На головну

індивідуальні завдання

  1. I. Виконання письмового завдання (реферату).
  2. I. Перевірка домашнього завдання.
  3. II частина контрольного завдання
  4. II. Завдання для самостійної роботи.
  5. II. Завдання для самостійної роботи.
  6. II. Завдання для самостійної роботи.
  7. II. Завдання для самостійної роботи.

Тема 1: Проблеми забезпечення економічного зростання в національній економіці

Мета курсової роботи: дослідити можливості, фактори, наслідки та перешкоди збільшення економічного потенціалу країни.

У теоретичній частині розкрити наступні питання: поняття та види економічного зростання; мета економічного зростання; інвестиції і технічний прогрес в забезпеченні економічного зростання; політика економічного зростання; витрати економічного зростання; концепція сталого економічного зростання; природні межі економічного зростання.

В аналітичній частині проаналізувати показники і динаміку економічного розвитку Республіки Білорусь з 1991 року, оцінити ефективність національної економіки в контексті сталого зростання.

У проектної частини запропонувати систему заходів щодо стабілізації економічного розвитку Республіки Білорусь і оптимізації темпів економічного зростання.

Тема 2: Стратегія державного регулювання національної економіки

Мета курсової роботи: дослідити форми, методи, стратегічні напрямки державного регулювання економіки.

У теоретичній частині розкрити зміст наступних питань: Об'єктивна необхідність державного регулювання економіки, його методи і форми; стратегії державного втручання в планової і підприємницьких системах; особливості регулювання державою трансформаційних економік.

В аналітичній частині проаналізувати роль держави в національній економіці Республіки Білорусь, дати оцінку ефективності державного втручання в економіку.

У проектної частини запропонувати систему заходів щодо вдосконалення державного регулювання національної економіки Білорусі.

Тема 3: Актуальні проблеми екологізації економічного розвитку

Мета курсової роботи: дослідити економічні аспекти екологічних проблем в контексті концепції сталого економічного держави.

У теоретичній частині розкрити наступні питання: сутність екології, екологізації економічного розвитку; економічні основи екологічних проблем; екологія і економічне зростання; глобалізація та екологічні проблеми; принципи і методи екологічної політики.

В аналітичній частині проаналізувати актуальні проблеми екологізації економічного розвитку в Республіці Білорусь, оцінити ефективність системи управління екологією, екологічної політики в країні.

У проектної частини запропонувати систему заходів щодо оптимізації еколого-економічного розвитку Республіки Білорусь в контексті концепції сталого зростання.

Тема 4: Проблеми розподілу і перерозподілу доходів в національній економіці

Мета курсової роботи: дослідити механізм розподілу національного доходу між факторами виробництва і проблеми їх перерозподілу в ринковій економіці.

У теоретичній частині розкрити наступні питання: первинне і вторинне, функціональне приватне розподіл доходів; значення зарплати в політиці розподілу доходів; справедливість розподілу доходів; стратегія перерозподілу доходів.

В аналітичній частині проаналізувати існуючу в республіці Білорусь систему розподілу і перерозподілу доходів, динаміку заробітної плати в сукупних доходах, роль профспілок і держави в механізмах перерозподілу доходів, оцінити їх ефективність.

У проектної частини запропонувати систему заходів щодо вдосконалення распределительно-перерозподільних відносин в Республіці Білорусь та їх оптимізації.

Тема 5: Проблеми регіонального розвитку та регіональної політики у національній економіці

Мета курсової роботи: дослідити сутність, особливості та проблеми регіонального політики та регіонального розвитку в національній економіці.

У теоретичній частині розкрити наступні питання: сутність регіоналістики та регіональної політики; регіональні пропорції в національній економіці; проблеми регіонального розвитку в сучасних умовах.

В аналітичній частині проаналізувати проблеми регіонального розвитку і регіональної політики в Республіці Білорусь, оцінити ефективність регіональної політики в країні.

У проектної частини запропонувати систему заходів щодо вдосконалення та оптимізації регіонального розвитку та регіональної політики у Республіці Білорусь.

Тема 6: Розвиток туристичної індустрії в умовах глобалізації та економічної інтеграції

Мета курсової роботи: дослідити вплив туристичної індустрії на рівень економічного розвитку країни в умовах зростаючої глобалізації.

У теоретичній частині розкрити наступні питання: сутність та структура туристичної індустрії; класифікація видів туризму; розвиток туризму та його внесок у добробут національної економіки.

В аналітичній частині проаналізувати основні напрямки та динаміку розвитку туризму в Республіці Білорусь, оцінити перспективні можливості розвитку екологічного, ностальгічного і агротуризму в країні.

У проектної частини запропонувати комплекс заходів щодо активізації та оптимізації розвитку туристичної індустрії в Республіці Білорусь.

Тема 7: Економічні проблеми ресурсозбереження та раціонального природокористування в трансформаційній економіці

Мета курсової роботи: дослідити об'єктивну необхідність і механізми раціонального природокористування і ресурсозбереження в економіці відкритого типу.

У теоретичній частині розкрити питання: сутність раціонального природокористування і ресурсозбереження; механізм управління природокористуванням; екологізація виробництва в контексті концепції сталого економічного зростання.

В аналітичній частині проаналізувати напрямки, форми і фактори природокористування та ресурсозбереження в Республіці Білорусь, Виявити проблеми в даній області і оцінити можливості країни в їх вирішенні.

У проектної частини запропонувати систему заходів в області раціонального природокористування, ефективного ресурсозбереження в Республіці Білорусь.

Тема 8: Ринок праці та проблеми його функціонування в трансформаційній економіці

Мета курсової роботи: дослідити проблему формування та розвитку ринку праці в умовах перехідної економіки.

У теоретичній частині розкрити питання: структура та інфраструктура ринку праці; організація пропозиції і формування попиту на працю; профспілки на ринку праці; державне регулювання ринку праці; безробіття і зайнятість у перехідній економіці.

В аналітичній частині проаналізувати етапи, динаміку розвитку ринку праці в Республіці Білорусь, дати оцінку ефективності заходів державного регулювання ринку праці в Білорусі.

У проектної частини запропонувати систему заходів щодо оптимізації ринку праці в Білорусі, забезпечення раціональної та ефективної зайнятості.

Тема 9: Економічні основи інтеграційних процесів і розвиток міжнародного співробітництва в сучасному світі

Мета курсової роботи: дослідити механізми міжнародної регіональної інтеграції в умовах зростаючої глобалізації.

У теоретичній частині розкрити наступні питання: сутність інтеграції, її види; інтеграція і глобалізація; основні форми міжнародного співробітництва; інтеграція і її ефективність.

В аналітичній частині проаналізувати ефективність інтеграційних процесів за участю Республіки Білорусь, оцінити вплив інтеграції на економічний потенціал країни і можливості її економічного зростання.

У проектної частини запропонувати систему заходів щодо підвищення ефективності інтеграційних процесів за участю Республіки Білорусь.

Тема 10: Проблеми ефективної взаємодії держави і сфери підприємництва в трансформаційній економіці

Мета курсової роботи: дослідити економічний механізм взаємодії держави і підприємницького сектора в перехідній економіці.

У теоретичній частині розкрити зміст наступних питань: правові та економічні аспекти впливу держави на розвиток підприємництва; лібералізація трансформаційної економіки; роль середнього і малого бізнесу в економічному розвитку країни; економічний механізм інноваційного розвитку суб'єктів господарювання.

В аналітичній частині проаналізувати заходи білоруського уряду в напрямку лібералізації економіки, оцінити їх вплив на перспективи розвитку підприємництва в Республіці Білорусь.

У проектної частини запропонувати комплекс заходів щодо оптимізації взаємодії держави і підприємництва в білорускою економіці.

Тема 11: Соціально-орієнтована модель розвитку національної економіки: особливості та проблеми

Мета курсової роботи: дослідити характерні риси і механізми соціально-орієнтованої моделі ринкової економіки з урахуванням національної специфіки.

У теоретичній частині розкрити наступні питання: відмінності соціально-орієнтованої та ліберальної моделей економічного розвитку; роль держави в трансформаційній економіці; концептуальні особливості білоруської моделі соціально-економічного розвитку.

В аналітичній частині проаналізувати основні напрямки ринкових перетворень в Республіці Білорусь, порівняти статистичні дані про хід реформ в Республіки Білорусь та інших пострадянських країнах, оцінити результативність соціальних реформ в Білорусі.

У проектної частини запропонувати систему заходів по по поглибленню ринкових перетворень та оптимізації соціальної політики білоруської держави.

Тема 12: Проблеми формування «середнього класу» і соціальної поляризації в трансформаційній економіці

Мета курсової роботи: розкрити соціальну структуру суспільства на основі економічних критеріїв в умовах перехідного періоду розвитку.

У теоретичній частині розкрити зміст наступних питань: сутність «середнього класу»; поняття соціальної стратифікації; соціальна поляризація: рівність, нерівність, справедливість, межа бідності; роль держави в згладжуванні соціально-економічної диференціації суспільства.

В аналітичній частині проаналізувати показники соціальної поляризації в Республіці Білорусь, динаміку соціальної структури суспільства в кінці 20 - початку 21 століть, показники майнового розшарування, рівня життя, бідності в Білорусі; дати їх оцінку.

У проектної частини запропонувати комплекс заходів щодо оптимізації соціального розшарування в суспільстві на основі державних програм соціального захисту населення.

Тема 13: Державне регулювання національної економіки в умовах глобальних викликів

Мета курсової роботи: дослідити вплив глобалізації на державне регулювання економіки.

У теоретичній частині розкрити зміст наступних питань: сутність глобалізації; національна економіка в умовах глобальних викликів; особливості державного регулювання економіки і забезпечення національної безпеки; глобальні виклики та конкурентоспроможність національної економіки.

В аналітичній частині проаналізувати систему заходів білоруської держави щодо підвищення національної конкурентоспроможності та забезпечення національної безпеки, дати оцінку їх ефективності.

У проектної частини запропонувати систему заходів щодо підвищення ефективності державного впливу на національну економіку в умовах глобалізації.

Тема 14: Інноваційний розвиток і забезпечення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки

Мета курсової роботи: дослідити взаємозв'язок між інноваційним розвитком та конкурентоспроможністю національної економіки.

У теоретичній частині розкрити зміст наступних питань: сутність інновацій та інноваційного розвитку; критерії інноваційної економіки; сутність міжнародної конкурентоспроможності; рейтингові оцінки країн за критеріями міжнародної конкурентоспроможності.

В аналітичній частині проаналізувати можливості і показники інноваційного розвитку білоруської економіки, місце Республіки Білорусь в рейтингових оцінках за критеріями міжнародної конкурентоспроможності.

У проектної частини запропонувати систему заходів щодо підвищення міжнародної конкурентоспроможності білоруської економіки на основі її інноваційного розвитку.

Тема 15: Проблеми економічної концентрації та захисту конкуренції в національній економіці

Мета курсової роботи: дослідити механізми захисту конкуренції в умовах концентрації підприємств.

У теоретичній частині розкрити питання: визначення і форми економічної концентрації; причини концентрації; економія від масштабу; переваги диверсифікації; наслідки концентрації; завдання та умови конкуренції; антимонопольне законодавство.

В аналітичній частині проаналізувати показники концентрації білорускою промисловості, окремих галузей; виявити особливості антимонопольного закону Республіки Білорусь; оцінити ефективність реалізації антимонопольного регулювання в країні.

У проектної частини запропонувати систему заходів щодо оптимізації економічної концентрації підприємств і вдосконалення антимонопольного регулювання білоруської економіки.

Тема 16: Економічна ефективність: концептуальні підходи та практичні аспекти

Мета курсової роботи: дослідити різні підходи до трактування економічної ефективності на мікро- і макрорівнях національної економіки.

У теоретичній частині розкрити наступні питання: поняття економічної ефективності; ресурсний підхід до ефективності; ефективність і потенціал підприємства; ефективність і концепція сталого розвитку; система показників ефективності на мікро- і макрорівнях.

В аналітичній частині проаналізувати систему показників ефективності національної економіки Республіки Білорусь, рейтингові оцінки національної конкурентоспроможності країни, дати оцінку динаміки показників ефективності.

У проектної частини запропонувати систему заходів щодо підвищення економічної ефективності національної економіки Республіки Білорусь.

Тема 17: Можливості та проблеми розвитку інтелектуального капіталу в національній економіці

Мета курсової роботи: дослідити вплив інтелектуального ресурсу на економічне зростання національної економіки в XXI столітті.

У теоретичній частині розкрити наступні питання: концепція «нової економіки»; людський капітал; інтелектуальний капітал і наукомістке виробництво; сучасний тип економічного зростання; хайтеграція, сервизации, софтизации в XXI столітті; механізм «пастки наростаючого технологічного відставання».

В аналітичній частині проаналізувати ринок наукоємної продукції Республіки Білорусь, динаміку зростання витрат на НДДКР, динаміку експорту високих технологій в країні.

У проектної частини запропонувати систему заходів з нарощування інтелектуального капіталу та розвитку ринку наукомісткої продукції в Республіці Білорусь.

Тема 18: Інфляційні процеси в національній економіці: причини, наслідки, протидія

Мета курсової роботи: дослідити механізми інфляційних процесів і антиінфляційної політики в національній економіці.

У теоретичній частині розкрити наступні питання: поняття, види та вимірювання інфляції; механізми інфляції попиту і пропозиції; вплив інфляції на зайнятість, розподіл доходів і економічне зростання; антиінфляційна політика.

В аналітичній частині проаналізувати особливості, динаміку, тенденції інфляції в Республіці Білорусь, оцінити ефективність проведеної в країні антиінфляційної політики.

У проектної частини запропонувати систему заходів щодо стримування інфляційних процесів в Республіці Білорусь та підвищенню ефективності антиінфляційної політики.

Тема 19: Актуальні проблеми інвестиційної політики в трансформаційній економіці

Мета курсової роботи: дослідити інноваційні та структурні аспекти інвестиційної політики країн з перехідною економікою.

У теоретичній частині розкрити наступні питання: поняття інвестицій та інвестиційної політики; інвестиції і модернізація економіки; інвестиції та інноваційний розвиток; інвестиційні можливості, інвестиційний клімат, інвестиційний потенціал країни.

В аналітичній частині проаналізувати інвестиційні можливості і потенціал Республіки Білорусь, структуру і динаміку інвестицій в економіку країни, їх джерела та напрямки, оцінити ефективність проведеної інвестиційної політики.

У проектної частини запропонувати систему заходів щодо вдосконалення інвестиційної політики та оптимізації інвестиційного клімату в Республіці Білорусь.

Тема 20: Економічні проблеми і перспективи сталого та інноваційного розвитку АПК і сільських територій

Мета курсової роботи: дослідити можливості ефективного розвитку агропромислового комплексу (АПК) і сільських поселень в період трансформації економіки.

У теоретичній частині розкрити питання: сутність АПК; АПК та інновації; АПК і продовольча проблема; розвиток сільських поселень в контексті демографічних проблем і регіональної політики.

В аналітичній частині проаналізувати економічні проблеми розвитку АПК і сільських територій в Республіці Білорусь, дати оцінку ефективності механізму інноваційного розвитку АПК і системи управління ним.

У проектної частини запропонувати систему заходів щодо оптимізації сталого та інноваційного розвитку АПК і сільських територій в Республіці Білорусь.

Тема 21: Ринкова економіка: спільні риси і національні особливості

Мета курсової роботи: розкрити механізм функціонування ринкової економіки, загальні риси і національні особливості, показники ефективності її розвитку в умовах посилення тенденцій глобалізації та регіоналізації світової економіки.

У теоретичній частині показати економічні, правові та теоретичні основи функціонування ринкової економіки, розкрити господарський механізм її розвитку в сучасних умовах і специфіку його заломлення в національних моделях ринкової економіки.

В аналітичній частині слід проаналізувати особливості національних моделей ринкової економіки, дати оцінку сильних і слабких її сторін.

У дослідницькій частині досліджувати особливості білоруської моделі побудови ринкової економіки, оцінити її ефективність і перспективи розвитку.

Тема 22: Приватизація як умова переходу до ринкової економіки

Мета курсової роботи: розкрити на основі світового і вітчизняного досвіду потенціал приватизації в ході переходу до ринкової економіки.

У теоретичній частині розкрити сутність, форми і стратегії приватизації в ході реформування монополізму держвласності, дати оцінку їх ефективності.

В аналітичній частині розкрити зміст державної програми Республіки Білорусь по роздержавленню і приватизації держвласності, проаналізувати основні етапи та підсумки приватизації, оцінити рівень досягнення поставлених перед приватизацією завдань. Тут необхідно також зупинитися на порівняльній оцінці досвіду білоруської моделі приватизації в порівнянні з іншими країнами з перехідною економікою.

У дослідницькій частині необхідно зупинитися на перспективних завданнях і програмах приватизації, запланованих урядом на найближчі роки, з точки зору вирішення завдань процесу роздержавлення і приватизації державної власності в Республіці Білорусь.

Тема 23: Моделі ринку праці та проблеми їх регулювання в розвинених країнах

Мета курсової роботи: вивчити можливості різних моделей ринку праці в забезпеченні ефективної зайнятості населення розвинених країн світу.

У теоретичній частині розкрити поняття політики зайнятості, її форми і структуру, показники досягнення ефективної зайнятості, теоретичні моделі (кейнсіанська і неокласична) політики зайнятості.

В аналітичній частині необхідно оцінити сильні і слабкі сторони національних програм зайнятості в розвинених країнах (програми зайнятості в США; регулювання ринку праці у Франції; держрегулювання зайнятості в Японії; шведська модель соціальної політики).

У дослідницькій частині необхідно вивчити можливості дослідження досвіду політики зайнятості розвинених країн для підвищення ефективності роботи ринку праці Республіки Білорусь, дати оцінку реалізованим програмам зайнятості.

Тема 24: Ринок цінних паперів та проблеми його функціонування в Республіці Білорусь

Мета курсової роботи: розкрити можливості впливу ринку цінних паперів і окремих його сегментів на ефективність функціонування національної економіки.

У теоретичній частині вивчити структуру і закономірності розвитку ринку цінних паперів, інфраструктуру фондового ринку, механізм впливу ринку цінних паперів і окремих його сегментів на ринок капіталів і грошовий ринок.

В аналітичній частині проаналізувати динаміку і структуру розвитку ринку цінних паперів в Республіці Білорусь, рівень розвитку інфраструктури ринку цінних паперів і місце комерційних банків на фондовому ринку, зробити акценти на проблемних його сегментах.

У дослідницькій частині необхідно розкрити логічну взаємообумовленість структурних і інституційних перетворень в економіці Республіки Білорусь і ефективності функціонування ринку цінних паперів, а також пріоритети його розвитку в сучасних умовах.

Тема 25: Фіскальна політика: цілі, інструменти, ефективність

Мета курсової роботи: дослідити можливості впливу фіскальної політики на ефективне зростання національної економіки.

У теоретичній частині розкрити сутність фіскальної політики та теоретичні підходи до обгрунтування її ефективності; види фіскальної політики та інструменти її проведення; сильні і слабкі сторони фіскальної політики як форми державного регулювання ринкової економіки.

В аналітичній частині проаналізувати зміст проведеної фіскальної політики в Республіці Білорусь, її наслідки, відзначити специфіку інструментів впливу фіскальної політики на сукупний попит та сукупну пропозицію; вивчити методи фінансування дефіциту держбюджету в національній економіці.

У проектній (дослідницької) частини на основі врахування світового досвіду проведення фіскальної політики і аналізу сильних і слабких сторін у проведенні фіскальної політики в Республіці Білорусь розробити проект заходів щодо підвищення ефективності використання інструментів проведення фіскальної політики в стимулюванні економічного зростання та інноваційного характеру економіки.

Тема 26: Грошово-кредитна політика: цілі, інструменти, ефективність

Мета курсової роботи: розкрити сильні та слабкі сторони грошово-кредитної політики в механізмі регулювання ринкової економіки.

У теоретичній частині необхідно показати сутність, види та інструменти проведення грошово-кредитної політики, розкрити основні теоретичні підходи в оцінці ефективності грошово-кредитної політики в порівнянні з іншими видами економічної політики.

В аналітичній частині необхідно проаналізувати зміст проведеної в Республіці Білорусь грошово-кредитної політики, її наслідки для грошового ринку і соціально-економічного стану країни в цілому; динаміку зміни грошово-кредитної політики на різних етапах циклічного розвитку економіки.

У дослідницькій (проектної) частини на основі оцінки слабких сторін в проведенні грошово-кредитної політики в Республіці Білорусь розробити з урахуванням світового досвіду заходи щодо підвищення ефективності грошово-кредитної політики в цілому та окремих інструментів її проведення зокрема.

Тема 27: Банківська система в трансформаційній економіці: особливості та шляхи вдосконалення

Мета курсової роботи: показати особливості функціонування банківської системи як елемента інфраструктури ринкової економіки в трансформаційній економіці.

У теоретичній частині показати структуру банківської системи в трансформаційній економіці та динаміку її зміни, функції центрального і комерційних банків та механізм їх впливу на грошовий ринок і структурні перетворення в економіці.

В аналітичній частині необхідно показати місце і роль банківської системи Республіки Білорусь в структурних і інституційних перетвореннях країни, розкрити національні особливості функціонування Національного банку Республіки Білорусь; відобразити показники ефективності функціонування системи комерційних банків, а також сильні і слабкі сторони у функціонуванні банківської системи Республіки Білорусь.

У дослідницькій частині розкрити напрямки інституційних перетворень банківської системи з метою досягнення параметрів функціонування грошових систем розвинутих економік.

Тема 28: Тіньова економіка: сутність, структура, суб'єкти і методи боротьби з нею

Мета курсової роботи: розкрити об'єктивні основи функціонування і еволюції тіньової економіки в сучасних умовах.

У теоретичній частині необхідно розкрити сутність, структуру і суб'єкти тіньової економіки, її економічні і правові аспекти функціонування, наслідки впливу на соціально-економічний розвиток країни.

В аналітичній частині необхідно вивчити тенденції і масштаби розвитку тіньової економіки в Республіки Білорусь на тлі інших пострадянських країн, проаналізувати механізми легалізації злочинних доходів, і методи боротьби з ними.

У дослідницькій частині необхідно досліджувати ефективність державної програми боротьби з тіньовою економікою в Республіці Білорусь.

Тема 29: Вплив макроекономічної політики на сукупний попит і сукупна пропозиція

Мета курсової роботи: дослідити можливості впливу різних видів макроекономічної політики на сукупний попит і сукупна пропозиція як інструментів впливу на динаміку ВНП.

У теоретичній частині розкрити теоретичні підходи до трактування сукупного попиту і сукупної пропозиції як інструментів впливу на ВНП; детермінанти сукупного попиту і сукупної пропозиції; механізм впливу різних видів макроекономічної політики (фіскальної, грошово-кредитної, соціальної, інвестиційної, зовнішньоекономічної) на динаміку зміни сукупного попиту і сукупної пропозиції.

В аналітичній частині необхідно проаналізувати закономірності і динаміку зміни сукупного попиту і сукупної пропозиції в Республіці Білорусь, розкрити зміст проведеної макроекономічної політики в контексті її впливу на сукупний попит і сукупна пропозиція.

У дослідницькій частині на основі виділення пріоритетних цілей макроекономічної політики розробити проект програми економічних перетворень в Республіці Білорусь, спрямований на досягнення оптимального співвідношення сукупного попиту та сукупної пропозиції.

Тема 30: Грошовий ринок: особливості попиту та пропозиції

Мета курсової роботи: розкрити особливості грошового ринку в механізмі ринкової економіки.

У теоретичній частині необхідно показати різні трактування попиту на гроші і факторів, їх визначальних; механізм грошової пропозиції з боку центрального і комерційних банків та його вплив на грошові агрегати; інструменти регулювання рівноваги на грошовому ринку.

В аналітичній частині необхідно проаналізувати зміну розміру і структури грошової пропозиції Республіки Білорусь, вивчити фактори формування попиту на гроші в контексті проведеної Національним банком грошово-кредитної політики.

У дослідницькій (проектної) частини запропонувати систему заходів з урахуванням світового досвіду перехідних економік по досягненню збалансованості попиту і пропозиції на грошовому ринку Республіки Білорусь.

Тема 31: Форми і методи політики державної підтримки малого бізнесу в Республіці Білорусь

Мета курсової роботи: розкрити потенціал малого бізнесу в умовах становлення ринкової економіки Республіки Білорусь, а також оцінити форми і методи його підтримки з боку держави.

У теоретичній частині необхідно розкрити зміст і форми розвитку малого бізнесу, необхідні економічні і правові умови його функціонування, форми взаємодії з корпоративним бізнесом

В аналітичній частині необхідно проаналізувати світовий і вітчизняний досвід функціонування малого бізнесу, оцінити умови розвитку підприємництва в Республіці Білорусь, охарактеризувати ефективність і проблеми його взаємодії з іншими сегментами підприємницького середовища. Тут також слід оцінити форми і методи політики державної підтримки малого бізнесу на тлі досвіду інших пострадянських країн, країн центральної та східної Європи (ЦСЄ).

У дослідницькій (проектної) частини слід виділити умови активізації малого бізнесу в Республіці Білорусь, в тому числі і за рахунок розширення форм і методів державної підтримки.

Тема 32: Бюджетний дефіцит і державний борг в контексті економічної безпеки національної економіки

Мета курсової роботи: показати механізм впливу фіскальної політики та її наслідки на економічну безпеку країни.

У теоретичній частині розкрити сутність і види бюджетного дефіциту і державного боргу, методи їх фінансування; поняття економічної безпеки і критерії її оцінки; механізм взаємозалежності бюджетного дефіциту і державного боргу, з одного боку, і економічної безпеки, з іншого боку.

В аналітичній частині слід вивчити динаміку і структуру зміни бюджетного дефіциту і державного боргу в Республіці Білорусь; методи їх фінансування в порівняльної характеристики з іншими країнами СНД і розвиненими західними країнами; дати оцінку критеріям економічної безпеки національної економіки.

У дослідницькій частині дослідити напрями оптимізації бюджетної політики, що вживаються урядом Республіки Білорусь; запропонувати систему заходів по зміцненню економічної безпеки країни і підвищенню ефективності проведеної фіскальної політики.

Тема 33: Макроекономічна політика ринкової та адміністративно-командної систем

Мета курсової роботи: показати порівняльну ефективність господарського механізму ринкової та адміністративно-командної економік.

У теоретичній частині необхідно показати економічні основи функціонування ринкової та адміністративно-командної систем: ціноутворення, управління, розподіл ресурсів і доходів, стимулювання праці; фінансування економіки, теоретичні основи побудови макростатистики, форми власності на капитали і т.д .; а також показати інструментарій проведення макроекономічної політики в двох досліджуваних економічних системах.

В аналітичній частині необхідно проаналізувати стан господарського механізму Республіки Білорусь на відповідність критеріям ринкової і перехідної економік (можна у формі порівняльної характеристики з іншими країнами СНД).

У дослідницькій частині розкрити напрями структурних і інституційних перетворень в Республіці Білорусь, необхідних для створення ринкової моделі економіки в Республіки Білорусь.

Тема 34: Макроекономічна рівновага та фактори, що його визначають

Мета курсової роботи: дослідити встановлення макроекономічної рівноваги як основи оптимального використання економічних ресурсів в національній економіці.

У теоретичній частині необхідно розкрити види та моделі встановлення макроекономічної рівноваги, методи визначення рівноважного обсягу ВВП, інструменти впливу уряду на досягнення макроекономічної рівноваги на окремих видах ринків.

В аналітичній частині проаналізувати на основі даних національних рахунків Республіки Білорусь стан рівноваги на окремих видах ринків, а також рівноважний обсяг національного продукту і його відхилення від фактичного з точки зору виявлення рецесійного і інфляційного розривів в економіці.

У проектної частини необхідно розробити систему заходів щодо збалансування окремих видів ринків і національної економіки Республіки Білорусь в цілому.

Тема 35: Людський капітал: еволюція підходів, способи оцінки

Мета курсової роботи: розкрити роль людського капіталу в інноваційній моделі розвитку сучасної економіки.

У теоретичній частині курсової роботи розкрити поняття «людський капітал» і еволюцію підходів до нього; показати способи оцінки потенціалу людського капіталу.

В аналітичній частині охарактеризувати рівень розвитку людського капіталу в різних національних і інституційних моделях економік; оцінити умови і рівень розвитку людського потенціалу в Республіці Білорусь.

У проектної частини досліджувати соціально-економічні, політичні та інституційні умови для активізації людського капіталу в Республіці Білорусь як найважливішого чинника становлення інноваційної моделі розвитку національної економіки і формування «середнього класу».

Тема 36: Моделі соціального захисту населення в ринковій економіці

Мета курсової роботи: дослідити об'єктивну необхідність, сутність і форми сучасних моделей соціального захисту населення в ринковій економіці.

У теоретичній частині розкрити наступні питання: сутність, виникнення та розвиток, мети і масштаби соціального захисту населення в ринковій економіці; показники ефективності соціальної політики держави; системи соціального захисту населення.

В аналітичній частині необхідно оцінити сильні і слабкі сторони національних моделей соціального захисту населення і можливості застосування їх в Республіці Білорусь; проаналізувати систему соціального захисту населення в Республіці Білорусь та її досягнення; результативність соціального партнерства.

У проектної частини на основі оцінки слабких сторін моделі соціального захисту населення в Республіці Білорусь розробити проект заходів щодо підвищення ефективності білоруської моделі соціального захисту населення з точки зору забезпечення сталого економічного зростання національної економіки.

Тема 37: Динаміка розвитку малого бізнесу і великих корпорацій в сучасній економіці

Мета курсової роботи: розкрити діалектичну єдність малого і великого бізнесу в сучасній економічній системі.

У теоретичній частині розкрити наступні питання: сутність та форми малого і великого бізнесу; переваги, недоліки та умови їх оптимального розвитку в сучасній економіці; форми та тенденції взаємодії малого бізнесу і великих корпорацій.

В аналітичній частині проаналізувати умови і форми розвитку малого і великого бізнесу в Республіці Білорусь; їх роль в національній економіці; тенденції розвитку.

У проектної частини на основі вивчення світового досвіду кооперації малого та великого бізнесу розробити проект заходів щодо оптимізації взаємодії малого бізнесу і великих підприємств Республіки Білорусь і підвищенню ефективності державного регулювання їх розвитку.

Тема 38: Антимонопольне регулювання і антимонопольне законодавство в країнах з розвиненою ринковою економікою і в перехідній економіці

Мета курсової роботи: розкрити місце антимонопольного регулювання та антимонопольного законодавства в механізмі ринкової інфраструктури.

У теоретичній частині розкрити наступні питання: історія виникнення, сутність і інструменти антимонопольного законодавства; порівняльна характеристика антимонопольного регулювання в країнах з ринковою економікою і в транзитивних моделях економіки.

В аналітичній частині слід проаналізувати еволюцію розвитку антимонопольного законодавства Республіки Білорусь, які використовуються інструменти антимонопольного регулювання та їх ефективність.

У проектної частини на основі оцінки рівня демонополізації національної економіки Республіки Білорусь запропонувати систему заходів щодо підвищення ефективності антимонопольного регулювання як основи зростання інвестиційної привабливості економіки Республіки Білорусь.

Тема 39: Грошова система та її еволюція. сучасні гроші

Мета курсової роботи: дослідити можливості ефективного функціонування грошової системи та її вплив на грошовий ринок.

У теоретичній частині розкрити поняття, структуру та типи грошових систем; охарактеризувати етапи її еволюції; відзначити особливості функціонування сучасних моделей грошових систем. Особливе місце тут слід приділити сучасним грошей як основі функціонування грошової системи.

В аналітичній частині проаналізувати соціально-економічні та нормативно-правові засади функціонування грошової системи Республіки Білорусь; розкрити її структуру і тенденції розвитку.

У проектної частини на основі вивчення світового досвіду функціонування грошових систем спрогнозувати закономірності розвитку грошової системи Республіки Білорусь в рамках взаємодії національного грошового ринку зі світовими фінансовими ринками та інститутами.

Тема 40: Вільні економічні зони та особливості їх функціонування в Республіці Білорусь

Мета курсової роботи: розкрити місце і роль вільних економічних зон (ВЕЗ) в розвитку форм міжнародної інтеграції господарської діяльності.

У теоретичній частині розкрити наступні питання: цілі, завдання та передумови створення ВЕЗ; типи і характеристики СЕЗ; світовий досвід створення і функціонування ВЕЗ.

В аналітичній частині проаналізувати специфіку розвитку СЕЗ в Республіці Білорусь, види діяльності на території СЕЗ, оподаткування ВЕЗ, державні гарантії інвесторам в СЕЗ.

У проектної частини позначити проблеми розвитку вільних економічних зон в Республіці Білорусь та шляхи їх подолання.

Тема 41: Міграція робочої сили як фактор макроекономічної динаміки

Мета курсової роботи: дослідити процеси міграції робочої сили в економіці Республіки Білорусь.

У теоретичній частині розкрити сутність міграції робочої сили, її причини, види і наслідки для сторін економік.

В аналітичній частині провести дослідження, економічних і неекономічних причин міграції робочої сили, напрямків і структури міграційних потоків (вікової, кваліфікаційний і ін.) В Республіці Білорусь. Проаналізувати позитивні та негативні наслідки еміграції та імміграції на економіку Республіки Білорусь.

У проектної частини визначити основні цілі та актуальні питання еміграційної та імміграційної політик Республіки Білорусь, комплекс заходів з регулювання міграційних потоків в Республіки Білорусь.

 Тематика курсових робіт | Тема 42. Іноземні інвестиції та їх роль у розвитку національної економіки

Теоретична частина | Практична частина | додатки | | | | | | Підготовка до захисту | ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНКИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати