На головну

Основні завдання дисципліни

  1. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  2. I загальноекономічні дисципліни
  3. I загальноекономічні дисципліни
  4. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  5. I. 1. Що називається коливаннями? Гармонійні коливання, їх основні характеристики.
  6. I. Загальнопрофесійні дисципліни
  7. I. Загальнопрофесійні дисципліни

РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни «ЕКОНОМІКА»

для спеціальності 220301

«Автоматизація технологічних процесів і виробництв»

______________________________________________________________________

(заочна форма навчання)

2010 р

Розроблено відповідно до державного освітнього стандарту вищої професійної освіти

Програму склали: __________________ Потапова Н. А., ст. викладач

Обговорено на засіданні кафедри «Основи економічної теорії»

_____________ «____» __________ 2010 р

Завідувач кафедри «ОЕТ» _____________ «____» __________ 2010 р Косьмін А. Д.

Начальник РОЗУМУ _____________ «____» __________ 2010 р Васильєв Є. В.

2007 рік набору

Цілі і завдання дисципліни.

Дисципліна читається в циклі ГСЕ (загальні гуманітарні та соціально-економічні дисципліни) для студентів-економістів і передбачає ґрунтовне знайомство студентів з вихідними категоріями економічної науки та глобальними процесами, що визначають розвиток економіки. мета вивчення дисципліни «Економіка» сприятиме формуванню уявлень про основні категорії економічної науки і глобальних процесах, що визначають розвиток економіки.

Основні завдання дисципліни

  1. Вироблення міцного базового категоріального апарату і досить високого рівня абстрактного мислення.
  2. Формування вміння аналізувати поточну економічну інформацію, оцінювати негативний і позитивний тенденції розміщення продуктивних сил.
  3. Формування власної позиції в соціально - економічних перетвореннях.

2. Вимоги до рівня підготовки студента, який завершив вивчення даної дисципліни.

Викладання дисципліни проводиться у вигляді лекцій, практичних занять та організації самостійної роботи студента у формі домашніх завдань, курсової роботи.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- Мати уявлення про тенденції розвитку російської та світової економіки;

- Мати науково обгрунтоване уявлення про логіку і закони економічного розвитку;

- Мати уявлення про економічні процеси в сучасному світі та їх зв'язок з іншими процесами, що відбуваються в суспільстві;

- Знати теоретичні основи і закономірності функціонування економіки;

- Вміти виявляти проблеми економічного характеру при аналізі ситуацій;

- Вміти систематизувати і узагальнювати економічну інформацію, реферувати тексти;

- Вміти самостійно оволодівати новими знаннями.

3. Обсяг дисципліни і види навчальної роботи в годинах * (заочна форма навчання)

 види занять  Всього (год)  семестри
 Всього аудиторних занять:                
 лекції                
 Практичні заняття (семінари)                
 Лабораторні роботи                      
 Самостійна робота:                
 Консультації з теоретичного матеріалу                      
 Письмові роботи і електронні семінари                      
 К / р                      
 Реферати                      
 Домашнє завдання                
 опрацювання лекцій                
 Екзаменаційна сесія                      
 всього                
 Вид підсумкового контролю (залік, іспит)  З, Е           З Э      

Зміст дисципліни по розділах.

4.1. Введення в економічну теорію.

4.2. Мікроекономіка

4.3. Макроекономіка

4.4. перехідна економіка

Зміст розділів даної дисципліни за видами навчальних занять.

Зміст курсу лекцій

 №раздела  Зміст лекційного курсу  Годинники
 1. Лекція 1. Економіка. Основні елементи економіки. Економіка як особлива сфера життєдіяльності людей. Економічні агенти. Передумови економіки. Потреби, їх класифікація. Обмеженість ресурсів. Економічні інтереси, цілі і засоби. Проблема економічного вибору. Система економічних відносин. Відтворення, господарювання і ефективність. Благо і багатство. Економічні блага і їх класифікація. Кругообіг благ і доходів.
лекція 2 Економічні системи та їх класифікація. Сутність соціально - економічних систем, формаційний і цивілізаційний підходи. Система утворює ознаки економічної системи та її типи. Моделі сучасного ринкового господарства. Економічна і юридична зміст власності. Економічна і юридичний зміст власності. Суб'єкти і об'єкти власності. Теорія пучка прав власності. Структура прав, передача прав, узгодження обов'язків, економічні інтерес Історичні форми організації господарства. Товар і його властивості. Альтернативна теорія вартості. Походження грошей та еволюція грошового обігу. Сутність і функції грошей. Закон грошового обігу. Грошові системи., цілі та засоби. Форми і види власності. Економічна раціональність.
Лекція 3. Ринковий механізм і його елементи: попит, пропозиція, ціна, конкуренція. Попит і фактори, що його визначають. Індивідуальний і ринковий попит. Ефект доходу і ефект заміщення. Споживчі переваги і гранична корисність. Закон попиту. Пропозиція товару на ринку. Закон пропозиції. Функція пропозиції. Поняття еластичності. Види еластичності: еластичність попиту за ціною, еластичність пропозиції за доходом, перехресна еластичність, еластичність пропозиції за ціною. Сутність і механізм утворення рівноважної ціни. Рівноважна ціна в миттєвий, короткостроковий і довгостроковий період. Проблема нестабільності рівноваги. Функції ціни і система цін в ринковій економіці. Уподобання споживача і корисність. Кількісний (кардиналістський) підхід до аналізу корисності і попиту. Закон спадної граничної корисності. Порядковий (ординалістський) підхід до аналізу корисності і попиту. Індивідуальний і ринковий попит
Лекція 4. Теорії поведінки споживача і виробника. Бюджетне обмеження, криві байдужості, граничні норми розміщення по Хиксу, крива компенсованого попиту, максимізація прибутку. Ринкова влада, індекс Герфіндаля - Хіршмана, монополія, природна монополія, цінова дискримінація. Теорія ігор і стратегічне поведінку фірми, рівновагу Курно, Неша, монополістична конкуренція, бар'єри входу і виходу в галузі. Порівняльна перевага. Виробнича функція (загальний випадок, лінійна, Кобба - Дугласа), валові виручка і витрати, чистий грошовий потік, наведена (дисконтована) вартість, внутрішня норма прибутковості, віддача від масштабу виробництва. Невизначеність і ризик: причини, види, шляхи зниження ризику.
Лекція 5. Підприємництво і фірма в ринковій економіці. Витрати виробництва і прибуток. Умови підприємницької діяльності. Фірма в ринковій економіці. Причини виникнення фірм. Організаційні форми підприємництва. Їх переваги і недоліки. Особливості підприємницької діяльності в Росії. Поняття «підприємства», класифікація, зовнішня і внутрішнє середовище, диверсифікація, концентрація і централізація виробництва; відкриття та закриття підприємства, санація і банкрутство. Виробнича функція. Валові виручка і витрати; прибуток бухгалтерська і економічна, чистий грошовий потік, наведена (дисконтована) вартість, внутрішня форма доходності. Змінні і постійні витрати; загальна, середня і гранична величини виручки і витрат, ефективності; віддача від масштабу виробництва. Невизначеність і ризик, страхування, економічна безпека.
Лекція 6. Національна економіка: результати та їх вимір. Національна економіка. Суспільне відтворення. Резидентні і нерезидентні інституційні одиниці. Кругообіг доходів і витрат. Макроекономічні показники. ВНП, ВВП і способи їх вимірювання. Дефлятор ВНП. СНС як система взаємопов'язаних показників. Національний дохід. Наявний особистий дохід. Національне багатство. Чистий економічний добробут. Вимірювання інфляції. Індекси цін. Вимірювання безробіття, її форми. Природна норма безробіття і неповний робочий день. Закон Оукена. Тіньова економіка, її структура.
Лекція 7: Економічне зростання, теорія циклів в економіці. Гроші та грошовий обіг Реальний і фінансовий сектори економіки. Міжгалузевий баланс. Показники та шляхи економічного зростання. Теорії економічного зростання. Проблеми накопичення: функція Кобба- Дугласа. Модель Солоу, «золоте правило» нагромадження. Макроекономічна рівновага: основні моделі сукупного попиту і сукупної пропозиції - модель AD- AS, модель JS-LM. Проблема циклічності в економіці: теорії циклів, антициклічної регулювання. Грошовий обіг. Грошова маса. Рівновага грошового ринку. Проблема оптимального управління готівкою Баумоля- Тобіна.
Лекція 8: Основні проблеми економічної політики сучасної держави в перехідній економіці. Система фінансів. Державний бюджет. Дефіцит і профіцит державного бюджету. Податки, їх види та функції. Фіскальна політика держави. Банківська система держави. Кредитно-банківська політика. Валюта і валютні курси. Паритет купівельної спроможності. Основні види цінних паперів та їх особливості. Ринок цінних паперів і його проблеми. Функції бірж в економіці. Види біржових операцій.
 2 залікові одиниці Разом:

Зміст курсу практичних занять.

 № розділу  Зміст курсу практичних занять  Годинники
 1. Практичне заняття 1. Економіка. Основні елементи економіки. Передумови економіки: потреби і ресурси. Загальна характеристика суспільного виробництва. Економічний вибір і альтернативні витрати. Господарювання та ефективність.
Практичне заняття 2.Економічні системи. Сутність соціально - економічних систем, формаційний і цивілізаційний підходи. Система утворює ознаки економічної системи та її типи. Моделі сучасного ринкового господарства. Економічна і юридичний зміст власності. Суб'єкти і об'єкти власності. Теорія пучка прав власності. Історичні форми організації господарства. Товар і його властивості. Альтернативна теорія вартості. Форми і види власності. .
 3. Практичне заняття 3. Ринковий механізм і його елементи: попит, пропозиція, ціна, конкуренція. Механізм попиту і пропозиції в умовах ринку досконалої конкуренції. Еластичність попиту і пропозиції. Сутність і механізм утворення рівноважної ціни. Функції та система цін в ринковій економіці. Конкуренція: сутність, види, форми, методи, роль в ринковій економіці.
 4. Практичне заняття 4. Теорії поведінки споживача і виробника. Криві байдужості, крива компенсованого попиту, максимізація прибутку. Ринкова влада, індекс Герфіндаля - Хіршмана, монополія, природна монополія, цінова дискримінація, рівновага Курно, монополістична конкуренція, бар'єри входу і виходу в галузі. Порівняльна перевага. Виробнича функція Кобба - Дугласа, валові виручка і витрати, чистий грошовий потік, наведена (дисконтована) вартість, віддача від масштабу виробництва. Невизначеність і ризик.
 2 залікові одиниці Разом:


Змістовій модуль № 4. Загальнi положення крімiналiстічної методики | Теми робіт домащнего завдання.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати