На головну

ФІНАНСОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ при уряді Російської Федерації

  1. II. Військові небезпеки і військові погрози Російської Федерації
  2. II. Ритуал підйому (спуску) Державного прапора Російської Федерації
  3. II. Радянський період в російській імперії.
  4. II. Університети, наукові інститути
  5. III. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  6. III. Військова політика Російської Федерації
  7. III. Державної кадастрової оцінки сільськогосподарських УГІДДЯМИ в суб'єктах Російської Федерації.

ФІНАНСОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИ УРЯДІ

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

барнаульские ФІЛІЯ

Кафедра «Економіка, менеджмент і маркетинг»

ЕКОНОМІКА ФІРМИ

методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи

для студентів, що навчаються

за напрямками 080100.62 «Економіка»

і 080200.62 «Менеджмент»

(Програми підготовки бакалаврів)

 к. е. н., доцент, доцент кафедри «Економіка, менеджмент і маркетинг» Е. В. Лукіна

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри

«Економіка, менеджмент і маркетинг» протокол №2 від 12 вересня 2013 р

Барнаул 2013


ББК 65.291я73-9

Лукина Е. в. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для самостійної роботи студентів другого курсу, для студентів, які навчаються за напрямами 080100.62 «Економіка», 080200.62 «Менеджмент», 2013. - 21 с.

Представлені структура і правила оформлення контрольної роботи, варіанти індивідуальних завдань, а також в додатках оформлення деяких розділів контрольної роботи.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри «Економіка, менеджмент і маркетинг» Барнаульского філії Фінуніверсітета

Протокол № 2 від 12.09. 2013 р

Рецензент: Дронова О. б., Доцент кафедри «Менеджмент технологій» ФГБОУ ВПО «Алтайський державний технічний університет ім. І. і. Ползунова », к. Е. н.


загальні положення

Відповідно до навчального плану з дисципліни «Економіка фірми» в якості проміжного контролю знань передбачено виконання контрольної роботи.

Мета контрольної роботи полягає в закріпленні і поглибленні теоретичних знань студентів, придбання навичок кількісного і якісного аналізу економічної ефективності по окремих ресурсів фірми і напрямками її діяльності, а також в придбанні студентами навичок самостійної науково-дослідницької роботи.

Для успішного написання контрольної роботи студенту необхідно підібрати літературу, детально розкрити тему і вирішити два завдання.

Вибір варіанту контрольної роботи здійснюється на основі даних таблиці 1.

Таблиця 1 - Вибір варіанту контрольної роботи

 Порядковий номер студента в списку групи  Варіант контрольної роботи  Порядковий номер студента в списку групи  Варіант контрольної роботи
 1, 31  16, 46
 2, 32  17, 47
 3, 33  18, 48
 4, 34  19, 49
 5, 35  20, 50
 6, 36  21, 51
 7, 37  22, 52
 8, 38  23, 53
 9, 39  24, 54
 10, 40  25, 55
 11, 41  26, 56
 12, 42  27, 57
 13, 43  28, 58
 14, 44  29, 59
 15, 45  30, 60

У кожен варіант включений один теоретичне питання і практична частина, яка містить два завдання з різних тем дисципліни «Економіка фірми».

Літературу студент повинен підібрати самостійно, яка повинна відповідати наступній вимозі: рік видання не раніше 2010 р При розгляді теоретичного питання необхідно вказати нормативні акти, що регулюють відносини щодо розглянутого питання.

Зміст і оформлення контрольної роботи

Контрольна робота повинна містити такі розділи:

1) Титульний лист, зразок оформлення якого представлений в Додатку А;

2) Зміст (зразок - в Додатку Б);

3) Введення (обсяг не більше 1 сторінки, перший абзац повинен містити опис місця розглянутого теоретичного питання в діяльності фірми; далі формулюються мета і завдання контрольної роботи);

4) Розділ 1 (починається з нової сторінки; назва розділу починається з арабської цифри «1» і далі формулювання питання; містить розгорнуту відповідь на теоретичне питання; мінімальний обов'язковий рівень освячення теоретичного питання зазначений в круглих дужках після формулювання питання; обсяг - 7-9 сторінок);

5) Розділ 2 - практична частина (починається з нової сторінки; назва розділу - «2 Практична частина»; містить вихідні дані задач з докладним описом розрахунків);

6) Висновок (починається з нової сторінки; обсяг - 1 сторінка; містить короткі висновки за результатами розгляду теоретичного питання і відповіді рішень практичних завдань);

7) Список використаної літератури, в тому числі електронних ресурсів (починається з нової сторінки; кількість джерел: 4-7; рік видання не раніше 2010 р).

Робота повинна бути роздрукована на аркушах білого паперу формату А4 і зброшуровані. Всі сторінки, крім титульного аркуша, слід пронумерувати.

Обсяг контрольної роботи - не більше 15-17 сторінок.

Вимоги до оформлення тексту:

- Тип шрифту Times New Roman, розмір шрифту 14, колір шрифту - чорний, допускаються виділення в тексті: шрифт курсив або шрифт напівжирний;

- Абзацний відступ - 0,8 см; одинарний інтервал між рядками; вирівнювання по ширині.

Контрольну роботу слід представити на перевірку викладачеві в терміни, встановлені навчальним планом. Всі зауваження з контрольної роботи повідомляються автору. Остаточна оцінка з контрольної роботи ( «залік» або «незалік») виставляється після співбесіди. Позитивна оцінка означає допуск студента до підсумкової атестації з дисципліни.

Варіанти контрольної роботи

Варіант 1

1. Організація як суб'єкт ринкових відносин (поняття «організація» з точки зору права; класифікація організацій (відповідно до ЦК РФ, за розміром і ін.); Форми об'єднань суб'єктів господарювання).

2. Практична частина

завдання 1

Визначте середньорічну вартість основних виробничих фондів, вартість основних виробничих фондів на кінець року, використовуючи дані, представлені в таблиці:

 показник  Значення, тис. Руб.
 Вартість основних фондів на початок року
 Вартість введених основних фондів:  
 З 1 березня
 З 1 червня
 З 1 серпня
 Вартість вибулих основних фондів:  
 З 1 лютого
 З 1 жовтня

завдання 2

Відкрите акціонерне товариство «Кристал» випустило 900 звичайних акцій, 100 привілейованих акцій і 150 облігацій. Номінальна вартість цінних паперів будь-якого виду становить 100 000 руб. Купонний дохід по облігаціях - 12%. Дивіденд за привілейованими акціями - 15%. Визначте розмір дивіденду по кожному цінному папері, якщо прибуток до розподілу склала 16 000 тис. Руб.

Варіант 2

1. Основні етапи створення фірми (перерахувати етапи із зазначенням розміру грошових коштів і необхідних документів на кожному етапі, які готують засновники, також вказувати якими основними законодавчими актами це передбачено).

2. Практична частина

завдання 1

Підприємство на наступний рік запланував обсяг випуску продукції в розмірі одна тисяча триста шістьдесят вісім тис. Руб. Діючі основні фонди планованого року складають 400 тис. Руб., Фондовіддача по ним - 3 руб. / Руб. Для виконання планового завдання потрібне введення нових основних фондів, при цьому рівень їх фондовіддачі буде на 20% нижче, ніж за діючими фондам.

Визначте:

а) рівень фондовіддачі по знову вводиться основних засобів;

б) обсяг вводяться основних фондів, необхідних для виконання запланованого обсягу виробництва;

в) коефіцієнт оновлення основних засобів.

завдання 2

У звітному періоді підприємство реалізувало продукцію на 24 млн. Руб. У незавершеному виробництві перебувало 20% оборотних коштів. Час одного обороту оборотних коштів становила 30 днів. У плановому періоді підприємство має намір скоротити тривалість циклу виготовлення продукції на 25% і збільшити обсяг реалізованої продукції на 14%.

Визначте:

а) розмір економії оборотних коштів в плановому періоді;

б) обсяг незавершеного виробництва в плановому періоді;

в) обсяг оборотних коштів у плановому періоді.

варіант 3

1. Бізнес-план створення / розвитку фірми (призначення бізнес-плану, структура і обсяг, послідовність розробки окремих етапів; вартість розробки бізнес-плану з залученням консалтингової фірми в сучасних умовах).

2. Практична частина

завдання 1

Згідно перспективного плану в наступному році підприємство передбачає збільшити випуск продукції (див. Таблицю):

 базовий період  плановий період
 Обсяг реалізованої продукції, тис. Руб.  Середня величина оборотних коштів, тис. Руб.  Збільшення обсягу реалізованої продукції,%  Скорочення одного обороту,%

Визначте:

а) обсяг оборотних коштів у плановому періоді в зв'язку зі збільшенням обсягу реалізованої продукції;

б) величину приросту оборотних коштів в плановому періоді в зв'язку зі збільшенням обсягу реалізованої продукції;

в) розмір відносної економії оборотних коштів в результаті прискорення їх оборотності в плановому періоді;

г) час обороту оборотних коштів у звітному періоді, з огляду на, що в році 360 днів.

завдання 2

У звітному році собівартість товарної продукції малого підприємства склала 45,02 млн. Руб., А витрати на карбованець товарної продукції - 92 коп. У плановому році витрати на карбованець товарної продукції передбачається знизити на 10 коп., А обсяг продукції - збільшити на 3%. Визначте собівартість продукції в плановому періоді.

варіант 4

1. Фірма як соціально-економічна система (характеристика фірми як соціально-економічної системи, основні види систем, основні принципи побудови відкритої системи, основні підсистеми фірми: визначення та основні елементи).

2. Практична частина

завдання 1

У базовому періоді собівартість одиниці продукції становила 90 руб., Обсяг реалізації - 2000 виробів, умовно-постійні витрати - 35% валової собівартості.

Визначте, як зміниться собівартість одиниці продукції, якщо обсяг реалізації збільшиться на 20%.

завдання 2

Дані про склад основних виробничих фондів фірми по групам, їх вартості на початок року і зміни протягом року представлені в таблиці, тис. Руб .:

 Група основних фондів  На початок року  Зміна: збільшення (+), зменшення (-)
 1. Будівлі  341 510 -
 2. Споруди  64 610 -
 3. Передавальні пристрої  36 920  +440
 4. Робочі машини і обладнання  378 430  +23 500
 5. Силові машини і обладнання  18 460  -530
 6. Вимірювальні прилади та лабораторне обладнання  23 998  -810
 7. Обчислювальна техніка  21 229  +750
 8. Транспортні засоби  22 152  -910
 9. Інші основні фонди  15 691  -230

Визначте структуру основних виробничих фондів на початок і кінець року і її зміна, а також їх фондовіддачу, якщо обсяг товарної продукції за рік склав 1230,9 млн. Руб.

варіант 5

1. Життєвий цикл фірми (визначення ЖЦ фірми, його основні стадії особливості функціонування фірми на кожній стадії життєвого циклу; поняття реорганізація і перетворення фірми; форми реорганізації).

2. Практична частина

завдання 1

На підприємстві вироблено 200 одиниць вироби А і 400 одиниць вироби Б.

Складіть кошторис витрат на виробництво і калькуляцію собівартості кожного виду продукції. Вихідні дані наведені в таблиці:

 Показник, тис. руб.  всього  за виробам
А Б
 1. Заробітна плата основних виробничих робітників
 2. Основні матеріали 140 80 60
 3. Заробітна плата керівників, фахівців і службовців - -
 4. Заробітна плата допоміжних робітників - -
 5. Амортизація будівлі - -
 6. Електрична енергія на технологічні цілі
 7. Електрична енергія на освітлення - -
 8. Амортизація обладнання - -
 9. Інші витрати    

завдання 2

Керівництво нафтопереробного підприємства вирішило замінити дві установки первинної перегонки нафти потужністю 3 млн. Т кожна однією установкою потужністю 6 млн. Т. На тій і іншій установці кожну зміну зайнято 30 осіб, годинна ставка робітника 180 руб. / Год. Визначте, яка економія заробітної плати при 6 годинній зміні буде досягнута в результаті введення нової установки, якщо в році 360 робочих днів, а 5 днів в році відводиться на ремонт.

варіант 6

1. Основні фонди фірми (визначення, класифікації, вартісна оцінка, показники ефективності використання).

2. Практична частина

завдання 1

При створенні фірми її засновник вніс до статутного капіталу 200 тис. Руб. Процес виробництва здійснюється в будівлі, яка раніше він здавав в оренду. Орендна плата становила 50 тис. Руб. на рік. До створення фірми його засновник був найманим працівником з річною заробітною платою 100 тис. Руб.

Діяльність створеної фірми можна охарактеризувати наступними показниками:

 показник  значення
 Обсяг виробництва, од.  10 000
 Ціна (без ПДВ), грн. / Од.  1 000
 Середньорічна вартість основних засобів, тис. Руб.
 Середньорічні залишки оборотних коштів, тис. Руб.
 Витрати, тис. Руб.  
 матеріальні
 по оплаті праці найманих працівників
 сума нарахованої амортизації
 інші
 Доходи від реалізації надлишкового майна, тис. Руб.
 Відсотки, сплачені за кредит, тис. Руб.
 Податки, що сплачуються з прибутку,%
 Ставка за строковими депозитами,%

Визначте:

а) прибуток від продажів продукції;

б) валовий прибуток;

в) чистий прибуток;

г) рентабельність виробництва;

д) рентабельність продукції.

Обгрунтуйте доцільність створення даного підприємства.

завдання 2

На початку періоду фірма закупила якісніший матеріал. В результаті зростання оптових цін, обумовлених один пропонує кращі якості матеріалу, і збільшення обсягу виробництва фірма в порівнянні з попереднім роком зазнала додаткових витрат в розмірі 187,5 тис. Руб. Разом з тим зростання обсягу виробництва дозволив скоротити умовно-постійні витрати з 15 до 12 руб. на один виріб. У попередньому періоді фірма зробила 60 тис. Виробів, собівартість вироби - 132 руб. за одиницю.

Визначте:

а) приріст обсягу виробництва;

б) собівартість вироби в звітному періоді;

в) величину річної економії на собівартості.

варіант 7

1. Виробнича і організаційна структура фірми (поняття виробничої і оргструктури фірми; основні типи оргструктур та їх схеми із зазначенням переваг та недоліків).

2. Практична частина

завдання 1

Основні виробничі фонди підприємства на початок року становили 78,25 млн руб. Введення і вибуття основних фондів протягом року відображені в таблиці:

 Дата  Основні фонди, млн руб.
 введення  вибуття
 1.02.2011  40,0  6,0
 1.05.2011  50,0  4,0
 1.08.2011  70,0  8,0
 1.11.2011  10,0  5,0

Визначте:

а) середньорічну вартість основних виробничих фондів;

б) коефіцієнти руху основних виробничих фондів.

завдання 2

У цеху встановлено 80 пресів. Фактичний час, відпрацьований одним пресом, становить 2500 год / рік. Плановий фонд роботи преса - 2900 год / рік. Продуктивність преса: технічна (за паспортом) - 8,0 кг / ч, фактична - 7,2 кг / год. Визначте фактичні та планові коефіцієнти екстенсивного, інтенсивного і інтегрального використання устаткування, якщо планується збільшити час роботи обладнання на 10%, а фактичну продуктивність - на 5%.

варіант 8

1. Оборотні кошти фірми (поняття, структура, методи вартісної оцінки, показники ефективності використання).

2. Практична частина

завдання 1

Акціонерне товариство планує в майбутньому році випустити 50 000 звичайних акцій номінальною вартістю 10 руб. і привілейовані акції на суму 150 000 руб. з 5% -ним дивідендом. Визначте дивіденд по одній звичайній акції, якщо прибуток до розподілу акціонерного товариства складе 20 000 руб.

завдання 2

Первісна вартість обладнання становить 30 тис. Руб., Нормативний термін служби - 10 років. Амортизація нараховується лінійним методом. Фактично обладнання відпрацювало 2 роки. У звітному році індекс переоцінки дорівнював 1,3.

Визначте:

а) відновну вартість обладнання;

б) знос устаткування,%;

в) вартість зношеної частини обладнання;

г) залишкову вартість обладнання.

варіант 9

1. Витрати на виробництво продукції (поняття «витрати на виробництво», класифікація витрат; кошторис витрат на виробництво; собівартість продукції: визначення та типові калькуляційні статті).

2. Практична частина

завдання 1

Чиста вага деталі становить 26 кг. Мале підприємство отримало замовлення на виготовлення трьох тисяч деталей в рік, причому передбачається, що коефіцієнт використання металу за рахунок нової технології збільшиться з 0,80 до 0,85.

Визначте:

а) норму витрати металу за старою технологією;

б) норму витрати металу за новою технологією;

в) розмір економії металу в цілому за рахунок застосування нової технології.

завдання 2

У звітному році обсяг випуску продукції фірми склав 700 тис. Руб. З нього реалізована продукція на суму 590 тис. Руб. Крім того, на 50 тис. Руб. реалізована продукція, випущена в минулому році. У звітному році виготовлені напівфабрикати на суму 320 тис. Руб. З них перероблено в своєму виробництві на 250 тис. Руб. і реалізовано на сторону на 70 тис. руб. Залишок незавершеного виробництва в оптових цінах склав на початок року 60 тис. Руб., На кінець року - 90 тис. Руб.

Визначте обсяг валової, товарної і реалізованої продукції.

варіант 10

1. Внутріфірмове планування (поняття «план»; принципи планування; види планів, їх взаємозв'язок і порівняльна характеристика).

2. Практична частина

завдання 1

Чиста вага виробу становить 48 кг. Коефіцієнт використання металу - 0,71. В результаті впровадження нового технологічного процесу коефіцієнт використання металу підвищився до 0,75. Визначте норму витрати металу на виріб до і після впровадження нового технологічного процесу і економію в грошовому вираженні, якщо випущено 1000 Тип, а ціна одного кг металу становить 80 руб.

завдання 2

Підприємство випускає верстати за ціною 230 тис. Руб. за одиницю. Питомі змінні витрати складають 180 тис. Руб., Загальна величина постійних витрат - 600 млн руб. В результаті зростання орендної плати загальні постійні витрати підприємства збільшилися на 50 млн руб. Визначте, як це вплинуло на величину точки беззбитковості.

варіант 11

1. Управлінський облік (поняття «управлінський облік», його сутність; системи управлінського обліку, CVP-аналіз).

2. Практична частина

завдання 1

На 1 січня на підприємстві було встановлено 100 верстатів. 1 березня запроваджена в експлуатацію шість верстатів, 1 травня - ще шість, а 1 липня демонтовано 8 верстатів. Робочих днів у році 260, робота здійснюється в дві зміни, тривалість робочої зміни - 8 годин, простої становлять 10% робочого часу. Кожен верстат випускає 3 деталі на годину. За рік планується випустити 1100 тис. Деталей. Визначте коефіцієнт використання виробничої потужності.

завдання 2

Вартість обладнання, придбаного підприємством, складає 5000 тис. Руб. На цьому обладнанні передбачено виготовити 10 000 одиниць продукції.

Визначте суму амортизації за рік, протягом якого вироблено 2000 одиниць продукції.

варіант 12

1. Бюджетування (поняття «бюджет»; форми бюджетів; етапи бюджетного процесу організації).

2. Практична частина

завдання 1

Підприємство випускає верстати за ціною 2150 тис. Руб. за одиницю. Загальні постійні витрати в першому кварталі склали 13 млн. Руб., Питомі змінні витрати - 1500 тис. Руб. У другому кварталі за рахунок економії питомі змінні витрати вдалося знизити на 10%. Визначте, як зміниться величина точки беззбитковості.

завдання 2

Річний обсяг прибутку малого підприємства становить 1,2 млн. Руб. Амортизаційні відрахування за цей період склали 0,850 млн. Руб., Обсяг умовно-чистої продукції - 3,15 млн. Руб., Матеріальні витрати - 2,5 млн. Руб. Визначте обсяг чистої і товарної продукції.

варіант 13

1. Стратегія маркетингу фірми (основні розділи стратегії маркетингу, види маркетингових стратегій).

2. Практична частина

завдання 1

Існує проект розширення підприємства з випуску цегли. В даний час підприємство випускає 1 млн. Штук цегли на місяць. Собівартість однієї цеглини становить 5 руб., Відпускна ціна - 10 руб. Потреба в цеглі - 1,2 млн. Штук в місяць. Визначте розмір річного приросту прибутку в разі розширення виробництва до повного задоволення потреби в цеглі.

завдання 2

В результаті спеціалізації ливарного цеху собівартість однієї тонни лиття знизилася з 150 до 144 руб. Транспортні витрати до спеціалізації цеху становили 5 руб. за тонну, а потім у зв'язку з інфляцією збільшилися на 20%. Визначте зміну витрат в результаті спеціалізації і економічний ефект при випуску 2500 т лиття на рік.

варіант 14

1. Персонал фірми (склад персоналу; кількісна і якісна характеристики персоналу, продуктивність праці та показники її оцінки).

2. Практична частина

завдання 1

Первісна вартість обладнання - 30 тис. Руб., Строк корисного використання - 3 роки, коефіцієнт прискореної амортизації дорівнює 2 (подвоєна норма амортизації в порівнянні з нормою, прийнятої при лінійному методі нарахування).

Визначте річну суму амортизаційних відрахувань, нарахованих лінійним методом і методом зменшуваного залишку.

завдання 2

Річний обсяг продажів машинобудівного заводу склав 95 млн руб. Собівартість виробленої продукції - 62 млн руб. Середньорічні залишки оборотних коштів - 14 млн руб. При виготовленні продукції застосовується листова сталь, ціна придбання якої становить 6 тис. Руб. за тонну. Річне споживання сталі - 72 т.

Визначте:

а) показник оборотності оборотних коштів;

б) кількість стали, що забезпечує один оборот оборотних коштів.

варіант 15

1. Оплата праці в організації (сутність оплати праці; поняття «заробітної плати»; існуючі системи оплати праці та їх застосування для оплати праці різних категорій персоналу: два-три приклади).

2. Практична частина

завдання 1

Підприємство випускає комплектуючі деталі до автомобілів. Ціна однієї деталі - 380 руб. У першому кварталі загальна величина постійних витрат підприємства склала 720 тис. Руб., А величина питомих змінних витрат - 300 руб. У другому кварталі вдалося знизити загальну величину постійних витрат на 2%. Визначте, як змінилася величина точки беззбитковості.

завдання 2

У 2011 р обсяг продукції, випущеної фірмою, склав 17 144 тис. Руб., В 2012 р - 18 011 тис. Руб. Середньорічна вартість основних виробничих фондів в 2011 р становила 11 110 тис. Руб., В 2012 р - 12 040 тис. Руб., А середньорічна вартість пасивної частини основних фондів - 6115 і 6407 тис. Руб. відповідно.

Визначте:

а) фондовіддачу основних фондів в цілому;

б) фондовіддачу активної частини основних фондів в 2011 і 2012 рр.

варіант 16

1. Виробнича потужність (поняття і види виробничої потужності; методи розрахунку виробничої потужності підприємства).

2. Практична частина

завдання 1

У першому кварталі підприємство випускало деталі за ціною 2 тис. Руб. за одиницю, але, з огляду на великий попит, у другому кварталі вирішило підняти ціну на 10%. Постійні витрати залишилися незмінними і склали 200 тис. Руб. Питомі змінні витрати дорівнюють 600 руб. Визначте, як зміна ціни вплине на величину точки беззбитковості.

завдання 2

Річний програмою цеху передбачено випуск 12 500 деталей. Деталь може бути виготовлена ??двома способами, причому при виготовленні деталі першим способом відходи на один виріб складають 120 кг, а другим - 130 кг. Чиста вага деталі дорівнює 600 кг.

Визначте:

а) коефіцієнт використання металу при виготовленні деталі першим способом;

б) коефіцієнт використання металу при виготовленні деталі другим способом;

в) економію металу при першому способі виготовлення.

варіант 17

1. Інвестиційна діяльність організації (поняття «інвестицій»; види інвестицій; види інвестиційних стратегій).

2. Практична частина

завдання 1

За звітний період на вугільній шахті було видобуто 5000 т вугілля. Середньорічний обсяг виробленої продукції на одного працюючого становить 20 т. В плановому періоді за рахунок впровадження нової техніки обсяг видобутку передбачається збільшити на 30%.

Визначте:

а) величину умовного вивільнення працівників;

б) зростання середньорічного обсягу виробленої продукції на одного працюючого.

завдання 2

Визначте обсяг валової, товарної і реалізованої продукції виходячи з наступних даних:

 показник  Кількість, шт.  Ціна за одиницю, крб.  Сума, руб.
 1. Готовий виріб:      
А  4 500  
Б  3 200  
В  7 300  
Г  2 500  
 2. Послуги іншим підприємствам та медичному закладу, що знаходиться на балансі підприємства  25 800
 3. Залишки нереалізованої готової продукції:  
 на початок року  38 200
 на кінець року  45 600
 4. Залишки незавершеного виробництва:  
 на початок року  16 250
 на кінець року  18 370

варіант 18

1. Інвестиційна діяльність організації (поняття «інвестицій»; види інвестицій; види інвестиційних стратегій; оцінка інвестиційних проектів).

2. Практична частина

завдання 1

Обсяг товарної продукції, випущеної підприємством за звітний період, склав 10 млн руб. при чисельності працюючих 500 чоловік. У плановому періоді передбачаються збільшення обсягу випуску продукції на 30% за рахунок впровадження організаційно-технічних заходів і скорочення планової чисельності працюючих: за рахунок реалізації першого заходу - на 20 осіб, другого заходу - на 30 осіб, третього - на 50 осіб.

 Визначте темп зростання продуктивності праці на підприємстві за формулою:

де Ч - розрахункова чисельність працівників виходячи з базової чисельності та зростання обсягу виробництва;

Е - відносна економія працюючих в результаті реалізації всіх заходів.

завдання 2

Визначте фактичний і плановий рівень витрат на один карбованець товарної продукції, а також його зміна у відсотках у порівнянні зі звітним періодом, якщо відомо, що підприємство виробляє 17 000 виробів на рік, собівартість одиниці продукції становить 540 руб., А ціна виробу - 600 руб . На майбутній рік заплановано збільшення обсягу випуску продукції на 10% і зниження її собівартості на 5%.

варіант 19

1. Інноваційна діяльність організації (поняття «інновація», «інноваційна діяльність», «інноваційний проект»; види інновацій; оцінка інноваційних проектів).

2. Практична частина

завдання 1

Обсяг випуску продукції за планом - 10 000 тис. Руб., Чисельність працюючих - 3030 чоловік. Фактично випуск продукції збільшився на 5%, а чисельність зросла на 3%.

Визначте приріст обсягу випуску продукції за рахунок зміни чисельності працюючих і зростання продуктивності праці (за абсолютною величиною і питомій вазі).

завдання 2

Планові показники по виробам А і Б представлені в таблиці:

 показник  вироби
А Б
 Випуск і реалізація, шт.
 Ціна одного виробу, руб.
 Собівартість вироби, руб.

Протягом року підприємство домоглося зниження собівартості продукції по виробу А на 5% і по виробу Б на 2,5%. Оптова ціна виробу залишилася колишньою.

Визначте, як змінилася фактична рентабельність продукції в порівнянні з плановою по кожному виробу і обом виробам.

варіант 20

1. Якість продукції (поняття «якість продукції»; поодинокі і комплексні показники якості продукції; рівень якості продукції; стандартизація і сертифікація продукції).

2. Практична частина

завдання 1

На підприємстві встановлено 110 верстатів. Режим роботи підприємства двозмінний. Тривалість зміни - 8 год. Річний обсяг випуску продукції - 290 тис. Виробів. Виробнича потужність - 320 тис. Виробів на рік.

Визначте коефіцієнт змінності, коефіцієнти екстенсивної, інтенсивної і інтегрального завантаження обладнання, якщо відомо, що в першу зміну працюють всі верстати, у другу - 70% їх загальної кількості, кількість робочих днів у році - 260, час фактичної роботи одного верстата за рік - 4010 ч.

завдання 2

У другому кварталі обсяг реалізації продукції підприємства склав 260 тис. Руб., А середньоквартальний залишки оборотних коштів - 25,5 тис. Руб. У третьому кварталі обсяг реалізації продукції повинен збільшитися на 11%, а час одного обороту оборотних коштів - скоротитися на один день.

Визначте:

а) коефіцієнт оборотності оборотних коштів і час одного обороту в днях у другому кварталі;

б) коефіцієнт оборотності оборотних коштів і їх абсолютну величину в третьому кварталі;

в) величину вивільняються оборотних коштів в результаті скорочення тривалості одного обороту оборотних коштів.

варіант 21

1. Система управління якістю в організації (поняття «система менеджменту якості» (СМЯ), її складові елементи; сертифікація СМЯ; TQM (Total Quality Managemen)).

2. Практична частина

завдання 1

У базовому періоді повна собівартість продукції становить 120 000 руб., Обсяг реалізації - 3000 штук, умовно-постійні витрати - 35% повної собівартості. Визначте, як зміниться собівартість одиниці продукції, якщо обсяг реалізації збільшиться на 150 штук.

завдання 2

Визначте планові та фактичні витрати на один карбованець товарної продукції і їх зміна в грошовому та відсотковому вираженні, виходячи з даних, представлених в таблиці:

 вироби  Випуск товарної продукції, шт.  Собівартість одиниці продукції, руб.  Ціна одиниці продукції, руб.
 план  факт  план  факт
А
Б
В

варіант 22

1. Ціноутворення в організації (поняття «ціна»; методи ціноутворення; види цін).

2. Практична частина

завдання 1

Виручка від реалізації продукції склала 1500 тис. Руб.

Собівартість реалізованої продукції - 993 тис. Руб.

Доходи від позареалізаційних операцій - 50 тис. Руб.

Витрати від позареалізаційних операцій - 74 тис. Руб.

Прибуток від реалізації матеріальних цінностей - 10 тис. Руб.

Визначте балансовий прибуток і рівень рентабельності реалізованої продукції.

завдання 2

Виробнича потужність підприємства на 1 січня 2011 р становила 19 500 т чавунного лиття. 1 травня 2011 введені в експлуатацію два плавильних агрегати потужністю 1200 т кожний, а 1 липня 2011 р один плавильний агрегат потужністю 700 т виведений з експлуатації. Середньорічна потужність за попередній рік - 16 000 т чавунного лиття. Фактичний випуск продукції за рік - 13 500 т.

Визначте:

а) середньорічну потужність чавуноливарного підприємства за 2011 р .;

б) приріст середньорічної потужності чавуноливарного підприємства;

в) вихідну потужність чавуноливарного підприємства на 31 грудня 2011 р .;

г) коефіцієнт використання виробничої потужності чавуноливарного підприємства.

варіант 23

1. Економічна ефективність діяльності фірми (поняття «економічний ефект», «економічна ефективність», перерахувати показники економічної ефективності діяльності фірми: абсолютні та відносні).

2. Практична частина

завдання 1

Визначте суму річних амортизаційних відрахувань, нарахованих шляхом залишкової вартості, в тому числі методом прискореної амортизації, виходячи з наступних даних:

 показник  значення
 Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. Руб.  1500,6
 Активна частина основних фондів,% від загальної вартості  19,5
 Норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення по машинам та комп'ютерного обладнання,%  15,0
 Норма амортизаційних відрахувань по інших групах основних фондів (в середньому),%  9,7

завдання 2

У базовому періоді собівартість одиниці продукції становила 75 руб., Обсяг реалізації (у ринкових цінах) - 140 000 руб., Умовно-постійні витрати - 40 000 руб., Рівень рентабельності - 13%.

Визначте, як зміниться рентабельність продукції, якщо обсяг продажів збільшиться на 300 виробів, а ціни не зміняться.

варіант 24

1. Фінансова діяльність фірми (визначення фінансової діяльності, горизонтальний і вертикальний аналіз діяльності фірми за балансом: призначення і основні показники із зазначенням формул розрахунку).

2. Практична частина

завдання 1

На виробничому підприємстві склалася наступна структура собівартості продукції:

 елемент собівартості  Значення,%
 Сировина і матеріали
 паливо
 електроенергія
 Амортизаційні відрахування
 Фонд оплати праці з відрахуваннями на соціальне страхування
 Інші витрати

При цьому обсяг виробленої продукції становить 50 тис. Руб., А рентабельність продукції - 20%. Визначте матеріаломісткість продукції підприємства.

завдання 2

Первісна вартість обладнання становить 50 тис. Руб., Нормативний термін служби - 10 років. Фактично обладнання відпрацювало 4 роки. Амортизація нараховується лінійним методом. У звітному році індекс переоцінки дорівнював 1,3.

Визначте:

а) відновну вартість обладнання;

б) знос устаткування,%;

в) вартість зношеної частини обладнання;

г) залишкову вартість обладнання.

варіант 25

1. Фізичний і моральний знос основних фондів (поняття фізичного і морального зносу, види зносів; амортизація і методи її розрахунку).

2. Практична частина

завдання 1

Виробнича потужність електротехнічного підприємства при 3-х змінній роботі становить 7500 одиниць продукції в місяць. При цьому загальні витрати підприємства складають 780000 крб. щомісяця. Якщо підприємство в місяць виробляє 6100 одиниць продукції, то сукупні витрати становлять 652000 руб. готова продукція продається за ціною 130 руб.

визначити:

а) величини постійних і змінних витрат при повному завантаженні виробничої потужності;

б) розмір загального прибутку підприємства, собівартість одиниці продукції і прибуток на одиницю продукції при завантаженні на 80%.

завдання 2

Первісна вартість верстата 8 млн. Руб., Термін служби - 10 років. Визначте річну суму амортизаційних відрахувань і норму амортизації верстата нелінійним методом для п'ятого року терміну служби і залишкову вартість після п'яти років використання верстата.

варіант 26

1. Конкурентоспроможність фірми (поняття «конкурентоспроможність фірми», «конкурентоспроможність продукції»; методи оцінки конкурентоспроможності фірми і продукції).

2. Практична частина

завдання 1

Виробнича потужність електротехнічного підприємства при 3-х змінній роботі становить 7500 одиниць продукції в місяць. При цьому загальні витрати підприємства складають 780000 крб. щомісяця. Якщо підприємство в місяць виробляє 5900 одиниць продукції, то сукупні витрати становлять 648000 руб. готова продукція продається за ціною 126 руб. Питомі змінні витрати складають 65 руб. Конкуренти на ринку змушують підприємство знижувати ціни. Виробничі потужності можуть бути завантажені тільки на 85%. На якому рівні повинна встановитися ціна, якщо підприємство все ж хоче покрити свої сукупні витрати?

завдання 2

Ткацька фабрика працює в три зміни при семигодинний робочий день. Плановий відсоток простоїв на ремонт верстатів становить: по механічним ткацьких верстатів - 6%, по автоматичним ткацьких верстатів - 4,5%. Установка і демонтаж верстатів всередині кварталу виробляються рівномірно. Планова продуктивність одного верстата на годину: а) сатин на механічних верстатах - 4,5 м, б) креп на автоматичних верстатах - 8,0 м. Число робочих днів у кварталі - 66, в році - 255. Визначте виробничу потужність по групам технологічного обладнання фабрики за планом на наступний рік.

 Групи технологічного обладнання  Встановлено на початок поточного року  Рух обладнання за планом в поточному році  Встановлено на кінець поточного року
 встановлено  демонтаж
 Механічні ткацькі верстати -
 Автоматичні ткацькі верстати -

варіант 27

1. Бізнес-логістика (основне завдання логістики; види напрямків бізнес-логістики: закупівельна, транспортна, складська, виробнича; логістичні системи).

2. Практична частина

завдання 1

Виробнича потужність електротехнічного підприємства при 3-х змінній роботі становить 7500 одиниць продукції місяць. При цьому загальні витрати підприємства складають 780000 крб. щомісяця. Якщо підприємство в місяць виробляє 5900 одиниць продукції, то сукупні витрати становлять 652000 руб. готова продукція продається за ціною 126 руб. Підприємство могло б випускати близько 10000 одиниць продукції щомісяця при впровадженні нових потужностей, які б забезпечили приріст виробничої потужності на 35%. Додаткові потужності збільшили б постійні витрати на 50% і знизили змінні на 10%. Хоч би яка тоді була собівартість при обсязі випуску на рівні 10000 одиниць? Який стала б прибуток на одиницю продукції при ціні продукції 120 руб.?

завдання 2

На ділянці встановлено 10 верстатів. Режим роботи - дві зміни. Витрати на переналагодження і ремонт верстатів становлять 10% до режимного фонду часу. Норма часу на виготовлення однієї деталі - 2 ч. Середній відсоток перевиконання норм - 115. Фактично один верстат відпрацював протягом року в середньому 3039 год.

Визначте:

а) режимний і максимально можливий (корисний) фонд часу роботи верстатів;

б) річний випуск деталей цієї групи верстатів (виробничу потужність);

в) коефіцієнт екстенсивного використання верстатів.

варіант 28

1. Зовнішнє середовище фірми (поняття «зовнішнє середовище фірми»; фактори зовнішнього середовища і ступінь їхнього впливу на фірму; глобалізація та формування економіки знань).

2. Практична частина

завдання 1

Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві, оборотність оборотних коштів підприємства, якщо відомо, що випуск продукції за рік склав 10000 одиниць; собівартість вироби - 80 руб .; ціна виробу на 25% перевищує його собівартість; середньорічний залишок оборотних коштів - 50000 руб .; тривалість виробничого циклу виготовлення виробу - п'ять днів; коефіцієнт наростання витрат у незавершеному виробництві - 0,5.

завдання 2

Визначити середньорічну вартість і вартість на кінець року основних виробничих фондів.

Початкові дані:

- Вартість ОПФ на початок року становила 18 200 тис. Руб .;

- Планується введення ОПФ: з 1 квітня - 400 тис. Руб., З 1 липня - 340 тис. Руб., З 1 листопада - 300 тис. Руб .;

- Планується вибуття ОПФ: з 1 червня - 120 тис. Руб., З 1 вересня - 180 тис. Руб.

варіант 29

1. Оренда і лізинг основних фондів, їх схожості та відмінності (визначення оренди та лізингу, основні переваги оренди та лізингу; види лізингу; оцінка лізингового договору, розрахунок лізингових платежів).

2. Практична частина

завдання 1

На початок року вартість основних виробничих фондів становила 30 млн. Руб. У березні підприємство придбало верстати на суму 6 млн. Руб., А в червні було ліквідовано обладнання на 4 млн. Руб. В середньому норма амортизації - 12%. За рік підприємство випустило продукції на суму 26 млн. Руб.

Визначити середньорічну вартість основних виробничих фондів, річну суму амортизаційних відрахувань.

завдання 2

Підприємство реалізувало продукцію у звітному кварталі на 100 тис. Руб. при середніх залишках оборотних коштів 25 тис. руб. Визначити прискорення оборотності коштів в днях за рахунок зміни коефіцієнта оборотності в плановому кварталі, якщо обсяг реалізованої продукції зросте на 10% при незмінному залишку оборотних коштів.

варіант 30

1. Нематеріальні ресурси та активи фірми (визначення нематеріальних ресурсів та активів фірми; амортизація нематеріальних активів).

2. Практична частина

завдання 1

Для забезпечення ритмічного випуску і реалізації продукції необхідна певна сума оборотних коштів у виробничих запасах матеріальних ресурсів. Виробнича програма вироби А - 500 шт. в рік, вироби Б - 300 шт. Дані про витрати основних матеріалів по виробах:

 види матеріалів  Норми витрати по виробам, т  Ціна металу, руб. / Т  Норма поточного запасу  Норма страхового запасу
А Б
 чавунне лиття  0,2  0,3
 сталь листова  0,5  0,7
 Кольорові метали  0,08  0,04

Витрата допоміжних матеріалів на річний випуск - 18 тис. Руб. при загальній запасу 40 днів, палива відповідно 16 тис. руб. і 30 днів, інших виробничих запасів - 10 тис. руб. і 60 днів. Для розрахунків - в році 360 днів. Визначити норматив оборотних коштів у виробничих запасах матеріальних ресурсів.

завдання 2

Визначити річну суму амортизаційних відрахувань по нелінійному методу (п. 5 ст.259 Податкового кодексу РФ) для кожного року служби майна, виходячи з умов: придбаний об'єкт вартістю 230 тис. Руб. з терміном корисного використання 5 років.


додаток А

Приклад оформлення титульного аркуша

ДЕРЖАВНА освітня БЮДЖЕТНА УСТАНОВА ВИЩОЇ ОСВІТИ

ФІНАНСОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ при уряді Російської ФедераціїРозподіл прибутку підприємства | барнаульские ФІЛІЯ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати