Головна

Зміст структурних елементів курсової роботи

  1. CloseGraph Закриває графічний режим (звільняє пам'ять, розподілену під драйвери графіки і відновлює текстовий режим роботи екрана).
  2. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТЬ (ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ).
  3. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТЬ (ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ).
  4. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТЬ (ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ).
  5. III. Зміст заняття
  6. III. Зміст, організація і методика проведення уроку.
  7. IV. Підготовка до написання курсової роботи.

Загальні вимоги.Титульна сторінка і зміст повинні бути на окремих сторінках. Вступ, кожен розділ або глава, висновки, список використаних джерел та літератури, додатки обов'язково повинні починатися з нової сторінки.

Наступний підрозділ того самого розділу (глави) може розміщатися на тій самій сторінці, де закінчився попередній підрозділ цього ж розділу (глави), але слід відступити 2-3 строчки. Якщо внизу сторінки залишається мало місця і там розміщується тільки назва наступного підрозділу, а для тексту вже зовсім не вистачає місця, тоді доцільно весь підрозділ також розпочати з нової сторінки.

Титульна сторінка.Титульна сторінка відкриває оформлену роботу, вона повинна бути віддрукована або заповнена чітким розбірливим почерком, без помилок та виправлень. ( Додаток 3 ).

Зміст або план курсової роботи.Планє спрощеною формою, більш прийнятною для рефератів, але може, як виняток, застосовуватися студентами молодших курсів за дозволом керівника курсової роботи. Для курсової роботи більш прийнятним елементом є зміст, оскільки він показує обсяг курсової роботи і пропорційність розміщення матеріалу за розділами (главами) та іншими структурними елементами. (Додаток 5).

Слід пам'ятати, що курсова робота є первинним науковим дослідженням студента, тому вимоги до складання змісту, як і до всього оформлення курсової роботи, аналогічні тим, які висуваються при написанні дипломних і магістерських робіт.

На другій сторінці курсової роботи розміщується зміст (план). Головна відмінність змісту від плану полягає в тому, що в плані номери сторінок не вказуються, а в змісті навпроти кожного найменування частини роботи з правого боку сторінки вказується номер сторінки, з якої починається ця частина роботи: вступ, глава або розділ (які не поділені на підрозділи), підрозділи, висновки, список джерел та літератури, додатки. Нумерація переважно здійснюється арабськими цифрами.

Зміст (план) курсової роботи повинен бути складним і містить, як правило, три розділи, кожен (чи принаймні один) з яких повинен складатися із відповідних підрозділів. Однак припустимий мінімум для основної частини курсової роботи - два розділи (або глави), хоча б один з яких поділений не менше ніж на два підрозділи.

Слід також зауважити, що назви розділів (глав) не можуть повністю повторювати назву теми курсової роботи, а мають бути більш конкретизованими. Тобто, якщо у відповідності з темою формулюється мета курсової роботи, то назви розділів або глав та підрозділів повинні відповідати поставленим в курсовій роботі завданням. Назва підрозділу також не може повністю (дослівно) копіювати назву розділу (глави), інакше немає сенсу виділяти підрозділи як дрібніші структурні елементи змісту.

Вступ. У вступі до курсової роботи має бути визначено місце теми в дослідженні сучасних проблем розвитку даної галузі права України, обґрунтовано її актуальність, значення та новизну, які й обумовили вибір теми курсової роботи.

Обов'язково у вступі висвітлюється новизна і ступінь розробки проблеми у вітчизняній та іноземній науковій літературі, формулюється мета та завдання роботи, визначаються предмет, об'єкт та методи дослідження, а також дається огляд джерел дослідження, тобто основних нормативних актів за обраною темою, та його значення - для кого можуть бути корисними результати дослідження. В загальному вигляді визначається структура курсової роботи. Рекомендований обсяг вступу - до 4 сторінок.

Відповідно з наведеними вище вимогами перші або ключові слова майже кожного нового абзацу вступу повинні бути виділені жирним шрифтом, жирним курсивом або підкреслені. Наприклад:

Зразок виділення обов'язкових елементів вступу:

ВСТУП Правове регулювання відносин у сфері ... є важливою темою ... права, що обумовлено ... та пов'язано з ... . Актуальність обраної теми полягає в тому, що ... . У науковій літературі даній проблемі приділяється багато (або недостатньо) уваги. Так, в роботі ... «...» (прізвище й ініціали автора, в лапках - назва роботи) [посилання] зазначено ..., а в монографії ... «...» [посилання] розглянуто ... . Окремі аспекти проблеми, що стосуються ..., висвітлено в статтях ... «...» [], ... «...» [],... «...» [] та інших. Але деякі питання (Більшість аспектів ..., Важливі проблеми ...) щодо ... є недостатньо вивченими у вітчизняній та іноземній науковій літературі, що обумовило вибір теми курсової роботи. Метою курсової роботи є дослідження правового регулювання ... на основі аналізу поточного законодавства та даних практики, визначення проблем правового забезпечення та пошук шляхів їх подолання ... Для досягнення цієї мети поставлені такі завдання: - дослідити ... ; - розглянути ... ; - проаналізувати ... ; - вивчити ... ; - порівняти ... ; - дати аналіз ... . Методи дослідження: логічний, історичний, статистичний, порівняльно-правового аналізу, об'єктивності, всебічності, ... Джерельну базу дослідження складають: ст. 8 Конституції України [1, ст.8], ... кодекс України [2], Закон України «...» [3], Постанова КМУ [4], ... та інші нормативні акти. (Перелік з 5-7 основних нормативних актів, починаючи з відповідної темі статті Конституції України, кодексів, базових законів, найважливіших підзаконних актів.) Результати дослідження можуть бути використані ... Структура курсової роботи повинна відповідати меті та завданням дослідження і складається із вступу, двох-трьох розділів, підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків.

Розділи або глави, які можуть містити відповідні підрозділи, складають основну частину курсової роботи. В основній частині має бути відображений матеріал, що повністю розкриває тему курсової роботи. Викладення основної частини підпорядковується одній провідній ідеї, чітко визначеній студентом. Рекомендований обсяг основної частини, тобто всіх разом розділів курсової роботи, - 20-30 сторінок.

Обов'язкові вимоги до тексту курсової роботи:

1) необхідно використовувати посилання на джерела та літературу;

2) необхідні висновки наприкінці кожного розділу, глави, підрозділу, які можуть міститися в одному-двох абзацах, що починаються словами на зразок: «Отже, ...», «Таким чином, ...», «Слід зазначити, підсумовуючи вищесказане, що ...», «Можна зробити наступні висновки: ... . І запропонувати, виходячи з цього, ... .» і т. д.

Перший розділ (теоретичний) курсової роботи повинен включати теоретичні засади та методологічне обґрунтування проблеми на основі вивчення джерел та літератури з обраної теми. Необхідно викласти зміст провідних правових теорій та концепцій, що складають підґрунтя дослідження, зупинившись на теорії, яка лежить в основі правового аналізу. Слід звернути увагу як на вітчизняний, так і на світовий досвід вивчення ключових аспектів в обраній сфері правового регулювання.

Не менш важливо дати визначення та трактування суті базових понять, навести основні класифікації або підходи до систематизації в обраній сфері, охарактеризувати специфіку правовідносин, що стали предметом дослідження.

У другому розділі (аналітичному) курсової роботи проводиться ґрунтовний аналіз проблеми на підставі опрацьованих нормативно-правових актів. Доцільно розглянути правові основи функціонування досліджуваної сфери, певного правового інституту або правового явища - закони України, відповідні підзаконні нормативні акти та інші документи, положення міжнародного права, а також визначити їх відповідність потребам розвитку обраної сфери, якої торкається тема курсової роботи.

Необхідно охарактеризувати сучасний стан правовідносин, що становлять предмет дослідження, провести всебічний аналіз нормативних актів, які є об'єктом дослідження, і узагальнити, таким чином, різноманітний правовий матеріал, зв'язавши його з наявною теоретичною базою, виявити та проаналізувати провідні тенденції і напрямки розвитку правового регулювання в обраній сфері, виділити та окреслити проблеми, що виникають.

Необхідно провести самостійний правовий аналіз відповідних норм даної галузі права та суміжних галузей, якщо вони стосуються обраної проблеми. Також можна використовувати навчальні посібники, підручники, монографії та статті, що висвітлюють правові засади існування відповідного правового явища та розкривають дану тему, розглядають правові проблеми в обраній сфері, а також, у разі необхідності, дають порівняння із станом правового регулювання аналогічного питання в законодавстві зарубіжних країн.

У третьому розділі (практичному) на основі вивчення фактичних, інформаційно-довідкових, статистичних, звітних та інших даних слід узагальнити практичний досвід, тобто практику функціонування того чи іншого правового інституту, зокрема позитивний досвід законотворення та вдосконалення законодавства в обраній сфері, приклади реалізації правових норм або розгляду відповідних справ у судах тощо.

Доцільно навести пропозиції та рекомендації інших авторів, що не виключає самостійну оцінку відповідних законів та підзаконних актів, виявлення їх недоліків, та внесення пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання відповідно до обраної проблематики. Студент має продемонструвати власний внесок в дослідження обраної проблеми, який повинен носити конкретний характер: 1) запропонувати можливі шляхи розв'язання тих проблем, які були визначені у попередньому розділі; 2) розробити рекомендації з вдосконалення правового забезпечення в обраній для дослідження сфері правовідносин.

Якщо студент не в змозі запропонувати своє вирішення проблеми, то він повинен критично проаналізувати передовий вітчизняний та закордонний досвід у конкретній сфері правового регулювання, рекомендації науковців щодо розв'язання поставленої проблеми, викласти найбільш доцільний на його думку варіант з урахуванням особливостей сучасного етапу та обґрунтувати свій вибір.

Висновки.У висновках як завершальній, заключній частині курсової роботи належить чітко, послідовно, у формі тез викласти узагальнені, але конкретні результати дослідження, власні висновки та пропозиції щодо вдосконалення законодавства, а також рекомендації з поліпшення практики правозастосування. Рекомендований обсяг висновків - 2-3 сторінки (для порівняння, в дипломній роботі - 4-5 сторінок).

Узагальнюючі висновки за всією курсовою роботою не можуть бути механічним об'єднанням і повторенням висновків за розділами (главами) та підрозділами. Це повинно бути саме узагальнене, системне бачення проблем і узгоджені пропозиції щодо шляхів покращення правового забезпечення у даній сфері.

 Структура та обсяг курсової роботи | Організація виконання курсової роботи

Дніпропетровськ, 2011 | Протокол № 5 від 26 січня 2011 р. | Вимоги до курсової роботи | Оформлення курсової роботи | Оформлення таблиць і схем | Наукове керівництво, рецензування та захист курсової роботи | Дипломна робота за ОКР спеціаліста | Стандарти дипломних робіт | Оформлення змісту дипломної роботи | Підготовка до захисту. Захист дипломної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати