Головна

ВСТУП ДО МАРКЕТИНГУ

  1. H. Вступление Договора в силу
  2. I. Вступ
  3. I. Вступна частина
  4. II. Вступна частина
  5. Апелляционное и кассационное производство по обжалованию решений и определений суда первой инстанции, не вступивших в законную силу.
  6. Более пассивные поборники справедливости не вступают в открытую борьбу, а лишь
  7. В конце ХХ века мир вступил в новую эпоху - эпоху информационного общества, развитие которого связано с разработкой и применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

В процесі побудови незалежної демократичної правової держави та становлення ринкової економіки важливе значення має вдосконалення маркетингової діяльності та ефективне її правове регулювання.

Вивчення студентами основ фундаментальної економічної науки дасть їм змогу опанувати інші фундаментальні дисципліни, сформувати економічне мислення, потрібне для ефективної практичної діяльності в умовах становлення ринкової економіки в Україні. Передбачається вивчення актуальних питань маркетингової діяльності для конкретної галузі господарської, економічної та науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також сформувати економічне мислення, потрібне для ефективної практичної діяльності в умовах становлення ринкової економіки в Україні.

Дисципліна «Вступ до маркетингу» передбачає можливість розв'язання конкретних ситуаційних завдань, які дозволяють здійснити аналіз та управління маркетинговою діяльністю на підприємствах України та в світі в цілому.

Програма курсу «Вступ до маркетингу» для неекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів має певну специфіку порівняно з програмою для економічних. Це зумовлено як особливістю професійної підготовки, так і кількістю годин, відведених на цю дисципліну.

Специфіка запропонованого курсу полягає в невеликій за обсягом кількості аудиторних годин, відведених на його викладання, і вивченні більшої його частини самостійно. Саме тому зміст дисципліни охоплює актуальні проблеми, характеристики основних ланок маркетингової діяльності, а також розкриває специфіку механізму її регулювання.

Вивчення студентами основ маркетингу дасть їм змогу опанувати інші фундаментальні дисципліни, сформувати економічне та правове мислення, потрібне для ефективної практичної діяльності в умовах становлення ринкової економіки в Україні.

Предметом цієї навчальної дисципліни є основні економічні явища, процеси та показники, що характеризують маркетингове середовище, особливості маркетингової діяльності підприємства, причини, етапи і наслідки організації маркетингової діяльності. Важливість потреби правового регулювання відносин, що виникають в маркетинговій сфері, потребує розуміння глибоких закономірностей, здатності добре орієнтуватись у правових актах - тобто всього того, що необхідно сьогодні фахівцеві-юристу.

Метою цього навчального курсу є формування світогляду студентів - фахівців правового спрямування, здатних розв'язувати складні господарсько-правові проблеми розвитку елементів господарювання ринкового середовища, аналізувати основні економічні явища, процеси та показники, що характеризують маркетингове середовище, формувати індивідуальний підхід до процесів, що відбуваються на сучасному ринку.

Завданнянавчальної дисципліни полягає у формуванні студентам-юристам знань про поняття, системи і ролі основних економічних явищ, процеси та показники, що характеризують маркетингове середовище, особливості маркетингової діяльності підприємства, причини, етапи і наслідки організації маркетингової діяльності, систему законодавства, яке регулює маркетингову діяльність і практику його застосування.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти, студентів повинні:

Знати

- сутність і зміст маркетингу;

- предмет, метод, принципи, функції маркетингу;

- суть економічних явищ та процесів маркетингового середовища; процеси розробки нового товару;

- особливості цінової політики підприємства;

- чинники, що впливають на вибір споживача;

- заходи просування товарів на ринку;

- специфіку маркетингової комунікаційної політики;

- взаємозв'язок товарної, цінової та збутової маркетингових політик.

Уміти

- дати тлумачення особливостей становлення і розвитку соціально-економічних процесів в умовах сучасної ринкової трансформації економіки України та значення при цьому маркетингових стратегій;

- орієнтуватись в проблемах розвитку ринкових відносин, становлення нових господарських форм за умов зміни структури форм власності;

- приймати практичні рішення щодо ефективного застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов'язків;

- аналізувати та пояснювати економічні явища й процеси, що відбуваються в маркетинговому середовищі підприємства.

Основні терміни дисципліни:

Маркетинг - це система взаємозв'язаних дій щодо планування та втілення в життя задуму, ціноутворення, просування та розподілу ідей, товарів, послуг завдяки обміну, котрий задовольняє потреби Потреби - це суб'єктивне відчуття недостатнього задоволення, завжди по­в'язане з намаганням людини позбутися чи принаймні зменшити відчуття.Товар - це все те, що може задовольняти потреби, побажання чи попит і пропонується ринку з метою привертання уваги, придбання, використання чи споживання (вироби, послуги, ідеї, види діяльності тощо).

Вартість - це комплексне поняття, яке включає споживчу корисність (набір функціональних можливостей товару) і вартість споживання. Грошовим виразом вартості товару є його ціна.

Задоволення - це вибір конкретного товару споживачем із сукупності подібних до нього товарів. Вибраний товар мусить мати найвище з-поміж усіх інших значення функцій корисності й забезпечувати досягнення високого рівня задоволення потреб.

Маркетингова комунікація - комплекс заходів інформаційної діяльності, спрямований на те, щоб переконати споживача шукати й купувати продукцію фірми, стимулювати його купівельну активність. Як правило, цей комплекс об'єднує рекламу, пропаганду (public relations), стимулювання збуту та персональний продаж.

Розподіл - узгоджене, систематизоване розміщення, доставка та реалізація товарів на конкретному ринку.

Ринок - інститут чи механізм, який об'єднує продавців та покупців, коли одні хочуть і спроможні купити, а інші - заінтересовані в продажу товарів та послуг.

Комплекс маркетингу - це набір засобів маркетингу, сукупність яких підприємство використовує для впливу на цільовий ринок, маючи на меті домогтися бажаного реагування з його боку.

Сегментація ринку - це розподіл споживачів на групи на основі різниці в потребах, характеристиках чи поведінці і розроблення для кожної з груп окремого комплексу маркетингу.

Позиціонування на ринку - це забезпечення товарові чітко відокремленого від інших товарів місця на ринку й у свідомості цільових споживачів.

Маркетингова товарна політика - це комплекс заходів зі створення й управління продукцією підприємства для задоволення потреб споживачів та досягнення підприємством власних цілей.

Життєвий цикл товару - концепція, яка характеризує розвиток обсягів збуту і прибуток від реалізації товару, пропонує заходи зі стратегії і тактики маркетингу з моменту надходження товару на ринок аж до його усунення з ринку.

Маркетингова цінова політика - це комплекс заходів стосовно визначення відпускної ціни, знижок, умов оплати за товари чи послуги, управління цінами з урахуванням побажань та можливостей споживачів, а також одночасного забезпечення прибутку підприємства-товаровиробника чи продавця.

Маркетингова політика комунікацій- це комплекс заходів, яким користується підприємство для інформування, переконання чи нагадування споживачам про свої товари чи послуги.

Тематичний план

№ п/п Назви тем Кількість годин
Лекцій Семінари Практичні занять
1. Поняття про маркетинг. Комплекс маркетингу. -
2. Управління та контроль за маркетиноговою діяльністю підприємства. -
3. Маркетингова товарна та цінова політика підприємства. -
4. Маркетингова збутова та комунікаційна політика підприємства. -
Всього -

Форма підсумкового контролю - залік

 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ | Навчальні посібники

Тема 6. Деліктні зобов'язання | Література | КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО | ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ | Тема 1. Поняття, предмет, завдання, принципи та система кримінального права. Поняття злочину і складу злочину | Тема 2. Об'єкт складу злочину. Об'єктивна сторона складу злочину | СУЧАСНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ ТА ОБ'ЄДНАННЯ В УКРАЇНІ | ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ | ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ | Тема 2. Нетрадиційні релігії сучасності. Релігійні течії та об'єднання в Україні. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати