Головна

Навчальні посібники

  1. Базові підручники та навчальні посібники
  2. Базові підручники та навчальні посібники
  3. Базові підручники та навчальні посібники
  4. Вищі навчальні заклади
  5. Для реалізації програмованого навчання використовують спеціальні програмовані підручники і навчальні машини.
  6. ЕКРАННІ ПОСІБНИКИ
  7. І. Навчальні і виховні цілі.

1. Актуальні проблеми конституційного права України: підручник /за заг. ред. проф. Олійника А. ю. - К.: «Центр учбової літератури», 2013. -554 с.

2. Афанасьєва М. Виборча система: поняття та сучасне розуміння // Юридичний вісник. - 2012. - № 1. - С. 21-30.

3. Баглай М. в., Туманов В. а. Малая энциклопедия конституционного права. - М.: БЕК, 1998. - 519 с.

4. Баранов М. л. Конституционно-правовая природа государственного контроля // Право и жизнь. - 2013. - № 177 (3). - С. 113-131.

5. Барчук Г.І., Олійник А. ю. Конституційне право людини на громадянство України // Вчені записки / Відп. ред. І. ф. Радіонова. - К., 1997. - Вип. 6. - 2002. - С. 73-80.: іл. (Сер. Право).

6. Батанов О. в. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія / Відп. ред. О. Баймуратов. - К.: Видавництво «Юридична думка», 2010. - 656 с.

7. Богашов, Олексій Анатолійович. Конституційно-правовий статус органів управління виборчим процесом в Україні [Текст]: монографія / О. а. Богашов; Київ. міжнар. ун-т. - К.: Центр учбової л-ри, 2013. - 273 с.

8. Бринцев, Василь Дмитрович. Судовий конституціоналізм в Україні: доктрина і практика формування [Текст]: монографія : у 2 кн. / В. Д. Бринцев ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мцудрого». - Х.: Право, 2013. Кн. 1. - 2013. - 389, [1] с.

9. Букач В. в. Механізм забезпечення конституційних політичних прав і свобод громадян : питання теорії і практики // Науково-практичний збірник МВС України. Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. - 2002. - № 12 . - С. 4-11.

10. Букач В. в. Конституційне право на свободу зборів, мітингів, походів та демонстрацій як об'єкт судового захисту // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. - 2002. - Вип. 13-14. С. 201 - 204.

11. Букач В. в., Олійник А. ю. Конституційні політичні права та свободи людини і громадянина в Україні: Монографія. - Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2006. - 172 с.

12. Венгер, Володимир Миколайович. Конституційно-правові засади впливу парламентських фракцій на здійснення представницького мандата [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Венгер Володимир Миколайович; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2013. - 20 с.

13. Виборче право України. Навчальний посібник/ За ред. В. ф. Погорілка, М.І. Ставнійчук.- К.: Парламентське видавництво, 2003.-383с.

14. Влада в Україні: шляхи до ефективності: Всеукр. форум учених-правознавців. / відп. ред. О. Д. Святоцький. - К.: Ін Юре, 2010. - 686 с.

15. Волинка К. г. Механізм забезпечення прав і свобод особи: питання теорії і практики: автореф. дис. канд. юрид. наук (12.00.01) / НАН України; Інститут держави і права ім. В. м. Корецького. - К., 2000. -16 с.

16. Все про вибори /О. м. Роїна (упоряд.,) О. а. Кривенка (ред.). - К. : КНТ. Атака, 2004. - 376 с.

17. Галус, Олена Олександрівна. Форми безпосереднього народовладдя в Україні [Текст]: монографія / Галус Олена Олександрівна; Хмельниц. ун-т упр. та права. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2013. - 210 с.

18. Годованець В. ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. - К.: МАУП, 2000. - 216 с.

19. Грабыльников А. в. Конституционное право Украины как отрасль права и науки: Учебное пособие - Днепропетровск: ДГУ, 1999. - 48 с.

20. Грабильніков А. в. Роль органів внутрішніх справ у механізмі забезпечення права громадян брати участь в референдумах і виборах // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. - 2001. - №2. - С.197-206.

21. Грицаєнко, Леонід Романович. Конституційно-правовий статус прокуратури України в контексті світового досвіду [Текст]: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Грицаєнко Леонід Романович; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2013. - 36 с.

22. Гуренко М. м. Теоретико-правові проблеми гарантій прав і свобод людини і громадянина: Монографія. - Київ: НАВСУ, 2001. - 218 с.

23. Демиденко В. Права і свободи людини та громадянина в Україні: проблеми сьогодення і перспективи // Наук. Вісн. Нац. акад. внутр. справ України. - 2000. - 32. - С.36-41.

24. Демократичні засади організації і функціонування вищих органів державної влади України [Текст]: монографія / [Ю. Г. Барабаш та ін.]; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України Ю. г. Барабаша; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», НДІ правознав. - Х.: Право, 2013. - 269, [2] с.

25. Депутат в українському парламенті [Текст]: наук.-практ. посіб. / Ін-т законодавства Верховної Ради України; [підгот.: В. о. Зайчук та ін.]. - К.: Парламентське видавництво, 2013. - 257 с.

26. Закоморна К. Особливості законодавчого регулювання діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Право України. - 2000. - №1. -С.47.

27. Закоморна К. о. Інститут омбудсмана як засіб забезпечення прав і свобод людини та громадянина (порівняльно-правовий аналіз). Автореф. дис. канд. юрид. наук (12.00.02) / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2000. - 16 с.

28. Івершенко Л. а. Конституційне право людини і громадянина на приватну власність в Україні та забезпечення його реалізації органами внутрішніх справ: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.02 - конституційне право). - К.: КНУВС, 2006. - 20 с.

29. Інститут президентства в Україні: конституційно-правовий аспект: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 [Електрон. ресурс] / Н. г. Плахотнюк; Нац. юрид. акад. України ім. Я. мудрого. - Х., 1999.-20 с.

30. Іщенко, Олександр Петрович. Конституційно-правові основи адміністративно-територіального устрою України [Текст]: автореф. дис.. канд. юрид. наук : 12.00.02 / Іщенко Олександр Петрович; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2013. - 20 с.

31. Єловських, Уляна Олексіївна. Конституційне право України [Текст]: навч.-метод. посіб. для студ. усіх спец. ун-ту ден. форми навч. / У. о. Єловських ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка». - Луганськ : ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2013. - 182 с.

32. Ковтун, Віталій Іванович. Гарантії державного суверенітету України: конституційно-правовий аспект [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ковтун Віталій Іванович; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». - Х., 2013. - 20 с.

33. Козюбра М. Попередній конституційний контроль і захист прав людини // Вісник Конституційного Суду України. - 2001. - №2. - С.54.

34. Колодій А. м., Олійник А. ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник/ 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - 504 с. - Бібліогр.: с. 494-499.

35. Колодій А. м., Олійник А. ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 336 с.

36. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора Ю. м. Тодики, доктора юридичних і політичних наук, професора В. с. Журавського. - К.: Видавничій Дім "Ін Юре", 2002. - 544 с.

37. Конституційне право України: темат. слов. / М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т; [упоряд.: Галунько В. в. та ін.; за ред. В. в. Галунька] - Херсон: Херсон. міська друк., 2010. - 131 с.

38. Конституційне право України. Погорілко В. ф., Федоренко В. л. К.:2011, «Ліра К»., 560 с.

39. Конституційне право України: Підручник / за заг. ред. В. Л. Федоренка. - 4-е вид., перероб. і доопр.; передмова проф. В. М. Шаповала. - К.: 2012. -727 с.

40. Конституційне право України: підручник. / В.І. Чушенко, І. я. Заяць; за заг. ред. В.І. Чушенка; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Вид. 2-е, допов. і переробл. - К.: Ін Юре, 2009. - 547 с.

41. Конституція України [Текст]: [офіц. текст: зі змінами від 01.02.2011]. - К. : KM, 2013. - 94, [1] с.

42. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. Стрижак. - К.: Ін Юре, 2010. - 629 с.,

43. Конституція незалежної України: Навчальний посібник. Кол. авт.; За ред. В. ф. погорілка, Ю. с. шемшученка, В. о.Євдокимова. - К.: Ін-т держави і права ім. В. м. корецького НАН України, Спілка юристів України, 2000. - 428 с.

44. Конституція та засади конституційного ладу України у питаннях та відповідях : навч. посіб. / Є. І. Григоренко, О. С. Передерій. - Х.: ХУПС, 2010. - 171 с.

45. Кохановський, Володимир Віталійович. Строк повноважень глави держави в Україні та зарубіжних країнах: конституційно-порівняльний аналіз [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Кохановський Володимир Віталійович; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2013. - 20 с.

46. Кравченко В. в. Конституційне право України. Навчальний посібник.-К.: Атіка, 2002.-479 с.

47. Красникова А. Конституционная ответственность в современном украинском конституционализме // Юридический вестник. - 2001. - №2. - С.90.

48. Крошка Д. г. Джерела конституційного права // Матеріали міжвузівської наукової конференції курсантів та студентів "Юридична наука та правоохоронна діяльність. - Дніпропетровський юридичний інститут МВС України. - 2001. - Вип.№1. - травень.

49. Лабенська Л. л. Правовий статус депутатів місцевих рад // Вісник Юридичної академії МВС.- Дніпропетровськ, 2003. - №1.

50. Лужанський, Андрій Васильович. Конституційно-правові засади доступу до правосуддя в Україні [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Лужанський Андрій Васильович; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2013. - 20 с.

51. Майданник О. Конституційно-правова відповідальність: ознаки, підстави, суб'єкти // Право України. - 2001. - №2. - С.92.

52. Марцеляка О. в. Контрольно-наглядові органи в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України. Автореф. дис. канд. юрид. наук (12.00.02) / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 1997. - 22с.

53. Мельник О. в. Конституційно-правова відповідальність: Автореф. на здоб. наук. ст. канд. юр. наук, 12.00.02. - Київ. національний унів. ім. Т. шевченко. - К., 2000. - 16 с.

54. Міжнародний пакт про політичні і економічні права. - В кн.: Права людини. Основні міжнародно-правові документи. - К., 1989.

55. Москальчук, Катерина Миколаївна. Конституційне право доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Москальчук Катерина Миколаївна; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - О., 2013.-20 с.

56. Мудра О. Роль комітетів Верховної Ради України у законодавчому процесі // Право України. - 2000. - №12. - С.29.

57. Муніципальна влада в Україні : проблеми теорії та практики. / О. В. Батанов; [відп. ред. М. О. Баймуратов]; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К.: Юрид. думка, 2010. - 653 с.

58. Негодченко О. в. Конституція України та її розвиток. Навчальний посібник. - Запоріжжя: ЗДУ, 1997. - 22 с.

59. Негодченко О. в. Загальні засади Конституційного ладу України // Концепція реформування законодавства України. - Запоріжжя: ЗДУ, 1997. - С.3-6.

60. Негодченко О. в. Організаційно-правові проблеми забезпечення прав і свобод біженців в Україні // Вісник Львівського інституту внутрішніх. - 2002. - №4.

61. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін. Навч. Посібник /О. в. Філонов, В. м. Суботін, В. в. Пашутін, І. я. Тодоров. - 2-ге вид., випр. - К.: Знання. 2008. - 215 с.

62. Олійник А. ю. Зміст конституційних економічних та соціальних свобод людини і громадянина в умовах побудови громадянського суспільства в Україні // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. - 2004. № 1 (14). - С. 183-191.

63. Олійник А. ю. Історія розвитку конституції України в механізмі забезпечення основних свобод людини і громадянина // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 24. - К.: Ін-т держави і права ім. В. м. Корецького НАН України, 2004. - С. 121-126.

64. Олійник А. ю. Поняття, види та зміст конституційної свободи пересування /Науковий вісник ДДУВС, 2011.-С.18-24.

65. Пашук Т.І. Право людини на ефективний державний захист її прав та свобод. Автореф. дис... канд. юрид. наук. Спеціальність 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. - 16 с.

66. Пелих Н. а. Конституційні засади діяльності міліції України (спеціальність 12.00.02) / Київський національний ун-т ім.. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 18 с.

67. Погорілко В. ф., Федоренко В. л. Конституційне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2т. - Т.1 /За ред. В. ф. Погорілка.-К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006.-544с.

68. Погорілко В., Федоренко В. Поняття, ознаки, види та структура конституційно-правових норм // Право України. - 2001. - №11. - С.9. фрицький О. ф. Конституційне право України: Підручник.-К.: Юрінком Інтер, 2002.-536 с.

69. Погорілко В. ф. Конституційне право України : підручник / В. ф. Погорілко, В. л. Федоренко ; МОНУ ; Ін-т держави і права ім. В. м. Корецького НАНУ; Київський ун-т права; за заг. ред. В. ф. Погорілка. - 2-ге видання, перероб., та доп. - Київ : Правова єдність, 2010. - 432 с.

70. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України /А. с. Головін. - К.: Логос, 2012. - 369 с.

71. Погорілко В. ф., Федоренко В. л. Референдуми в Україні: історія та сучасність: Монографія. - К.: Ін-т держави і права НАН України, 2000. - 248с.

72. Рибак, Наталія Степанівна. Конституційно-правові засади виборчої системи України [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Рибак Наталія Степанівна; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2013. - 19 с.

73. Рємєскова, Юлія Олексіївна. Судова влада в системі поділу влади [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Рємєскова Юлія Олексіївна; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». - Х., 2013. - 20 с.

74. Сас, Ольга Сергіївна. Організація роботи Верховної Ради України: питання теорії та практики [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Сас Ольга Сергіївна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2013. - 19 с.

75. Серьогін В. о. Конституційний принцип гласності у діяльності державної влади України: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юр. наук 12.00.02. - Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 1999. - 20 с.

76. Серьогіна, Світлана Григорівна. Форма правління в Україні: конституційно-правовий аспект [Текст]: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Серьогіна Світлана Григорівна; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». - Х., 2013. - 42 с.

77. Скомороха В. Захист прав і свобод людини Конституційним Судом України в контексті і практики Європейського Суду з прав людини // Вісник Конституційного Суду України. - 2001. - №2. - С.40.

78. Словська І. Механізм захисту прав людини - основоположний принцип сучасного українського конституціоналізму // Право України. - 2001. - №9. - С.15-18.

79. Теліпко В. е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. е. Теліпко. - Київ : Центр навчальної літератури, 2009. - 568 с.

80. Федоренко В. Поняття системи конституційного права України // Право України. - 2000. - №7. - С.9-13.

81. Федоренко Г. Розподіл влади та її єдність: місце законодавчої гілки влади на етапі державно-правової реформи // Право України. - 1998. - №7. - С.7.

82. Фрицький О. ф. Муніципальне право України: Підручник для юридичних вищих учбових закладів. - К.: Юрінком Інтер, 2004.

83. Фролов, Олександр Олександрович. Принцип державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування в Україні: конституційно-правове регулювання і практика реалізації [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Фролов Олександр Олександрович; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». - Х., 2013. - 18 с.

84. Хальота А. Класифікація конституційних прав і свобод людини та громадянина // Право України. - 2001. - №1. - С.55-58.

85. Хальота А.І. Конституційні особисті права і свободи людини і громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 - конституційне право; Нац. академія внутр. справ. - К., 2005.-19 с.

86. Шаповал В. м. Сучасний конституціоналізм: Монографія.-К.: Юридична фірма « Салком», Хрінком Інтер, 2005.-560с.

87. Шемшученко Ю. Конституція України і права людини // Право України. - 2001. - №8. - С.13.

 Література | Тема 7. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА | ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ | ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ | ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ | ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН | ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ | ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ | ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ | КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ | ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати