Головна

Тема 4. Заходи адміністративної відповідальності в діяльності публічної адміністрації

  1. III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
  2. V. Індивідуальні завдання та контрольні заходи.
  3. Адміністративне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: ознаки і елементи
  4. Активізація пізнавальної діяльності студентів на лекції.
  5. Активні та пасивні заходи регулювання зайнятості населення
  6. АЛГОРИТМ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  7. Аналіз внурішнього середовища діяльності банку

Вступ

1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи.

2. Місце заходів адміністративної відповідальності серед заходів адміністративного примусу.

3. Поняття, особливості та види заходів адміністративної відповідальності:

а) адміністративної відповідальності, що застосовуються до фізичних осіб;

б) адміністративної відповідальності, що застосовуються до юридичних осіб

Висновок

Література

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР - 1984. - додаток до № 51. - Ст. 1122.

2. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року // Голос України від 21.04.2012 № 73-74.

3. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 27. - Ст. 218;

4. Закон України «Про об'єднання громадян» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 34, ст.504;

5. Закон України «Про ветеринарну медицину» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 36, ст.531 ;

6. Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»Відомості Верховної Ради України, 2011, № 21, ст.144;

7. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності // Відомості Верховної Ради України, 2000, № 36, ст.299.;

8. Курс адміністративного права України: Підручник. / Колпаков В. К., Кузьменко О. В., Пастух І. Д., Сущенко В. Д. (спец. ред.). - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 864с.;

9. Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: Монографія - Запоріжжя: Поліграф, 2004;

10. Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія - Харків: Видавництво Нац. ун-ту внутр. справ, 2002.

11. Адміністративне право України. Академічний курс. / За заг. Ред. В. Б. Авер'янова: Підручник: У 2 т. Т. 1 - К.: Юридична думка, 2007. - 592 с.Тема 3. Примусові заходи адміністративного припинення в діяльності публічної адміністрації | Література

Тема 3. Особливості конституційно-правового статусу людини і громадянина | ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ | АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО | ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ | ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ | Тема 1 Адміністративне право в системі права України | Література | Правила оформлення курсових робіт | Рецензування та оцінювання курсових робіт | Тема 2. Примусові заходи адміністративного попередження в діяльності публічної адміністрації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати