На головну

ред.] Значення

  1. B,C-довільні значення. 1 страница
  2. D. Штучні консервовані, біологічні стимулятори, смакового призначення
  3. II. Визначення коефіцієнтів світловідбиття оздоблювальних матеріалів.
  4. II. Відмітки про прибуття на місце практики, призначення, переводи і вибуття
  5. Oslash;Рєстрація температури тіла та визначення температурних кривих
  6. s Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
  7. Автомобільні шляхи міжнародгого значення
  1. здатність товару або послуги задовольняти потреби людини
  2. задоволення або приємність, що отримує людина від споживання товару або послуг.

Цíнність - цінністю вважається будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, заради якого вона живе.

Робо́ча си́ла (англ. Labor power, нім. Arbeitskraft) у економічній теорії - здатність людини до праці, сукупність фізичних і духовних здібностей, що людина використовує у своїй діяльності[1]

Предмет праці -- це об'єкт, на який спрямована людська д

яльність. Це може бути інша людина, жива і нежива природа,

технічні об'єкти, символи, знаки, художній образ

За́соби пра́ці - речі або їх комплекс, за допомогою яких людина виробляє життєві блага, тобто це інструменти і обладнання, машини і устаткування, земля і дороги, виробничі будівлі і споруди тощо.

Матеріа́льне виробни́цтво - виробництво, безпосередньо пов'язане з виготовленням матеріальних цінностей або з наданням матеріальних послуг: перевезення вантажів, виконання будівельних, монтажних, земельних, ремонтних робіт.

Метою матеріального виробництва є випуск продукції, що задовольняє потреби людини або системи.

Нематеріа́льне виробни́цтво - це сфера суспільного виробництва, в якій виробляються:

Капітал утворюють товари тривалого використання, вироблені для виробництва інших товарів. Сюди відносять верстати, дороги, комп'ютери, молотки, вантажівки, сталеливарні заводи, автомобілі, машини для миття посуду. (Іншими словами, це матеріальні та фінансові ресурси в системі факторів виробництва). Їх технічний стан постійно вдосконалюється і впливає на загальну результативність виробничого процесу і його ефективну доцільність.

Нау́ка - особый вид человеческой познавательной деятельности, направленный на выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний об окружающем мире. Основой этой деятельности является сбор фактов, их систематизация, критический анализ и на этой базе синтез новых знаний или обобщений, которые не только описывают наблюдаемые природные или общественные явления, но и позволяют построить причинно-следственные связи, и как следствие - прогнозировать

Эколо́гия (от греч. οικος - дом, жилище, хозяйство, обиталище, местообитание, родина и λόγος - понятие, учение, наука) - наука, изучающая взаимоотношения живой и неживой природы. Термин впервые предложил в книге «Общая морфология организмов» («Generalle Morphologie der Organismen») в 1866 году немецкий биолог Эрнст Геккель.

Информация (от лат. informatio - осведомление, разъяснение, изложение) - в широком смысле абстрактное понятие, имеющее множество значений, в зависимости от контекста. В узком смысле этого слова - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.[1] В настоящее время не существует единого определения термина информация. С точки зрения различных областей знания, данное понятие описывается своим специфическим набором признаков. Например, «информация» может трактоваться, как совокупность данных, зафиксированных на материальном носителе, сохранённых и распространённых во времени и пространстве.

Земля, чи більш широко - природні ресурси - це дар природи для наших виробничих процесів - земля, яка використовується для обробітку, для зведення будинків, заводів і прокладання доріг; енергетичні ресурси для забезпечення пальним машин і теплом наших помешкань; неенергетичні ресурси, наприклад, мідна і залізна руда чи пісок. Навколишнє середовище - повітря, яким ми дихаємо, і воду, яку п'ємо, - розглядаємо також як природні ресурси.

Праця - це свідома діяльність людини, спрямована на створення необхідних для задоволення особистих і суспільних потреб, матеріальних і духовних благ, а також інша діяльність, зумовлена суспільними потребами.

Підприємницькі здібності - особливий вид людського капіталу, який передбачає використання ініціативи, винахідливості та ризику в організації виробництва та являє собою діяльність по координації та комбінуванні всіх інших факторів виробництва з метою створення благ та послуг. І хоча носієм підприємницьких здібностей також виступає людина, їх не можна прирівняти до праці. Далеко не кожен з нас має дар підприємця. тому підприємництво вважають особливим людським ресурсом, що об'єднує всі інші ресурси в єдиний процес виробництва товарів або послуг.

Повноцінними гроші,-мають внутрішню реальну вартість, адекватну вартості товару, який виконувавфункції грошей, чи вартості того матеріалу, з якого гроші буливиготовлені, наприклад золоті чи срібні монети. Неповноцінними є гроші, які набувають своєї вартості виключно в обігу. При цьому вона можеістотно відхилятися від вартості того матеріалу, з якого вонивиготовлені (банкноти, білонна монета, депозитні та електронні гроші). Усучасний період усі країни світу користуються виключно неповноціннимигрошима.

просте товарне виробництво. Воно засноване на особистій праці власника засобів виробництва, дрібне за своїми розмірами, йому властиві пряме поєднання виробника із засобами виробництва та відсутність експлуатації людини людиною. У формі товару тут виступають лише речові фактори виробництва та готовий продукт.

Економічна система-це сукупність взаємоповязаних і відповідним чином упорядкованих елементів економіки, що уворюють певну цілісність, економічну структуру суспільства.

Власність- це відношення між людьми, що визначають кому належать ті чи інші речі.

Власність як економічна категорія- це складні господарські категорії між людьми, які існують у виробництві.

Предмет економічної теорії - Сучасна економічна теорія вивчає поведінку людей як суб*єктів господарювання на всіх рівнях економічної системи в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання економічних благ з метою задоволення потреб за умов обмеженості ресурсів сім*ї, підприєства та суспільства вцілому. (конспект)

Централізована економічна система - це система з державною власністю на засоби виробництва, державним плануванням усієї економіки, адміністративними методами управління та відсутніми стимулами до єфективної праці. (конспект)

Вартість товару - це уречевлена в товарі суспільна праця виробника.
Рідкістьхарактеристика економічних благ, що відображає обмеженість ресурсів для задоволення безмежних потреб суспільства


Рідкістьхарактеристика економічних благ, що відображає обмеженість ресурсів для задоволення безмежних потреб суспільства

-


 Функції | ВВП: сутність, зміст його елементів за виробн. методом, методом видатків та методом доходів.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати