визначає і регулює права та обов'язки публічної адміністрації щодо суб'єктів громадянського суспільства. Воно стає обов'язковим чинником формування правової держави.

Оновлена сутність адміністративного права віддзеркалена у змісті його предмета. Відповідно до сучасних уявлень він складається з відносин а) публічного управління, або публічно-управлінських відносин; б) відносини, що виникають при наданні адміністративних послуг; в) відносин відповідальності публічної адміністрації, або судового і адміністративного оскарження її дій; г) відносин відповідальності за порушення загальнообов'язкових правил, установлених публічною адміністрацією.

Центральне місце у забезпечені системності предмета адміністративного права належить категоріям "публічна адміністрація", "публічне адміністрування", "відносини адміністративних зобов'язань".

Категорія "публічна адміністрація" фактично займає місце, яке у радянському адміністративному праві належало категорії "державне управління". Це не є простою зміною термінів. Теорія публічної адміністрації має принципові відмінності від теорії державного управління, як за юридичним наповненням, так і за ідеологічною сутністю.

Її становлення і визнання ставить крапку на спробах пристосувати вчення про державне управління до доктрини правової демократичної держави. Держави де нормативно визнається її відповідальність перед людиною, де права людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Сьогодні наукове осмислення і подальша розробка теорії публічної адміністрації є одним з головних напрямків доктринального оновлення адміністративного права України, важливим підґрунтям його трансформації у сучасну юридичну галузь європейського змісту.

Публічна адміністрація в адміністративному праві європейських країн, у більшості випадків, визначається як сукупність органів та установ, які реалізують публічну владу шляхом виконання закону, підзаконних актів та вчинення інших дій в публічних інтересах. Таке її розуміння є актуальним і для української правової системи.

"Публічне адміністрування" - це діяльність суб'єкта публічної адміністрації на виконання владних повноважень публічного змісту (управління, надання адміністративних послуг, застосування адміністративних стягнень тощо). Вона спрямована на реалізацію публічного інтересу і, як правило, регламентована процесуальними нормами.

Поняття "відносини адміністративних зобов'язань" базується на нормах Конституції України щодо відповідальності держави перед людиною, визнання головним обов'язком держави утвердження і забезпечення прав і свобод людини (ст. 3), верховенства права (ст. 8), обмеження повноважень і дій публічної адміністрації Конституцією та законами України. Вони обумовлюють прийняття публічною адміністрацією зобов'язань щодо задоволення інтересів суспільства і громадян. Серед них є зобов'язання публічного характеру, виконання яких потребує використання публічною адміністрацією владних повноважень. Це зобов'язання ефективно управляти, надавати необхідні послуги, нести юридичну відповідальність за вчинення протиправних діянь, забезпечувати правопорядок. В ході їх реалізації виникають відносини, які позначаються як "відносини адміністративних зобов'язань".

Важливу роль у розумінні змісту адміністративно-правових відносин відіграє наявність чітких уявлень про сутність розмежування адміністративного права з правом кримінальним, цивільним, корпоративним, і відповідних галузей законодавства; а також про співвідношення відповідальності адміністративної з відповідальністю дисциплінарною і кримінальною.

Ретельної уваги потребує функціонування адміністративно-правових інститутів адміністративних послуг і адміністративного судочинства. Саме вони стали чинниками, які перетворили адміністративне право з права державного управлінні на право захисту громадянина від свавілля влади.

Концептуальне значення для уяснення сучасної теоретичної доктрини адміністративного права і нормативно-інституціональних засад побудови публічної адміністрації мають матеріали, що стосуються здійснення адміністративної реформи в Україні.

Основним документом, який містить вихідні положення щодо системного реформування адміністративно-правових механізмів є Концепція адміністративної реформи в Україні, яка втілюється в життя згідно із Указом Президента України від 22.07.1998 р. "Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні".

Відповідно до цих реалій змінився зміст навчальної дисципліни і сформувалися якісно нові вимоги до набуття адміністративно-правових знань. Сьогодні вони базуються на творчій активності, самостійному опануванні теоретичних і нормативних положень, дослідницькій ініціативності.

Семінари та практичні заняття з адміністративного права проводяться з метою:

§ допомогти студентам поглибити свої знання з найбільш важливих теоретичних положень дисципліни, краще засвоїти якісні зміни та оновлення, що відбуваються в сфері державної виконавчої влади на сучасному етапі;

§ прищепити студентам комплекс практичних знань і навичок, необхідних для формування в них високої професійної майстерності;

§ глибше вивчити останні зміни та доповнення, внесені до чинного адміністративного законодавства, виробити в студентів вміння правильно реалізовувати його норми до конкретних правових ситуацій при здійсненні правоохоронної та правозастосовної діяльності.

При підготовці до семінарського чи практичного заняття кожному студенту необхідно ознайомитись із запропонованою літературою та з відповідними нормативними джерелами. Найважливіші з них при цьому бажано законспектувати. Наявність конспектів лекцій і нормативних джерел враховуються викладачем при визначенні оцінки знання предмету.

Під час семінарських занять як викладачу, так і студентам, потрібно вести пошук найбільш активних форм і методів навчання та опанування матеріалом. Семінари, як правило, проводяться шляхом обговорення окремих, найбільш важливих питань тієї чи іншої теми, заслуховування доповідей чи рефератів з подальшим їх обговоренням.

Під час практичних занять студенти, спираючись на положення чинного адміністративного законодавства, розв'язують запропоновані задачі, аналізують конкретні правові ситуації і дають їм правову оцінку, на спеціально відведених заняттях - повинні навчитись більш досконало складати відповідні адміністративно-процесуальні документи, давати оцінку їх якості та відповідності до діючого законодавства.

На завершення загальних методичних вказівок, вважаємо за необхідне зазначити, що не може бути юридичної освіти без знань адміністративного права. Вони складають важливу і необхідну частину правової культури людини, забезпечують активну громадянську позицію, надають їй можливість приймати участь у здійсненні влади, а саме головне - є фундаментом правового розуміння свободи громадянина у всіх сферах його життєдіяльності.

Вимоги до знань та умінь:

знати:

- сутність адміністративного права, його зв'язок з державним управлінням;

- діюче адміністративне законодавство;

- функції та принципи публічного управління;

- систему виконавчої влади, правове положення суб'єктів, що її здійснюють;

- форми та методи публічного управління;

- поняття та види заходів адміністративного примусу;

- способи забезпечення законності в державному управлінні та спеціальні адміністративно-правові режими;

- особливості міжгалузевого державного управління.

уміти:

- тлумачити та застосовувати чинне адміністративне законодавство;

- правильно використовувати в практичній діяльності методи публічного управління;

- готувати проекти актів публічного управління та приймати управлінські, юрисдикційні та інші рішення;

- здійснювати функції щодо забезпечення законності в державному управлінні, при розгляді справ про адміністративні правопорушення.

 | ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ

Адреси в глобальній комп'ютерній мережі Internet | МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ РЕФЕРАТІВ | Проведення семінарського заняття з навчальної дисципліни | Проведення семінарського заняття з навчальної дисципліни | Проведення семінарського заняття з навчальної дисципліни | Проведення семінарського заняття з навчальної дисципліни | Проведення семінарського заняття з навчальної дисципліни | Проведення семінарського заняття з навчальної дисципліни | Проведення семінарського заняття з навчальної дисципліни | Проведення семінарського заняття з навчальної дисципліни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати