На головну

Сутність і значення організації роботи в органах прокуратури.

  1. B,C-довільні значення. 1 страница
  2. CloseGraph Закриває графічний режим (звільняє пам'ять, розподілену під драйвери графіки і відновлює текстовий режим роботи екрана).
  3. D. Штучні консервовані, біологічні стимулятори, смакового призначення
  4. II. Визначення коефіцієнтів світловідбиття оздоблювальних матеріалів.
  5. II. Відмітки про прибуття на місце практики, призначення, переводи і вибуття
  6. IV. Підготовка до написання курсової роботи.
  7. IX. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ ЗІ СКЛЯНИМ ПОСУДОМ ТА АМПУЛАМИ

Наявність принципів організації і діяльності прокуратури, а також принципів організації роботи її органів обумовлюють сутність, зміст, структури власної організації діяльності тих чи інших органів прокуратури. Від того як буде організована робота, залежить ефективність здійснення функцій, покладених на єдину систему прокуратури, а також виконання завдань прокурорського нагляду за додержанням законів. Конкретна організація роботи в органах прокуратури, її структура законом не визначаються. І нормативне це визначити практично неможливо, тому що організація роботи залежить від конкретних органів прокуратури, їх кадрового забезпечення, специфіки районів, регіонів, в яких функціонують ті чи інші прокуратури та конкретні завдання, що ними виконуються. Так, важко поєднувати в плані організації роботи прокуратури великих промислових міст з прокурорами сільської місцевості, курортних зон тощо. Організація роботи в тих чи інших органах прокуратури може носити ситуативний, динамічний характер.

Але практика виробила типові елементи змісту системи організації роботи, до основних з яких належать: підготовка, добір, розстановка і виховання кадрів і підвищення їхньої кваліфікації; планування роботи; контроль і перевірка виконання; керівництво.

Допоміжними елементами в організації роботи органів прокуратури є: діловодство; облік і звітність; узагальнення практики та її аналіз; систематизація законодавства; робота зі зверненнями громадян; матеріально-технічне, фінансове та правове забезпечення.

Такий поділ елементів організації роботи є умовним, оскільки всі вони складають окрему цілісну систему, взаємопов'язані й обумовлюють один одного і в своєму роді є важливими. Сама ж сутність організації роботи як окремого виду діяльності є складною, неоднозначною, бо стоїть поряд з управлінською. Теоретичне і практичне значення цієї проблеми зумовили розробку й викладання в деяких вузах спецдисципліна у «Організація роботи в органах прокуратури». Існує чимало точок зору стосовно того, що є організація роботи, в чому полягає управління в органах прокуратури і в якому співвідношенні знаходяться ці інститути та в чому полягає їх значення. Необхідно виходити з того, що «організація» є родовим поняттям стосовно «управління», яке є одним з елементів організації. Якщо «організацію» роботи розглядати як структуру, то «управління» в ній є певне функціонування організаційних відносин.

А в цілому під організацією роботи в органах прокуратури можна розуміти комплекс взаємопов'язаних дій, заходів, спрямованих на ефективне виконання функцій і завдань, покладених на прокуратуру. Назви майже всіх чинних галузевих наказів Генерального прокурора України розпочинаються словами «про організацію роботи», а в основі їх лежать конституційні функції, галузі, окремі ділянки прокурорського нагляду (додержання і застосування законів, провадження дізнання та досудового слідства, оперативно-розшукової діяльності, підтримання державного обвинувачення в суді, додержання законів у виконавчому провадженні, у справах неповнолітніх, про охорону навколишнього середовища, робота з кадрами тощо).

Розкрити конкретний зміст організації роботи в прокуратурі можна через характеристику її структурних елементів.

Враховуючи те, що будь-яка соціальна робота неможлива без відповідних кадрів, то і почнімо з підготовки, добору, розстановки й виховання кадрів та підвищення їхньої кваліфікації.

Генеральний прокурор України вважає однією з основних службових обов'язків своїх підлеглих прокурорів роботу з добору, розстановки, професійної підготовки і виховання кадрів. Звернуто увагу на вчасне формування замовлення на підготовку кадрів у базових юридичних вузах і на те, щоб мати дієвий резерв для заміщення вакантних посад, а також на цілеспрямовану зайнятість питаннями добору абітурієнтів до державних юридичних навчальних закладів, поліпшення зв'язків з цими вузами. Наказано також забезпечувати належне стажування молодих спеціалістів, надавати їм всебічну допомогу в опануванні професії, використовуючи при цьому досвід кращих прокурорів і слідчих, ветеранів органів прокуратури; глибоко вникати в проблему молодих спеціалістів, своєчасно вживати необхідних заходів для створення їм належних умов праці й побуту.

Для висунення на керівні посади в Генеральній прокуратурі та прокуратурах обласного рівня створюється кадровий резерв, що формується на підставі рекомендацій атестаційних комісій.

Атестування має сприяти вихованню кадрів, формуванню якісного складу працівників прокуратури, зростанню професійної компетентності, підвищенню кваліфікації, посиленню організованості, відповідальності, особистої дисципліни, а також недопущенню випадків рекомендації на керівні посади осіб, які не мають достатньої фахової підготовки, життєвого чи практичного досвіду. Військові прокурори і слідчі атестуються з урахуванням особливостей проходження ними військової служби. Підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників здійснюється за принципом безперервності.

За рішенням керівників Генеральної прокуратури України та прокуратур обласного рівня можуть розроблятися перспективні плани і на більш тривалий термін, наприклад стосовно зміцнення законності та правопорядку, з кадрових проблем і т. д. Практикується також короткострокове, індивідуальне (оперативне) планування на тиждень, день. Слідчий може складати плани з розслідування конкретних кримінальних справ.

Планування - це конкретизація напрямів діяльності, визначення її предмета й обсягу, заходів щодо виконання на певний конкретний термін, оформлене відповідним документом-планом (підготовленим, затвердженим в установленому порядку і прийнятим до виконання).

Процес планування має свої стадії, етапи, свою процедуру, що визначаються у зборі необхідної для планування інформації, її аналіз (відповідне законодавство, матеріали практики, статистика публікації в пресі тощо); складання проекту плану і його обговорення на засіданнях колегій чи нарадах; затвердження плану відповідним керівником органу прокуратури; організація його виконання.

Враховуючи те, що Генеральний прокурор України спрямовує роботу органів прокуратури і здійснює контроль за її діяльністю, він насамперед повинен бути зацікавлений у тому, щоб належним чином виконувались завдання прокурорського нагляду та здійснювались покладені на прокуратуру функції, які теж входять до структури його правового статусу. Це такі конституційні функції, як підтримання державного обвинувачення в суді, представництво інтересів громадянина або держави в суді, нагляд за додержанням законів у певних сферах державної діяльності. Залишаються на перехідний період, передбачений Конституцією, і функції загального нагляду та досудового слідства. Законом України «Про прокуратуру» (ст. 10) визначено функцію координації діяльності з боротьби зі злочинністю.

Генеральний прокурор України повинен неухильно додержуватися у своїй діяльності принципів єдності, централізації системи органів прокуратури, яку він очолює, принципів законності, незалежності, пріоритету захисту прав і свобод громадян, викриття правопорушень і невідворотності відповідальності за їх учинення тощо.

Законність для прокурорів, зокрема Генерального прокурора України, - це не тільки принцип власної діяльності, а й критерій оцінки прокурорами актів піднаглядних органів і завдання, на вирішення якого спрямовано прокурорський нагляд.

Практика функціонування органів прокуратури виробила певні форми керівництва. Найбільш характерні з них такі:

1) дача прокурором своїм підлеглим вказівок, розпоряджень, завдань, наказів. Ці акти мають бути конкретними, своєчасними, виконуваними. Бажано, щоб прокурор вказав, в який спосіб їх краще виконати;

2) виклик керівником своїх підлеглих з доповідями, поясненнями з приводу допущених порушень (виклик на «килим»). Заслуховування їх на засіданнях колегії, оперативних нарадах з важливих питань прокурорського нагляду та виконання інших завдань і функцій;

3) направлення вищестоящими прокурорами на місця оглядів, методичних листів, рекомендацій, інформацій та інших документів про усунення і недопущення в майбутньому недоліків і порушень в їх роботі;

4) виїзд на місця з перевірками роботи і надання практичної допомоги в роботі. Такі перевірки, як правило, заздалегідь плануються і зумовлюються конкретним станом дотримання законності в тому чи іншому районі чи регіоні;

5) організація навчання і підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників, проведення навчально-методичних конференцій і семінарів, обмін досвідом роботи тощо.

Однією з основних умов успішної організації роботи, її самостійним елементом є контроль і перевірка виконання.

Контроль не можна ототожнювати з перевірками діяльності підлеглих, тому що окрім перевірок існують ще й інші методи здійснення контролю (спостереження, обстеження, витребування документів, аналіз звітності, статистичних даних, заслуховування доповідей тощо).

Враховуючи єдність і незалежність прокурорської системи, за сферою діяльності контроль в ній переважно є відомчим (внутрішнім), хоча не виключається і судовий, парламентський контроль з певних питань. Контроль повинен відповідати таким вимогам: здійснюватися безперервно, регулярно і систематично; бути своєчасним за строком здійснення, старанним і повним в охопленні об'єктів контролю; оперативним, дійовим і гласним; мати загальний характер, кожний керівник повинен вважати контроль невід'ємною частиною своїх посадових обов'язків і займатись ним; форми й методи контролю повинні мати різнобічний характер; перевірки вищестоящими органами нижчестоящих, письмові звіти, контрольні журнали, картотеки, наради, засідання та ін.

Організація роботи неможлива також без ведення діловодства, що належить до допоміжних елементів організаційної діяльності, хоча за значенням є далеко не другорядним.

Невід'ємним атрибутом організації роботи в органах прокуратури є розгляд звернень громадян, що можуть внести корективи в будь-який елемент загальної організації роботи в прокуратурі.

 Організаційні принципи діяльності органів прокуратури. | Служба в органах і установах прокуратури України.

Прокурорський нагляд» предмет та система дисципліни. Зв'язок дисципліни «Прокурорський нагляд в Україні» з іншими юридичними дисциплінами. | Історія зародження і етапи розвитку прокуратури та законодавства щодо регулювання її організації і діяльності. | Концепція прокурорського нагляду на сучасному етапі. | ТЕМА 2. Система та структура органів прокуратури України | Колегії органів прокуратури як дорадчі органи системи, види колегій. | Міські, районні, міжрайонні прокуратури. | Загальні принципи організації і діяльності прокуратури. | Управління в органах прокуратури України. | Поняття, система і класифікація функцій органів прокуратури. | Поняття прокурорського нагляду, його завдання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати