Головна

Рівень підготовки за тестовими завданнями 4 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

Варіант 2

 1.  До основних напрямів витрачання екологічних фондів не відноситься:  а. будівництво очисних сооруженійб. впровадження екологічно чистих технологійв. прибуток від участі в діяльності предпріятійг. наукові дослідження
 2.  Закінчіть речення: «Економічний оптимум забруднення навколишнього середовища-це точка, в якій ...»  а. значення граничного збитку і граничних природоохоронних витрат равниб. величина природоохоронних витрат дорівнює величині економічного ущербав. величина природоохоронних витрат мінімальнаг. всі відповіді вірні
 3.  Закінчіть речення: «Методика розрахунку економічної ефективності природоохоронних заходів включає оцінку ...»  а. фактичного ущербаб. прогнозного ущербав. предотвращенного ущербаг. немає вірної відповіді
 4.  Закінчіть речення: «Відповідно до існуючої практики державному обліку підлягають ...»  а. всі корисні іскопаемиеб. виявлення та прогнозні корисні іскопаемиев. виявлення та економічно оцінені корисні іскопаемиег. немає вірної відповіді
 5.  Екстерналії в залежності від різного типу впливів класифікуються на (виключіть невірну відповідь):  а. временниеб. глобальниев. постоянниег. локальні
 6.  Закінчіть речення: «У методиці розрахунку економічного збитку від забруднення навколишнього середовища найбільш трудомістким є етап ...»  а. розрахунку загальної маси викидів забруднюючих веществб. оцінки натурального збитку від забруднення навколишнього середовища. переклад показників натурального збитку в грошові едініциг. немає вірної відповіді
 7.  Закінчіть речення: «Здатність навколишнього середовища поглинати шкідливі впливи ...»  а. зменшується з півночі на югб. збільшується з півночі на ЮГВ. є величиною постійною для всіх регіонів
 8.  Фактори, що формують економічний збиток, діляться на чинники ... (виключіть невірну відповідь)  а. вліяніяб. воспріятіяв. состояніяг. узагальнення
 9.  Вкажіть вірне визначення: «Запобігання ущерб- це ...»  а. можливі збитки від забруднення навколишнього средиб. різницю між можливим і фактичним збитком від забруднення навколишнього середовища. різницю між фактичним і можливим збитком від забруднення навколишнього средиг. немає вірної відповіді
 10.  Закінчіть речення: «Ліцензія на комплексне природокористування видається ...»  а. виконавчим органом влади суб'єкта Федерацііб. законодавчим органом влади суб'єкта Федерації. спеціально уповноваженими на те державними органами РФ в області охорони навколишнього природного средиг. всі відповіді вірні
 11.  Закінчіть речення: «Природні ресурси в практиці вітчизняної статистики враховуються ...»  а. в натуральному вираженііб. в вартісному вираженні. в відносних показниках (балах) г. всі відповіді вірні
 12.  Вкажіть вірне твердження:  а. джерелом плати за забруднення навколишнього природного середовища є собівартість продукції, якщо забруднення не перевищує встановлених норматівовб. кошти від платежів за забруднення навколишнього природного середовища перераховуються в наступному порядку: 90% - в доход федерального бюджету, 10% - на рахунку екологічних фондовв. джерелом плати за забруднення навколишнього природного середовища є собівартість продукції, якщо забруднення перевищує нормативні значення
 13.  Вставте пропущене слово: «У Росії використовується ... ставка (і) платежу за забруднення навколишнього середовища»  а. однаб. двев. три
 14.  Закінчіть речення: «Відрахування на відтворення мінерально сировинної бази стягується ...»  а. тільки в натуральній формеб. тільки в грошовій формі. в грошовій і натуральній формег. всі відповіді вірні
 15.  За способом аналізу контроль може бути (виключіть невірну відповідь):  а. прямойб. косвеннийв. дістанціоннийг. всі відповіді вірні
 16.  Вставте пропущене слово: «Екологічний паспорт підприємства є плануванням природоохоронних заходів на ... рівні»  а. федеральномб. регіональномв. локальному
 17.  «Джерелами фінансування природоохоронних заходів є ...». Вкажіть невірну відповідь.  а. власні кошти предпріятійб. кошти комерційних банковв. госбюджетг. екологічні фонди
 18.  Серед наявних підходів до визначення економічної цінності природних ресурсів і природних послуг можна виділити базуються на ... (виключіть невірну відповідь)  а. витратному методеб. Ринкова оцінка. альтернативної стоімостіг. економічної оценкед. загальної економічної цінності
 19.  Вкажіть неправильне твердження:  а. 90% коштів, що перераховуються на рахунки екологічних фондів всіх рівнів, залишається на местахб. основним джерелом формування екологічних фондів є плата за забруднення навколишнього середовища. основним джерелом формування екологічних фондів є платежі за природні ресурсиг. екологічні фонди мають трирівневу організаційну структуру
 20.  Основним джерелом формування коштів екологічних фондів є ...  а. платежі за природні ресурсиб. платежі за забруднення навколишнього середовища. штрафи за екологічні правонарушеніяг. всі відповіді вірні
 21.  Об'єктами геосістемного моніторингу не є:  а. зникаючі види тварин і растенійб. природні екосистеми. тропосфера і озоновий екранг. агроекосистеми
 22.  Вкажіть невірне визначення. «Екологічне страхованіе- це ...»  а. страхування власних збитків винуватців загрязненіяб. страхування майна «третіх осіб» в. страхування відповідальності об'єктів-потенційних винуватців аварійного забруднення середовища перед «третіми особами»
 23.  Екологічні фонди мають ... організаційну структуру.  а. трехуровневуюб. двухуровневуюв. чотирьохрівневу
 24.  Кількість шкідливого речовини в навколишньому середовищі, яке за певний проміжок часу не впливає на здоров'я людини і не викликає несприятливих наслідків у його потомства, - це  а. ПДУб. ПДВв. ПДКг. ПДН
 25.  До споживчої вартості (вартості використання) не відноситься:  а. вартість существованіяб. пряма вартість использованияи. непряма вартість іспользованіяг. можлива вартість
 26.  Федеральний екологічний фонд перебуває у віданні ...  а. Міністерства природних ресурсовб. Державного комітету з охорони навколишнього середовища. Міністерства фінансів РФ
 27.  Вкажіть найбільш точне визначення для поняття «екологічний норматив»:  а. це закони природи, які використовуються в господарській практікеб. це показники, що відображають досягнутий на сучасному етапі рівень вимог до ведення господарської діяльності та якості навколишнього природного середовища. це компонент навколишнього середовища, прямо чи побічно впливає на живі організмиг. це сукупність усіх факторів, в межах яких можливе існування виду в природі
 28.  В якості критеріїв кількісної оцінки рівня забруднення навколишнього середовища не використовується:  а. З-індекс загрязненіяб. ФК- фонова концентраціяв. ТК-токсикологічна концентраціяг. всі відповіді вірні
 29.  «Згідно з порядком державного обліку природних ресурсів підрахунок запасів корисних копалин в надрах визначається ...»  а. кондиціями, підтвердженими державної експертізойб. кон'юнктурою світового ринкав. за аналогією з оцінкою відомих родовищ корисних копалин
 30.  Встановіть правильну послідовність в етапах розрахунку економічного збитку від забруднення навколишнього середовища: 1. оцінка натурального ущерба2. облік регіональних особливостей розведення стоків і розсіювання вибросов3. розрахунок всієї маси вибросов4. оцінка фінансового збитку  а. 4,1,3,2б. 1,3,2,4в. 2,3,4,1г. 3,2,1,4
 31.  Факторами навколишнього середовища, що впливають на токсичність є (виключіть неправильну відповідь)  а. розчинений кіслородб. жорсткість водив. лужність водиг. всі відповіді вірні
 32.  «Субсидії як елемент еколого-економічного стимулювання представляє собою ...»  а. виплати підприємств до державного бюджету для реалізації екологічних программб. виплати підприємствам з держбюджету на скорочення викидів забруднюючих веществв. виплати «третім особам» для компенсації економічного збитку, викликаного забрудненням навколишнього средиг. всі відповіді вірні
 33.  Орендна плата за землю може бути встановлена ??...  а. в грошовій формеб. в натуральній формі. в грошовій і натуральній формахг. всі відповіді вірні
 34.  Рівнем показників природоемкости не є:  а. макроуровеньб. мікроуровеньв. продуктовийг. галузевої
 35.  Шкода, заподіяна здоров'ю людини несприятливим впливом навколишнього природного середовища, може бути (виключіть невірну відповідь):  а. матеріальнийб. естетіческійв. моральнийг. генетіческійд. фізіологічний
 36.  Для зниження тиску на навколишнє середовище застосовуються методи (виключіть невірну відповідь):  а. інформаціонниеб. предупредітельниев. карательниег. економічні
 37.  За земельні ділянки, що знаходяться в стадії сільськогосподарського освоєння земельний податок ...  а. НЕ взімаетсяб. стягується за зниженими ставками. стягується повністю
 38.  Лісові подати як плата за лісові ресурси стягуються ...  а. в грошовій формеб. в натуральній формі. в грошовій і натуральній формах
 39.  До природно-економічної класифікації ресурсів не відноситься:  а. агрокліматіческіеб. мінеральниев. рекреаціонниег. хіміческіед. біологічні
 40.  Куди переводяться кошти, отримані за порушення природоохоронного законодавства?  а. в дохід бюджетаб. в державні екологічні фонди. до страхових фондів

варіант 3

 1.  Закінчіть речення: «У методиці розрахунку економічного збитку від забруднення навколишнього середовища найбільш трудомістким є етап ...»  а. розрахунку загальної маси викидів забруднюючих веществб. оцінки натурального збитку від забруднення навколишнього середовища. переклад показників натурального збитку в грошові едініциг. немає вірної відповіді
 2.  Закінчіть речення: «Здатність навколишнього середовища поглинати шкідливі впливи ...»  а. зменшується з півночі на югб. збільшується з півночі на ЮГВ. є величиною постійною для всіх регіонів
 3.  Закінчіть речення: «Нормативи плати за викиди забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище і розміщення відходів конкретним підприємством повинні бути вказані ...»  а. в екологічному паспорті предпріятіяб. в ліцензії на комплексне природокористування. в ув'язненні екологічної експертізиг. в ув'язненні екологічного аудиту
 4.  Фактори, що формують економічний збиток, діляться на чинники ... (виключіть невірну відповідь)  а. вліяніяб. воспріятіяв. состояніяг. узагальнення
 5.  Закінчіть речення: «Відповідно до існуючої практики державному обліку підлягають ...»  а. всі корисні іскопаемиеб. виявлення та прогнозні корисні іскопаемиев. виявлення та економічно оцінені корисні іскопаемиег. немає вірної відповіді
 6.  Закінчіть речення: «Ліцензія на комплексне природокористування видається ...»  а. виконавчим органом влади суб'єкта Федерацііб. законодавчим органом влади суб'єкта Федерації. спеціально уповноваженими на те державними органами РФ в області охорони навколишнього природного средиг. всі відповіді вірні
 7.  У ринковій економіці цінності важливо класифікувати на: (виключіть невірну відповідь)  а. риночниеб. характерізуемиев. нехарактерізуемиег. всі відповіді вірні
 8.  Ієрархія передбачає впорядкування елементів:  а. тільки від нижчого до висшемуб. тільки від вищого до нізшемув. від нижчого до вищого або від вищого до нізшемуг. немає вірної відповіді
 9.  Критеріями зон екологічного ризику не є:  а. санітарниеб. екологічної. техніческіег. природно ресурсовой
 10.  Ознаками екологічної кризи є ... (вкажіть неправильну відповідь):  а. це оборотна зміна рівноважного стану природних комплексовб. це результат безпосереднього впливу людської діяльності на природне средув. це результат впливу зміненої людським суспільством природного середовища на суспільне развітіег. всі відповіді вірні
 11.  Вигідність раціонального і збалансованого природокористування для підприємства реалізується через (виключіть невірну відповідь):  а. економічні вигодиб. екологічні вигоди. стратегічні вигодиг. всі відповіді вірні
 12.  Факторами навколишнього середовища, що впливають на токсичність є (виключіть неправильну відповідь)  а. розчинений кіслородб. жорсткість водив. лужність водиг. всі відповіді вірні
 13.  «Субсидії як елемент еколого-економічного стимулювання представляє собою ...»  а. виплати підприємств до державного бюджету для реалізації екологічних программб. виплати підприємствам з держбюджету на скорочення викидів забруднюючих веществв. виплати «третім особам» для компенсації економічного збитку, викликаного забрудненням навколишнього средиг. всі відповіді вірні
 14.  Орендна плата за землю може бути встановлена ??...  а. в грошовій формеб. в натуральній формі. в грошовій і натуральній формахг. всі відповіді вірні
 15.  Рівнем показників природоемкости не є:  а. макроуровеньб. мікроуровеньв. продуктовийг. галузевої
 16.  Шкода, заподіяна здоров'ю людини несприятливим впливом навколишнього природного середовища, може бути (виключіть невірну відповідь):  а. матеріальнийб. естетіческійв. моральнийг. генетіческійд. фізіологічний
 17.  Як називається частина природних ресурсів, яка може бути реально залучена в господарську діяльність при даних технічних соціально-економічних можливостях суспільства з умовою збереження середовища життя людини?  а. біосфераб. тропосферав. природно-ресурсний потенціалг. мінеральні корисні копалини
 18.  Стадіями екологічного менеджменту є:  а. виборб. моментальний аналізв. екологічний бізнес Планг. всі відповіді вірні
 19.  Вкажіть правильний варіант відповіді: «Що таке Геосистема?»  а. оптимально функціонує територіальний виробничий комплекс на невеликій площадіб. сукупність видів рослин і тварин на конкретній ділянці території. закономірне поєднання взаємопов'язаних обміном речовин і енергією компонентів природи, що утворюють нерозривну єдність на певній території або акваторііг. всі відповіді вірні
 20.  Основний етап екологічного аудиту включає такі процедури: ... (виключіть неправильну відповідь)  а. спільна нарада групи екоаудита з керівництвом і провідним персоналом предпріятіяб. анкетування підприємства з метою визначення обсягів работвем. визначається документація, що забезпечує проведення екоаудітаг. проводиться збір, аналіз, інтерпретація і запис інформації, необхідної для визначення відповідності та невідповідності критеріям екологічного аудиту.
 21.  Сталий развітіе- це ...  а. промисловий розвиток зі стійкими темпами зростання протягом кількох останніх летб. розвиток, яке забезпечує постійне відтворення виробничого потенціалу на перспектівув. збереження таких темпів приросту населеніяг. всі відповіді вірні
 22.  Вставте пропущене слово: «Екологічний паспорт підприємства є плануванням природоохоронних заходів на ... рівні»  а. федеральномб. регіональномв. локальному
 23.  «Джерелами фінансування природоохоронних заходів є ...». Вкажіть невірну відповідь.  а. власні кошти предпріятійб. кошти комерційних банковв. госбюджетг. екологічні фонди
 24.  Серед наявних підходів до визначення економічної цінності природних ресурсів і природних послуг можна виділити базуються на ... (виключіть невірну відповідь)  а. витратному методеб. Ринкова оцінка. альтернативної стоімостіг. економічної оценкед. загальної економічної цінності
 25.  Вкажіть неправильне твердження:  а. 90% коштів, що перераховуються на рахунки екологічних фондів всіх рівнів, залишається на местахб. основним джерелом формування екологічних фондів є плата за забруднення навколишнього середовища. основним джерелом формування екологічних фондів є платежі за природні ресурсиг. екологічні фонди мають трирівневу організаційну структуру
 26.  Основним джерелом формування коштів екологічних фондів є ...  а. платежі за природні ресурсиб. платежі за забруднення навколишнього середовища. штрафи за екологічні правонарушеніяг. всі відповіді вірні
 27.  До способів зниження ризику не відноситься:  а. оцінка схильності ріскуб. розподіл ріскав. страхування ріскаг. резервування коштів на покриття витрат
 28.  Що відображають стандарти якості навколишнього середовища:  а. рівень громадських потребностейб. рівень фактичного впливу промислових підприємств на навколишнє средув. рівень економічної стабільностіг. всі відповіді вірні
 29.  Канцерогенні речовини діляться на категорії (вкажіть неправильну відповідь)  а. металлосодержащіеб. газообразниев. жірорастворімиег. водорозчинні сполуки металів
 30.  Вкажіть вірне значення поняття «імпактних моніторинг»:  а. це стеження за загально-біосферними, в основному природними процессаміб. це моніторинг регіональних та локальних антропогенних впливів в особливо небезпечних зонах і местахв. це моніторинг, основним завданням якого є фіксація та встановлення показників, характе-різующіх природний Фонг. це моніторинг, який проводиться в зонах, що не випробовують прямого господарського впливу
 31.  До технологічних методів поліпшення якості навколишнього середовища відносяться (вкажіть невірну відповідь):  а. розробка нових технологійб. очисні сооруженіяв. заміна топліваг. зменшення стоянок автомобілів
 32.  Екологічна безпека реалізується на рівнях (виключіть невірну відповідь)  а. глобальномб. регіональномв. локальномг. імпактних
 33.  Вкажіть найбільш повне визначення поняття «навколишнє людини середу» -  а. це сукупність умов життя людини як біологічного організмаб. це поняття включає крім природних умов життя людини, матеріальні об'єкти. це штучне оточення людей, що складається з технічних компонентовг. немає вірної відповіді
 34.  До формалізованих методів прогнозування відносяться (вкажіть невірну відповідь)  а. статістіческійб. експертні оцінки. моделірованіяг. екстраполяції
 35.  Природокористування слід розглядати в першу чергу як:  а. вивчення природних ресурсовб. експлуатацію природних ресурсовв. збереження природних ресурсовг. немає вірної відповіді
 36.  До логістичних методів прогнозування не належить:  а. індукціяб. дедукціяв. екстраполяціяг. аналогія
 37.  Федеральний екологічний фонд перебуває у віданні ...  а. Міністерства природних ресурсовб. Державного комітету з охорони навколишнього середовища. Міністерства фінансів РФ
 38.  Вкажіть найбільш точне визначення для поняття «екологічний норматив»:  а. це закони природи, які використовуються в господарській практікеб. це показники, що відображають досягнутий на сучасному етапі рівень вимог до ведення господарської діяльності та якості навколишнього природного середовища. це компонент навколишнього середовища, прямо чи побічно впливає на живі організмиг. це сукупність усіх факторів, в межах яких можливе існування виду в природі
 39.  Встановіть правильну послідовність в етапах розрахунку економічного збитку від забруднення навколишнього середовища: 1. оцінка натурального ущерба2. облік регіональних особливостей розведення стоків і розсіювання вибросов3. розрахунок всієї маси вибросов4. оцінка фінансового збитку  а. 4,1,3,2б. 1,3,2,4в. 2,3,4,1г. 3,2,1,4
 40.  «Згідно з порядком державного обліку природних ресурсів підрахунок запасів корисних копалин в надрах визначається ...»  а. кондиціями, підтвердженими державної експертізойб. кон'юнктурою світового ринкав. за аналогією з оцінкою відомих родовищ корисних копалин

варіант 4

 1.  До основних маркетингових напрямами не відносять:  а. адміністративне регулірованіеб. екологічний аудит рівня впливу на навколишнє средув. екологічне страхованіег. нові форми реклами
 2.  Яке з перерахованих нижче напрямків не відповідає змісту поняття «раціональне використання мінеральних ресурсів» -  а. повне вилучення з породи основного сирьяб. залучення в експлуатацію бідних рудв. залучення в експлуатацію тільки кращих за якістю рудг. вторинне використання відходів обогащеніякомплексное використання
 3.  До соціальних ризиків не відноситься:  а. імущественнийб. інвестіціоннийв. політіческійг. фінансовий
 4.  У структурі викидів в атмосферне повітря підприємств теплоенергетики основною складовою є ...  а. пильб. діоксид серив. оксиди азотаг. окис вуглецю
 5.  У підготовчий етап екологічного аудиту проводяться такі процедури (виключіть невірну відповідь):  а. призначення головного аудітораб. проведення натурного обследованіяа. проведення консультаційг. складання договору на проведення аудітад. розробка програми проведення аудиту
 6.  При нормуванні якості навколишнього середовища (грунту, повітря, води) норма якості середовища повинна встановлюватися ...  а. по реакції самого чуйного до змін середовища виду організмовб. по реакції людського організму на зміни якості навколишнього середовища. виходячи з економічної доцільності досягнення нормативних показателейг. всі відповіді вірні
 7.  Для атмосфери інгредієнтами забруднення не є:  а. важкі металлиб. окису азотав. пестіцідиг. біогенні продукти
 8.  Підберіть правильне закінчення цієї фрази: «Природоохоронні витрати поділяються на капітальні та ...»  а. едіновременниеб. Поточний. краткосрочниег. немає вірної відповіді
 9.  Методи кількісної оцінки економічного збитку поділяються на: (виключіть невірну відповідь)  а. метод прямого счетаб. аналітичний методв. метод зворотного счетаг. емпіричний метод
 10.  Вставте пропущене слово: «В даний час економічна оцінка природних ресурсів віддає перевагу ... підходу»  а. затратномуб. рентномув. воспроізводственномуг. немає вірної відповіді
 11.  Для зниження тиску на навколишнє середовище застосовуються методи (виключіть невірну відповідь):  а. інформаціонниеб. предупредітельниев. карательниег. економічні
 12.  За земельні ділянки, що знаходяться в стадії сільськогосподарського освоєння земельний податок ...  а. НЕ взімаетсяб. стягується за зниженими ставками. стягується повністю
 13.  Лісові подати як плата за лісові ресурси стягуються ...  а. в грошовій формеб. в натуральній формі. в грошовій і натуральній формах
 14.  До природно-економічної класифікації ресурсів не відноситься:  а. агрокліматіческіеб. мінеральниев. рекреаціонниег. хіміческіед. біологічні
 15.  Куди переводяться кошти, отримані за порушення природоохоронного законодавства?  а. в дохід бюджетаб. в державні екологічні фонди. до страхових фондів
 16.  Закінчіть речення: «Природні ресурси в практиці вітчизняної статистики враховуються ...»  а. в натуральному вираженііб. в вартісному вираженні. в відносних показниках (балах) г. всі відповіді вірні
 17.  Вкажіть вірне твердження:  а. джерелом плати за забруднення навколишнього природного середовища є собівартість продукції, якщо забруднення не перевищує встановлених норматівовб. кошти від платежів за забруднення навколишнього природного середовища перераховуються в наступному порядку: 90% - в доход федерального бюджету, 10% - на рахунку екологічних фондовв. джерелом плати за забруднення навколишнього природного середовища є собівартість продукції, якщо забруднення перевищує нормативні значення
 18.  Вставте пропущене слово: «У Росії використовується ... ставка (і) платежу за забруднення навколишнього середовища»  а. однаб. двев. три
 19.  Закінчіть речення: «Відрахування на відтворення мінерально сировинної бази стягується ...»  а. тільки в натуральній формеб. тільки в грошовій формі. в грошовій і натуральній формег. всі відповіді вірні
 20.  За способом аналізу контроль може бути (виключіть невірну відповідь):  а. прямойб. косвеннийв. дістанціоннийг. всі відповіді вірні
 21.  Вкажіть галузь економіки Росії, яка використовує більше половини споживаної прісної води ...  а. промишленностьб. сільське господарство. житлово-комунальне хозяйствог. немає вірної відповіді
 22.  Зоною екологічного ризику не є:  а. хронічне загрязненіеб. надзвичайна екологічна сітуаціяв. ядерна катастрофаг. підвищена екологічна опасностьд. екологічне лихо
 23.  Концепція органічного розвитку пропонує ...  а. неухильне зростання промислового проізводстваб. стабілізацію економічного Ростана. скорочення темпів економічного ростаг. немає вірної відповіді
 24.  При оцінці відновлюваних ресурсів використовується (вкажіть правильну відповідь):  а. витратний подходб. метод біоіндикації. ресурсний подходг. немає вірної відповіді
 25.  Проведення державної екологічної експертизи знаходиться в компетенції ...  а. Держкомітету РФ по охороні навколишнього средиб. Міністерства природних ресурсів РФВ. Комітету з екології Держдуми РФГ. немає вірної відповіді
 26.  До основних напрямів витрачання екологічних фондів не відноситься:  а. будівництво очисних сооруженійб. впровадження екологічно чистих технологійв. прибуток від участі в діяльності предпріятійг. наукові дослідження
 27.  Закінчіть речення: «Економічний оптимум забруднення навколишнього середовища-це точка, в якій ...»  а. значення граничного збитку і граничних природоохоронних витрат равниб. величина природоохоронних витрат дорівнює величині економічного ущербав. величина природоохоронних витрат мінімальнаг. всі відповіді вірні
 28.  Закінчіть речення: «Методика розрахунку економічної ефективності природоохоронних заходів включає оцінку ...»  а. фактичного ущербаб. прогнозного ущербав. предотвращенного ущербаг. немає вірної відповіді
 29.  Згідно який класифікації природні ресурси поділяють за ознакою вичерпності і відновлюваних?  а. генетіческойб. екологіческойв. хозяйственнойг. немає вірної відповіді
 30.  Екстерналії в залежності від різного типу впливів класифікуються на (виключіть невірну відповідь):  а. временниеб. глобальниев. постоянниег. локальні
 31.  Вкажіть вірне визначення: «Запобігання ущерб- це ...»  а. можливі збитки від забруднення навколишнього средиб. різницю між можливим і фактичним збитком від забруднення навколишнього середовища. різницю між фактичним і можливим збитком від забруднення навколишнього средиг. немає вірної відповіді
 32.  До ідеальним (уявним) моделей належать (вкажіть неправильну відповідь)  а. математіческіеб. графічні. хіміческіег. кібернетичні
 33.  Вкажіть вірне зміст поняття «транскордонне забруднення» - це ...  а. забруднення на кордоні двох природних середовищ повітряної і воднойб. забруднення, що виникає в межах одного регіону, наслідки якого проявляються в межах другог. забруднення, джерело виникнення якого надзвичайно великий і піддається локалізацііг. немає вірної відповіді
 34.  За масштабами прогнозованих явищ діляться на: (вкажіть неправильну відповідь)  а. регіональниеб. національниев. локальниег. Імпактний
 35.  Для здоров'я людини найбільш небезпечним слід вважати:  а. забруднення водних істочніковб. забруднення воздухан. забруднення почвиг. засмічення ландшафтів
 36.  Об'єктами геосістемного моніторингу не є:  а. зникаючі види тварин і растенійб. природні екосистеми. тропосфера і озоновий екранг. агроекосистеми
 37.  Вкажіть невірне визначення. «Екологічне страхованіе- це ...»  а. страхування власних збитків винуватців загрязненіяб. страхування майна «третіх осіб» в. страхування відповідальності об'єктів-потенційних винуватців аварійного забруднення середовища перед «третіми особами»
 38.  Екологічні фонди мають ... організаційну структуру.  а. трехуровневуюб. двухуровневуюв. чотирьохрівневу
 39.  Кількість шкідливого речовини в навколишньому середовищі, яке за певний проміжок часу не впливає на здоров'я людини і не викликає несприятливих наслідків у його потомства, - це  а. ПДУб. ПДВв. ПДКг. ПДН
 40.  До споживчої вартості (вартості використання) не відноситься:  а. вартість существованіяб. пряма вартість использованияи. непряма вартість іспользованіяг. можлива вартість


Рівень підготовки за тестовими завданнями 3 сторінка | Рівень підготовки за тестовими завданнями 5 сторінка

Автори: проф., Д. Е. н. В. в. Вершинін | Доц., К. М н. А. о. Хуторова | Рівень підготовки за тестовими завданнями 1 сторінка | Рівень підготовки за тестовими завданнями 2 сторінка | Рівень підготовки за тестовими завданнями 6 сторінка | Рівень підготовки за тестовими завданнями 7 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати